Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   ประธาน    ฝ่ายกิจการนักเรียน
       
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1037 
รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ   สำนักผู้อำนวยการ 
รองประธาน   Array 
รองประธาน   Array 
ครูผู้สอน / งานพัฒนาครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ   Array
  มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 2007 
เลขานุการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
  มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2557
      - ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ "ออมเพื่อสร้างไทย"
      - ประกวดเขียนคำขวัญ บทร้อยกรอง และข้อเขียนที่ศิษย์มีต่อครู
      - บันทึกการปฏิบัติงาน-วันที่ 16 กย 57
      - ขอให้บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนที่รับผิดชอบงาน โครงการ กิจกรรม ลงข้อมูลในระบบswis
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 262 ครั้ง จาก งานนโยบายและแผน
  งานนโยบายและแผน
  คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้