Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ +

ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2562 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2562 (วันที่ 20 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2562 (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่4/2562 (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่5/2562 (วันที่ 19 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่6/2562 (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่7/2562 (วันที่ 21 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่8/2562 (วันที่ 19 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่9/2562 (วันที่ 23 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่10/2562 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : 606 งานศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่าย : สำนักผู้อำนวยการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิภาวรรณ    ทองสรรค์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  วิภาวรรณ    ทองสรรค์
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2562
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Assumption College Ubonratchathani
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
10.00-11.00

ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2562 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 Suppunyu(ห้องพักครูคอมพิวเตอร์) มิส  วิภาวรรณ    ทองสรรค์  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - เชิญประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(1)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้