Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้ง แบบฟอร์มการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และกำหนดการส่งแฟ้มสะสมผลงาน

 

           ตามประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ 4/2553

เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากรโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิฯ พุทธศักราช  2553   :   หน้าที่  4   ข้อที่  13   (2)  องค์ประกอบการประเมินจากเกณฑ์พื้นฐาน  หัวข้อ Portfolio   

          บัดนี้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินงานได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาแบบฟอร์มและนำเสนอต่อ

รองผู้อำนวยการ ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต เพื่อการพิจารณาในลำดับสุดท้ายเป็นการเสร็จสิ้นแล้ว 

จึงขอแจ้งรูปแบบการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานให้กับบุคลากรทุกท่านได้ทราบและทำการ Download เพื่อจัดทำในลำดับต่อไป

         รูปแบบการจัดทำ  Portfolio

          กำหนดการในการดำเนินงานการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรทุกท่าน

                1.   กำหนดระยะเวลาในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  3  เดือน     

                                  (เริ่มตั้งแต่   14  ธ.ค. 2553  –   12   มี.ค. 2554)

                2.   กำหนดส่งแฟ้มสะสมผลงาน วันที่ 12 มีนาคม  2553      

                                 (วันสุดท้ายของการลงเวลาทำงานของภาคเรียนที่ 2/2553)

3.   สถานที่ส่งแฟ้มผลงาน    ห้องประชุมอาคารอำนวยการ

                      (ตั้งแต่เวลา  09.00  น.-12.00 น.)

               4.   ประชาสัมพันธ์รูปแบบในการจัดทำลงบนเว็บไซต์ของโรงเรียน

(สามารถโหลดไฟล์ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานในแต่ละประเภทได้)

 

กำหนดการดำเนินงานในส่วนของคณะกรรมการ

             1.   กำหนดวันประเมินแฟ้มสะสมผลงานของคณะกรรมการ

(วันที่  13  มี.ค.  -  27  มี.ค. 2554)

         

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1253 
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ   Array 
หัวหน้างานหอพักนักเรียน    Array 
กรรมการ   Array
     
มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ ผู้แจ้งข่าว
มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 2603 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้