Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 2. ขั้นดำเนินการ +
แผนงาน : 311.06 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
โครงการ : -

หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  ชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์    
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มิส  ชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์    
กำหนดการ
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับชั้นมัะยมศึกษา ม.1-ม.6 ครั้งที่ 1
วันที่ 19 สิงหาคม 2562

สถานที่ Saint Mary(ห้องประชุม Saint Mary)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ตลอดวัน

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ม.1- ม.6  ครั้งที่  1

 Saint Mary(ห้องประชุม Saint Mary) มิส  ชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์      

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้