Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์ข้อสอบ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดทำแบบฟอร์มตารางวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ นำไปพิมพิ์เพื่อวิเคราะห์ความยาก ง่าย ของข้อสอบ ให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้  และนำส่งที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 พร้อมกับข้อสอบก่อนกลางปี (ช่วงชั้นที่ 1-3)  และข้อสอบกลางภาค (ช่วงชั้นที่ 4)
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์
  มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 314 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้