Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)และมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน ปี ๒๕๕๓และ๒๕๕๔
 

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)และมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

เพื่อการประเมินคุณภาพภายในปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔


รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน      ประธาน      ฝ่ายกิจการนักเรียน
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1021 
หัวหน้างานหลักสูตร/นายทะเบียน/งานการแข่งขันภายนอก   ฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้างานหลักสูตร    Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
ประธาน   Array 
กรรมการ   Array
มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - สรุปรายงานการมาเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
    - ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
    - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 5/2558
    - ส่งสรุปการแจ้งซ่อมประจำเดือน สิงหาคม 2558
    - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายอาคารเรียนใหม่ เพิ่มเติมห้องประชุม De Montfort Hall
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  มะลิวัลย์    สุพรรณนนท์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 181 ครั้ง จาก งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพ
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้