[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

บทเรียนที่มีการสร้างไว้ทั้งหมด

451   Future simple Tense        
452   Nouns   มิส  บุษบา    ชุมเสน
453   Verbs   มิส  บุษบา    ชุมเสน
454   Verb to be        
455   ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเดินทางทางบก   มิส  นันทพัทธ์    ศรแก้ว
456   Verb to have   มิส  บุษบา    ชุมเสน
457   Question Tag        
458   การล่วงละเมิดทางทางร่างกาย   มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
459   ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์        
460   สุขอนามัยทางเพศ   มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
461   สัมพันธภาพระหว่างเพศ   มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
462   ความสำคัญของเพศชายและเพศหญิง   มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
463   Question Words        
464   การแปรผัน        
465   Reading Comprehension   มิส  บุษบา    ชุมเสน
466   การศึกษาในระดับอุดมศึกษา   มาสเตอร์  ธราดล    เดชรัตน์
467   ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับความรุนแรง   มิส  นันทพัทธ์    ศรแก้ว
468   เส้น รูปร่าง รูปทรง   มิส  วัลลภา    โกลี
469   การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ   มิส  วัลลภา    โกลี
470   การวาดภาพทิวทัศน์เหตุการณ์   มิส  วัลลภา    โกลี
471   การพิมพ์ภาพ   มิส  วัลลภา    โกลี
472   งานปั้น   มิส  วัลลภา    โกลี
473   คุณค่าของชีวิต   มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
474   โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก   มิส  สายรุ้ง    ประวิทย์ธนา
475   การใช้ยา   มิส  ศิริอร    ทองอ้ม
476   เซลล์ของสิ่งมีชีวิต   มิส  สายรุ้ง    ประวิทย์ธนา
477   พุทธประวัติ   มิส  รติรัตน์    ช่วงโชติ
478   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   มิส  ศิริอร    ทองอ้ม
479   เวลา        
480   เศษส่วน        
481   เงิน        
482   พื้นที่        
483   การวัด        
484   ระบบกล้ามเนื้อ   มิส  ศิริอร    ทองอ้ม
485   verb to do        
486   คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย   มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
487   การใช้เวสาในการแก้ปัญหา   มิส  พรรณี    กมุทชาติ
488   วัน.เดือน.ปี   มิส  ยี่สุ่น    สุขสวัสดิ์
489   นาฏศิลป์พื้นเมือง   มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
490   นาฏยประวัติ   มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
491   ผลของการปฏิบัติตามแผนการออกกำลังกาย และการพักผ่อน   มิส  นันทพัทธ์    ศรแก้ว
492   เศรษฐศาสตร์ห้องแถว   มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์
493   ตัวเลขในภาษาจีน   มิส  ยี่สุ่น    สุขสวัสดิ์
494   การแจกแจงความถี่ของข้อมูล        
495   ขุนช้างขุนแผน        
496   ชีวิตเปลี่ยนไป   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
497   บ้านไร่ไผ่งาม   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
498   ผู้ชนะสิบทิศ   มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์
499   เว็บไซท์ ม.สุขนิรันดร์ แสนนา        
500   การสร้างตาราง (Table)   มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]