Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ค่าเทอม ม.ธรรมศาสตร์ ปี 52
 ค่าเทอม ม.ธรรมศาสตร์ ปี 52
อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (คัดจากระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2550)

1. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 400 บาท

2. ค่าจดทะเบียนศึกษารายวิชา

(2.1) ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 300 บาท

(2.2) ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกิตละ 625 บาท

ยกเว้นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

(ทั้งภาคปกติและภาคฤดูร้อน) หน่วยกิตละ 1,500 บาท

3. ค่าบำรุงสุขภาพ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาละ 125 บาท

4. ค่าบำรุงกีฬา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาละ 200 บาท

5. ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาละ 150 บาท

6. ค่าบำรุงศูนย์บริการการกีฬา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาละ 100 บาท

(เฉพาะนักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต)

7. ค่าบำรุงห้องสมุด (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาละ 750 บาท

8. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

(8.1) สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 450 บาท

ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 225 บาท

(8.2) สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท

ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 2,500 บาท

9. ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นรายวิชา ประมาณ 200 – 300 บาท /วิชา

10. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)

กลุ่ม ก.

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

2. คณะแพทยศาสตร์

2.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท

กลุ่ม ข.

1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท

2. คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท

3. คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท

6. คณะแพทยศาสตร์

6.1 หลักสูตรการแพทยศาสตร์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท

7. คณะสหเวชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท

8. คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท

9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท

10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท

กลุ่ม ค.

1. คณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 2,400 บาท

2. คณะรัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 2,400 บาท

3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 2,400 บาท

กลุ่ม ง.

1. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาละ 1,800 บาท

2. วิทยาลัยสหวิทยาการ ภาคการศึกษาละ 1,800 บาท

11. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท

12. ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ 100 บาท

(สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกคณะยกเว้นนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต)

13. ค่าธรรมเนียมการใช้เครือข่าย (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาละ 300 บาท

14. ค่ารักษาสถานภาพกรณีลาพักการศึกษา(ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาละ 300 บาท

15. ค่ารักษาสถานภาพกรณีถูกลงโทษให้พักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท

16. ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาภายหลังจาก ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท

ถูกถอนชื่อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

17. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรเมื่อสำเร็จการศึกษา 600 บาท

18. ค่าใบรับรองผลการศึกษา ฉบับละ 30 บาท

19. ค่าเอกสารในการจดทะเบียนศึกษารายวิชา ภาคแรกที่เข้าศึกษา

(19.1) ภาคแรกที่เข้าศึกษา 200 บาท

(19.2) ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20 บาท

(19.3) ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 10 บาท

20. ค่าธรรมเนียมตรวจร่างกายผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี 80 บาท

ในระบบคัดเลือกกลางที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

21. ค่าปรับกรณีจดทะเบียนล่าช้า วันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้จดทะเบียนล่าช้าวันแรกคิดเป็นเงิน 45 บาทและคิดค่าปรับเพิ่มอีกวันละ 45 บาท โดยคิดเพิ่มทุกวันที่ล่าช้า (ไม่นับวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2986-9086 ต่อ 501

งานรับเข้าศึกษา โทรศัพท์ 0-2986-9086 ต่อ 503

หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  ธราดล    เดชรัตน์
มาสเตอร์  ธราดล    เดชรัตน์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 6925 ครั้ง จาก งานแนะแนว

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้