Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อให้ครูได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของใบงาน 2-3 ให้ครบและตรงกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  นำส่งในวันที่ 30 กันยายน 2552 พร้อมกับแผนการจัดการเรียนรู้ และใบงาน 2-3
ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์
มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 2895 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้