Assumption College Ubonratchatani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปรายงานการเข้าค่ายลูกเสือในโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2 วันที่ 16,17,18 ธันวาคม 2553

 

สรุปรายงานการเข้าค่ายลูกเสือในโรงเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2  ระหว่างวันที่  16-18   ธันวาคม 2553 ณ  ค่ายลูกเสือในโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  (ค่ายลูกเสือชั่วคราว)  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1044 
กรรมการ   ฝ่ายกิจการนักเรียน 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มาสเตอร์  ประจวบ    ทองอ้ม
  มาสเตอร์  ประจวบ    ทองอ้ม ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 126 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

  0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้