[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


  เรื่อง แจ้งตารางสอบ และเนื้อหาออกข้อสอบระดับประถมศึกษา ตารางสอบระดับมัธยม 19 กุมภาพันธ์ 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา 19 กุมภาพันธ์ 2562
  เรื่อง การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 19 กุมภาพันธ์ 2562
  เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 1 กุมภาพันธ์ 2562
  เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมชม และเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน ในการประกวดละครภาษาอังกฤษของกิจกรรม Project Based Learning (PBL) ประจำปีการศึกษา 2561 20 มกราคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ 15 มกราคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ 15 มกราคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล 15 มกราคม 2562
  เรื่อง แจ้งการเตรียมตัวสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (สอบ FSG/FSGST) ของนักเรียนระดับชั้น อ.3, ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.5 10 มกราคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2562
  เรื่อง ลงทะเบียนมอบตัวขึ้นชั้นอนุบาล 1 ของนักเรียนชั้นบริบาล 5 มกราคม 2562
  เรื่อง ขอยืนยันการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 5 มกราคม 2562
  เรื่อง ขอยืนยันการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 มกราคม 2562
  เรื่อง ขอยืนยันการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 มกราคม 2562
  เรื่อง เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนรับทราบแนวปฏิบัติในการเรียนซ่อม แก้ 0 ขั้นที่ 2 5 มกราคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับมัธยมศึกษา 5 มกราคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน 5 มกราคม 2562
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ เชิงอนุรักษ์ 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ เชิงอนุรักษ์ 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญทำบุญตักบาตรกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง แจ้งตารางสอบ เนื้อหาออกข้อสอบระดับประถมศึกษา 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำหอพักมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนแผนกปฐมวัย และพบครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองพบครูประจำชั้น และประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญผู้ปกครองพบครูประจำชั้น และประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และกิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2560 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัย 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษามหาวิทยาลัย 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์และขออนุญาตให้นักเรียนร่วมกิจกรรม 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายธรรมะเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ในรัชกาลที่ 9 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนร่วมกิจกรรม 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง แจ้งตารางสอบ เนื้อหาออกข้อสอบ 30 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมด้านพลังงานกับ กฟผ. และเข้ารับรางวัล 30 ธันวาคม 2561
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 และแจ้งปฏิทินโรงเรียนช่วงปิดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 20 ธันวาคม 2561
  เรื่อง แจ้งตารางสอบ เนื้อหาออกข้อสอบระดับประถมศึกษา 15 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน Christmas Fair 2018 : “Love with our hearts and hands” 15 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับภาค จังหวัดบุรีรัมย์ 12 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญทาบุญตักบาตรกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนไปทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3 2 ธันวาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอแม็ท ครอสเวิร์ดและคาคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 27 พฤศจิกายน 2561
   เรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 27 พฤศจิกายน 2561
   เรื่อง โครงการ ACU Student Exchange Program to France 27 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง Fun Run การกุศล ครั้งที่ 3 20 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20” 14 พฤศจิกายน 2561
  เรื่อง การจัดติวเตรียมสอบวัดคุณภาพผู้เรียน FSG/FSGST, NT, O-NET 12 พฤศจิกายน 2561
   เรื่อง การเปิดสอนพิเศษช่วงปิดภาคเรียน “Mid–Year Course 2018” 26 กันยายน 2561
   เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 17 กันยายน 2561
  เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน 11 กันยายน 2561
   เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2561 5 กันยายน 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 ป.6 30 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3 และ ป.4 30 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 30 สิงหาคม 2561
  เรื่อง การสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education Development and Evaluation Test: TEDET) ปี 2561 29 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปแข่งขันสะกดคาภาษาอังกฤษ “NJ Spelling Bee 2018” รอบคัดเลือกประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนานักเรียนเข้าแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 21 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561” 21 สิงหาคม 2561
   เรื่อง การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ การแข่งขันกีฬาสแต็ค STACK FAST 70 ปี SLC โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 8 สิงหาคม 2561
  เรื่อง แจ้งการปรับร่นเวลาตารางเรียน กรณีประชุมสี เตรียมความพร้อมการแข่งกีฬาสี ประจาปีการศึกษา 2561 2 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ปรับเวลาตารางเรียน กรณีประชุมสี เตรียมความพร้อมการแข่งกีฬาสีประจาปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.1-ม.6 ใช้ตารางนี้ วันที่ 6-29 สิงหาคม 2561 2 สิงหาคม 2561
  เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายยุวธรรมทูต 25 กรกฎาคม 2561
  การจัดกิจกรรมค่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 25 กรกฎาคม 2561
  เรื่อง แจ้งตารางสอบ เนื้อหาการออกข้อสอบ 25 กรกฎาคม 2561
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2561 21 มิถุนายน 2561
  เรื่อง ขออนุญาตให้นักเรียนร่วมกิจกรรม วงโยธวาทิต 22 พฤษภาคม 2561