[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1037
ชื่อ: มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
ฉายา: ก้อย
อายุงาน: 21 ปี 10 เดือน 29 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /1

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2538  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2560 กรรมการ งานอภิบาล
2560 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ แผนกอนุบาล
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 กรรมการ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2559 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2559 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 ประธาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ แผนกอนุบาล
2559 ประธาน งานบุคลากร
2559 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานจัดซื้อ
2559 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2558 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2558 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 ที่ปรึกษา แผนกอนุบาล
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2558 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2557 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา งานแผนกอนุบาล
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ประธานที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2556 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 รองประธาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 ครูผู้สอน / งานพัฒนาครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 รองประธาน งานนโยบายและแผน
2554 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2558 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2555 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2554 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2549 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2550 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2552 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2559 หัวหน้างานบุคลากร 0
2558 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2557 ครูประจำชั้น ม.6/4 0
2557 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/3-6/5 0
2556 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1 / 2556
2556 หัวหน้างานนโยบายและแผน 0
2556 ครูประจำชั้น ม.5/2 0
2556 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/1-6/5 0
2556 ครูผู้สอนชมรม Computer Project ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2556 ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 0
2555 test test 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนประจำปี โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559
2559 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนประจำปี โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 06 มิ.ย. 2558 - 06 มิ.ย. 2559
2559 ประชุมการแก้ไขตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียน 29 ก.ค. 2559 - 29 ก.ค. 2559
2559 สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างพึ่งจะได้รับจากนายจ้างและสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างพึงจะได้รับจากลูกจ้าง 06 ส.ค. 2559 - 06 ส.ค. 2559
2559 การประชุมสัมมนาประจำปี 2559 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาใหม่คาทอลิกขึ้นใหม่" 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559
2559 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 27 ก.ย. 2559 - 27 ก.ย. 2559
2559 โครงการการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 30 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559
2559 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ "การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต" 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559
2557 วิทยากรอบรมความรู้เรื่องการกรอกแผนงานโครงการและกิจกรรม ลงในระบบ SWIS ขั้นตอน PDCA และ Today Even ให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากร ทั้ง 5 ฝ่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัยอุบลราชธานี 18 ธ.ค. 2557 - 18 ธ.ค. 2557 3
2557 สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารปีการศึกษา 2557 -การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 24
2557 สัมมนาและมอยนโยบายครูเอกชน โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. ) โรงแรมสุนีย์แกรน์ จังหวัดอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2557 - 17 ส.ค. 2557 6
2557 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบSWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2557 การประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฏหมายการศึกษา โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี 26 ก.พ. 2558 - 27 ก.พ. 2558 16
- การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 ก.ย. 2556 3
- การคัดเลือกผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2557 ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 28 ม.ค. 2557 3
- อบรม แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 21 ธ.ค. 2556 3
- การประชุมจัดทำ work shop “การพัฒนาองค์กร โดยภราดาประวัติ สุทธินนท์ และ ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองผู้อำนวยการ Organization Develop Institute Graduate School of Business มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 3
- อบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับบุคลากร ประจำปี 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2556 7
- อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 มิ.ย. 2556 7
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS (e-office) โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ 08 มิ.ย. 2556 7
- ประชุมอบรมระบบ e – office โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 07 มิ.ย. 2556 7
- สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 10 พ.ค. 2556 7
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 พ.ค. 2555 7
- อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 08 ก.ย. 2556 - 09 ก.ย. 2556 14
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน vdo conference ครั้งที่ 3/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 ก.ย. 2556 7
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 2/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 ส.ค. 2556 7
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 1/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 09 ส.ค. 2556 7
- การประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 จากงานนโยบายและแผนสำนักงานมูลนิธิ 14 ส.ค. 2556 7
- นักเรียนเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source ในโครงการ Thailand Animation Contest 2013 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกตัดสินจาก Storyboard และเนื้อเรื่องย่อ และเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source สำหรับผลิตผลงานเอนิเมชั่น 09 ส.ค. 2556 - 14 ส.ค. 2556 42

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับประถม ฯ 25 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 0
2556 การจัดห้องเรียน งานช่าง อุปกรณ์งานช่าง อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม 12 ธ.ค. 2556 - 12 ธ.ค. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 4 พ.ค. 2558-11 พ.ค. 2558 64 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 11 พ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
2  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
3  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
4  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
5  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
6  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนให้เด็กได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
7  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
8  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
9  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Wenpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
10  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
11  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
12  3 พ.ย. 2557  นักเรียนผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)  เกียรติบัตร - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซตืโรงเรียน
13  12 ม.ค. 2558  ส่งผ่านนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายรอบระดับภูมิภาค  อัลบั้มภาพที่ 4672

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  ที่ 5 เบ็ญจมดิเรคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2556 ภาพถ่าย เอกสาร เครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานนโยบายและแผน,   ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ,   งานอภิบาล,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   แผนกอนุบาล,   งานบุคลากร,   ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานจัดซื้อ,   งานประกันคุณภาพการศึกษา
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอภิบาล
     ตำแหน่ง ประธาน   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด แผนกอนุบาล
     ตำแหน่ง ประธาน   สังกัด งานบุคลากร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (121)
   2.1 1. กำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ภาระงานของหน่วยงาน บุคลากรให้มีความโดด เด่น อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ
   1.4 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ เพื่อการวางแผนการทำงานประจำเดือน
   1.5 จัดทำเอกสาร เครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัด และเอกสารการทำงานที่เกี่ยวข้อง
   1.6 กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรและปฏิทินการประเมิน
   สิ้นสุด 2.1 1. กำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ภาระงานของหน่วยงาน บุคลากรให้มีความโดด เด่น อีกทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   2.1.2 ดำเนินการผลักดันไปสู่การปฏิบัติตาม แผนอย่างชัดเจน
   2.1.3. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ให้ ความละ ช่วยเหลือในการดำเนินงานตาม ภาระหน้าที่ในแต่งานแต่ละบุคคล
   2.1.4. สรุปและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน นำมาสู่การ ปรับปรุงแผนการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน บุคคลากร
   2.1.5. จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการและการตัดสินใจ
   2.1.6. ออกแบบนวัตกรรมในการใช้พัฒนาองค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
   2.1.7. สนับสนุนผู้บริหารในการบริหารแบบมี ส่วนร่วม ให้คำปรึกษา มุ่งมั่น เสียสละ ปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล
   2.2.8. สนับสนุนการบริหรงานบุคคลากร
   3.1 ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของสำนัก ผู้อำนวยการ
   3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ สำนักผู้อำนวยการ
   3.3 ติดตาม ประมวลผลข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   3.4 ติดตามประเมินผลสารสนเทศของฝ่าย
   3.5 ติดตามประเมินผลการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน
   3.6 ประเมินผู้บริหารเรื่องการจัดการการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่าย
   3.7 ติดตาม ประเมินการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศและการนำสารสนเทศไปใช้ในการ บริหารและการจัดการศึกษา
   3.8 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุนในฝ่าย
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร
   1.2 ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร
   1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
   1.4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.5 ศึกษาข้อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน เกี่ยวกับงานบุคลากร
   1. ดำเนินการสรรหาบุคลากร และบรรจุแต่งตั้ง บุคลากรตามระบบ
   2.พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งวิชาชีพ และ มีโอกาส ก้าวหน้าในองค์กร อีกทั้งจัดระบบการส่งเสริม วิธีการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการ ปฏิบัติงาน
   3.บำรุงรักษา บุคลากรโดยจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ของบุคลากร และจัด สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตบุคลากร
   4. ประเมินผลการดำเนินการของบุคลากร บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบ เดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีคุณภาพและ ประสิทธิผลมากขึ้น
   5.เสริมสร้างวัฒนธรรมภาพลักษณ์ที่ดีของ องค์กรอย่างมีจริยธรรมที่ต้องรักษาไว้โดยกำหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ในการบริหารงานตาม โครงสร้างบุคลากร ให้เป็นที่ยอมรับ
   6.จัดทำแผนปฏิบัติการและวางแผนรองรับการ เปลี่ยนแปลงด้านอัตราบุคลากร
    3.1 กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามปฏิทิน และกิจกรรมเป็นระยะๆ
   3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   3.3 ประเมินผลแผนงานและกิจกรรม
   4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
   4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน ของหน่วยงาน
   4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไป
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559
   1.2 ประชุมทำความเข้าใจบทพรรณนางาน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของสำนักผู้อำนวยการ
   4.4 สรุปสารสนเทศของฝ่าย ประจำเดือนภาคปี
   4.5 สรุปผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการทำงาน
   4.9 รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร รับทราบ
   1.ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรร่วมกับสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนมิถุนายน
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2559
   1.3 ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม
   1.4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการประจำเดือนมิถุนายน 2559
   สิ้นสุด 1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
   2. ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรร่วมกับสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนกรกฏาคม
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2559
   1.4.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการประจำเดือนกรกฏาคม 2559
   1.4.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการประจำเดือนสิงหาคม 2559
   3. ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรร่วมกับสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนสิงหาคม
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2559
   1.4.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการประจำเดือนกันยายน 2559
   4. ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรร่วมกับสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนกันยายน
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2559
   1.4.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการประจำเดือนตุลาคม 2559
   5. ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรร่วมกับสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนตุลาคม
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2559
   1.4.6 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
   6. ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรร่วมกับสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนพฤศจิกายน
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2559
   1.4.7 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการประจำเดือนธันวาคม 2559
   7. ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรร่วมกับสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนธันวาคม
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2559
   1.4.8 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนมกราคม 2560
   8. ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรร่วมกับสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนมกราคม
   1.4.9 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   9. ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรร่วมกับสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
   4.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ สำนักผู้อำนวยการ
   4.6 สรุปผลการบริหารงานของผู้บริหารในเรื่อง การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ ต้องการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ของแต่ละฝ่าย
   4.7 สรุปผลการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ การนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการจัด การศึกษา
   4.8 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในฝ่าย
   4.10 จัดประชุมเพื่อทบทวนนำผลการดำเนินงาน มาปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า
   1.4.10 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนมีนาคม 2560
   10.ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากรร่วมกับสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนมีนาคม
   สิ้นสุด 1.4 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ เพื่อการวางแผนการทำงานประจำเดือน
   สิ้นสุด 1.5 จัดทำเอกสาร เครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัด และเอกสารการทำงานที่เกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด 1.6 กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรและปฏิทินการประเมิน
   สิ้นสุด 2.1.2 ดำเนินการผลักดันไปสู่การปฏิบัติตาม แผนอย่างชัดเจน
   สิ้นสุด 2.1.3. ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ให้ ความละ ช่วยเหลือในการดำเนินงานตาม ภาระหน้าที่ในแต่งานแต่ละบุคคล
   สิ้นสุด 2.1.4. สรุปและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงาน นำมาสู่การ ปรับปรุงแผนการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงาน บุคคลากร
   สิ้นสุด 2.1.5. จัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการและการตัดสินใจ
   สิ้นสุด 2.1.6. ออกแบบนวัตกรรมในการใช้พัฒนาองค์กร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
   สิ้นสุด 2.1.7. สนับสนุนผู้บริหารในการบริหารแบบมี ส่วนร่วม ให้คำปรึกษา มุ่งมั่น เสียสละ ปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล
   สิ้นสุด 2.2.8. สนับสนุนการบริหรงานบุคคลากร
   สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของสำนัก ผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด 3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ สำนักผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด 3.3 ติดตาม ประมวลผลข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด 3.4 ติดตามประเมินผลสารสนเทศของฝ่าย
   สิ้นสุด 3.5 ติดตามประเมินผลการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน
   สิ้นสุด 3.6 ประเมินผู้บริหารเรื่องการจัดการการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่าย
   สิ้นสุด 3.7 ติดตาม ประเมินการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศและการนำสารสนเทศไปใช้ในการ บริหารและการจัดการศึกษา
   สิ้นสุด 3.8 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุนในฝ่าย
   สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของสำนักผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด 4.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ สำนักผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด 4.4 สรุปสารสนเทศของฝ่าย ประจำเดือนภาคปี
   สิ้นสุด 4.5 สรุปผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการทำงาน
   สิ้นสุด 4.6 สรุปผลการบริหารงานของผู้บริหารในเรื่อง การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ ต้องการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ของแต่ละฝ่าย
   สิ้นสุด 4.7 สรุปผลการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ การนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการจัด การศึกษา
   สิ้นสุด 4.8 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในฝ่าย
   สิ้นสุด 4.9 รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร รับทราบ
   สิ้นสุด 4.10 จัดประชุมเพื่อทบทวนนำผลการดำเนินงาน มาปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า
   สิ้นสุด 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร
   สิ้นสุด 1.2 ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร
   สิ้นสุด 1.4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด 1.5 ศึกษาข้อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน เกี่ยวกับงานบุคลากร
   สิ้นสุด 1. ดำเนินการสรรหาบุคลากร และบรรจุแต่งตั้ง บุคลากรตามระบบ
   สิ้นสุด 2.พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่งวิชาชีพ และ มีโอกาส ก้าวหน้าในองค์กร อีกทั้งจัดระบบการส่งเสริม วิธีการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อการ ปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด 3.บำรุงรักษา บุคลากรโดยจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์ของบุคลากร และจัด สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตบุคลากร
   สิ้นสุด 4. ประเมินผลการดำเนินการของบุคลากร บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบ เดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีคุณภาพและ ประสิทธิผลมากขึ้น
   สิ้นสุด 5.เสริมสร้างวัฒนธรรมภาพลักษณ์ที่ดีของ องค์กรอย่างมีจริยธรรมที่ต้องรักษาไว้โดยกำหนด วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ในการบริหารงานตาม โครงสร้างบุคลากร ให้เป็นที่ยอมรับ
   สิ้นสุด 6.จัดทำแผนปฏิบัติการและวางแผนรองรับการ เปลี่ยนแปลงด้านอัตราบุคลากร
   สิ้นสุด 3.1 กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามปฏิทิน และกิจกรรมเป็นระยะๆ
   สิ้นสุด 3.2 ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   สิ้นสุด 3.3 ประเมินผลแผนงานและกิจกรรม
   สิ้นสุด 4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
   สิ้นสุด 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน ของหน่วยงาน
   สิ้นสุด 4.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร และกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (24)
 แจ้งกำหนดการคีย์ข้อมูลสารสนเทศหน่วยงาน/แผนงานโครงการของหน่วยงานลงในระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2559 19 พ.ค. 2559
 สรุปผลการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS ประจำปี 2559 1 มิ.ย. 2559
 สรุปผลการจัดอบรมการใช้งานเกี่ยวกับ Application ต่างๆภายในเครื่อง iPad ประจำปี 2559 1 มิ.ย. 2559
 ส่งสรุปการแจ้งซ่อมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 1 มิ.ย. 2559
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์:วิทยบริการ ครั้งที่ 1/2559 1 มิ.ย. 2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่1/2559 1 มิ.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่1/2559 6 ก.ค. 2559
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่2/2559 6 ก.ค. 2559
 สรุปงานศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 6 ก.ค. 2559
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่3/2559 21 ก.ค. 2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่3/2559 22 ก.ค. 2559
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่4/2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 18 ส.ค. 2559
 โครงการประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 31 ส.ค. 2559
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่5/2559 14 ก.ย. 2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่5/2559 21 ก.ย. 2559
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่6/2559 7 พ.ย. 2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่6/2559 7 พ.ย. 2559
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่7/2559 28 พ.ย. 2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่7/2559 28 พ.ย. 2559
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่8/2559 26 ธ.ค. 2559
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่8/2559 28 ธ.ค. 2559
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่9/2559 25 ม.ค. 2560
 รายงานประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่9/2559 27 ม.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ ครั้งที่10/2559 6 มี.ค. 2560
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (3)
  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 23 ส.ค. 2559
 โครงการประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 31 ส.ค. 2559
 คุณครูอนุบาลประชุมระสานงานครั้งที่ 8 ประจำเดือนกันยายน 2559 1 ก.ย. 2559
• โพสต์ข่าว : (1)
 ขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามในระบบ SWIS 20 มี.ค. 2560
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)