Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี +

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการกำหนดการของขั้นตอน 2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- 2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 (วันที่ 25 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (วันที่ 19 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- 2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : 313 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  นนทนันท์    วิชาพูล
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  นนทนันท์    วิชาพูล
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
วันที่ 20 มิถุนายน 2562

สถานที่ Suppunyu(ห้องปฏิบัติการ iPad Lab)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.10-11.10

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 

ประจำเดือน มิถุนายน 2562

 Suppunyu(ห้องปฏิบัติการ iPad Lab) มาสเตอร์  นนทนันท์    วิชาพูล  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้