[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

บทเรียนที่มีการสร้างไว้ทั้งหมด

451   พื้นที่        
452   การวัด        
453   ระบบกล้ามเนื้อ   มิส  ศิริอร    ทองอ้ม
454   verb to do        
455   คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย   มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
456   การใช้เวสาในการแก้ปัญหา   มิส  พรรณี    กมุทชาติ
457   วัน.เดือน.ปี   มิส  ยี่สุ่น    สุขสวัสดิ์
458   นาฏศิลป์พื้นเมือง   มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
459   นาฏยประวัติ   มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
460   ผลของการปฏิบัติตามแผนการออกกำลังกาย และการพักผ่อน   มิส  นันทพัทธ์    ศรแก้ว
461   เศรษฐศาสตร์ห้องแถว   มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์
462   ตัวเลขในภาษาจีน   มิส  ยี่สุ่น    สุขสวัสดิ์
463   การแจกแจงความถี่ของข้อมูล        
464   ขุนช้างขุนแผน        
465   ชีวิตเปลี่ยนไป   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
466   บ้านไร่ไผ่งาม   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
467   ผู้ชนะสิบทิศ   มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์
468   เว็บไซท์ ม.สุขนิรันดร์ แสนนา        
469   การสร้างตาราง (Table)   มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์
470   คำราชาศัพท์   มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
471   ปริศนาคำทาย   มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
472   ทุกข์ของชาวนาในบทกวี        
473   กล้องดูดาว        
474   การดูดาวเบื้องต้น        
475   กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ   มิส  พรรณี    กมุทชาติ
476   谁 ใคร   มิส  พร้อมพรรณ    แต้สงเคราะห์
477   ระบบสุริยะจักรวาล        
478   การเรียงลำดับน้ำหนักของสิ่งของ        
479   บทละครเรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง        
480   การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของ        
481   การวัดระยะทางโดยเปรียบเทียบกับหน่วยกลาง        
482   การวัดความสูงโดยเปรียบเทียบกับหน่วยกลาง        
483   การวัดความยาวโดยเปรียบเทียบกับหน่วยกลาง        
484   ระบบเสียงในภาษาไทย   มิส  ภัทรียา    สมพร
485   คำอุทาน   มิส  ภัทรียา    สมพร
486   คำวิเศษณ์   มิส  ภัทรียา    สมพร
487   ตลาดแรงงาน   มาสเตอร์  ธราดล    เดชรัตน์
488   มรรยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ (5)   มาสเตอร์  สมยศ    โกลี
489   กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย   มิส  สุพัฒสินี    คุณมี
490   เศรษฐกิจภาครัฐบาล   มิส  สุพัฒสินี    คุณมี
491   โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ   มิส  สุพัฒสินี    คุณมี
492   ก่อนถึงเวลาเรียน   มิส  ขวัญใจ    วรรณะ
493   บุคคลสำคัญและภูมิปัญญาไทย   มิส  รติรัตน์    ช่วงโชติ
494   อักษรควบ   มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
495   คำพ้อง   มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
496   การสืบพันธุ์ของพืชดอก   มิส  สายรุ้ง    ประวิทย์ธนา
497   ไปโรงเรียน   มิส  ขวัญใจ    วรรณะ
498   กล้าไม่สบาย   มิส  ขวัญใจ    วรรณะ
499   รำวงมาตรฐาน   มิส  นิตยา    สัตย์นาโค
500   เงาะป่า   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]