Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    มาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 3 ระดับปฐมวัย

 

มาตรฐานการศึกษา สมศ.รอบ 3 ระดับปฐมวัย

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   ประธาน    ฝ่ายกิจการนักเรียน
       
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1037 
รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ   สำนักผู้อำนวยการ 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
ครูผู้สอน / งานพัฒนาครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ   Array
  มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 2007 
เลขานุการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
  มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - สรุปงานหัวหน้าสายชั้นป.๕
      - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการจัดเก็บสายไฟและสายไฟเบอร์ภายในห้อง Server
      - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการเดินสายเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้องสมุดและห้องพักครูมัธยม
      - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการจัดเก็บสายไฟและสายไฟเบอร์ภายในห้อง กิจการนักเรียน
      - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการเดินสายเชื่อมสัญญาณอินเตอร์จากห้อง Server ไปห้องกิจการนักเรียน
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 663 ครั้ง จาก งานนโยบายและแผน
  งานนโยบายและแผน
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้