[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

บทเรียนที่มีการสร้างไว้ทั้งหมด

451   นาฏยประวัติ   มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
452   ผลของการปฏิบัติตามแผนการออกกำลังกาย และการพักผ่อน   มิส  นันทพัทธ์    ศรแก้ว
453   เศรษฐศาสตร์ห้องแถว   มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์
454   ตัวเลขในภาษาจีน   มิส  ยี่สุ่น    สุขสวัสดิ์
455   การแจกแจงความถี่ของข้อมูล        
456   ขุนช้างขุนแผน        
457   ชีวิตเปลี่ยนไป   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
458   บ้านไร่ไผ่งาม   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
459   ผู้ชนะสิบทิศ   มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์
460   เว็บไซท์ ม.สุขนิรันดร์ แสนนา        
461   การสร้างตาราง (Table)   มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์
462   คำราชาศัพท์   มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
463   ปริศนาคำทาย   มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
464   ทุกข์ของชาวนาในบทกวี        
465   กล้องดูดาว        
466   การดูดาวเบื้องต้น        
467   กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ   มิส  พรรณี    กมุทชาติ
468   谁 ใคร   มิส  พร้อมพรรณ    แต้สงเคราะห์
469   ระบบสุริยะจักรวาล        
470   การเรียงลำดับน้ำหนักของสิ่งของ        
471   บทละครเรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง        
472   การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของ        
473   การวัดระยะทางโดยเปรียบเทียบกับหน่วยกลาง        
474   การวัดความสูงโดยเปรียบเทียบกับหน่วยกลาง        
475   การวัดความยาวโดยเปรียบเทียบกับหน่วยกลาง        
476   ระบบเสียงในภาษาไทย   มิส  นิศารัตน    สมพร
477   คำอุทาน   มิส  นิศารัตน    สมพร
478   คำวิเศษณ์   มิส  นิศารัตน    สมพร
479   ตลาดแรงงาน   มาสเตอร์  ธราดล    เดชรัตน์
480   มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ (5)   มาสเตอร์  สมยศ    โกลี
481   กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย   มิส  สุพัฒสินี    คุณมี
482   เศรษฐกิจภาครัฐบาล   มิส  สุพัฒสินี    คุณมี
483   โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ   มิส  สุพัฒสินี    คุณมี
484   ก่อนถึงเวลาเรียน   มิส  ขวัญใจ    วรรณะ
485   บุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทย   มิส  รติรัตน์    ช่วงโชติ
486   อักษรควบ   มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
487   คำพ้อง   มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
488   การสืบพันธุ์ของพืชดอก   มิส  สายรุ้ง    ประวิทย์ธนา
489   ไปโรงเรียน   มิส  ขวัญใจ    วรรณะ
490   กล้าไม่สบาย   มิส  ขวัญใจ    วรรณะ
491   รำวงมาตรฐาน   มิส  นิตยา    สัตย์นาโค
492   เงาะป่า   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
493   หุบเขาทานตะวัน   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
494   ด้วยพระบารมี   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
495   การอธิบายท่ารำแม่บทเล็ก        
496   เพลงแม่บทเล็ก        
497   ความหมายรำแม่บทเล็ก        
498   ท่าพื้นฐานโมเดิร์นดานซ์        
499   Microcomputer Architecture - อุปกรณ์ต่อพ่วง   มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
500   Microcomputer Architecture - Port/Connector/Plug   มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]