[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รหัสประจำตัว: 1037
ชื่อ: มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
ฉายา: ก้อย
อายุงาน: 18 ปี 10 เดือน 21 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 /2

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2538  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ป.โท  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 test test 0
2556 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1 / 2556
2556 หัวหน้างานนโยบายและแผน 0
2556 ครูประจำชั้น ม.5/2 0
2556 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/1-6/5 0
2556 ครูผู้สอนชมรม Computer Project ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2556 ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การประชุมจัดทำ work shop “การพัฒนาองค์กร โดยภราดาประวัติ สุทธินนท์ และ ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองผู้อำนวยการ Organization Develop Institute Graduate School of Business มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ - 3
กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 พ.ค. 2555 - 7
สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 10 พ.ค. 2556 - 7
ประชุมอบรมระบบ e – office โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 07 มิ.ย. 2556 - 7
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS (e-office) โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ 08 มิ.ย. 2556 - 7
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 มิ.ย. 2556 - 7
การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 1/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 09 ส.ค. 2556 - 7
นักเรียนเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source ในโครงการ Thailand Animation Contest 2013 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกตัดสินจาก Storyboard และเนื้อเรื่องย่อ และเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source สำหรับผลิตผลงานเอนิเมชั่น 09 ส.ค. 2556 - 14 ส.ค. 2556 42
การประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 จากงานนโยบายและแผนสำนักงานมูลนิธิ 14 ส.ค. 2556 - 7
การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 2/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 ส.ค. 2556 - 7
อบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับบุคลากร ประจำปี 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2556 - 7
อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 08 ก.ย. 2556 - 09 ก.ย. 2556 14
การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน vdo conference ครั้งที่ 3/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 ก.ย. 2556 - 7
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 ก.ย. 2556 - 3
อบรม แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 21 ธ.ค. 2556 - 3
การคัดเลือกผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2557 ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 28 ม.ค. 2557 - 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดห้องเรียน งานช่าง อุปกรณ์งานช่าง อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม 12 ธ.ค. 2556 - 12 ธ.ค. 2556 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
2  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
3  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
4  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
5  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  ที่ 5 เบ็ญจมดิเรคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2556 ภาพถ่าย เอกสาร เครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานนโยบายและแผน,   งานหอพักนักเรียน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานอภิบาล,   ศูนย์คอมพิวเตอร์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนโยบายและแผน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (13)
     หน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรม โ€œการดำเนินงานวิจัยโ€    แผนงาน 600 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     หน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา FSG. ประจำปีการศึกษา 2556   แผนงาน 607 งานประกันคุณภาพ
     หน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีสดุดีสุนทรภู่   แผนงาน 404 งานกลุ่มสาระภาษาไทย
     หน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสัมพันธ์ การกุศล ครั้งที่ 4   แผนงาน 505 งานสัมพันธ์ชุมชน
     หน้าที่ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนแผนกอนุบาล   แผนงาน 300งานบริหารอนุบาล
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์และพิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   แผนงาน 605 งานอภิบาล
     หน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2556   แผนงาน 505 งานสัมพันธ์ชุมชน
     หน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทำบุญประจำปีแผนกอนุบาล ปีการศึกษา    แผนงาน 6. เด็กยึดมั่นในศาสนา รับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาตนทุกมิติ มีความวิริยะอุตสาหะ
     หน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 (8 องค์ประกอบ)   แผนงาน 607 งานประกันคุณภาพ
     หน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม "มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ"   แผนงาน 607 งานประกันคุณภาพ
     หน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบก่อนกลางปี / สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556   แผนงาน 403 งานทะเบียนและวัดผล
     หน้าที่ ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์   แผนงาน 604 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ขั้นตอน กำหนดการ 1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
     หน้าที่ ประธานดำเนินงาน   แผนงาน 604 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ขั้นตอน 1. วางแผนการดำเนินงาน
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน420 กิจกรรมส่งเสริมทักษะโครงงานอาชีพ ขั้นตอน ประชุมครูกลุ่มสาระ -กำหนดกิจกรรม -กำหนดปฏิทินแผนงาน -ออกแบบเครื่องมือ
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (9)
     หน้าที่ ผูู้้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมทักษะโครงงานอาชีพ   แผนงาน 420 กิจกรรมส่งเสริมทักษะโครงงานอาชีพ ขั้นตอน ดำเนินงานตามแผน - จัดทำโครงงานอาชีพ - นำเสนอโครงงานอาชีพ - ประเมินโครงงาน - มอบรางวัลและเกียรติบัตร
     หน้าที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556   แผนงาน 107 โครงการขวัญและกำลังใจ
     หน้าที่ ฝ่ายประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม   แผนงาน 614 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ขั้นตอน ดำเนินงานจัดกิจกรรม
     หน้าที่ ฝ่ายประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม   แผนงาน 614 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ขั้นตอน ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     หน้าที่ 1.2 ฝ่ายจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารการประชุม   แผนงาน 614 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ขั้นตอน ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     หน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์   แผนงาน 614 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ขั้นตอน ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     หน้าที่ ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่   แผนงาน 614 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ขั้นตอน ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     หน้าที่ ฝ่ายลงทะเบียนการอบรม   แผนงาน 614 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ขั้นตอน ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     หน้าที่ ฝ่ายวิทยากรการอบรม   แผนงาน 614 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ขั้นตอน ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิทิน : (111)
   สร้างความตระหนักร่วมกันในบอร์ดบริหารตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ( 2556-2558)
   จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี
   กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามประกาศที่ 4/2553 และปฏิทินการประเมิน
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน
   จัดประชุม
   สร้างความตระหนักร่วมกันในบอร์ดบริหารตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี 2556-2558
   จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝ่ายระยะ 3 ปี 2556-2588
   ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
   กำกับ ติดตาม ให้มีการจัดทำสารสนเทศระดับหน่วยงาน
   กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี
   พัฒนาบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ
   จัดทำแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งให้กับทุกฝ่ายเพื่อประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง
   จัดทำแบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรเพื่อการประเมินและประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน
   ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมเปรียบเทียบกับเป้าหมายและสรุปรายงานตามวันและเวลาที่กำหนด
   ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ
   ติดตามข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานกับทุกฝ่ายตามปฏิทินการประเมินภาคเรียนละ1 ครั้ง
   เก็บรวบรวมแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรเพื่อนำมาประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
   แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการตรวจประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
   จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ
   จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงานประจำปีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
   จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงานประจำปีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
   กำกับติดตาม ให้มีการจัดทำสารสนเทศระดับหน่วยงาน
   ดำเนินการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดผู้อำนวยการให้เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี
   พัฒนาบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ
   จัดทำแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งให้กับทุกฝ่ายเพื่อประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง
   จัดทำแบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรเพื่อการประเมินและประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน
   ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเปรียบเทียบกับเป้าหมายและสรุปรายงานตามวันและเวลาที่กำหนด
   ติดตามข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานกับทุกฝ่ายตามปฏิทินการประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง
   เก็บรวบรวมแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากร เพื่อนำมาประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
   แต่งตั้งคณกรรมการเพื่อการตรวจประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
   สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้กับผู้บริหารรับทราบ
   จัดประชุมเพื่อทบทวนนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
   รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้ผู้บริหารได้รับทราบ
   จัดประชุมเพื่อทบทวนนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า
   สร้างความตระหนักร่วมกันในบอร์ดบริหารตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี 2556-2558
   สิ้นสุด ศึกษา ทำความเข้าใจบทพรรณนางาน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี
   สิ้นสุด กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามประกาศที่ 4/2553 และปฏิทินการประเมิน
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน
   กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามประกาศที่ 4/2553 และปฏิทินการประเมิน
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และโครงการพิเศษ
   วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เครื่องมือเก็บข้อมูล/เกณฑ์การประเมิน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
   วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เครื่องมือเก็บข้อมูล/เกณฑ์การประเมิน โครงการพิเศษ
   5555
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนมิถุนายน 2556
   1111
   11111
   สิ้นสุด 22222
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
   สิ้นสุด 2. oooooooooooooooooo
   กิจกรรม a
   สิ้นสุด กิิจกรรมไหว่คร
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และโครงการพิเศษ
   จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝ่ายระยะ 3 ปี 2556-2588
   วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เครื่องมือเก็บข้อมูล/เกณฑ์การประเมิน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
   วิเคราะห์ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เครื่องมือเก็บข้อมูล/เกณฑ์การประเมิน โครงการพิเศษ
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2556
   ประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2556
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนสิงหาคม 2556
   จัดทำปฏิทิน การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี
   จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และเอกสารอื่นๆ
   จัดทำและปรับปรุงแบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนให้พร้อมที่จะให้แต่ละฝ่ายนำไปใช้
   1 นิเทศ กำกับ ติดตามระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน
   จัดทำปฏิทิน การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนกันยายน 2556
   จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และเอกสารอื่นๆ
   จัดทำและปรับปรุงแบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนให้พร้อมที่จะให้แต่ละฝ่ายนำไปใช้
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนตุลาคม 2556
   3 จัดให้มีการนิเทศการจัดทำแผนของโรงเรียน
   เข้ารับนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 จากมูลนิธิฯ
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
   สิ้นสุด 3 จัดให้มีการนิเทศการจัดทำแผนของโรงเรียน
   เข้ารับนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 จากมูลนิธิฯ
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนธันวาคม 2556
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือมกราคม 2557
   จัดประชุม
   สิ้นสุด 1 นิเทศ กำกับ ติดตามระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน
   ประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
   2 สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจรรม
   1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   3 รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ
   4 ประสานงานให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนงานโดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
   รายงานผล
   สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกา
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนมีนาคม 2557
   สิ้นสุด 1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 2 สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   สิ้นสุด 3 รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ
   สิ้นสุด 4 ประสานงานให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนงานโดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   สิ้นสุด กำกับ ติดตาม ให้มีการจัดทำสารสนเทศระดับหน่วยงาน
   สิ้นสุด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามเวลาและงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด พัฒนาบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด จัดทำแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งให้กับทุกฝ่ายเพื่อประเมินภาคเรียนละ 1 ครั้ง
   สิ้นสุด จัดทำแบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรเพื่อการประเมินและประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน
   สิ้นสุด ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมเปรียบเทียบกับเป้าหมายและสรุปรายงานตามวันและเวลาที่กำหนด
   สิ้นสุด ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด ติดตามข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานกับทุกฝ่ายตามปฏิทินการประเมินภาคเรียนละ1 ครั้ง
   สิ้นสุด เก็บรวบรวมแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรเพื่อนำมาประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการตรวจประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกา
   สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้ผู้บริหารได้รับทราบ
   สิ้นสุด จัดประชุมเพื่อทบทวนนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า
   ประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
   สิ้นสุด รายงานผล
• ได้อยู่ในข่าว : (188)
 แจ้งรายชื่อและรหัสแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 14 พ.ค. 2556
 แจ้งแบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ปีการศึกษา 2556-2558 14 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2556 14 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ฝ่ายวิชาการ ประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2556 14 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายธุรการการเงิน ปีการศึกษา 2556 14 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายบริการ ปีการศึกษา 2556 14 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2556 14 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการฝ่ายธุรการ และ ฝ่ายบริการ ปีการศึกษา 2556 17 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายวิชาการ อนุบาล ประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2556 17 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม สำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2556 17 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการฝ่ายกิจการนักเรียน และสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2556 17 พ.ค. 2556
 แจ้งแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมรูปเล่ม ปีการศึกษา 2556 17 พ.ค. 2556
 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งไม่ดำเนินงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 17 พ.ค. 2556
 แจ้งแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมภาพรวม ปีการศึกษา 2556 17 พ.ค. 2556
 แบบฟอร์มการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 17 พ.ค. 2556
 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการงานนโยบายและแผนที่รับผิดชอบดูแลแผนฝ่าย ปีการศึกษา 2556 17 พ.ค. 2556
 แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน : แผนงานนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2556-2558 22 พ.ค. 2556
 แจ้ง : ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 ของงานนโยบายและแผน 23 พ.ค. 2556
 แจ้งกำหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ 1 สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 25 พ.ค. 2556
 โครงสร้างบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 25 พ.ค. 2556
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556 25 พ.ค. 2556
 แจ้งผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2555 28 พ.ค. 2556
 แจ้งรายชื่อแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 28 พ.ค. 2556
 รายละเอียดกิจกรรมฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556 31 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงาน ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556 31 พ.ค. 2556
 รายละเอียดกิจกรรมฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556 31 พ.ค. 2556
 รายละเอียดโครงการ ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556 31 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556 31 พ.ค. 2556
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายวิชาการ อนุบาล และประถมมัธยม ปีการศึกษา 2556 31 พ.ค. 2556
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 31 พ.ค. 2556
 เชิญประชุม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 4 มิ.ย. 2556
 รายงานผลการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 อาคารเซนต์จอห์น 4 มิ.ย. 2556
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่1/2556 5 มิ.ย. 2556
 ระเบียบวาระการประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ครั้งที่ 1 / 2556 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา15.00 น. 5 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ประชุมและอบรมร่วมกับทีมงานคณะกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS 5 มิ.ย. 2556
 เชิญคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประชุมครั้งที่ 1/2556 5 มิ.ย. 2556
 แจ้งรายชื่อแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 ที่ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2556 5 มิ.ย. 2556
  แจ้งรายชื่อแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ค้างส่งสรุปงานรูปเล่ม ปีการศึกษา 2555 5 มิ.ย. 2556
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมการดำเนินงานวิจัย 5 มิ.ย. 2556
 วาระการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 7 มิ.ย. 2556
 lสรุปกิจกรรมพิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2556 7 มิ.ย. 2556
 เรียนเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 8 มิ.ย. 2556
 แจ้งเอกสารการประชุมงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 10 มิ.ย. 2556
 ขอความร่วมมือครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวางแผนการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 15 มิ.ย. 2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2556 15 มิ.ย. 2556
 รายงานการประชุมคณะกรรการสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 18 มิ.ย. 2556
 แจ้งกำหนดการส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 มิ.ย. 2556
 Rแบบสรุปการปฏิบัติงานหอพักนักเรียนประจำ ประจำเดือน มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 20 มิ.ย. 2556
 Rแบบสรุปการปฏิบัติงานอภิบาล ประจำเดือน มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 20 มิ.ย. 2556
 เชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ประชุมครั้งที่ 2/ 2556 26 มิ.ย. 2556
 เชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ประชุมครั้งที่ 3/ 2556 29 มิ.ย. 2556
 แจ้งรายละเอียดและแบบฟอร์มแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 29 มิ.ย. 2556
 แจ้งรายชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปี 2556 ที่ยังไม่ส่งสรุปงานภาพรวม สรุปงานรูปเล่ม และรายชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินงานในเดือนกรกฏาคม ปี 2556 2 ก.ค. 2556
 แจ้งกำหนดการกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 2 ก.ค. 2556
 แจ้งกำหนดการกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 2 ก.ค. 2556
 แจ้งกำหนดการกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2556 2 ก.ค. 2556
 แจ้งกำหนดการกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 2 ก.ค. 2556
 แจ้งรายชื่อแผนงานโครงการและกิจกรรม ที่ค้างส่งสรุปงานรูปเล่ม ปีการศึกษา 2555 2 ก.ค. 2556
 เชิญคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ประชุมครั้งที่ 2/2556 3 ก.ค. 2556
 เชิญประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2556 4 ก.ค. 2556
 เรียนเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการประชุมครั้งที่ 2/2556 ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 5 ก.ค. 2556
 สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553-2555 6 ก.ค. 2556
 รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมและระดับมัธยม 6 ก.ค. 2556
 รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ระดับอนุบาล 6 ก.ค. 2556
 เป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558 6 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู และนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีเปิดสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี ฯ 6 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะครูหอพักประชุม 8 ก.ค. 2556
 ร่วมประชุมคณะกรรมสำนักผู้อำนวยการ 8 ก.ค. 2556
 แจ้งการปฏิบัติงานหอพักประจำตามปฏิทินงานหอพักปีการศึกษา 2556 10 ก.ค. 2556
 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกท่านให้มารับสมุดบันทึกการอ่าน 12 ก.ค. 2556
 แจ้งให้ทราบเรื่องการดำเนินการสอบนอกตาราง 12 ก.ค. 2556
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียนร่วมพพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 19 ก.ค. 2556
 เชิญประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (วาระพิเศษ) 19 ก.ค. 2556
 Rแบบสรุปการปฏิบัติงานอภิบาล ประจำเดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 19 ก.ค. 2556
 Rแบบสรุปการปฏิบัติงานหอพักประจำ ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 19 ก.ค. 2556
 ขอประสานงานครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในระบบ SWIS 26 ก.ค. 2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2556 29 ก.ค. 2556
 เรียนเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการประชุมครั้งที่ 3/2556 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 1 ส.ค. 2556
 เรียนเชิญคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุม ครั้งที่ 4 / 2556 2 ส.ค. 2556
 แจ้งรายชื่อแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานแล้วในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2556 2 ส.ค. 2556
 แจ้งรายชื่อแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 ที่ดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2556 2 ส.ค. 2556
 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand Animation Contest 2013 6 ส.ค. 2556
 แจ้งกำหนดการวันฉลองนามอัสสัมชัญ 8 ส.ค. 2556
 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานฉลองนามอัสสัมชัญ 8 ส.ค. 2556
 ประวัติความเป็นมาของแม่พระอัสสัมชัญ 8 ส.ค. 2556
 แจ้งแผนผังงานฉลองนามอัสสมัชัญ 8 ส.ค. 2556
 ปิดหอพักประจำเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 9 ส.ค. 2556
 กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนหอพักประจำ 9 ส.ค. 2556
 เตรียมสำรวจสถานที่จัดค่าย วาย.ซี.เอส ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานีครั้งที่10 9 ส.ค. 2556
 ร่วมกิจกรรมทางศาสนาภายนอก(พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ) 9 ส.ค. 2556
 ซ้อมพิธีแห่แม่พระ(ฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ) 9 ส.ค. 2556
 ซ้อมใหญ่พิธีแห่แม่พระ(ฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ) 13 ส.ค. 2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2556 14 ส.ค. 2556
 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี แข่งขันทักษะทางวิชาการร้อยมาลัยดอกไม้สด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 15 ส.ค. 2556
 คำสั่งศูนย์คอมพิวเตอร์ 2/2556 16 ส.ค. 2556
 คำสั่งศูนย์คอมพิวเตอร์ 3/2556 16 ส.ค. 2556
 คณะครูคาทอลิกและคณะครูพุทธ เยี่ยมบ้านผู้พิการทางสายตา 16 ส.ค. 2556
 แต่งตั้งบุคลาการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคคลภายในโรงเรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี 16 ส.ค. 2556
 ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน อบรมการตัดต่อไฟล์วีดีโอและรูปภาพ ด้วยโปรแกรม Ulead video studio 11 16 ส.ค. 2556
 ตารางอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16 ส.ค. 2556
 โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2556 16 ส.ค. 2556
 แผนภูมิการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2556 16 ส.ค. 2556
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่นักเรียนหอพักประจำ 18 ส.ค. 2556
 Rแบบสรุปการปฎิบัติงานอภิบาล ประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 20 ส.ค. 2556
 ประชุมเตรียมจัดค่าย วาย.ซี.เอส ครั้งที่ 10 22 ส.ค. 2556
 ครูหอพักประจำไปศึกษาดูงานหอพักโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาระหว่างวัันที่ 25-27 สิงหาคม 2556 26 ส.ค. 2556
 ครูหอพักประจำไปศึกษาดูงานหอพักโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาระหว่างวัันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 26 ส.ค. 2556
 เรียนเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการประชุมครั้งที่ 4/2556 ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 4 ก.ย. 2556
 วาระการประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 4 ก.ย. 2556
 ขอเชิญคุณครู นักเรียน และพนักงาน คาทอลิกเข้าร่วมค่ายอบรมฟืีนฟูจิตใจ 6 ก.ย. 2556
 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องสมุดจัดกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 6 ก.ย. 2556
 รับสมัครนักเรียนคาทอลิกร่วมค่ายกระแสเรียกหลุยส์มารี ฯครั้งที่ 37 19 ก.ย. 2556
 ติดต่อประสานงานการนำนักเรียนเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีฯ ครั้งที่ 37 19 ก.ย. 2556
 Rแบบสรุปการปฎิบัติงานอภิบาล ประจำเดือน กันยายน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 20 ก.ย. 2556
 รับสมัครนักเรียนร่วมโครงการค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 15 23 ก.ย. 2556
 ปฏิทินจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรม ปี 2557 27 ก.ย. 2556
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2556 30 ต.ค. 2556
  เรียนเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการประชุมครั้งที่ พิเศษ/2556 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 7 พ.ย. 2556
 ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) “ACU LOGO DESIGN CONTEST” 14 พ.ย. 2556
 Rแบบสรุปการปฎิบัติงานอภิบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 พ.ย. 2556
 Rแบบสรุปการปฎิบัติงานหอพักประจำ ประจำเดือนพฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 พ.ย. 2556
 เรียนเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการประชุม ครั้งที่ 5/2556 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 8 ธ.ค. 2556
 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 ธ.ค. 2556
 รายชื่อโครงการและกิจกรรม ค้างส่งสรุปงานรูปเล่ม ปีการศึกษา 2556 16 ธ.ค. 2556
 รายชื่อแผนงานโครงการและกิจกรรมค้างส่งสรุปงานภาพ ปีการศึกษา 2556 16 ธ.ค. 2556
 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 16 ธ.ค. 2556
 มาตรฐานการศึกษา สพฐ.+สมศ. ระดับประถมและมัธยม 16 ธ.ค. 2556
 มาตรฐานการศึกษา สพฐ.+สมศ. ระดับปฐมวัย 16 ธ.ค. 2556
 มาตรฐานการศึกษา สพฐ.+สมศ. ระดับปฐมวัย 16 ธ.ค. 2556
 มาตรฐานการศึกษา สพฐ.+สมศ. ระดับปฐมวัย 16 ธ.ค. 2556
 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2553-2558 16 ธ.ค. 2556
 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2553-2558 16 ธ.ค. 2556
 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2553-2558 16 ธ.ค. 2556
 อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 16 ธ.ค. 2556
 มาตรฐานการศึกษา สมศ. รอบ 3 16 ธ.ค. 2556
 มาตรฐานคุณภาพการศึกษา BSG ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 16 ธ.ค. 2556
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 - 2558 16 ธ.ค. 2556
 รายชื่อแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 16 ธ.ค. 2556
 รายละเอียดกิจกรรมและโครงการ ปี 2557 ปรับแก้ไขจากข้อมูล ปี 2556 16 ธ.ค. 2556
 ตารางหน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา สพฐ.+ สมศ. ระดับประถมและมัธยม 16 ธ.ค. 2556
 ตารางหน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา สพฐ.+ สมศ. ระดับประถมและมัธยม 16 ธ.ค. 2556
 แบบฟอร์มการเขียนแผนงาน 16 ธ.ค. 2556
 แบบฟอร์มการเขียนโครงการและกิจกรรม 16 ธ.ค. 2556
 ตัวอย่างการเขียนแผนงานหน่วยงาน พร้อมคำอธิบาย 16 ธ.ค. 2556
 รายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 17 ธ.ค. 2556
 เชิญประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 17 ธ.ค. 2556
 หลักธรรมาภิบาล ความหมาย กรอบและเกณฑ์การพิจารณาในการบริหารโรงเรียน 20 ธ.ค. 2556
 ตารางหน่วยงานรับผิดชอบแนวปฏิบัติสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 20 ธ.ค. 2556
 ประมาณการราคาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 20 ธ.ค. 2556
 ประมาณการบุคลากรแยกตามแผนก ปีการศึกษา 2557 20 ธ.ค. 2556
 ประมาณการบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระฯ 20 ธ.ค. 2556
 ประมาณการจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 20 ธ.ค. 2556
 ตัวอย่างการเขียนแผนงาน (งานนิเทศ) 20 ธ.ค. 2556
 ตัวอย่างคำอธิบายแผนงานหน่วยงาน 20 ธ.ค. 2556
 แบบฟอร์มการเขียนแผนงานโครงการและกิจกรรม และตัวอย่าง 20 ธ.ค. 2556
 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 รายชื่อแผนงานโครงการและกิจกรรม และแบบฟอร์ม ตัวอย่างการเขียน 20 ธ.ค. 2556
 มาตรฐานการศึกษา สมศ.+สพฐ , สมศ.รอบ 3 , BSG 20 ธ.ค. 2556
 มาตรฐานสากล และหลักธรรมาภิบาล 20 ธ.ค. 2556
 แผนพัฒนาโรงเรียน แผนพัฒนามูลนิธิ อัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิ มาตรฐานสากล และหลักธรรมาภิบาล 20 ธ.ค. 2556
 ประมาณการบุคลากรแยกตามแผนก และแยกตามกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2557 20 ธ.ค. 2556
 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการออกไปจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 20 ธ.ค. 2556
 ประมาณการนักเรียน บุคลากร ค่าใช้จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้การออกไปจัดกิจกรมภายนอกโรงเรียน 20 ธ.ค. 2556
 ข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัการประจำปี 2557 20 ธ.ค. 2556
 Rแบบสรุปการปฎิบัติงานหอพักประจำ ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 ธ.ค. 2556
 Rแบบสรุปการปฎิบัติงานอภิบาล ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 ธ.ค. 2556
 Rแบบสรุปการปฎิบัติงานหอพักประจำ ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 ธ.ค. 2556
 ออกจดหมายเชิญพระสงฆ์มาประกอบพิธีมิสซาเนื่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 2 ม.ค. 2557
 เรียนเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการประชุมครั้งที่ 6/2556 (วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557) 6 ม.ค. 2557
 ขอเชิญ คณะครู+พนักงานคาทอลิก ลงชื่อร่วมแสวงบุญ 7 ม.ค. 2557
 สรปรายชื่อคณะครูคาทอลิก+พนักงานที่เข้าร่วมแสวงบุญ 7 ม.ค. 2557
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู นักเรียน คาทอลิกร่วมพิธีมิสซาวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 2557
 กำหนดการแสวงบุญวัดบุญราศีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย 9 ม.ค. 2557
 Rแบบสรุปการปฎิบัติงานหอพักประจำ ประจำเดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 ม.ค. 2557
 คณะภราดา คณะครูคทอลิก+ พนักงานคาทอลิก ที่ลงชื่อร่วมกิจกรรมแสวงบุญมาตามเวลาที่กำหนด 20 ม.ค. 2557
 Rแบบสรุปการปฏิบัติงานอภิบาล ประจำเดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 ม.ค. 2557
 ดำเนินการพิจารณาเตรียมนักเรียนคำสอนรับศีลศักดิ์สิทธิ์ 23 ม.ค. 2557
 ดำเนินการส่งโครงการและกิจกรรมงานอภิบาล ปีการศึกษา 2557 24 ม.ค. 2557
 ออกจดหมายยืนยันการเป็นนักเรียนประจำหอพักมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2557 30 ม.ค. 2557
 เรียนเชิญคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการประชุมครั้งที่ 7/2557 ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 3 ก.พ. 2557
 Rแบบสรุปการปฎิบัติงานอภิบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 ก.พ. 2557
 Rแบบสรุปการปฎิบัติงานหอพักประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 20 ก.พ. 2557
 ส่งสรุปโครงการร่วมกิจกรรมทางศาสนาภายในภายนอก 5 มี.ค. 2557
 สำรวจรายชื่อครูคาทอลิกที่จะต่ออายุสมาชิกชมรมครูคาทอลิกอุบลฯ-ศรีสะเกษ 12 มี.ค. 2557
 ส่งรายชื่อครูคาทอลิกที่เข้าร่วมสัมมนาชมรมครูคาทอลิกอุบลราชธานี- ศรีสะเกษ 12 มี.ค. 2557
 สงสรุปกิจกรรมทางศาสนาภายในและภายนอก (615) 13 มี.ค. 2557
 Rแบบสรุปการปฏิบัติงานอภิบาล ประจำเดือนมีนาคม ภาคเรียนเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 20 มี.ค. 2557
 Rแบบสรุปการปฏิบัติงานหอพักประจำ ประจำเดือนมีนาคม ภาคเรียนเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 20 มี.ค. 2557
 ขอเชิญคณะภราดา คระครูพนักงานและนักเรียนร่วมพิธีมิสซา 10 เม.ย. 2557
• โพสต์ข่าว : (41)
 Test สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 18 พ.ค. 2556
 แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน : แผนงานหอพักนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2556-2558 22 พ.ค. 2556
 แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน : แผนงานอภิบาล ปีการศึกษา 2556-2558 22 พ.ค. 2556
 แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน : แผนสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2556-2558 22 พ.ค. 2556
 แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน : แผนงานนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2556-2558 22 พ.ค. 2556
 แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน : แผนงานศูนย์คอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2556-2558 23 พ.ค. 2556
 แจ้งเพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน : แผนงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556-2558 23 พ.ค. 2556
 แจ้ง : ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 ของงานนโยบายและแผน 23 พ.ค. 2556
 เชิญประชุม : คณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และโครงการพิเศษของโรงเรียนปีการศึกษา 2556 29 พ.ค. 2556
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และโครงการพิเศษ ปี 2556 29 พ.ค. 2556
 หนังสือเชิญประชุม 29 พ.ค. 2556
 ระเบียบวาระการประชุม 29 พ.ค. 2556
 วาระการประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม 2556 : ในส่วนของสำนักผู้อำนวยการ ที่นำเสนอ 31 พ.ค. 2556
 ขอเชิญเข้ารับการอบรมการดำเนินงานวิจัย 5 มิ.ย. 2556
 รายชื่อคุณครูที่มีอายุงาน 1 - 3 ปีที่เข้ารับการอบรมวิจัย 5 มิ.ย. 2556
 กำหนดการจัดกิจกรรมอบรมวิจัย 5 มิ.ย. 2556
 วาระการประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 1 : ในส่วนของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ 6 มิ.ย. 2556
 ข่าวอิง 601 8 มิ.ย. 2556
 เชิญประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 8 ก.ค. 2556
 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand Animation Contest 2013 6 ส.ค. 2556
 เอกสารตอบรับและกำหนดการ Thailand Animation 2013 6 ส.ค. 2556
 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี แข่งขันทักษะทางวิชาการร้อยมาลัยดอกไม้สด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 15 ส.ค. 2556
 แจ้งรายชื่อบุคลากรที่สมัครเข้ารับการอบรมการตัดต่อวีดีโอ ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยสมัครผ่านทางระบบ e-office 16 ส.ค. 2556
 วาระการประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 4 ก.ย. 2556
 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 9 ธ.ค. 2556
 ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบตามมาตรฐานของ สพฐ และ สมศ 9 ธ.ค. 2556
 ตารางสรุปหน่วยงานรับผิดชอบ ตัวบ่งชี้หลัก และตัวบ่งชี้ย่อย 9 ธ.ค. 2556
 ตารางวิเคราะห์แผหนงาน ปีการศึกษา 2557 เทียบกับเป้าหมายในแผนพัฒนาและ ตามตัวบ่งชี้ ฯ 9 ธ.ค. 2556
 แบบฟอร์มการเขียนแผนงานหน่วยงาน - อธิบาย 9 ธ.ค. 2556
 ตารางวิเคราะห์เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ในแผนพัฒนาของโรงเรียนปีการศึกษา 2556-2558 9 ธ.ค. 2556
 ตัวอย่างการเขียนแผนงาน 9 ธ.ค. 2556
 เอกสารประกอบการจัดทำ แผนงานของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในส่วนของสำนักผู้อำนวยการ 9 ธ.ค. 2556
 เอกสารประกอบการจัดทำ แผนงานของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในส่วนของสำนักผู้อำนวยการ (เพิ่มเติม) 9 ธ.ค. 2556
 ตารางวิเคราะห์แผนงานของฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 2 ม.ค. 2557
 ตารางวิเคราะห์แผนงานของฝ่ายวิชาการ 2 ม.ค. 2557
 ตารางวิเคราะห์แผนงานของฝ่ายกิจการนักเรียน 2 ม.ค. 2557
 ตารางวิเคราะห์แผนงานของฝ่ายและหน่วยงาน 2 ม.ค. 2557
 ตารางวิเคราะห์แผนงานของสำนักผู้อำนวยการ และ ฝ่ายวิชาการ 6 ม.ค. 2557
 ตารางวิเคราะห์แผนงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริการ และฝ่ายธุรการการเงิน 6 ม.ค. 2557
 ตารางวิเคราะห์แผนงานของฝ่ายบริการ 6 ม.ค. 2557
 ตารางวิเคราะห์แผนงานของฝ่ายธุรการการเงิน 6 ม.ค. 2557
• โพสต์ภาพ : (6)
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 255721 ธ.ค. 2556
ให้ข้อคิดกับนักเรียนเรื่องเคล็ดลับในการอ่าน13 ส.ค. 2556
นักเรียนเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source ในโครงการ Thailand Animation Contest 2013 13 ส.ค. 2556
การประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 จากงานนโยบายและแผนสำนักงานมูลนิธิ5 ส.ค. 2556
ประชุมคุณครูสายชั้น ม.530 ก.ค. 2556
การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ งานใบตอง งานดอกไม้สด งานแกะสลักผักและผลไม้ การแปรรูปผลผลิตพืช การบรรจุและหีบห่อ28 ก.ค. 2556
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(2)
พิธีมอบรางวัลประกวดสื่อการสอนบน Tablet ระดับประเทศ1 ธ.ค. 2556
การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ งานใบตอง งานดอกไม้สด งานแกะสลักผักและผลไม้ การแปรรูปผลผลิตพืช การบรรจุและหีบห่อ28 ก.ค. 2556

• แฟ้มผลงาน (22)  
   1. การคัดเลือกผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2557
   2. รับเสด็จพระเทพฯ 17 กุมภาพันธ์ 2557
   3. การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2556
   4. อัสสัมชัญปันน้ำใจ ตอน รำลึกคุณครู หลวงปู่ ชาสุภัทโท
   5. พบปะนักเรียนและกล่าวอบรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
   6. อัสสัมชัญปันน้ำใจ ( วันเด็ก )
   7. อบรม แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 21 ธันวาคม 2557
   8. ประชุมนักเรียนระดับ ม.ปลาย
   9. เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.4- 5 วันที่ 21-23 พ.ย. 2556
   10. ค่ายทักษะทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 15 วันที่ 5-6 ตุลาคม 2556
   11. ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
   12. การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี
   13. การประชุมจัดทำ work shop การพัฒนาองค์กร วันที่ 6 กันยายน 2556
   14. อบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่ 17 สิงหาคม 2557
   15. อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 22 มิถุนายน 2556
   16. ให้ความรู้การป้องกันไข้เลือดออก
   17. อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS (e-office) วันที่ 8 มิถุนายน 2556
   18. ประชุมอบรมระบบ e - office วันที่ 7 มิถุนายน 2556
   19. อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ
   20. การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype
   21. นักเรียนเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source ในโครงการ Thailand Animation Contest 2013
   22. การประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2556