Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านให้มารับสมุดบันทึกการอ่าน
 

ขอให้ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านให้มารับสมุดบันทึกการอ่าน ของกิจกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ และนำไปให้นักเรียนบันทึกการอ่านโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้การสืบค้นข้อมูล รับตามจำนวนของนักเรียนในแต่ละระัดับชั้น ให้มารับ ณ ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1140 
รองประธาน   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานที่ปรึกษา   Array 
รองประธานที่ปรึกษา   Array 
รองประธานที่ปรึกษา   Array 
รองประธานที่ปรึกษา   Array 
กรรมการ   Array 
รองประธานที่ปรึกษา / ประธานกรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1121 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วิภาวรรณ    ทองสรรค์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1017 
กรรมการ   Array
มิส  จิตรลัดดา    ลาน้ำคำ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1108 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นนทนันท์    วิชาพูล
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1037 
กรรมการ   สำนักผู้อำนวยการ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 1249 
กรรมการและเลขานุการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วรรวิภา    แสงกล้า
มิส  วรรวิภา    แสงกล้า ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 153 ครั้ง จาก ศูนย์คอมพิวเตอร์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้