[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1037
ชื่อ: มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
ฉายา: ก้อย
อายุงาน: 24 ปี 2 เดือน 24 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


8 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2538  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2562 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2562 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 ประธานกรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2562 กรรมการ งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน
2562 ประธานที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2562 กรรมการ งานจัดซื้อ/พัสดุ
2562 ประธานที่ปรึกษา งานวิชาการแผนกปฐมวัย
2562 ที่ปรึกษา งานวิชาการแผนกประถมศึกษา
2562 ที่ปรึกษา งานวิชาการแผนกมัธยมศึกษา
2562 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2562 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2562 ที่ปรึกษา
2561 ที่ปรึกษา งานวิจัย นโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานจัดซื้อ/พัสดุ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 กรรมการ งานพัฒนาหลักสูตร (ปฐมวัย)
2561 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน
2561 ที่ปรึกษา งานวัดประเมินผลและทะเบียน
2561 ที่ปรึกษา งานวิจัยในชั้นเรียน
2561 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ
2561 ที่ปรึกษา แผนกปฐมวัย/ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารวิชาการแผนกอนุบาล
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารวิชาการแผนกอนุบาล
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 ที่ปรึกษา ศูนย์ภาษา IEP
2560 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานห้องสมุด
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน / งานนิเทศ แผนกมัธยมศึกษา
2560 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกประถมศึกษา
2560 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาการเรียนการสอน แผนกประถมศึกษา
2560 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกอนุบาล
2560 ประธานที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ PBL/IW
2560 ประธานที่ปรึกษา งานวัดและประเมินผล
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ที่ปรึกษา แผนกอนุบาล/ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2559 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2559 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 ประธาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ แผนกอนุบาล
2559 ประธานที่ปรึกษา แผนกอนุบาล
2559 ประธาน งานบุคลากร
2559 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานจัดซื้อ
2559 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2558 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2558 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 ที่ปรึกษา แผนกอนุบาล
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2558 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2557 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา งานแผนกอนุบาล
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ประธานที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2556 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 รองประธาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 ครูผู้สอน / งานพัฒนาครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 รองประธาน งานนโยบายและแผน
2554 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2558 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2555 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2554 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2549 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2550 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2552 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4,5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2560 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0
2559 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2559 หัวหน้างานบุคลากร 0
2558 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2557 ครูประจำชั้น ม.6/4 0
2557 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/3-6/5 0
2556 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1 / 2556
2556 หัวหน้างานนโยบายและแผน 0
2556 ครูประจำชั้น ม.5/2 0
2556 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/1-6/5 0
2556 ครูผู้สอนชมรม Computer Project ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2556 ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 0
2555 test test 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) สู่การจัทำแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานนี 04 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561 8
2561 แนวทางการทำวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานนี 10 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561 8
2561 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน : นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอน / แนวปฏิบัติฝ่าย / สอบวัด โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานนี 11 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 8
2561 การประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการและทีมงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 04 ก.ค. 2561 - 04 ก.ค. 2561 8
2561 ประชุมผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 03 ก.ย. 2561 - 03 ก.ย. 2561 8
2561 ทัศนศึกษามหาวิทยาลัย และแนะแนวการศึกษาต่อ ห้องเรียนโครงการ SSP และ ESP ม.จุฬา / ม.กรุงเทพ / ม.บูรพา / ABAC 21 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561 32
2561 สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง Moving Towards Sustainable Development Goals in Montfort Education โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 24
2561 การติดตามการนิเทศและพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานนี 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 8
2560 อบรมหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 02 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560 18
2560 อบรมหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 18
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 24
2559 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนประจำปี โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559
2559 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนประจำปี โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 06 มิ.ย. 2558 - 06 มิ.ย. 2559
2559 ประชุมการแก้ไขตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียน 29 ก.ค. 2559 - 29 ก.ค. 2559
2559 สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างพึ่งจะได้รับจากนายจ้างและสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างพึงจะได้รับจากลูกจ้าง 06 ส.ค. 2559 - 06 ส.ค. 2559
2559 การประชุมสัมมนาประจำปี 2559 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาใหม่คาทอลิกขึ้นใหม่" 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559
2559 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 27 ก.ย. 2559 - 27 ก.ย. 2559
2559 โครงการการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 30 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559
2559 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ "การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต" 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559
2557 วิทยากรอบรมความรู้เรื่องการกรอกแผนงานโครงการและกิจกรรม ลงในระบบ SWIS ขั้นตอน PDCA และ Today Even ให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากร ทั้ง 5 ฝ่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัยอุบลราชธานี 18 ธ.ค. 2557 - 18 ธ.ค. 2557 3
2557 สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารปีการศึกษา 2557 -การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 24
2557 สัมมนาและมอยนโยบายครูเอกชน โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. ) โรงแรมสุนีย์แกรน์ จังหวัดอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2557 - 17 ส.ค. 2557 6
2557 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบSWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2557 การประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฏหมายการศึกษา โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี 26 ก.พ. 2558 - 27 ก.พ. 2558 16
- การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 ก.ย. 2556 3
- การคัดเลือกผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2557 ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 28 ม.ค. 2557 3
- อบรม แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 21 ธ.ค. 2556 3
- การประชุมจัดทำ work shop “การพัฒนาองค์กร โดยภราดาประวัติ สุทธินนท์ และ ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองผู้อำนวยการ Organization Develop Institute Graduate School of Business มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 3
- อบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับบุคลากร ประจำปี 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2556 7
- อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 มิ.ย. 2556 7
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS (e-office) โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ 08 มิ.ย. 2556 7
- ประชุมอบรมระบบ e – office โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 07 มิ.ย. 2556 7
- สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 10 พ.ค. 2556 7
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 พ.ค. 2555 7
- อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 08 ก.ย. 2556 - 09 ก.ย. 2556 14
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน vdo conference ครั้งที่ 3/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 ก.ย. 2556 7
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 2/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 ส.ค. 2556 7
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 1/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 09 ส.ค. 2556 7
- การประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 จากงานนโยบายและแผนสำนักงานมูลนิธิ 14 ส.ค. 2556 7
- นักเรียนเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source ในโครงการ Thailand Animation Contest 2013 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกตัดสินจาก Storyboard และเนื้อเรื่องย่อ และเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source สำหรับผลิตผลงานเอนิเมชั่น 09 ส.ค. 2556 - 14 ส.ค. 2556 42

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงานประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตรู ประเทศจีน 05 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560 40
2559 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับประถม ฯ 25 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 0
2556 การจัดห้องเรียน งานช่าง อุปกรณ์งานช่าง อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม 12 ธ.ค. 2556 - 12 ธ.ค. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 4 พ.ค. 2558-11 พ.ค. 2558 64 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 11 พ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
2  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
3  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
4  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
5  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
6  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนให้เด็กได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
7  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
8  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
9  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Wenpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
10  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
11  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
12  3 พ.ย. 2557  นักเรียนผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)  เกียรติบัตร - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซตืโรงเรียน
13  12 ม.ค. 2558  ส่งผ่านนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายรอบระดับภูมิภาค  อัลบั้มภาพที่ 4672
14  27 ก.พ. 2561  เหรียญเงินครูเอกชนดีเด่น  เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ภาพถ่ายจากระบบ SWIS

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  ที่ 5 เบ็ญจมดิเรคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2556 ภาพถ่าย เอกสาร เครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานวิชาการแผนกปฐมวัย,   งานทรัพยากรมนุษย์,   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานนิเทศการเรียนการสอน,   งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานจัดซื้อ/พัสดุ,   งานบริหารแผนกปฐมวัย,   งานบริหารแผนกปฐมวัย,   งานพัฒนาหลักสูตร (ปฐมวัย),   งานวิชาการแผนกมัธยมศึกษา,   งานวิชาการแผนกประถมศึกษา,   คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานนิเทศการเรียนการสอน
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทรัพยากรมนุษย์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวัดผลประเมินผลและทะเบียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อ/พัสดุ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานพัฒนาหลักสูตร (ปฐมวัย)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า

• แผนงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงาน300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ ขั้นตอน 1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (231)
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม
   2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
   3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี
   4.วางแผนการจัดทำ ปรับปรุง เอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานฝ่าย
   2.1 ภาระงานประจำ
   1 ภาระงานประจำ
   1 ภาระงานประจำ
   2. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและ พิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
   3. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังใน การจัดการเรียนการสอน
   5 ภาระงานประจำ
   6. ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
   7. ภาระงานตามตัวบ่งชี้(ร่วม)
   8.ภาระงานสู่มาตรฐานสากล
   9. ภาระงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน
   9. โครงการและกิจกรรม
   10. ภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
   11. ภาระงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน
   12. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของฝ่าย
   13. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝ่ายวิชาการ
   14. ติดตามประเมินผลสารสนเทศของฝ่าย
   15. ติดตาม ประเมินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา
   16. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน
   17. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ
   18. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
   19. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
   20. สรุปสารสนเทศของฝ่าย ประจำเดือนภาคปีและการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและ การจัดศึกษา
   21. สรุปผลการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนในฝ่ายวิชาการ
   22. รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารรับทราบ
   1.ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานในแผนงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาโรงเรียน
   2. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและพิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
   3. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังใน การจัดการเรียนการสอน
   4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ (7.9) เหมือนภาระงานประจำข้อที่ 3
   2.ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (8.2)
   3.รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ต่อผู้อำนวยการเพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (8.3.1(4))
   4. มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพการบริหารความเสี่ยง(8.3.2(1)) อยู่ในภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักที่ 3
   5.ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (8.6) อยู่ในภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักที่ 3
   6. ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร(13.1)
   7. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2)
   8. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษามาตรการส่งเสริม(ภายในสถานศึกษา) (15.1.1)
   9. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (15.2) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 8
   1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และ ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(8.1(1))เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 4
   2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านด้านการคิดริเริ่มเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(8.1(3)) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 4
   3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ(8.4) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 2
   4. การดำเนินงานของคณะกรรมการกับสถานศึกษามีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้อง ความต้องการของท้องถิ่น9.1.1(2)
   มีการดำเนินการในอนาคต โดยใช้ผลการทบทวนผลการดำเนินการและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สำคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคต(ส4.1ค.(3)) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 3
   1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองฝ่ายวิชาการ
   2. กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
   3. รับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
   4. กิจกรรมผู้เรียนทุนเซราฟิน
   5.กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน
   6.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
   7.กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
   8.กิจกรรม Summer Course
   9.กิจกรรมสอนเสริม
   10. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ
   11. กิจกรรมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
   12. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   13. กิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของฝ่ายวิชาการ
   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (1.3.2)เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 4
   2. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (2.1.1) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 4
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่าย (5..2.1) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 7
   1.ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (9.8)เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 1
   2. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ (10.3) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 2
   3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (10.4) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 2
   4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (10.5)เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 2
   5. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม ศักยภาพและ เต็มเวลา (10.6) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 2
   6. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารจัดการด้วย หลักการธรรมมาภิบาล (10.8) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 2
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 เดือนกรกฎาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 เดือนกรกฎาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 เดือนกันยายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10 เดือนกันยายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11 เดือนตุลาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12 เดือนตุลาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 เดือนพฤศจิกายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14 เดือนพฤศจิกายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15 เดือนธันวาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16 เดือนธันวาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17 เดือนมกราคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 18 เดือนมกราคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเรียนการสอนและงานนิเทศ
   ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
   ประชุมคณะกรรมการงานการเรียนการสอนและงานนิเทศเพื่อวางแผนการทำงานประจำเดือน
   ภาระงานประจำ
   ภาระงานตามมาตรฐานโรงเรียน (ACU)
   จัดระบบงานนิเทศภายในโรงเรียน
   จัดทำเครื่องมือนิเทศ
   ดำเนินการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบการใช้หลักสูตรและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผู้สอน (ACU10.5+PACU9.5+PACU9.6)
   จัดทำสรุปผลรายงานการดำเนินการนิเทศ ในแต่ละภาคเรียน
    ติดตามการสอนของครูให้มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ACU7.1+PACU7.3)
   นิเทศติดตามการสอนของครูให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (ACU7.2+PACU7.4)
   นิเทศติดตามการสอนของครูให้มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา (ACU7.3+PACU7.5+FSG3.2)
   นิเทศติดตามการสอนขอครูให้มีการ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ACU7.4+PACU7.6)
   นิเทศติดตามการสอนของครูให้มีการวัด และประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (ACU7.5+PACU7.7)
   นิเทศติดตามการสอนของครูให้สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข้ ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค (ACU7.6+PACU7.8)
    นิเทศติดตามการสอนของครูให้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (ACU7.7+PACU7.9)
   นิเทศติดตามการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (ACU7.8+PACU7.10)
   นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ (ACU7.9)
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 เดือนกรกฎาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 เดือนกรกฎาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 เดือนกันยายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10 เดือนกันยายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11 เดือนตุลาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12 เดือนตุลาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 เดือนพฤศจิกายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14 เดือนพฤศจิกายน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15 เดือนธันวาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16 เดือนธันวาคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17 เดือนมกราคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 18 เดือนมกราคม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์
   สิ้นสุด 3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี
   4.วางแผนการจัดทำ ปรับปรุง เอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานฝ่าย
   สิ้นสุด 2.1 ภาระงานประจำ
   สิ้นสุด 1 ภาระงานประจำ
   สิ้นสุด 1 ภาระงานประจำ
   สิ้นสุด 2. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและ พิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
   สิ้นสุด 3. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังใน การจัดการเรียนการสอน
   5 ภาระงานประจำ
   สิ้นสุด 6. ภาระงานตามตัวบ่งชี้ (หลัก)
   7. ภาระงานตามตัวบ่งชี้(ร่วม)
   8.ภาระงานสู่มาตรฐานสากล
   สิ้นสุด 9. ภาระงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน
   สิ้นสุด 9. โครงการและกิจกรรม
   สิ้นสุด 10. ภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 11. ภาระงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน
   สิ้นสุด 12. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของฝ่าย
   สิ้นสุด 13. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 14. ติดตามประเมินผลสารสนเทศของฝ่าย
   สิ้นสุด 15. ติดตาม ประเมินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา
   สิ้นสุด 16. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน
   สิ้นสุด 17. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ
   18. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
   สิ้นสุด 19. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
   สิ้นสุด 20. สรุปสารสนเทศของฝ่าย ประจำเดือนภาคปีและการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและ การจัดศึกษา
   สิ้นสุด 21. สรุปผลการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนในฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 22. รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารรับทราบ
   สิ้นสุด 1.ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานในแผนงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาโรงเรียน
   สิ้นสุด 2. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและพิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
   สิ้นสุด 3. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังใน การจัดการเรียนการสอน
   สิ้นสุด 4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   สิ้นสุด 1.เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ (7.9) เหมือนภาระงานประจำข้อที่ 3
   สิ้นสุด 2.ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (8.2)
   สิ้นสุด 3.รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ต่อผู้อำนวยการเพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (8.3.1(4))
   สิ้นสุด 4. มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพการบริหารความเสี่ยง(8.3.2(1)) อยู่ในภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักที่ 3
   สิ้นสุด 5.ให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา (8.6) อยู่ในภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักที่ 3
   6. ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร(13.1)
   สิ้นสุด 7. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2)
   สิ้นสุด 8. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษามาตรการส่งเสริม(ภายในสถานศึกษา) (15.1.1)
   สิ้นสุด 9. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (15.2) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 8
   1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และ ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(8.1(1))เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 4
   สิ้นสุด 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านด้านการคิดริเริ่มเทคนิควิธีการใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(8.1(3)) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 4
   สิ้นสุด 3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ(8.4) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 2
   สิ้นสุด 4. การดำเนินงานของคณะกรรมการกับสถานศึกษามีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้อง ความต้องการของท้องถิ่น9.1.1(2)
   สิ้นสุด มีการดำเนินการในอนาคต โดยใช้ผลการทบทวนผลการดำเนินการและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สำคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคต(ส4.1ค.(3)) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 3
   สิ้นสุด 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 2. กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
   สิ้นสุด 3. รับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
   สิ้นสุด 4. กิจกรรมผู้เรียนทุนเซราฟิน
   สิ้นสุด 5.กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน
   สิ้นสุด 6.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
   สิ้นสุด 7.กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
   สิ้นสุด 8.กิจกรรม Summer Course
   สิ้นสุด 9.กิจกรรมสอนเสริม
   สิ้นสุด 10. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 11. กิจกรรมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
   สิ้นสุด 12. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด 13. กิจกรรมกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของฝ่ายวิชาการ
   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (1.3.2)เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 4
   สิ้นสุด 2. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ (2.1.1) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 4
   สิ้นสุด 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่าย (5..2.1) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อที่ 7
   สิ้นสุด 1.ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ (9.8)เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 1
   สิ้นสุด 2. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ (10.3) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 2
   สิ้นสุด 3. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ (10.4) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 2
   สิ้นสุด 4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา (10.5)เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 2
   สิ้นสุด 5. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม ศักยภาพและ เต็มเวลา (10.6) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 2
   สิ้นสุด 6. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารจัดการด้วย หลักการธรรมมาภิบาล (10.8) เหมือนภาระงานตามตัวบ่งชี้หลักข้อ 2
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 เดือนมิถุนายน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 เดือนกรกฎาคม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6 เดือนกรกฎาคม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 เดือนสิงหาคม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8 เดือนสิงหาคม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 เดือนกันยายน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10 เดือนกันยายน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11 เดือนตุลาคม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12 เดือนตุลาคม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 เดือนพฤศจิกายน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14 เดือนพฤศจิกายน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15 เดือนธันวาคม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16 เดือนธันวาคม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17 เดือนมกราคม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 18 เดือนมกราคม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเรียนการสอนและงานนิเทศ
   สิ้นสุด ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานการเรียนการสอนและงานนิเทศเพื่อวางแผนการทำงานประจำเดือน
   สิ้นสุด จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
   สิ้นสุด ภาระงานประจำ
   สิ้นสุด ภาระงานตามมาตรฐานโรงเรียน (ACU)
   จัดระบบงานนิเทศภายในโรงเรียน
   สิ้นสุด จัดทำเครื่องมือนิเทศ
   สิ้นสุด ดำเนินการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบการใช้หลักสูตรและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผู้สอน (ACU10.5+PACU9.5+PACU9.6)
   สิ้นสุด จัดทำสรุปผลรายงานการดำเนินการนิเทศ ในแต่ละภาคเรียน
   สิ้นสุด ติดตามการสอนของครูให้มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ACU7.1+PACU7.3)
   สิ้นสุด นิเทศติดตามการสอนของครูให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (ACU7.2+PACU7.4)
   สิ้นสุด นิเทศติดตามการสอนของครูให้มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา (ACU7.3+PACU7.5+FSG3.2)
   สิ้นสุด นิเทศติดตามการสอนขอครูให้มีการ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ACU7.4+PACU7.6)
   สิ้นสุด นิเทศติดตามการสอนของครูให้มีการวัด และประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (ACU7.5+PACU7.7)
   สิ้นสุด นิเทศติดตามการสอนของครูให้สามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข้ ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ ชีวิตด้วยความเสมอภาค (ACU7.6+PACU7.8)
   สิ้นสุด นิเทศติดตามการสอนของครูให้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน (ACU7.7+PACU7.9)
   สิ้นสุด นิเทศติดตามการประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา (ACU7.8+PACU7.10)
   สิ้นสุด นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ (ACU7.9)
   สิ้นสุด 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
• ได้อยู่ในข่าว : (7)
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2562 8 พ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำหลักสูตรหารศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 8 พ.ค. 2562
 ประเมินพัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2562 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเรียนการสอน 10 พ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการงานการเรียนการสอนครั้งที่ 1/2562 10 พ.ค. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 28 พ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 3/62 1 ก.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)