Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ สังคม ฯวางแผนการดำเนินการ +
รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ สังคม ฯวางแผนการดำเนินการ
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ สังคม ฯวางแผนการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ สังคม ฯวางแผนการดำเนินการ (วันที่ 29 พ.ค. 2563)
แผนงาน : 309 งานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ศิริพันธ์    แสงฉาย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ศิริพันธ์    แสงฉาย
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Assumption College Ubonratchathani
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
17.00-17.50

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 3/2562

 Saint Gabriel(ห้องเรียน ม.4/2) มิส  ศิริพันธ์    แสงฉาย  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้