สาระและขอบข่ายของพันธกิจ


พันธกิจที่ 1 พัฒนานักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
          
เพื่อเร่งรัดให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม    จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดังนี้
 1. เชิดชูคุณค่าและความเชื่อทางศาสนา
 2. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
 3. ปลูกฝังจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์และค่านิยมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลให้นักเรียน และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สัมผัสหรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
 5. ส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้   เข้าใจ  และมีโอกาสร่วมศาสนกิจกับศาสนาอื่น
 6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม
 7. ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยอบรมนักเรียนในคาบ Homeroom อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายหรืออบรมนักเรียน

งาน / โครงการ / กิจกรรม
1 . งานฟื้นฟูจิตใจ

 • ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
 • วจนพิธีกรรมเปิด-ปิดภาคเรียน
 • พิธีมิสซาประจำเดือน
2 . งานกิจกรรม
 • กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
 • กิจกรรมวันแม่
 • กิจกรรมวันพ่อ
 • กิจกรรมวันเด็ก
 • กิจกรรมร่วมภายใน / ภายนอก
 • กิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจ

3.  งานวันคริสต์มาส
4. โครงการสัปดาห์นักบุญหลุยส์
5.  โครงการเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต
6.  โครงการค่าย Y.C.S
7.  โครงการบรรพชาหมู่
8.  โครงการค่ายธรรมะ
9.  โครงการเทียนพรรษาน่ารู้
10.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในโรงเรียน
11.โครงการของขวัญความรู้สู่ชนบท
12. กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ม.ปลาย
13. กิจกรรมประกวดมารยาท
14. กิจกรรมอบรบนักเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างระเบียบวินัย
           เพื่อเร่งรัดให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการปฎิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และมีวินัยในตนเอง   จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดังนี้ ี้

 1. บันทึกพฤติกรรมความผิดของนักเรียน และความดีเด่นของนักเรียนในสมุดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล
 2. กำกับ   ติดตาม  ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิดและป้องกันแก้ไข
 3. ครูทุกคนมีหน้าที่อบรม  ควบคุม  ดูแลเรื่องระเบียบและการมีวินัยในตนเอง
 4. ครูมีบัตรอนุญาตคนละ 2 ใบ เพื่ออนุญาตให้นักเรียนออกนอกห้องในเวลาเรียน
 5. กำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิดชัดเจน
 6. ปฐมนิเทศผู้ปกครองหรือนักเรียนใหม่
 7. กำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับติดตามดูแล / บันทึกพฤติกรรมนักเรียน ให้ครูรับทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั้งโรงเรียน
 8. กิจกรรมการออม
 9. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
 10. กิจกรรมมารยาทดีในการรับประทานอาหาร
 11. กิจกรรมหนูทำดี
 12. กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย

งาน / โครงการ / กิจกรรม
1. โครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกและพุทธศาสนิกชน

 1. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
 2. งานประกวดห้องเรียนสะอาด
 3. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัย
 4. โครงการค่ายผู้นำ
 5. โครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
 6. กิจกรรมอบรมนักเรียน
 7. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ป้องปรามสิ่งเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน
          เพื่อเร่งรัดให้นักเรียนห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขจึงกำหนดมาตรการ และแนวทางการดำเนิน งานดังนี้

 1. อบรมให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยสิ่งเสพติดและอบายมุขกับครูและนักเรียน
 2. ร่วมกับบ้าน  ชุมชน และสภานักเรียนรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข
 3. เพิ่มความถี่ในการตรวจห้องน้ำ  ที่ลับตาและสอดส่องผู้เข้ามาในโรงเรียนมากขึ้น
 4. สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
 5. เพิ่มความถี่ตรวจสอบนักเรียนหากลุ่มเสี่ยง เช่น  มาสาย  ขาดเรียนบ่อย หลับในห้องเรียน ฯลฯ  และประสานกับผู้ปกครอง
 6. ทำบัตร Visitor  และ  รปภ.  บันทึกเลขบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. งานสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
 2. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสารเสพติด
 3. กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ติดยาในสถานบำบัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักเรียนให้เจนจัดทางด้านภาษา
 
          เพื่อเร่งรัดให้นักเรียนเจนจัดทางด้านภาษา จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 1. กำหนดให้นักเรียนท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในศูนย์ภาษา EBP   การเรียนภาษาอังกฤษห้อง 2  และแผนกศิลป์-ภาษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. ท่องบทอาขยานในวิชาภาษาไทย
 4. จัดให้มีการสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 5. จัดให้มีการคัดลายมือ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 6. จัดให้มีการเขียนไทย / Dictation สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 7. จัดให้มีการเขียนเรียงความภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ (Essay)   เดือนละ  2  ครั้ง

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ
 2. โครงการ English Environmental Camp
 3. โครงการ English Camp
 4. โครงการเข้าค่ายและทัศนศึกษาภาษาไทย / ห้องสมุด
 5. กิจกรรมคำศัพท์แสนสนุก
 6. กิจกรรมประกวดคำควบกล้ำ ร,ล,ว
 7. กิจกรรมจัดมุมอ่านหนังสือภายในอาคารเรียน
 8. กิจกรรมเรียนรอบรั้วโรงเรียน
 9. กิจกรรมผู้นำหน้าเสาธง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ
         เพื่อเร่งรัดนักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  วิเคราะห์  สังเคราะห์ รู้เท่าทันโลกและเหตุการณ์   จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1.   เสริมสร้างคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
2.   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นคนไทยสอบวัดความรู้ทางภาษาจากสถาบันที่มีมาตรฐานอย่าง 
น้อย  3  ปีต่อครั้ง
3.  ครูผู้สอนภาษาไทยตรวจสอบการอ่านบทความ หรือหนังสือนอกตำราเรียนของนักเรียน

 • ช่วงชั้นที่ 1 นักเรียนอ่านบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง หรือหนังสืออย่างน้อย 1 เล่ม
  ต่อปีการศึกษา    
 • ช่วงชั้นที่ 2 นักเรียนอ่านบทความอย่างน้อย 4 เรื่อง หรือหนังสืออย่างน้อย 2  เล่ม     
  ต่อปีการศึกษา
 • ช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนอ่านบทความอย่างน้อย 5 เรื่อง หรือหนังสืออย่างน้อย 3  เล่ม     
  ต่อปีการศึกษา
 • ช่วงชั้นที่ 4  นักเรียนอ่านบทความอย่างน้อย 6 เรื่อง   หรือหนังสืออย่างน้อย 3  เล่ม   
  ต่อปีการศึกษา

4.  นักเรียนนำเสนอข่าวและวิเคราะห์ข่าวในวิชาสังคมศึกษา
5.   ตรวจสอบการออกแบบการเรียนรู้ของครูที่เน้นให้นักเรียนได้ซักถาม สำรวจ  ค้นคว้า 
วิเคราะห์  วิจารณ์  ของแต่ละกลุ่มสาระฯ
6.   ครูประจำวิชาส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
7.   กำหนดจุดควบคุมเพื่อการพัฒนาคือ

  • นักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียนในทุกกลุ่มสาระฯ ตั้งแต่เกรด
   2 ขึ้นไป
  • นักเรียนในช่วงชั้นที่2-4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา
   สุขศึกษาและพลศึกษา ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
  • นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2-4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระฯ
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่
   2 ขึ้นไป
  • นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2-4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์ ได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
  • นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
   มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
  • นักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
   มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป
  • นักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
   มีผลการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษได้เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไป

8. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการและกิจกรรมชมรมตามความสนใจ      
ความถนัด และความสามารถ
9.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานหรือแบบบูรณาการ

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. งานแจกวุฒิบัตรนักเรียนเรียนดี
 2. งานวันวิชาการ
 3. งานส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
 4. งานเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
 5. งานสอบซ่อมและซ่อมเสริม
 6. งานสอนเสริมพิเศษ
 7. โครงการค่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ค่ายบูรณาการ
 8. โครงการ Summer Course
 9. โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
 10. โครงการสานฝัน E-Learning
 11. โครงการห้องอัจฉริยภาพ
 12. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
 13. โครงการ English Camp
 14. โครงการปรับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 15. โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเด็ก
 16. กิจกรรมทดสอบความสามารถทางวิชาการ
 17. กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด
 18. กิจกรรมจัดมุมอ่านหนังสือภายในอาคารเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การแข่งขันภายนอกของนักเรียนบรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ
          เพื่อเร่งรัดให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันภายนอกบรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ
จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดังนี้

 1. จัดกิจกรรมหรือชมรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ
 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมหรือประเภทการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระฯ
  หรือสรรหาวิทยากรภายนอก
 3. จัดทำปฏิทินฝึกซ้อม
 4. สรรหาและคัดเลือกนักเรียน
 5. ฝึกฝนและพัฒนานักเรียน
 6. หารูปแบบขวัญและกำลังใจสำหรับครูและนักเรียน

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. งานส่งเสริมการแข่งขันภายนอก
 2. งานวันวิชาการ
 3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันภายนอก
 4. โครงการเตรียมเอนทรานซ์  / Admission
 5. โครงการค่ายกลุ่มสาระฯ
 6.  กิจกรรมทดสอบความสามารถทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ประสิทธิภาพการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
         เพื่อเร่งรัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและชั้นนำ
ของประเทศมากขึ้น จึงกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกัน ดังนี้

 1. ให้ความรู้ความเข้าใจนักเรียนชั้น ม.6 เกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระบบ Admission
 2.  ภาคเรียนที่ 1  ให้เรียนเสร็จในเดือนสิงหาคม เดือนกันยายนเตรียมการติวสอบเข้าโควตา
 3. จัดชั้นเรียนให้มีห้องโครงการเรียนล่วงหน้า
 4. จัดเรียนล่วงหน้า และจัดค่ายติวเข้ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 5
 5. จัดหาโควตาระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. งานสอนเสริมพิเศษ
 2. โครงการเตรียมเอนทรานซ์  / Admission
 3. โครงการเตรียมนักเรียนสู่สายอาชีพและแผนการเรียน
 4. กิจกรรมทำแบบทดสอบด้านอาชีพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
 5. กิจกรรมเข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
 6. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยของรัฐ

ยุยุทธศาสตร์ที่  8  เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง

        เพื่อเร่งรัดให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง   จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการ
ดำเนินงานดังนี้

 1. วัดส่วนสูงและน้ำหนักนักเรียนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
 2. ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรและนักเรียน / การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
 3. ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
 4. ควบคุมดูแลการจำหน่ายอาหารและการบริการอาหารให้มีคุณภาพถูกสุขลักษณะ
 5. ส่งเสริมการออกกำลังกาย ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อและไข้เลือดออก
 6. จัดกิจกรรมการเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างหลากหลาย
 7. ค้นหาศักยภาพและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้ามาเป็นทีมโรงเรียน
 8. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์
 9. ตรวจสอบเครื่องกรองน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ
 10. ตรวจสอบแบคทีเรียในน้ำ 
 11. ตรวจสอบคุณภาพอาหารและภาชนะใส่อาหาร
 12. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานโรงอาหารและคุณภาพร้านค้า
 13. สุ่มตรวจแหล่งผลิต  แหล่งจำหน่าย  อาหารสด ที่นำมาส่งให้โรงเรียน

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. งานแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาสี
 2. งานแข่งขันกรีฑาเครือฯ
 3. โครงการแข่งขันฟุตซอลอัสสัมชัญคัพ
 4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
 5. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
 6. กิจกรรมจัดซื้อยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์
 7. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน