Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : ประชุมครูแผนกประถม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้เป็นระบบ +

 ประชุมคณะครูผู้สอนแผนกประถม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้เป็นระบบ

รายการกำหนดการของขั้นตอน ประชุมครูแผนกประถม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้เป็นระบบ
- ประชุมครูแผนกประถม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้เป็นระบบ (วันที่ 7 พ.ค. 2562)
- ประชุมวิชาการแผนกประถม ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 พ.ค. 2562)
- ประชุมวิชาการแผนกประถม ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกประถม ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ก.ค.2562 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกประถม ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ส.ค.2562 (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- ประชุมครูแผนกประถม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้เป็นระบบ (วันที่ 31 มี.ค. 2563)
แผนงาน : 317 แผนงานวิชาการแผนประถมศึกษา
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานวิชาการแผนกประถมศึกษา ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  หทัยชนก    เหล็กชาย
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  หทัยชนก    เหล็กชาย
กำหนดการ
ประชุมวิชาการแผนกประถม ครั้งที่ 2
วันที่ 14 มิถุนายน 2562

สถานที่ Assumption College Ubonratchathani
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
16.00-17.00

ประชุมวิชาการแผนกประถม ครั้งที่ 2 

 Suppunyu(ห้องปฏิบัติการ iPad Lab) มิส  หทัยชนก    เหล็กชาย  

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - เอกสารเชิญประชุม
  - ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2

 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(1)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้