Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การตรวจผมนักเรียนที่ไม่ถูกระเบียบ  งานปกครองระดับสายชั้นชั้น  ม.3  ประจำเดือนมิถุนายน  ปี  2551
 การตรวจผมนักเรียนที่ไม่ถูกระเบียบ  งานปกครองระดับสายชั้นชั้น  ม.3  ประจำเดือนมิถุนายน  ปี  2551
  ในวันที่  23  มิถุนายน  2551  เวลา  08:00-12:00  งานปกครองสายชั้น  ม.3 
  ได้มีการตรวจทรงผมนักเรียนและดำเนินการแก้ไขทรงผมนักเรียน  โดยการนำช่างที่เชี่ยวชาญด้านทรงผม  มาช่วยปรับเปลี่ยนทรงผม
ให้ถูกต้องตามระเบียบ  ที่ทางโรงเรียนกำหนด  และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียนร้อย• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     
มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
มาสเตอร์  ประจวบ    ทองอ้ม
     
      ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 497 ครั้ง จาก งานปกครอง

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้