Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ +

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดปีการศึกษาศุกร์ที่  3

รายการกำหนดการของขั้นตอน ขั้นดำเนินการ
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- ประชุมคระกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562 (วันที่ 20 มี.ค. 2563)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
- ขั้นดำเนินการ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : 306 งานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ดอกเกตุ    ดวงโสมา
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ดอกเกตุ    ดวงโสมา
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 21 มิถุนายน 2562

สถานที่ Assumption College Ubonratchathani
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.10-17.00  Assumption(ห้องประชุมมาร์ตูริน) มิส  ดอกเกตุ    ดวงโสมา  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้