สาระและขอบข่ายของพันธกิจ


พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 12  พัฒนาแผนภูมิการจัดองค์กรและการบริหารจัดการิ
         
เพื่อเร่งรัดพัฒนาแผนภูมิการจัดองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และพัฒนาระบบบริหาร
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดังนี้
 1. ปรับปรุงแผนภูมิการจัดองค์กรของโรงเรียน  บทพรรณางาน  คู่มือครู และคู่มือนักเรียนให้เหมาะสม และ
  สอดคล้องกับมูลนิธิฯ
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะ
  กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  พร้อมทั้งนำผู้ปกครองและชุมชนเข้า
  มามีส่วนร่วม
 3. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมและบริหารงานในรูปคณะกรรมการทั้งในระดับฝ่าย, แผนก  กลุ่มสาระฯ
  พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และสรุปรายงานการประชุมให้ผู้บริหารรับทราบ
 4. ประชุมครูเพื่อประสานงาน  แจ้งให้ทราบและปรึกษาหารือประมาณเดือนละ 2 ครั้ง
 5. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
  อย่างต่อเนื่อง   โดยพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCA
 6. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
 7. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 8. จัดอัตรากำลังบุคลากรอย่างเหมาะสม  โดยมุ่งเน้นความสามารถในตำแหน่ง  ความเพียงพอกับภาระงานและการทำงานเต็มศักยภาพ
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานระดับล่างให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 10. พัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 11. บริหารงบประมาณ  ทรัพย์สินและรายได้อย่างมีระบบและมีคุณภาพ
 12. ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
 13. จัดให้มีหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานวิจัยในโรงเรียน
 14. กระจายอำนาจให้มีการบริหารแผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา และแผนกมัธยมศึกษา อย่างเข้มแข็งและ
  มีประสิทธิภาพ
 15. ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  ชุมชนและองค์กรต่าง  ๆ
 16. กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและรายงานการดำเนินงานเป็นระยะตามกำหนด  พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ฝ่าย  แผนก  กลุ่มสาระฯ
 17. พัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
 18. ประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผน
 19. แต่ละฝ่ายกำหนดผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ฝ่ายให้มีการส่งข้อมูลลงในโปรแกรม SWIS


งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. โครงการ ATV &  Radio
 2. กิจกรรมเตรียมโรงเรียนพระราชทานและนักเรียนพระราชทาน 
 3. กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 4. กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐาน สมศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 13  พัฒนาระบบสารสนเทศ
          เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนเป็นระบบและมีข้อมูลครบถ้วน  สามารถให้ บริการเพื่อพัฒนาและเผยแพร่สู่การนำมาใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียน  จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานดังนี้

 1. จัดระบบข้อมูล  ฐานข้อมูล  สารสนเทศเพื่อการบริการที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันต่อการใช้งาน
 2. นำข้อมูลและผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน
 3. แต่ละฝ่ายกำหนดบุคลากรคีย์ข้อมูลลงระบบ SWIS
 4. ดำเนินงานภายใต้โปรแกรม SWIS
 5. ผู้ร่วมบริหารใช้โปรแกรม SWIS  ในการบริหารงานและการพิจารณาการทำงานของบุคลากร

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
 2. งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศและระบบเครือข่าย
 3. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. โครงการปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้
 5. กิจกรรมลงโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 6. กิจกรรมพัฒนาและติดตามระบบฐานข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 14  ภูมิทัศน์และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
          เพื่อเร่งรัดพัฒนาภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จึงกำหนดมาตรการและแนวทาง
ดำเนินงานดังนี้

 1. ปรับปรุง ตกแต่งอาคารสถานที่ และแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศการเรียนรู้
 2. จัดทำสารสนเทศการเรียนในโรงเรียนและชุมชน

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. งานบริหารงานอาคารสถานที่
 2. งานซ่อมบำรุง
 3. งานส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียน
 4. งานเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
 5. โครงการห้องสมุดสัญจร
 6. โครงการห้องอัจฉริยภาพ
 7. โครงการจัดทำแหล่งการเรียนรู้
 8. กิจกรรมโลกสวยด้วยมือหนู
 9. กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 15  พัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก
          เพื่อให้ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

 1. จัดทำทะเบียนสื่อ  อุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน
 2. พัฒนาระบบการติดตาม  ยืม  คืน  และรายงานผลการใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
 3. สนับสนุนให้มีการใช้และจัดทำสื่อการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ
 4. ส่งเสริมให้มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสามารถนำออกมาใช้บริการได้โดยสะดวก

งาน / โครงการ / กิจกรรม

 1. งานจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน
 2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. โครงการ ATV &  Radio
 4. กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอน
 5. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์/ เครื่องเสียง
 6. กิจกรรมติดตั้งโทรทัศน์ในห้องเรียนและภายในโรงเรียน