Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ตัวอย่างการเขียนแผนงาน ปี 2556
 

ตัวอย่างการเขียนแผนงาน  ปี 2556


รายละเอียดเพิ่มเติม


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1312
     
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1037 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 2007 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการและเลขานุการ   Array
มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน






ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ประชุมงานอภิบาลประจำปี 2558
    - ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
    - เกณฑ์การให้คะแนน SWIS ปีการศึกษา 2558
    - ขอความร่วมมือคุณครูอนุบาลปฏิบัติงานวันเสาร์
    - ขอความร่วมมือคุณครูอนุบาลปฏิบัติงานวันเสาร์
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 347 ครั้ง จาก งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน




คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้