[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

บทเรียนที่มีการสร้างไว้ทั้งหมด

451   Verb to have   มิส  บุษบา    ชุมเสน
452   Question Tag        
453   การล่วงละเมิดทางทางร่างกาย   มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
454   ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์        
455   สุขอนามัยทางเพศ   มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
456   สัมพันธภาพระหว่างเพศ   มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
457   ความสำคัญของเพศชายและเพศหญิง   มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
458   Question Words        
459   การแปรผัน        
460   Reading Comprehension   มิส  บุษบา    ชุมเสน
461   การศึกษาในระดับอุดมศึกษา   มาสเตอร์  ธราดล    เดชรัตน์
462   ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับความรุนแรง   มิส  นันทพัทธ์    ศรแก้ว
463   เส้น รูปร่าง รูปทรง   มิส  วัลลภา    โกลี
464   การออกแบบสร้างสรรค์เศษวัสดุ   มิส  วัลลภา    โกลี
465   การวาดภาพทิวทัศน์เหตุการณ์   มิส  วัลลภา    โกลี
466   การพิมพ์ภาพ   มิส  วัลลภา    โกลี
467   งานปั้น   มิส  วัลลภา    โกลี
468   คุณค่าของชีวิต   มาสเตอร์  ชลวิชช์    ศรีใส
469   โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก   มิส  สายรุ้ง    ประวิทย์ธนา
470   การใช้ยา   มิส  ศิริอร    ทองอ้ม
471   เซลล์ของสิ่งมีชีวิต   มิส  สายรุ้ง    ประวิทย์ธนา
472   พุทธประวัติ   มิส  รติรัตน์    ช่วงโชติ
473   โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   มิส  ศิริอร    ทองอ้ม
474   เวลา        
475   เศษส่วน        
476   เงิน        
477   พื้นที่        
478   การวัด        
479   ระบบกล้ามเนื้อ   มิส  ศิริอร    ทองอ้ม
480   verb to do        
481   คุณค่าของนาฏศิลป์ไทย   มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
482   การใช้เวสาในการแก้ปัญหา   มิส  พรรณี    กมุทชาติ
483   วัน.เดือน.ปี   มิส  ยี่สุ่น    สุขสวัสดิ์
484   นาฏศิลป์พื้นเมือง   มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
485   นาฏยประวัติ   มิส  มานิตย์    รุ่งเรือง
486   ผลของการปฏิบัติตามแผนการออกกำลังกาย และการพักผ่อน   มิส  นันทพัทธ์    ศรแก้ว
487   เศรษฐศาสตร์ห้องแถว   มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์
488   ตัวเลขในภาษาจีน   มิส  ยี่สุ่น    สุขสวัสดิ์
489   การแจกแจงความถี่ของข้อมูล        
490   ขุนช้างขุนแผน        
491   ชีวิตเปลี่ยนไป   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
492   บ้านไร่ไผ่งาม   มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
493   ผู้ชนะสิบทิศ   มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์
494   เว็บไซท์ ม.สุขนิรันดร์ แสนนา        
495   การสร้างตาราง (Table)   มิส  ศิริพัฒน์    แก่นจันทร์
496   คำราชาศัพท์   มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
497   ปริศนาคำทาย   มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์
498   ทุกข์ของชาวนาในบทกวี        
499   กล้องดูดาว        
500   การดูดาวเบื้องต้น        
 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]