Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    แบบนิเทศการสอน
 

คุณครูที่รับตารางนิเทศไปแล้ว ขอให้เข้านิเทศตามวันและเวลาดังที่แจ้งมาและส่งหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตามวันที่กำหนดด้วย  โดยสามารถดาวโหลดแบบนิเทศนี้ไปใช้ได้เลย


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1038 
กรรมการ   Array
มิส  เตือน    ไชยพัฒน์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1168 
กรรมการ   Array
มิส  สายรุ้ง    ประวิทย์ธนา
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1125 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ศิวรรจน์    จิรภาสสุวรรณ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1018 
กรรมการ   Array
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1322 
กรรมการ   Array
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1332 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ทองใส    มาคะวงค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1304 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1174 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1371
มิส  พจนี    สีมาฤทธิ์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1367 
กรรมการ   Array
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1348 
กรรมการ   Array
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1372
     
      ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 313 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้