[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1037
ชื่อ: มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
ฉายา: ก้อย
อายุงาน: 22 ปี 11 เดือน 25 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


8 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2538  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 ที่ปรึกษา งานวิจัย นโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานจัดซื้อ/พัสดุ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกปฐมวัย
2561 กรรมการ งานพัฒนาหลักสูตร (ปฐมวัย)
2561 ที่ปรึกษา งานวัดประเมินผลและทะเบียน
2561 ที่ปรึกษา งานวิจัยในชั้นเรียน
2561 ที่ปรึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 ที่ปรึกษา แผนกปฐมวัย/ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารวิชาการแผนกอนุบาล
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารวิชาการแผนกอนุบาล
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 ที่ปรึกษา ศูนย์ภาษา IEP
2560 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานห้องสมุด
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน / งานนิเทศ แผนกมัธยมศึกษา
2560 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกประถมศึกษา
2560 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาการเรียนการสอน แผนกประถมศึกษา
2560 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกอนุบาล
2560 ประธานที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ PBL/IW
2560 ประธานที่ปรึกษา งานวัดและประเมินผล
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ที่ปรึกษา แผนกอนุบาล/ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2559 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2559 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 ประธาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ แผนกอนุบาล
2559 ประธานที่ปรึกษา แผนกอนุบาล
2559 ประธาน งานบุคลากร
2559 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานจัดซื้อ
2559 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2558 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2558 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 ที่ปรึกษา แผนกอนุบาล
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2558 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2557 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา งานแผนกอนุบาล
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ประธานที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2556 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 รองประธาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 ครูผู้สอน / งานพัฒนาครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 รองประธาน งานนโยบายและแผน
2554 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2558 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2555 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2554 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2549 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2550 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2552 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0
2559 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2559 หัวหน้างานบุคลากร 0
2558 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2557 ครูประจำชั้น ม.6/4 0
2557 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/3-6/5 0
2556 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1 / 2556
2556 หัวหน้างานนโยบายและแผน 0
2556 ครูประจำชั้น ม.5/2 0
2556 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/1-6/5 0
2556 ครูผู้สอนชมรม Computer Project ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2556 ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 0
2555 test test 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 อบรมหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 02 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560 18
2560 อบรมหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 18
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 24
2559 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนประจำปี โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559
2559 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนประจำปี โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 06 มิ.ย. 2558 - 06 มิ.ย. 2559
2559 ประชุมการแก้ไขตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียน 29 ก.ค. 2559 - 29 ก.ค. 2559
2559 สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างพึ่งจะได้รับจากนายจ้างและสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างพึงจะได้รับจากลูกจ้าง 06 ส.ค. 2559 - 06 ส.ค. 2559
2559 การประชุมสัมมนาประจำปี 2559 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาใหม่คาทอลิกขึ้นใหม่" 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559
2559 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 27 ก.ย. 2559 - 27 ก.ย. 2559
2559 โครงการการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 30 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559
2559 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ "การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต" 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559
2557 วิทยากรอบรมความรู้เรื่องการกรอกแผนงานโครงการและกิจกรรม ลงในระบบ SWIS ขั้นตอน PDCA และ Today Even ให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากร ทั้ง 5 ฝ่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัยอุบลราชธานี 18 ธ.ค. 2557 - 18 ธ.ค. 2557 3
2557 สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารปีการศึกษา 2557 -การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 24
2557 สัมมนาและมอยนโยบายครูเอกชน โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. ) โรงแรมสุนีย์แกรน์ จังหวัดอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2557 - 17 ส.ค. 2557 6
2557 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบSWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2557 การประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฏหมายการศึกษา โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี 26 ก.พ. 2558 - 27 ก.พ. 2558 16
- การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 ก.ย. 2556 3
- การคัดเลือกผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2557 ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 28 ม.ค. 2557 3
- อบรม แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 21 ธ.ค. 2556 3
- การประชุมจัดทำ work shop “การพัฒนาองค์กร โดยภราดาประวัติ สุทธินนท์ และ ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองผู้อำนวยการ Organization Develop Institute Graduate School of Business มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 3
- อบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับบุคลากร ประจำปี 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2556 7
- อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 มิ.ย. 2556 7
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS (e-office) โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ 08 มิ.ย. 2556 7
- ประชุมอบรมระบบ e – office โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 07 มิ.ย. 2556 7
- สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 10 พ.ค. 2556 7
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 พ.ค. 2555 7
- อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 08 ก.ย. 2556 - 09 ก.ย. 2556 14
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน vdo conference ครั้งที่ 3/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 ก.ย. 2556 7
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 2/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 ส.ค. 2556 7
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 1/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 09 ส.ค. 2556 7
- การประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 จากงานนโยบายและแผนสำนักงานมูลนิธิ 14 ส.ค. 2556 7
- นักเรียนเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source ในโครงการ Thailand Animation Contest 2013 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกตัดสินจาก Storyboard และเนื้อเรื่องย่อ และเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source สำหรับผลิตผลงานเอนิเมชั่น 09 ส.ค. 2556 - 14 ส.ค. 2556 42

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงานประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตรู ประเทศจีน 05 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560 40
2559 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับประถม ฯ 25 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 0
2556 การจัดห้องเรียน งานช่าง อุปกรณ์งานช่าง อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม 12 ธ.ค. 2556 - 12 ธ.ค. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 4 พ.ค. 2558-11 พ.ค. 2558 64 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 11 พ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
2  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
3  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
4  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
5  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
6  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนให้เด็กได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
7  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
8  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
9  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Wenpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
10  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
11  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
12  3 พ.ย. 2557  นักเรียนผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)  เกียรติบัตร - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซตืโรงเรียน
13  12 ม.ค. 2558  ส่งผ่านนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายรอบระดับภูมิภาค  อัลบั้มภาพที่ 4672
14  27 ก.พ. 2561  เหรียญเงินครูเอกชนดีเด่น  เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ภาพถ่ายจากระบบ SWIS

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  ที่ 5 เบ็ญจมดิเรคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2556 ภาพถ่าย เอกสาร เครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานทรัพยากรมนุษย์,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานวัดประเมินผลและทะเบียน,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานจัดซื้อ/พัสดุ,   งานการเรียนการสอน / งานนิเทศ แผนกมัธยมศึกษา,   ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ PBL/IW,   งานบริหารแผนกปฐมวัย,   งานบริหารแผนกปฐมวัย,   งานพัฒนาหลักสูตร (ปฐมวัย),   งานวิจัยในชั้นเรียน,   งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกประถมศึกษา,   งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,   งานวิจัย นโยบายและแผน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (11)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทรัพยากรมนุษย์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อ/พัสดุ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอน / งานนิเทศ แผนกมัธยมศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ PBL/IW
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกปฐมวัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานพัฒนาหลักสูตร (ปฐมวัย)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกประถมศึกษา

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (115)
   สิ้นสุด 2.1 ภาระงานประจำ 1. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การ ดำเนินงานในแผนงานโครงการ กิจกรรม ตาม แผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาโรงเรียน
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ
   2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
   4. วางแผนการจัดทำ ปรับปรุง เอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานฝ่าย
   1.ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การ ดำเนินงานในแผนงานโครงการ กิจกรรม ตาม แผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาโรงเรียน
   2. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและ พิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
   3. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอน
   4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
   1. ขั้นวางแผน
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม PBL/IW
   1.2 ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตาม แผนงานกิจกรรม
   1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม PBL/IW ประจำเดือน
   1.4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
   2. ขั้นดำเนินการ
   2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานตามภาระงานหลัก
   1. ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยความร่วมมือ ของครูทุกคนในโรงเรียน
   2.ครูจัดกิจกรรม ตามกำหนดการที่วางไว้
   3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
   4. วางแผนการจัดทำ ปรับปรุง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานฝ่าย
   1.ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การ ดำเนินงานในแผนงานโครงการ กิจกรรม ตาม แผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาโรงเรียน
   2. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและ พิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
   3. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังใน
   4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
   5.ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐาน คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (8.2)
   6.รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอก ต่อผู้อำนวยการเพื่อนำผล มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (8.3.1(4))
   7. ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร(13.1)
   8. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง (13.2)
   9. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษามาตรการส่งเสริม(ภายใน สถานศึกษา) (15.1.1)
   1. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนิน งานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของฝ่าย
   2.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ฝ่ายวิชาการ
   3.ติดตามประเมินผลสารสนเทศของฝ่าย
   4 . ติดตาม ประเมินการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศและการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา
   1 . สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ
   2.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของฝ่ายวิชาการ
   3.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
   3. สรุปสารสนเทศของฝ่าย ประจำเดือนภาคปี และการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและ การจัดศึกษา
   4. สรุปผลการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน ในฝ่ายวิชาการ
   5.รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร รับทราบ
   ปฏิทิน กิจกรรม PBL ระดับชั้น ม.4
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
   3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี
   สิ้นสุด 4. วางแผนการจัดทำ ปรับปรุง เอกสารต่างๆ ที่ จำเป็นเกี่ยวกับบริหารฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด 1) จัดทำแผนปฏิบัติการ
   สิ้นสุด 2) วิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานในสังกัด
   สิ้นสุด 3)จัดทำตัวชี้วัดผลงาน
   สิ้นสุด 4) จัดทำข้นตอนกระบวนการทำงานของ หน่วยงานในสังกัด
   สิ้นสุด 1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
   สิ้นสุด 2) กำกับติดตามปฏิบัติงานตามแผนงาน
   สิ้นสุด 3) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การปฏิบัติงาน ตามแผนงานหลักสูตร
   สิ้นสุด 1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานวัดผล
   สิ้นสุด 2)กำกับติดตามปฏิบัติงานตามแผนงาน
   สิ้นสุด 3) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การปฏิบัติงาน วัดผล
   สิ้นสุด 1) ประชุม เพื่อวางแผนการคัดเลือกแบบเรียน
   สิ้นสุด 2) ตรวจสอบคุณสมบัติของแบบเรียนที่จะนำ มาพิจารณาคัดเลือกเลือก
   สิ้นสุด 3) ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อตามรายการ ที่ ได้รับการคัดเลือก
   สิ้นสุด 4) พิจารณาและตรวจสอบ เอกสารประกอบ การเรียน โดยแยกเป็นกลุ่มสาระ
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
   ประชุมคณะกรรมงานนิเทศ/สนับสนุนการเรียนการสอนทั้ง 4 ระดับ
   ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
   จัดครูเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ตามความเหมาะสม
   ครูที่เข้าร่วมอบรมแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนครูในกลุ่มสาระหรืออื่นๆ
   งานนิเทศ/สนับสนุนการเรียนการสอนประชุมวางแผนเรื่องการจัดตารางสอนเสริม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ
   กลุ่มสาระประชุมร่วมเพื่อพิจารณางาบจัดทำเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระ
   กลุ่มสาระร่วมกันพิจารณางบที่ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด กลุ่มสาระประชุมร่วมเพื่อพิจารณางาบจัดทำเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระ
   สิ้นสุด กลุ่มสาระร่วมกันพิจารณางบที่ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
   บรรยายพิเศษ "การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ" ในหัวข้อ ความจำเป็นของภาษาอังกฤษสู่การทำงานในอาชีพต่างๆ
   กิจกรรม "Learning Centers"
   กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.4
   มอบรางวัลการแข่งขัน Spelling Bee
   กิจกรรมบทสนทนาภาษาอังกฤษ
   กิจกรรมละครภาษาอังกฤษ
   แต่งตั้งคณะกรรมติวเข้มเตรียมสอบวัดคุณภาพผู้เรียน FSG , FSGST , O-Net ม.3
   ประชุมวางแผนจัดทำปฏิทินการติว
   ประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4
   มอบรางวัลการประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
   สิ้นสุด จัดครูเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ตามความเหมาะสม
   สิ้นสุด ครูที่เข้าร่วมอบรมแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนครูในกลุ่มสาระหรืออื่นๆ
   สิ้นสุด 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
   สิ้นสุด 4. วางแผนการจัดทำ ปรับปรุง เอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการบริหารงานฝ่าย
   สิ้นสุด 1.ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การ ดำเนินงานในแผนงานโครงการ กิจกรรม ตาม แผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาโรงเรียน
   สิ้นสุด 2. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและ พิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
   สิ้นสุด 3. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอน
   สิ้นสุด 4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
   สิ้นสุด 3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
   สิ้นสุด 4. วางแผนการจัดทำ ปรับปรุง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานฝ่าย
   สิ้นสุด 1.ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การ ดำเนินงานในแผนงานโครงการ กิจกรรม ตาม แผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาโรงเรียน
   สิ้นสุด 2. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและ พิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
   สิ้นสุด 3. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังใน
   สิ้นสุด 4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน
   สิ้นสุด 5.ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐาน คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (8.2)
   สิ้นสุด 6.รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอก ต่อผู้อำนวยการเพื่อนำผล มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (8.3.1(4))
   สิ้นสุด 7. ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร(13.1)
   สิ้นสุด 8. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง (13.2)
   สิ้นสุด 9. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษามาตรการส่งเสริม(ภายใน สถานศึกษา) (15.1.1)
   สิ้นสุด 1. ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนิน งานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของฝ่าย
   สิ้นสุด 2.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 3.ติดตามประเมินผลสารสนเทศของฝ่าย
   สิ้นสุด 4 . ติดตาม ประเมินการจัดระบบข้อมูล สารสนเทศและการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา
   1 . สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ
   2.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 3.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
   สิ้นสุด 3. สรุปสารสนเทศของฝ่าย ประจำเดือนภาคปี และการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและ การจัดศึกษา
   สิ้นสุด 4. สรุปผลการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน ในฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 5.รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร รับทราบ
   ปฏิทิน กิจกรรม PBL ระดับชั้น ม.4
   สรุปการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา
   สิ้นสุด 1.2 ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตาม แผนงานกิจกรรม
   สิ้นสุด 1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม PBL/IW ประจำเดือน
   สิ้นสุด 1.4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
• ได้อยู่ในข่าว : (2)
 การประชุมศูนย์ภาษ EBP 4 พ.ค. 2561
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 17 พ.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)