Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
009/2562       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน      
008/2562       แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2562      
007/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS, E-Office และ MAS SCHOOL ประจำปี 2562      
006/2562       แต่งตั้งที่นั่งทำงานของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562      
005/2562       แต่งตั้งครูประจำชั้น/ ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)      
004/2562       แต่งตั้งครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562      
003/2562       แต่งตั้งครูประจำชั้น/ครูผู้ช่วยประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2562      
022/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562      
021/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562      
020/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562      
002/2562       แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา2562      
019/2562       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันประชุมผู้ปกครอง และพบปะครูประจำชั้น” ประจำปีการศึกษา 2562      
018/2562       แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)      
017/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมบริหารงานตามฝ่าย/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562      
016/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ปีการศึกษา 2562      
015/2562       กำหนดการปฏิบัติหน้าที่เวรครูหอพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562      
011/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี      
010/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการงานวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2562      
001/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2562      
029/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรและเปาโล ปีการศึกษา 2562 สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล      
028/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2561      
027/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอน      
026/2562       แต่งตั้งบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562)      
023/2562       แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลโปรแกรมระบบกรอกคะแนน และระบบประกาศผลการเรียนบนเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา 2562