Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานสรุปกิจกรรมวันแม่ แผนกอนุบาล 2553

 

สรุปรายงานกิจกรรมวันแม่แผนกอนุบาล

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1180 
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2   Array
  มิส  จรัญยา    รักภักดี


  • บุคคลที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคคลคือ 1078
  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - สรุปการเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติเชิงการหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล(Campus Ministry)ครั้งที่ 1/2557
      - เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
      - เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดภาษาไทย ระดับประถม
      - เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
      - เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์ ระดับประถม
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  จรัญยา    รักภักดี ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 163 ครั้ง จาก แผนกอนุบาล
  โครงการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้