[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1037
ชื่อ: มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
ฉายา: ก้อย
อายุงาน: 22 ปี 9 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)


8 รูป
ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2538  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ งานบุคลากร
2561 กรรมการ ศูนย์ภาษา IEP
2561 กรรมการ งานทะเบียน
2561 กรรมการ งานห้องสมุด
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2561 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานจัดซื้อ
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน / งานนิเทศ แผนกมัธยมศึกษา
2561 กรรมการ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ PBL/IW
2561 กรรมการ งานบริหารวิชาการแผนกอนุบาล
2561 กรรมการ งานบริหารวิชาการแผนกอนุบาล
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกอนุบาล
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกประถมศึกษา
2561 กรรมการ งานพัฒนาการเรียนการสอน แผนกประถมศึกษา
2561 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 ที่ปรึกษา แผนกอนุบาล/ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารวิชาการแผนกอนุบาล
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารวิชาการแผนกอนุบาล
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 ที่ปรึกษา ศูนย์ภาษา IEP
2560 ประธานที่ปรึกษา งานทะเบียน
2560 ประธานที่ปรึกษา งานห้องสมุด
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2560 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2560 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน / งานนิเทศ แผนกมัธยมศึกษา
2560 ประธานที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกประถมศึกษา
2560 ประธานที่ปรึกษา งานพัฒนาการเรียนการสอน แผนกประถมศึกษา
2560 ที่ปรึกษา งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกอนุบาล
2560 ประธานที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ PBL/IW
2560 ประธานที่ปรึกษา งานวัดและประเมินผล
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 ที่ปรึกษา แผนกอนุบาล/ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2559 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานอภิบาล
2559 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 ประธาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ แผนกอนุบาล
2559 ประธานที่ปรึกษา แผนกอนุบาล
2559 ประธาน งานบุคลากร
2559 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานจัดซื้อ
2559 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2558 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2558 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 ที่ปรึกษา แผนกอนุบาล
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2558 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2557 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา งานแผนกอนุบาล
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ประธานที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2556 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 รองประธาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 ครูผู้สอน / งานพัฒนาครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 รองประธาน งานนโยบายและแผน
2554 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2558 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2555 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2554 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2549 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2550 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2552 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0
2559 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2559 หัวหน้างานบุคลากร 0
2558 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2557 ครูประจำชั้น ม.6/4 0
2557 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/3-6/5 0
2556 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1 / 2556
2556 หัวหน้างานนโยบายและแผน 0
2556 ครูประจำชั้น ม.5/2 0
2556 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/1-6/5 0
2556 ครูผู้สอนชมรม Computer Project ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2556 ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 0
2555 test test 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 อบรมหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 02 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560 18
2560 อบรมหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 18
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 24
2559 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนประจำปี โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559
2559 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนประจำปี โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2559 06 มิ.ย. 2558 - 06 มิ.ย. 2559
2559 ประชุมการแก้ไขตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียน 29 ก.ค. 2559 - 29 ก.ค. 2559
2559 สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างพึ่งจะได้รับจากนายจ้างและสิทธิประโยชน์ที่นายจ้างพึงจะได้รับจากลูกจ้าง 06 ส.ค. 2559 - 06 ส.ค. 2559
2559 การประชุมสัมมนาประจำปี 2559 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาใหม่คาทอลิกขึ้นใหม่" 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559
2559 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 27 ก.ย. 2559 - 27 ก.ย. 2559
2559 โครงการการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 30 ก.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559
2559 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ "การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต" 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559
2557 วิทยากรอบรมความรู้เรื่องการกรอกแผนงานโครงการและกิจกรรม ลงในระบบ SWIS ขั้นตอน PDCA และ Today Even ให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากร ทั้ง 5 ฝ่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัยอุบลราชธานี 18 ธ.ค. 2557 - 18 ธ.ค. 2557 3
2557 สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารปีการศึกษา 2557 -การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 24
2557 สัมมนาและมอยนโยบายครูเอกชน โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. ) โรงแรมสุนีย์แกรน์ จังหวัดอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2557 - 17 ส.ค. 2557 6
2557 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบSWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
2557 การประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฏหมายการศึกษา โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี 26 ก.พ. 2558 - 27 ก.พ. 2558 16
- การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 ก.ย. 2556 3
- การคัดเลือกผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2557 ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 28 ม.ค. 2557 3
- อบรม แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 21 ธ.ค. 2556 3
- การประชุมจัดทำ work shop “การพัฒนาองค์กร โดยภราดาประวัติ สุทธินนท์ และ ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองผู้อำนวยการ Organization Develop Institute Graduate School of Business มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 3
- อบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับบุคลากร ประจำปี 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2556 7
- อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 มิ.ย. 2556 7
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS (e-office) โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ 08 มิ.ย. 2556 7
- ประชุมอบรมระบบ e – office โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 07 มิ.ย. 2556 7
- สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 10 พ.ค. 2556 7
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 พ.ค. 2555 7
- อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 08 ก.ย. 2556 - 09 ก.ย. 2556 14
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน vdo conference ครั้งที่ 3/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 ก.ย. 2556 7
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 2/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 ส.ค. 2556 7
- การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 1/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 09 ส.ค. 2556 7
- การประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 จากงานนโยบายและแผนสำนักงานมูลนิธิ 14 ส.ค. 2556 7
- นักเรียนเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source ในโครงการ Thailand Animation Contest 2013 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกตัดสินจาก Storyboard และเนื้อเรื่องย่อ และเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source สำหรับผลิตผลงานเอนิเมชั่น 09 ส.ค. 2556 - 14 ส.ค. 2556 42

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงานประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตรู ประเทศจีน 05 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560 40
2559 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับประถม ฯ 25 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 0
2556 การจัดห้องเรียน งานช่าง อุปกรณ์งานช่าง อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม 12 ธ.ค. 2556 - 12 ธ.ค. 2556 8
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 4 พ.ค. 2558-11 พ.ค. 2558 64 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 11 พ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
2  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
3  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
4  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
5  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
6  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนให้เด็กได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
7  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
8  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
9  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Wenpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
10  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
11  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
12  3 พ.ย. 2557  นักเรียนผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)  เกียรติบัตร - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซตืโรงเรียน
13  12 ม.ค. 2558  ส่งผ่านนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายรอบระดับภูมิภาค  อัลบั้มภาพที่ 4672
14  27 ก.พ. 2561  เหรียญเงินครูเอกชนดีเด่น  เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ภาพถ่ายจากระบบ SWIS

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  ที่ 5 เบ็ญจมดิเรคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2556 ภาพถ่าย เอกสาร เครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,   งานจัดซื้อ,   งานห้องสมุด,   งานการเรียนการสอน / งานนิเทศ แผนกมัธยมศึกษา,   งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกประถมศึกษา,   งานพัฒนาการเรียนการสอน แผนกประถมศึกษา,   งานบริหารวิชาการแผนกอนุบาล,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   ศูนย์ภาษา IEP,   งานทะเบียน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,   งานบริหารวิชาการแผนกอนุบาล,   งานบุคลากร,   ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ PBL/IW,   งานวัดและประเมินผล,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกอนุบาล
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากร

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (6)
     หน้าที่ ประธานที่ปรึกษา    แผนงาน 600 งานบริหารแผนกอนุบาล ขั้นตอน 1. ประชุมคณะกรรมการแผนกอนุบาลเพื่อการวางแผนการทำงานประจำเดือน
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 600 งานบริหารแผนกอนุบาล ขั้นตอน 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) กำหนดการ ประชุมครูแผนกอนุบาล ครั้งที่ 2
     หน้าที่ ประธานที่ปรึกษา    แผนงาน 603 งานการเรียนการสอน ขั้นตอน 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) กำหนดการ กำหนดการนิเทศการสอนครั้งที่ 1
     หน้าที่ ประธานที่ปรึกษา    แผนงาน 600 งานบริหารแผนกอนุบาล ขั้นตอน 2.2ภาระงานตามตบช/เกณฑ์(ภาระงานหลัก) กำหนดการ กำหนดส่งเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนแผนกอนุบาล
     หน้าที่ ประธานที่ปรึกษา    แผนงาน 600 งานบริหารแผนกอนุบาล ขั้นตอน 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ) กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการแผนกอนุบาล ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 2560
     หน้าที่ ประธานที่ปรึกษา    แผนงาน 600 งานบริหารแผนกอนุบาล ขั้นตอน 2. ขั้นดำเนินการ(ภาระงานประจำ/โครงการ)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (274)
   3. ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี
   2. ควบคุมดูแลการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   ครูผู้สอนจัดทำแผนการสอน (2 สัปดาห์)/โครงสร้างรายวิชา/คำอธิบายรายวิชา
   2. ควบคุมดูแลการนำหลักสูตรไปใช้ในการ
   3. ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวัดผล
   4. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและพิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
   5. กำหนดให้มีการนิเทศภายใน ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรม
   6. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอน
   6. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอน
   7. กำกับติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
   8. กำกับติดตามการสอนซ่อมเสริม เพื่อช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
   9. กำกับดูแลการพัฒนา และส่งเสริมระบบการแนะแนวและศึกษาต่อ
   10. กำกับดูแลการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สมารถให้บริการ แก่นักเรียนครูและชุมชน
   11. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในเวลาว่าง
   12. จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนมาก ยิ่งขึ้น
   13. จัดกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
   2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้(หลัก)1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนให้ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในด้านหลักสูตร การสอน
   2. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ (ตบช.ที่ 7.9)
   3. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ต่อผู้อำนวยการเพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
   มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม เวลา
   5. ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
   6. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
   2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้/เกณฑ์(ร่วม) 1. สนับสนุนให้ผู้บริหารได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
   2. สนับสนุนให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจในผลการบริหารการศึกษา
   3. สนับสนุนให้มีมาตรการส่งเสริม ให้สถานศึกษาได้รับรางวัล หรือการยกย่องระดับชาติ นานาชาติ
   2.4 ภาระงานสู่มาตรฐานสากล 1. วิเคราะห์จัดทำวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติในการการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียน
   2. สรุปผลการดำเนินการที่สำคัญเปรียบเทียบและปรับปรุงผลการดำเนินการ
   3. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์(ที่ได้เปรียบคู่แข่ง)
   4. เพื่อจัดทำเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
   5. จัดทำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงาน
   6. นำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าผลการดำเนินการ
   7. จัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญ
   . วิเคราะห์การปรับเปลี่ยนและนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วในกรณีที่สถานการณ์บังคับ
   9. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นนักเรียนและผู้ปกครองในปัจจุบัน โดยใช้เอกสาร สื่อสังคม
   10. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองในอนาคตและผู้ปกครองของคู่แข่ง
   11. วิเคราะห์สารสนเทศผู้ปกครองและความต้องการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรม
   2.5 โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุง 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองฝ่ายวิชาการ
   2. กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
   3. กิจกรรมประเมินโรงเรียนพระราชทาน
   4. รับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
   5. กิจกรรมผู้เรียนทุนเซราฟิน
   6กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการ
   7.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
   8.กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
   2.6 ภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
   1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   2. ส่งเสริมวิธีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
   ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านวิชาการในระดับชาติ
   4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   5. พัฒนาระบบการวัดประเมินผลและความโดดเด่นเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน
   6. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA
   7. นำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิฯ และระดับชาติ
   8. เสริมสร้างขีดความสามารถการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน
   3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   3.1 ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของฝ่าย
   3.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝ่ายวิชาการ
   3.3ติดตามประเมินผลสารสนเทศของฝ่าย
   3.4 ติดตาม ประเมินการจัดระบบข้อมูล
   3.5 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน
   4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
   4.2สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
   4.3สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
   4.4 สรุปสารสนเทศของฝ่าย ประจำเดือนภาคปีและการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและในฝ่ายวิชาการ
   4.6 รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร
   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน
   ครูผู้สอนส่งแผนการสอน ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการในแผนก
   - ครูส่งรายชื่อชมรม ป.1-ม.6 ที่งานการเรียนการสอน
   - เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
   ประชุม1
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ
   2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
   4. วางแผนการจัดทำ ปรับปรุง เอกสารต่างๆ ที่ จำเป็นเกี่ยวกับบริหารฝ่ายวิชาการ
   2. ขั้นดำเนินการ
   2.1 ภาระงานประจำ 1. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การ ดำเนินงานในแผนงานโครงการ กิจกรรม ตาม แผนปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาโรงเรียน
   1) จัดทำแผนปฏิบัติการ
   2) วิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานในสังกัด
   3)จัดทำตัวชี้วัดผลงาน
   4) จัดทำข้นตอนกระบวนการทำงานของ หน่วยงานในสังกัด
   1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร
   2) กำกับติดตามปฏิบัติงานตามแผนงาน
   3) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การปฏิบัติงาน ตามแผนงานหลักสูตร
   1) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานวัดผล
   2)กำกับติดตามปฏิบัติงานตามแผนงาน
   3) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การปฏิบัติงาน วัดผล
   1) ประชุม เพื่อวางแผนการคัดเลือกแบบเรียน
   2) ตรวจสอบคุณสมบัติของแบบเรียนที่จะนำ มาพิจารณาคัดเลือกเลือก
   3) ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อตามรายการ ที่ ได้รับการคัดเลือก
   4) พิจารณาและตรวจสอบ เอกสารประกอบ การเรียน โดยแยกเป็นกลุ่มสาระ
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
   ประชุมคณะกรรมการ
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
   ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่สมัครชมรม ที่ฝ่ายวิชาการ
   เริ่มเรียนชมรม (ครูผู้สอนเริ่มเช็คเวลาเรียนชมรม)
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
   ประชุมคณะกรรมการ
   test
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
   ประชุม2
   กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
   ครูส่งสัดส่วนคะแนน และโครงสร้างข้อสอบกลางภาคเรียนที่1/2560
   ครูส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ที่งานวัดผล
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประเมินแบบวัดแบบทดสอบของครูผู้สอน ครั้งที่ 1
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
   นิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 1 (นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
    ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังสอน ภาคเรียนที่ 1/2560
   ส่งชื่อเรื่องวิจัยในชั้นเรียน
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560
   ประชุม3
   nnnnnn
   งานการเรียนการสอนแจกเนื้อหาออกสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560
   ส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
    สอบนอกตาราง การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560
   สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
   ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (บันทึกหลังสอน) ที่งานการเรียนการสอน
   งานวัดผลเปิด (Open) ระบบการกรอกคะแนน (ภาคเรียนที่ 1/2560)
    ส่งเครื่องมือการทำวิจัยในชั้นเรียน
   งานวัดผลตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2560
   ครูกรอกคะแนนเก็บ และคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ SWIS
   ครูผู้สอนประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ให้นักเรียนทราบ
    ครูส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการครั้งที่ 9/2560
   หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ที่งานวัดผล
   หัวหน้ากลุ่มสาระประเมินแบบวัดแบบทดสอบ ครั้งที่ 2
   ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (บันทึกหลังสอน) ที่งานการเรียนการสอน
   งานการเรียนการสอนทุกแผนก แจกเนื้อหาออกสอบให้กับนักเรียน
    นิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 2 (นิเทศกันเองในกลุ่มสาระฯ)
   ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2560
   การอบรม สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    นิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 2 (นิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
   สอบนอกตาราง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
   การอบรม สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2560
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2560
    นิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 2 (นิเทศโดยฝ่ายวิชาการ)
   สอบคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน ป.1- ม.6
    สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
   นักเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
    ครูกรอกคะแนนเก็บ และคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ SWIS
   ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (ฉบับสมบูรณ์) / สมุดบันทึกชมรม
   งานวัดผลปิด (Close) ระบบการกรอกคะแนนผ่านระบบ SWIS
   นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / งานวัดผลตรวจสอบการกรอกคะแนในระบบครั้งที่ 2
   เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2560
    ครูผู้สอนตรวจทานคะแนน
    ประกาศผลผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ทางเว็บไซต์โรงเรียน
   ครูประจำชั้นรับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.6) เพื่อแจกนักเรียนตามกำหนด
   ครูประจำชั้นแจกใบแสดงผลการเรียน (ปพ.6) ให้กับนักเรียน
   ลงทะเบียนสอบซ่อมขั้นที่ 1 / สอบซ่อมขั้นที่ 1
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2560
    ครูส่งผลการสอบซ่อมขั้นที่ 1 ที่งานวัดผล
    เรียนซ่อมขั้นที่ 2
   เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2560
   ครูส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูส่งโครงสร้างข้อสอบเรียนที่ 2/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
    เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2560
   หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 และโครงสร้างข้อสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ที่งานวัดผล
    คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ทำการคัดเลือกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
    ครูส่งสมุดบันทึกชมรม ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ที่งานการเรียนการสอน/
   งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ ดำเนินการนิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 3
    ครูส่งผลการเรียนซ่อมขั้นที่ 2 ที่งานวัดผล
   งานวัดผลจัดทำเนื้อหาออกสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
    งานวัดผลผลิตข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
   งานการเรียนการสอนทุกแผนก แจกเนื้อหาออกสอบให้กับนักเรียน
    เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2560
   งานวัดผลจัดทำเนื้อหาออกสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
    สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
   ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่2 (บันทึกหลังสอน) ที่งานการเรียนการสอน
   งานวัดผลตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ
    ครูตรวจข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
   ครู ม.6 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   งานวัดผลตรวจสอบการกรอกคะแนนในระบบ SWIS ครั้งที่ 3
    งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ ดำเนินการนิเทศการสอนครูผู้สอน ครั้งที่ 4
   ครูส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ป.1-ม.6) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
    เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2560
    หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ที่งานวัดผล
   คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ทำการคัดเลือกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
   ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 (บันทึกหลังสอน) ที่งานการเรียนการสอน
   ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
   ครู ม.6 ตรวจข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และกรอกคะแนนในระบบ
   ม.6 สอบคิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน ปีการศึกษา 2560
    งานวัดผลผลิตข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ป.1 - ม.6)
   งานการเรียนการสอนทุกแผนก แจกเนื้อหาออกสอบให้กับนักเรียน (ป.1-ม.6)
    ม.6 สอบซ่อม ขั้นที่ 1
   พิธีมอบวุฒิบัตร ม.6
   ปัจฉิมนิเทศ ม.6
   พิธีมอบวุฒิบัตร ม.6
   จัดสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ครั้งที่ 2 (ป.1 - ม.5)
   ม.6 เรียนซ่อมขั้นที่ 2
   จัดสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ครั้งที่ 2 (ป.1 - ม.5)
   ค่ายติวเข้าห้องโครงการ SSP
   งานวัดผลตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ
    งานวัดผลปิด (Close) ระบบการกรอกคะแนน
    งานวัดผลปิด (Close) ระบบการกรอกคะแนน
    ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ทางเว็บไซต์โรงเรียน
    ครูประจำชั้นรับ สมุดพก (ปพ.6) เพื่อแจกนักเรียนตามกำหนด
    ลงทะเบียนสอบซ่อมขั้นที่ 1 / สอบซ่อมขั้นที่ 1 กับครูประจำวิชา
   Summer Course 2017
   SSP Summer Course 2017
    ครูส่งผลการสอบซ่อมขั้นที่ 1 ที่งานวัดผล
    นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับ ปพ.1, ปพ.2 ที่งานทะเบียน
   สิ้นสุด 2. ควบคุมดูแลการนำหลักสูตรไปใช้ในการ
   สิ้นสุด 2. ควบคุมดูแลการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
   สิ้นสุด 3. ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวัดผล
   สิ้นสุด 4. พัฒนา ดูแล ตรวจสอบ การคัดเลือกและพิจารณาแบบเรียน เอกสารประกอบการเรียน
   สิ้นสุด 5. กำหนดให้มีการนิเทศภายใน ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อนวัตกรรม
   สิ้นสุด 6. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอน
   สิ้นสุด 6. ประสานการสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน อาจารย์,วิทยากรพิเศษ มาเป็นอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอน
   สิ้นสุด 7. กำกับติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
   สิ้นสุด 8. กำกับติดตามการสอนซ่อมเสริม เพื่อช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
   สิ้นสุด 9. กำกับดูแลการพัฒนา และส่งเสริมระบบการแนะแนวและศึกษาต่อ
   สิ้นสุด 10. กำกับดูแลการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สมารถให้บริการ แก่นักเรียนครูและชุมชน
   สิ้นสุด 11. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในเวลาว่าง
   สิ้นสุด 12. จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนมาก ยิ่งขึ้น
   สิ้นสุด 13. จัดกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่การดำเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
   สิ้นสุด 2.2 ภาระงานตามตัวบ่งชี้(หลัก)1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนให้ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ในด้านหลักสูตร การสอน
   สิ้นสุด 2. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็มความสามารถ (ตบช.ที่ 7.9)
   สิ้นสุด 3. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ต่อผู้อำนวยการเพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
   สิ้นสุด มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม เวลา
   สิ้นสุด 5. ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
   สิ้นสุด 6. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
   สิ้นสุด 2.3 ภาระงานตามตัวบ่งชี้/เกณฑ์(ร่วม) 1. สนับสนุนให้ผู้บริหารได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ
   สิ้นสุด 3. สนับสนุนให้มีมาตรการส่งเสริม ให้สถานศึกษาได้รับรางวัล หรือการยกย่องระดับชาติ นานาชาติ
   สิ้นสุด 2.4 ภาระงานสู่มาตรฐานสากล 1. วิเคราะห์จัดทำวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติในการการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียน
   สิ้นสุด 2. สรุปผลการดำเนินการที่สำคัญเปรียบเทียบและปรับปรุงผลการดำเนินการ
   สิ้นสุด 3. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์(ที่ได้เปรียบคู่แข่ง)
   สิ้นสุด 4. เพื่อจัดทำเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
   สิ้นสุด 5. จัดทำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงาน
   สิ้นสุด 6. นำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมั่นใจว่าผลการดำเนินการ
   สิ้นสุด 7. จัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินการที่สำคัญ
   สิ้นสุด 9. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นนักเรียนและผู้ปกครองในปัจจุบัน โดยใช้เอกสาร สื่อสังคม
   สิ้นสุด 10. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองในอนาคตและผู้ปกครองของคู่แข่ง
   สิ้นสุด 11. วิเคราะห์สารสนเทศผู้ปกครองและความต้องการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรม
   สิ้นสุด 2.5 โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนา ปรับปรุง 1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 2. กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
   สิ้นสุด 3. กิจกรรมประเมินโรงเรียนพระราชทาน
   สิ้นสุด 4. รับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
   สิ้นสุด 5. กิจกรรมผู้เรียนทุนเซราฟิน
   สิ้นสุด 6กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการ
   สิ้นสุด 7.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
   สิ้นสุด 8.กิจกรรมจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
   สิ้นสุด 2.6 ภาระงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
   สิ้นสุด 1. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต
   สิ้นสุด 2. ส่งเสริมวิธีการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
   สิ้นสุด ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านวิชาการในระดับชาติ
   สิ้นสุด 4.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   สิ้นสุด 5. พัฒนาระบบการวัดประเมินผลและความโดดเด่นเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียน
   สิ้นสุด 6. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA
   สิ้นสุด 7. นำผลสัมฤทธิ์ระดับมูลนิธิฯ และระดับชาติ
   สิ้นสุด 8. เสริมสร้างขีดความสามารถการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน
   สิ้นสุด 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด 3.1 ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของฝ่าย
   สิ้นสุด 3.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 3.3ติดตามประเมินผลสารสนเทศของฝ่าย
   สิ้นสุด 3.4 ติดตาม ประเมินการจัดระบบข้อมูล
   สิ้นสุด 3.5 ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน
   สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
   สิ้นสุด 4.2สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
   สิ้นสุด 4.3สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
   สิ้นสุด 4.4 สรุปสารสนเทศของฝ่าย ประจำเดือนภาคปีและการนำสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและในฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด 4.6 รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร
   เรียนซ่อมขั้นที่ 2
   ครูส่งผลการเรียนซ่อมขั้นที่ 2 ที่งานวัดผล
   เรียนซ้ำขั้นที่ 3 ที่ฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการในแผนก
• ได้อยู่ในข่าว : (35)
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 (18 พ.ค. 2560 ) 16 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกอนุบาลครั้งที่2/2560 16 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกอนุบาลครั้งที่2/2560 16 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกอนุบาลครั้งที่2/2560 16 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกอนุบาลครั้งที่2/2560 16 พ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกอนุบาลครั้งที่2/2560 16 พ.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 (1 มิถุนายน 2560) 23 พ.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนทีได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทนักเรียนเรียนดี) 31 พ.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนทีได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทคะแนนสูงสุดรายวิชา) 31 พ.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนทีได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภทเรียนดี 3 ปี) 31 พ.ค. 2560
 ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนทีได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559 31 พ.ค. 2560
 การอบรมการใช้งานระบบ SWIS / E-OFFICE / การกรอกคะแนนในระบบ สำหรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 31 พ.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 31 พ.ค. 2560
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ครั้งที่ 2 5 มิ.ย. 2560
 เชิญประชุมคณกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 13 มิ.ย. 2560
 เชิญประชุมคณกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 14 มิ.ย. 2560
 กำหนดการนิเทศการสอนครั้งที่ 1 30 มิ.ย. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 5 ก.ค. 2560
 กำหนดส่งเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนแผนกอนุบาล 17 ก.ค. 2560
 เชิญประชุมคณกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 19 ก.ค. 2560
 เชิญประชุมคณกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 19 ก.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 2 ส.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 10 ส.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการครั้งที่ 9/2560 24 ส.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 14 ก.ย. 2560
 ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2560 3 ต.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2560 19 ต.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2560 2 พ.ย. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2560 16 พ.ย. 2560
  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2560 23 พ.ย. 2560
  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2560 14 ธ.ค. 2560
 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการกิจกรรมวันเด็กอนุบาล 8 ม.ค. 2561
  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2560 24 ม.ค. 2561
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 20 มี.ค. 2561
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 20 มี.ค. 2561
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (6)
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 (18 พ.ค. 2560 ) 16 พ.ค. 2560
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 (1 มิถุนายน 2560) 23 พ.ค. 2560
 สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม PBL ม.5 12 ก.ค. 2560
 กิจกรรมจุดประกายใฝ่รู้ Project Based Learning 12 ก.ค. 2560
 แจ้งปฏิทินติดตามการสรุปงานของกลุ่มสาระ 13 มี.ค. 2561
 แจ้งการจัดทำสื่อการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 (ช่วงปิดภาคเรียน summer) 13 มี.ค. 2561
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (1)  
   1. ด้านวิชาการ