Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ปีการศึกษา
       หน้าคำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
เลขที่       คำสั่ง แผนงาน โครงการ
067/2561       อสช เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561      
066/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร กิจกรรมเดิน วิ่ง กำรกุศลครั้งที่ 3 FUN RUN 2018      
065/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันวชิราวุธ      
064/2561       อสช 64/2561 เรื่อง แต่งตั้งครูนิเทศประจำโรงเรียน และครูพี่เลี้ยง ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
063/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
062/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเตรียมกำรต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจำกประเทศฝรั่งเศส      
061/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส      
060/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและดูแลนักกีฬา นักกรีฑาเพื่อเข้ำร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน และนักศึกษาของสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1      
055/2561       เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งำน Google for Education      
054/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่าย English Fun Camp 2018      
053/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมฟื้นฟูจิตใจ ครู พนักงาน และนักเรียนคาทอลิก      
052/2561       เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม      
051/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่าย English Camp 201      
050/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตฐานประสบการณ์วิชาชีพครู      
049/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกีฬำสี แผนกปฐมวัย      
048/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education Development and Evaluation Tests: TEDET) ปี 2561      
046/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2561      
045/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันฉลองนามอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2561 (สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ)      
044/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และผ้าป่าเพื่อการศึกษา “ACU ผ้าป่าการศึกษาร่วมพัฒนาผู้ด้อยโอกาส”      
043/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561      
042/2561       เรื่อง แต่งตั้งครูนิเทศประจำโรงเรียน และครูพี่เลี้ยง ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
041/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบก่อนกลางปี / สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561      
040/2561       เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายธรรมะเทิดพระเกียรติ 66 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ในรัชกาลที่ 9      
039/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561      
038/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
035/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561      
034/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมพนักงาน ประจำปี 2561      
033/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทำบุญประจำปีแผนกปฐมวัย ปีการศึกษา 2561      
032/2561       เรื่อง แต่งตั้งครูนิเทศประจำโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงและครูผู้ประเมินผลให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
031/2561       เรื่อง แต่งตั้งสภานักเรียน ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561      
030/2561       เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรใหม่ ในปีการศึกษา 2561      
029/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการตรวจนับจำนวนนักเรียนรายบุคคล เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2561      
028/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี      
027/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ      
026/2561       เรื่อง แต่งตั้งครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)      
025/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 – 2564      
024/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน แผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2560      
023/2561       เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์      
022/2561       เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์      
021/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561      
019/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันผู้ปกครองพบครูประจำชั้น และประชุมผู้ปกครอง” ประจำปีการศึกษา 2561      
018/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี และกิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2560      
017/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561      
016/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561      
014/2561       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมบริหารงานตามฝ่าย/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561      
013/2561       แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันแผนกปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1/2561      
012/2561       แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์      
011/2561       แต่งตั้งครูหอพักนักเรียนประจำหอพักมงฟอร์ต ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2561      
010/2561       แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำวารสาร ประจำปีการศึกษา 2561      
009/2561       แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2561      
008/2561       แต่งตั้งบุคลากรรักษาการแทนหัวหน้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561      
007/2561       คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2561      
006/2561       แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดทำสารสนเทศโรงเรียน      
005/2561       แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบ SWIS, E-Office และ MAS SCHOOL ประจ ำปี 2561      
005/2561       ประกาศโรงเรียน การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      
004/2561       ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐      
003/2561       ประกาศโรงเรียนเรื่อง การดำเนินการเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมติคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย      
002/2561       ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เรื่อง การให้เงินประจำตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2561      
001/2561       ประกาศ โครงสร้างบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561