สาระและขอบข่ายของพันธกิจ


พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
          
เพื่อเร่งรัดพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดังนี้
 1. สำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของครูแต่ละท่าน
 2. จัดทำแผนพัฒนาครูประจำปี
 3. ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรมหรือสัมมนา
 4. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรทุกฝ่ายทุกแผนก
 5. เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเพื่อพัฒนาบุคลากร
 6. พัฒนาระบบนิเทศภายใน
 7. กำหนดให้ครูทำวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
 8. กำหนดให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 40 ชั่วโมง
 9. จัดอบรมการผลิตสื่อ
 10. สนับสนุนให้ครูส่งผลงานวิจัยหรือผลงานดีเด่นเข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานต่างๆ
 11. ติดตามการทำงานของครูอย่างสม่ำเสมอ
 12. ประเมินผลการทำงานของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
งาน / โครงการ / กิจกรรม
 1. งานพัฒนาบุคลากร
 2. งานนิเทศภายในและภายนอก
 3. งานทัศนศึกษาบุคลากร
 4. งานขวัญและกำลังใจบุคลากร
 5. งานบริหารงานวิจัยและพัฒนา
 6. โครงการทัศนศึกษา
 7. กิจกรรมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน
 8. กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่
 9. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ครูและนักการภารโรง
 10. กิจกรรมครูดีเด่นมูลนิธิฯ
 11. กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอน
 12. กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษโดยครู
 13. กิจกรรมให้ทุนการศึกษาแก่ครู
 14. กิจกรรมให้ทุนการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
 15. กิจกรรมขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 10   พัฒนานักการภารโรง
           เพื่อเร่งรัดให้นักการภารโรงทุกคนมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ จึงได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานดังนี้

 1. ประชุมหรืออบรมนักการภารโรง
 2. พัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง
 3. ติดตามการทำงานของนักการภารโรงอย่างสม่ำเสมอ
 4. ประเมินการทำงานนักการภารโรงอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. งานพัฒนาบุคลากร
 2. โครงการกีฬาสัมพันธ์นักการ
 3. โครงการมอบเกียรติบัตรประจำปี
 4. กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 11   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติที่ดีของครู
          เพื่อเร่งรัดให้นักเรียนห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขจึงกำหนดมาตรการ และแนวทางการ
ดำเนิน งานดังนี้

 1. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีคุณธรรมพื้นฐานและปฎิบัติตามกรอบคุณธรรม
 2. จัดกิจกรรมให้ครูได้สัมผัสหรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 3. กำกับติดตามและดูแลให้ครูทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและจรรยาบรรณครู
 4. ยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมจริยธรรม

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. งานฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
 2. งานฟื้นฟูจิตใจครูพุทธ
 3. งานบริหารงานอภิบาล
 4. โครงการสัปดาห์นักบุญหลุยส์
 5. กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่
 6. กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญ
 7. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
 8. กิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรในโรงเรียน
 9. กิจกรรมภายในและภายนอก
 10. กิจกรรมมุฑิตาจิต
 11. กิจกรรมซื้อของขวัญวันเกิดบุคลากร
 12. กิจกรรมให้รางวัลครูที่นำนักเรียนไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก