Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อให้ครูได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของใบงาน 2-3 ให้ครบและตรงกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  นำส่งในวันที่ 30 กันยายน 2552 พร้อมกับแผนการจัดการเรียนรู้ และใบงาน 2-3
 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  1. มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์
  มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์ ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 780 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้