Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา +

ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 9 พ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 20 ธ.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 9/2562 (วันที่ 17 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 10/2562 (วันที่ 14 ก.พ. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 11/2562 (วันที่ 6 มี.ค. 2563)
- ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : 311 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์    
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์    
กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

สถานที่ Serafin(ห้องว่าง 01)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
09.00-10.00

ประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  ครั้งที่ 3/2562  วันที่  19  กรกฎาคม  2562

 Serafin(ห้องว่าง 01) มิส  ชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์      

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้