Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้ง แบบฟอร์มการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และกำหนดการส่งแฟ้มสะสมผลงาน
 

           ตามประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ 4/2553

เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากรโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิฯ พุทธศักราช  2553   :   หน้าที่  4   ข้อที่  13   (2)  องค์ประกอบการประเมินจากเกณฑ์พื้นฐาน  หัวข้อ Portfolio   

          บัดนี้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาแบบฟอร์มและนำเสนอต่อ

รองผู้อำนวยการ ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต เพื่อการพิจารณาในลำดับสุดท้ายเป็นการเสร็จสิ้นแล้ว 

จึงขอแจ้งรูปแบบการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานให้กับบุคลากรทุกท่านได้ทราบและทำการ Download เพื่อจัดทำในลำดับต่อไป

         รูปแบบการจัดทำ  Portfolio

          กำหนดการในการดำเนินงานการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรทุกท่าน

                1.   กำหนดระยะเวลาในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  3  เดือน     

                                  (เริ่มตั้งแต่   14  ธ.ค. 2553  –   12   มี.ค. 2554)

                2.   กำหนดส่งแฟ้มสะสมผลงาน วันที่ 12 มีนาคม  2553      

                                 (วันสุดท้ายของการลงเวลาทำงานของภาคเรียนที่ 2/2553)

3.   สถานที่ส่งแฟ้มผลงาน    ห้องประชุมอาคารอำนวยการ

                      (ตั้งแต่เวลา  09.00  น.-12.00 น.)

               4.   ประชาสัมพันธ์รูปแบบในการจัดทำลงบนเว็บไซต์ของโรงเรียน

(สามารถโหลดไฟล์ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานในแต่ละประเภทได้)

 

กำหนดการดำเนินงานในส่วนของคณะกรรมการ

             1.   กำหนดวันประเมินแฟ้มสะสมผลงานของคณะกรรมการ

(วันที่  13  มี.ค.  -  27  มี.ค. 2554)

         

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1253 
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ   Array 
หัวหน้างานหอพักนักเรียน    Array 
กรรมการ   Array
     
มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ ผู้แจ้งข่าว
มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 3526 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้