Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ภาคเรียนที่ 1/2554
 

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 

งานบุคลากร   ฝ่ายธุรการการเงิน  ขอแจ้งให้ครูที่มีสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2554  ส่งเอกสารประกอบการเบิกที่ธุรการได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน นั้น

ขณะนี้ยังมีบุคลากรยังไม่ได้ส่งเอกสารการเบิก ฯ  จึงขอให้นำส่งที่ธุรการภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 หากเกินกำหนดต้องดำเนินการเอง หรือรอเบิกภาคเรียนที่ 2/2554


เอกสารการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (จำนวน 1 ชุด)
1. ใบเบิกฯ (กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม)
2. ใบเสร็จรับเงิน (รวมเอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ )
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ชื่อครูเท่านั้น)
4. สำเนาสมุดประจำตัวครู (ทุกหน้าที่มีการบันทึก)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (บุตร)
8. สำเนาฝากเงินสมทบ 3% เดือนปัจจุบัน (ธุรการ)


มาสเตอร์  พงษ์เพชร    ลาบลึก ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 220 ครั้ง จาก งานบุคลากร

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้