[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1037
ชื่อ: มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
ฉายา: ก้อย
อายุงาน: 19 ปี 10 เดือน 27 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูผู้ช่วยชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6 /4

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2538  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2558 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2558 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 ที่ปรึกษา แผนกอนุบาล
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2558 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2557 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา งานแผนกอนุบาล
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ประธานที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2556 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 รองประธาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 ครูผู้สอน / งานพัฒนาครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 รองประธาน งานนโยบายและแผน
2554 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2553 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2553 กรรมการ งานบุคลากร
2553 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2553 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2553 หัวหน้างานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน
2553 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2552 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2552 รองประธาน งานบุคลากร
2552 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2552 หัวหน้างานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน
2552 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2551 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2551 รองประธาน งานบุคลากร
2551 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2551 ที่ปรึกษา SWISและ MAS School ศูนย์คอมพิวเตอร์
2551 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2551 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2550 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2550 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2550 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ
2550 งานบุคลากร แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2550 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
2550 งานบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2549 เลขานุการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2549 งานทะเบียนและสถิติ งานทะเบียนและสถิติ
2549 รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์/เลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2549 รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์/เลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2549 งานทะเบียนและสถิติ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2549 งานบุคลากร แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2548 สารสนเทศประจำหน่วยงาน
2548 งานทะเบียนและสถิติ งานทะเบียนและสถิติ
2548 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2548 งานทะเบียนและสถิติ
2548 กรรมการและเลขานุการ
2548 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ
2548 งานทะเบียนและสถิติ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2548 งานบุคลากร แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2547 หัวหน้าวิชาการแผนกประถมศึกษา
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2555 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2554 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2549 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2550 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2552 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 test test 0
2556 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1 / 2556
2556 หัวหน้างานนโยบายและแผน 0
2556 ครูประจำชั้น ม.5/2 0
2556 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/1-6/5 0
2556 ครูผู้สอนชมรม Computer Project ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2556 ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 0
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2557 ครูประจำชั้น ม.6/4 0
2557 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/3-6/5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การประชุมจัดทำ work shop “การพัฒนาองค์กร โดยภราดาประวัติ สุทธินนท์ และ ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองผู้อำนวยการ Organization Develop Institute Graduate School of Business มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ - 3
กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 พ.ค. 2555 - 7
สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 10 พ.ค. 2556 - 7
ประชุมอบรมระบบ e – office โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 07 มิ.ย. 2556 - 7
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS (e-office) โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ 08 มิ.ย. 2556 - 7
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 มิ.ย. 2556 - 7
การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 1/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 09 ส.ค. 2556 - 7
นักเรียนเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source ในโครงการ Thailand Animation Contest 2013 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกตัดสินจาก Storyboard และเนื้อเรื่องย่อ และเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source สำหรับผลิตผลงานเอนิเมชั่น 09 ส.ค. 2556 - 14 ส.ค. 2556 42
การประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 จากงานนโยบายและแผนสำนักงานมูลนิธิ 14 ส.ค. 2556 - 7
การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 2/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 ส.ค. 2556 - 7
อบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับบุคลากร ประจำปี 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2556 - 7
อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 08 ก.ย. 2556 - 09 ก.ย. 2556 14
การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน vdo conference ครั้งที่ 3/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 ก.ย. 2556 - 7
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 ก.ย. 2556 - 3
อบรม แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 21 ธ.ค. 2556 - 3
การคัดเลือกผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2557 ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 28 ม.ค. 2557 - 3
สัมมนาและมอยนโยบายครูเอกชน โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. ) โรงแรมสุนีย์แกรน์ จังหวัดอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2557 - 17 ส.ค. 2557 6
สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารปีการศึกษา 2557 -การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 24
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบSWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
วิทยากรอบรมความรู้เรื่องการกรอกแผนงานโครงการและกิจกรรม ลงในระบบ SWIS ขั้นตอน PDCA และ Today Even ให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากร ทั้ง 5 ฝ่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัยอุบลราชธานี 18 ธ.ค. 2557 - 18 ธ.ค. 2557 3
การประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฏหมายการศึกษา โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี 26 ก.พ. 2558 - 27 ก.พ. 2558 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดห้องเรียน งานช่าง อุปกรณ์งานช่าง อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม 12 ธ.ค. 2556 - 12 ธ.ค. 2556 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
2  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
3  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
4  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
5  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
6  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนให้เด็กได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
7  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
8  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
9  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Wenpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
10  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
11  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
12  3 พ.ย. 2557  นักเรียนผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)  เกียรติบัตร - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซตืโรงเรียน
13  12 ม.ค. 2558  ส่งผ่านนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายรอบระดับภูมิภาค  อัลบั้มภาพที่ 4672

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  ที่ 5 เบ็ญจมดิเรคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2556 ภาพถ่าย เอกสาร เครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานศูนย์คอมพิวเตอร์,   งานนโยบายและแผน,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานอภิบาล,   งานศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ,   งานแผนกอนุบาล,   งานหอพักนักเรียน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

• แผนงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงาน100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน งานมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ - จัดงานต้อนรับอัคราธิการ
    กรรมการ: (13)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน 1 ศึกษา ทำความเข้าใจบทพรรณนางาน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน 2 จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน บริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 254 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ด้านการบริหารทั่วไป(8.3.4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ - ภาคเรียนที่ 1
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ - ภาคเรียนที่ 2
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน จัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและปฏิทินการประเมิน
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน กำกับติดตามให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (3.3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ประสานกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ประสานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ประเมินการมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (36)
     หน้าที่ ศึกษาทำความเข้าใจระบบงาน    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน 1 ศึกษา ทำความเข้าใจบทพรรณนางาน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำหนดการ
     หน้าที่ ตรวจสอบแผนงานโครงการกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน 1 ศึกษา ทำความเข้าใจบทพรรณนางาน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำหนดการ
     หน้าที่ ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานประจำวัน    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
     หน้าที่ ออกแบบประเมิน    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ประเมินการมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
     หน้าที่ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของสำนักผู้อำนวยการ
     หน้าที่ ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์    แผนงาน 604 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ขั้นตอน 1.1 วางแผน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
     หน้าที่ ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์    แผนงาน 604 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ขั้นตอน วางแผน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 1 300 งานบริหารอนุบาล ขั้นตอน 1.ขั้นวางแผน
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 1 300 งานบริหารอนุบาล ขั้นตอน 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 1 300 งานบริหารอนุบาล ขั้นตอน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 1 300 งานบริหารอนุบาล ขั้นตอน 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 4 303 งานการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอน ดำเนินงานตามแผนงาน
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 4 303 งานการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอน 1.ขั้นวางแผน
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 4 303 งานการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอน 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 4 303 งานการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอน 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 2 301 งานหลักสูตร ขั้นตอน 1.ขั้นวางแผน
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 2 301 งานหลักสูตร ขั้นตอน 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/โครงการ
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 2 301 งานหลักสูตร ขั้นตอน 3.ขั้นตรวจสอบและติดตาม/ประเมินผล
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 2 301 งานหลักสูตร ขั้นตอน 4.สรุป/รายงาน/ประเมินผล
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 303.01 กิจกรรมประจำวันและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขั้นตอน 1.ขั้นวางแผน
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 303.01 กิจกรรมประจำวันและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขั้นตอน 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
     หน้าที่ วิเคราะห์งาน    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน 1 ศึกษา ทำความเข้าใจบทพรรณนางาน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำหนดการ วิเคราะห์งานสำนัก
     หน้าที่ ศึกษาทำความเข้าใจ    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน 1 ศึกษา ทำความเข้าใจบทพรรณนางาน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
     หน้าที่ จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน 2 จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี
     หน้าที่ ตรวจสอบ แผนงาน โครงการ กิจกรรม    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน 2 จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี
     หน้าที่ จัดทำปฏิทินของหน่วยงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน จัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม
     หน้าที่ ทบทวนเกณฑ์การประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและปฏิทินการประเมิน
     หน้าที่ กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ - ภาคเรียนที่ 1
     หน้าที่ กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ - ภาคเรียนที่ 2
     หน้าที่ ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นระยะ    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน กำกับติดตามให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (3.3)
     หน้าที่ ปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารจัดการตามมาตรา 39    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน บริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 254 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ด้านการบริหารทั่วไป(8.3.4)
     หน้าที่ ออกแบบสำรวจ    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ประสานกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
     หน้าที่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะครู    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ประสานกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
     หน้าที่ ติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ 13.2    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ประสานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2)
     หน้าที่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะครู    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน ประเมินการมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
     หน้าที่ ทำคำสั่ง วางแผนงาน ประชุมคณะกรรมการ    แผนงาน 100 งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ ขั้นตอน งานมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ - จัดงานต้อนรับอัคราธิการ
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   แผนงาน108.2.1. 4 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ขั้นตอน ขั้นดำเนินงาน ภาระงานประจำ
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน108 โครงการพัฒนาบุคลากร ขั้นตอน จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละฝ่าย
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงานโครงการ เตรียมความพร้อมสอบ O – net (454)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เรียน ชั้น ม.6 (509)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (5)
     หน้าที่ ฝ่ายประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม   แผนงาน 614 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ขั้นตอน ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบ
     หน้าที่ 6. ฝ่ายจัดทำเอกสารประกอบการอบรม   แผนงาน 614 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ขั้นตอน ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบ
     หน้าที่ กรรมการ   แผนงาน 108 โครงการพัฒนาบุคลากร ขั้นตอน จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรแต่ละฝ่าย
     หน้าที่ ที่ปรึกษาโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย   แผนงาน 613 โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ขั้นตอน ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน้าที่ที่รับผิดชอบ
     หน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องโครงการ   แผนงาน 614 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี ขั้นตอน จัดทำเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม

• ปฏิทิน : (122)
   จัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม
   กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ - ภาคเรียนที่ 1
   ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   บริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 254 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ด้านการบริหารทั่วไป(8.3.4)
   กำกับติดตามให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน(3.3)
   ประสานกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
   ประสานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2)
   ประชุมสำนักผู้อำนวยการ - ภาคเรียนที่ 1
   จัดประชุมเพื่อทบทวนนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า
   จัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม
   ส่งปฏิทินของหน่วยงาน
   ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
   กำกับติดตามให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (3.3)
   ประเมินการมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   ติดตามสารสนเทศของฝ่าย
   สรุปสารสนเทศของฝ่ายประจำเดือน ภาค ปี
   รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารรับทราบ
   งานมอบหมายจากผู้อำนวยการ
   วิเคราะห์งานสำนัก
   ประชุมสังฆณฑล
   กำกับติดตามเดือน-พฤษภาคม
   ติดตามกำกับ-พฤษภาคม
   กำกับติดตาม - เดือนพฤษภาคม
   1 ศึกษา ทำความเข้าใจบทพรรณนางาน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและปฏิทินการประเมิน
   1. จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
   กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและปฏิทินการประเมิน
   ออกแบบสำรวจ
   กำกับติดตาม-เดือนมิถุนายน
   ติดตามกำกับ-มิถุนายน
   กำกับติดตาม - เดือนมิถุนายน
   กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและปฏิทินการประเมิน
   แจกแบบสอบถาม
   วิเคราะห์และประมวลผล
   กำกับติดตาม-เดือนพฤษภาคม
   ติดตามกำกับ-กรกฏาคม
   กำกับติดตาม - เดือนกรกฏาคม
   1. จัดให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
   กำกับติดตาม-เดือนสิงหาคม
   ติดตามกำกับ-สิงหาคม
   กำกับติดตาม - เดือนสิงหาคม
   นำเสนอผล
   กำกับติดตาม-เดือนกันยายน
   ติดตามกำกับ-กันยายน
   กำกับติดตาม - เดือนกันยายน
   ประชุมสำนักผู้อำนวยการ - ภาคเรียนที่ 1
   ประชุมสำนักผู้อำนวยการ - ภาคเรียนที่ 2
   กำกับติดตาม-เดือนตุลาคม
   ติดตามกำกับ-ตุลาคม
   กำกับติดตาม - เดือนตุลาคม
   กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ - ภาคเรียนที่ 2
   กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ - ภาคเรียนที่ 2
   งานมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ - จัดงานต้อนรับอัคราธิการ
   ต้อนรับอัคราธิการ - เดินชมสถานที่
   งานมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ - จัดงานต้อนรับอัคราธิการ
   ต้อนรับอัคราธิการ - พิธีต้อนรับบายศรีสู่ขวัญ
   กำกับติดตาม - เดือนพฤศจิกายน
   ติดตามกำกับ-พฤศจิกายน
   กำกับติดตาม - เดือนพฤศจิกายน
   2.2 llllllghghgh
   bcfb
   
   1.3 kkk
   2-1 iiiiii
   1.2 kkkkkk
   2.3 ppppp
   test
   1.4 ooooohjhhj
   กำกับติดตาม - เดือนธันวาคม
   ติดตามกำกับ-ธันวาคม
   1.1 kkkkkkkk
   สิ้นสุด bcfb
   สิ้นสุด 1.2 kkkkkk
   สิ้นสุด 1.1 kkkkkkkk
   สิ้นสุด 2-1 iiiiii
   สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   2. สรุปความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   กำกับติดตาม - เดือนมกราคม
   ติดตามกำกับ-มกราคม
   2. สรุปความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   กำกับติดตาม - เดือนกุมภาพันธ์
   ติดตามกำกับ-กุมภาพันธ์
   สิ้นสุด สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของสำนักผู้อำนวยการ
   สรุปผลการประเมินการมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   สรุปความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของสำนักผู้อำนวยการ
   ประเมินการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545
   ประเมินการมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   5. ประเมินการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   ออกแบบประเมิน
   แจกแบบสอบถาม
   เก็บแบบประเมิน
   วิเคราะห์ข้อมูล
   นำเสนอข้อมูล
   กำกับติดตาม - ประจำเดือนมีนาคม
   ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
   ประชุมประเมินผลตามแผนพัฒนา
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของสำนักผู้อำนวยการ
   ประเมินการบริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545
   งานมอบหมายจากผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด ประชุมสำนักผู้อำนวยการ - ภาคเรียนที่ 2
   กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ - ภาคเรียนที่ 1
   ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   บริหารจัดการตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 254 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ด้านการบริหารทั่วไป(8.3.4)
   สิ้นสุด กำกับติดตามให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน(3.3)
   ประสานกับผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา (9.3)
   ประสานให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง (13.2)
   กำกับติดตามให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน (3.3)
   สิ้นสุด ประเมินการมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   ประเมินการมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   สิ้นสุด ติดตามสารสนเทศของฝ่าย
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของสำนักผู้อำนวยการ
   สิ้นสุด สรุปผลการประเมินการมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
   สิ้นสุด สรุปสารสนเทศของฝ่ายประจำเดือน ภาค ปี
   สิ้นสุด สรุปความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารรับทราบ
   สิ้นสุด จัดประชุมเพื่อทบทวนนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า
   5. ประเมินการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
   กำกับติดตาม - ประจำเดือนเมษายน
   กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ - ภาคเรียนที่ 2
   กำกับติดตามการปฏิบัติงานตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรมในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ - ภาคเรียนที่ 2
• ได้อยู่ในข่าว : (203)
 สรุปกิจกรรมอบรมครูคาทอลิกก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 6 พ.ค. 2557
 สรุปสมทบเงินถุงทานวันอาทิตย์พระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี 10 พ.ค. 2557
 สรุปประชุมการเตรียมงานฉลองสังฆภาพสุงฆมณฑลอุบลราชธานี 17 พ.ค. 2557
 ตัวแทนฝ่ายกิจการนักเรียนไปร่วมจัดเตรียมนิทรรศการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง 19 พ.ค. 2557
 รหัสแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 20 พ.ค. 2557
 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม ภาพรวม ปีการศึกษา 2557 20 พ.ค. 2557
 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม รูปเล่ม ปีการศึกษา 2557 20 พ.ค. 2557
 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งไม่ดำเนินงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 20 พ.ค. 2557
 แบบฟอร์มการสรุปงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 20 พ.ค. 2557
 แจ้งแบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 20 พ.ค. 2557
 แจ้งเอกสารการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 20 พ.ค. 2557
 เตรียมนักเรียนอ่านบทอ่าน/ผู้พิธีกรรม/พิธีกรในพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา2557 21 พ.ค. 2557
 ส่งรายชื่อครูที่ค้างส่งสรุปงานภาพรวม และเครื่องมือประเมิน แผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2556 21 พ.ค. 2557
 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระพิเศษ 22 พ.ค. 2557
 เลื่อนพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2557 26 พ.ค. 2557
 เลื่อนพิธีมิสซาประจำเดือนมิถุนายน(พิธีมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน) 5 มิ.ย. 2557
 แจ้งกำหนดการคีย์ข้อมูลคณะกรรมการหน่วยงานและปฏิทินหน่วยงานลงในระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2557 5 มิ.ย. 2557
  แจ้งกำหนดการคีย์ข้อมูลสารสนเทศหน่วยงาน/แผนงานโครงการของหน่วยงานลงในระบบ SWIS ประจำปีการศึกษา 2557 5 มิ.ย. 2557
 สำรวจคณะครูเข้าร่วมพิธีฉลองสังฆภาพสังฆมณฑลอุบลราชธานี/บวชพระสงฆ์ใหม่ 10 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียนร่วมพิธีมิสซาประจำเดือนมิถุนายน 2557 11 มิ.ย. 2557
 สรุปจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมฉลองสังฆภาพสังฆมณฑลอุบลราชธานีและบวชพระสงฆ์ใหม่ 11 มิ.ย. 2557
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 11 มิ.ย. 2557
 บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 11 มิ.ย. 2557
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2557 14 มิ.ย. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 ฝายบริการ 25 มิ.ย. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 ฝายบริการ 25 มิ.ย. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 ฝายธุรการการเงิน 25 มิ.ย. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 ฝายกิจการนักเรียน 25 มิ.ย. 2557
 ทำไวนิลประวัตินักบุญหลุยส์/ผลงาน/การตั้งคณะนักบวช 4 ก.ค. 2557
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อบรมการใช้งานระบบ SWIS ให้บุคลากรครูใหม่ ประจำปี 2557 (รอบที่1) 5 ก.ค. 2557
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อบรมการใช้งานระบบ SWIS ให้บุคลากรครูใหม่ ประจำปี 2557 (รอบที่ 2) 5 ก.ค. 2557
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 100 ชุด 5 ก.ค. 2557
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียนร่วมชมนิทรรศการประวัตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 8 ก.ค. 2557
 แจ้งขอใช้สถานที่ ในการจัดพิธีมิสซาสดุดีนักบุญหลุยส์ฯและพิธีมอบทุนการศึกษา 8 ก.ค. 2557
 แจ้งขอใช้ช่างศิลป์เขียนตัวอักษรโฟมในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ พิธีมิสซาและมอบทุนการศึกษา 8 ก.ค. 2557
 คณะภราดา คณะครูชาวพุทธและครูคาทอลิกเยี่ยมพระสงฆ์อาวุโสและพระสงฆ์ป่วย 18 ก.ค. 2557
 คณะภราดา คณะครูชาวพุทธและครูคาทอลิกเยี่ยมพระสงฆ์อาวุโสและพระสงฆ์ป่วย 18 ก.ค. 2557
 สรุปการรวบรวมปัจจัยจากนักเรียน 18 ก.ค. 2557
 สรุปกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ 25 ก.ค. 2557
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียนร่วมฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า 25 ก.ค. 2557
 รายงานผลการประชุม คณะกรรมการบริหาร ชมรมครู อาจารย์และผู้บริหารสถานศึกษาคาทอลิก อุบลราชธานี –ศรีสะเกษ 28 ก.ค. 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ส.ค. 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558 ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 ส.ค. 2557
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 ส.ค. 2557
 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ส.ค. 2557
 จัดทำไวนิลประวัติแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสรรค์ทั้งกายและวิญาณและประวัตินามอัสสัมชัญ 5 ส.ค. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายธุรการการเงิน ปีการศึกษา 2557 8 ส.ค. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายบริการ ปีการศึกษา 2557 8 ส.ค. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2557 8 ส.ค. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2557 8 ส.ค. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2557 8 ส.ค. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมแผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2557 8 ส.ค. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมสำนักผู้อำนวยการ และแผนกอนุบาล ปีการศึกษา 2557 8 ส.ค. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมฝ่ายธุรการการเงิน และฝ่ายบริการ ปีการศึกษา 2557 8 ส.ค. 2557
 แจ้งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 8 ส.ค. 2557
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง พนักงาน และนักเรียนร่วมฉลองนามอัสสัมชัญ 14 ส.ค. 2557
 แผนการดำเนินงานอภิบาล เดือน สิงหาคม 2557 17 ส.ค. 2557
 ร่วมประชุมเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 18 ส.ค. 2557
 ส่งสรุปกิจกรรมฉลองนามอัสสัมชัญ 615.01 20 ส.ค. 2557
 รับสมัครนักเรียนคาทอลิกชาย ร่วมค่ายกระแสเรียก "หลุยส์ มารี ครั้งที่ 38" 25 ส.ค. 2557
 สรุปการเข้าร่วมประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติเชิงการหน่วยงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล(Campus Ministry)ครั้งที่ 1/2557 27 ส.ค. 2557
 ขอเชิญคณะครูคาทอลิกที่มีรายชื่อประชุมงานอภิบาลประจำเดือนกันยายน 2557 8 ก.ย. 2557
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานอภิบาลเดือนสิงหาคม 2557 8 ก.ย. 2557
 แผนการดำเนินงานอภิบาล เดือน กันยายน2557 8 ก.ย. 2557
 สรุปรายงานการประชุมงานอภิบาล ประจำเดือน กันยายน 2557 10 ก.ย. 2557
 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบ SWIS ประจำปี 2557 (รอบ2) 10 ก.ย. 2557
 คำสั่งแต่งตั้งโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี2557คำสั่งที่2_2557 11 ก.ย. 2557
 คำสั่งแต่งตั้งโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี2557คำสั่งที่3_2557 11 ก.ย. 2557
 test 11 ก.ย. 2557
 ผลติดตามสรุปแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 พฤษภาคม ถึง วันที่ 12 สิงหาคม 2557 11 ก.ย. 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556-2558 11 ก.ย. 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2556-2558 11 ก.ย. 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายธุรการการเงิน ปีการศึกษา 2556-2558 11 ก.ย. 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริการ ปีการศึกษา 2556-2558 11 ก.ย. 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2556-2558 11 ก.ย. 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2556-2558 11 ก.ย. 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2556-2558 11 ก.ย. 2557
 ประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่1/2557 12 ก.ย. 2557
 ประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่2/2557 12 ก.ย. 2557
 ประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่3/2557 12 ก.ย. 2557
 ประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่4/2557 12 ก.ย. 2557
 ประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่5/2557 12 ก.ย. 2557
 ประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่6/2557 12 ก.ย. 2557
 ประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่7/2557 12 ก.ย. 2557
 ประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่8/2557 12 ก.ย. 2557
 ประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่9/2557 12 ก.ย. 2557
 ขอเชิญคณะครู พนักงาน และนักเรียนคาทอลิก อบรมฟื้นฟูจิตใจ 12 ก.ย. 2557
 บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมอบรมการจัดทำข้อมูลในระบบswis 13 ก.ย. 2557
 ประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่1/2557 13 ก.ย. 2557
 อบรมการใช้งานระบบ SWIS และ E-Office ให้กับบุคลากรใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1 13 ก.ย. 2557
 สรุปการเข้ารับการอบรมการใช้งานในการบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการระบบ SWIS ให้กับบุคลากรประจำปี 2557 รอบที่ 2 14 ก.ย. 2557
 ประกาศ เรื่องการจำหน่ายบัตรการกุศลชมรมฯ57 18 ก.ย. 2557
 สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม เดือนพฤษภาคม - 19 กันยายน 2557 19 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 19 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 19 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม กลุ่มสาระศิลปะ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 19 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม กลุ่มสาระสังคม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 19 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม กลุ่มสาระสุขศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 19 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม งานห้องสมุด เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 19 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 19 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม กลุ่มสาระภาษาไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 19 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม งานแนะแนว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 19 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม งานวิชาการ งานวัดผล งานการเรียนการสอน งานหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 19 ก.ย. 2557
 แจ้งสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2557 22 ก.ย. 2557
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานอภิบาลเดือนกันยายน 2557 23 ก.ย. 2557
 แจ้งผลการติดตามสรุปแผนงานโครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - วันที่ 23 กันยายน 2557 24 ก.ย. 2557
 615.04.57 สรุปภาพรวมกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจครู พนักงานคาทอลิก 26 ก.ย. 2557
 615.03 สรุปภาพรวมกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 26 ก.ย. 2557
 เชิญประชุมและวาระการประชุม ครั้งที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 1/2557 26 ก.ย. 2557
 รายงานการประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 /2557 ครั้งที่ 1 - 5 26 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 26 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม ฝ่ายบริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 26 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม ฝ่ายธุรการการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 26 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม สำนักผู้อำนวยการ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 26 ก.ย. 2557
 ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 ภาพรวม แผนกอนุบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำสรุปงานรูปเล่ม (ประกอบบทที่ 3) 26 ก.ย. 2557
 สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน ณ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ และจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนครบทั้ง 15 กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2557 (Update 24.09.2557) 26 ก.ย. 2557
 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 29 ก.ย. 2557
 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 29 ก.ย. 2557
 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 29 ก.ย. 2557
 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 29 ก.ย. 2557
 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 29 ก.ย. 2557
 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 29 ก.ย. 2557
 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 29 ก.ย. 2557
 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 29 ก.ย. 2557
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 30 ก.ย. 2557
 ผู้บริหารและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมสัมมนาประจำปี 30 ก.ย. 2557
 615.12.57 สรุปภาพรวมกิจกรรมยุวธรรมฑูตครั้งที่ 5 1 ต.ค. 2557
  แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบคีย์ข้อมูลแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ SWIS 6 ต.ค. 2557
 กำหนดส่งข้อมูลสารสนเทศฝ่าย ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 7 ต.ค. 2557
 แจ้งผลการติดตามส่งสรุปโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จแล้วในเดือนพฤษภาคม - วันที่ 8 ตุลาคม 2557 9 ต.ค. 2557
 แผนการดำเนินงานอภิบาล เดือน ตุลาคม 2557 14 ต.ค. 2557
 หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์และงานนโยบายละแผน ในภาคเรียนที่ 2/2557 27 ต.ค. 2557
 ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่สนใจร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 16 29 ต.ค. 2557
 ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่สนใจร่วมค่าย y.c.s ครั้งที่ 11 29 ต.ค. 2557
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบSWIS ประจำปี 2557 29 ต.ค. 2557
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานอภิบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2557 30 ต.ค. 2557
 ประชุมครูหอพัก ครั้งที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2557 30 ต.ค. 2557
 แจ้งเหตุขัดข้องการเชื่อมต่อ Internet ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 31 ต.ค. 2557
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งยกเลิกการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ADSL หอพักหญิง อาคาร เซนต์แมรี่ 31 ต.ค. 2557
 แก้ไขระบบ Internet ศูนย์ EBP 31 ต.ค. 2557
 ติดตั้งสาย UTP จากห้องกิจการนักเรียนไปยังหอพักหญิง 31 ต.ค. 2557
 ติดตั้ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Internet ห้องประชุม Saint Marty 31 ต.ค. 2557
 ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ของอาคารเรียนใหม่ 5 พ.ย. 2557
 หัวหน้าฝ่ายสำนักผู่อำนวยการ ประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในระบบ SWIS ภาคเรียนที่ 2/2557 5 พ.ย. 2557
 การแก้ไขเหตุขัดข้องในการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ห้องธุรการ-การเงิน 5 พ.ย. 2557
 บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุมเตรียมต้อนรับอัคราธิการ 5 พ.ย. 2557
 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.30 น. คณะกรรมการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ประชุม ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร St.John 6 พ.ย. 2557
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานียินดีต้อนรับภราดาบวชใหม่ 7 พ.ย. 2557
 Model SWIS ACU TERM 2 11 พ.ย. 2557
 แจ้งปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 13 พ.ย. 2557
 แจ้งปฏิทินวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงานและวิเคราะห์แผนงานโครงการและกิจกรรม ของฝ่ายต่างๆ ปีการศึกษา 2558 13 พ.ย. 2557
 แจ้งตารางและแบบฟอร์มวิเคราะห์เวลาภาระงานของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2558 13 พ.ย. 2557
 แจ้งตารางและแบบฟอร์มวิเคราะห์แผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 13 พ.ย. 2557
 ประชุมหอพักนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2 13 พ.ย. 2557
 ประมวลภาพหอพักนักเรียนประจำ อัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 พ.ย. 2557
 สารสนเทศศูนย์ฝึกทักษะอาชีพภาคเรียนที่ 1/2557 25 พ.ย. 2557
 การติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 25 พ.ย. 2557
 การติดตามรูปเล่มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม ของปีการศึกษา 2556 25 พ.ย. 2557
 การวิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงาน 25 พ.ย. 2557
 ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015) 26 พ.ย. 2557
 ร่วมประชุมสังคมสังคมฝ่ายสังคมครั้งที่ 2/2557 27 พ.ย. 2557
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานอภิบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 29 พ.ย. 2557
 ประชุมเตรียมกิจกรรมพระคริสตสมภพ(เสกถำ้พระกุมาร) 2 ธ.ค. 2557
 ส่งสรุปรูปเล่มโครงการร่วมกิจกรรมทางศาสนาภายในภายนอก(615)ประจำปีการศึกษา 2556 2 ธ.ค. 2557
 ส่งสรุปรูปเล่มงานบริหารอภิบาล (605)ประจำปีการศึกษา 2556 2 ธ.ค. 2557
 ส่งสรุปรูปเล่มงานหอพักผู้เรียนประจำ (606)ประจำปีการศึกษา 2556 2 ธ.ค. 2557
 แผนการดำเนินงานอภิบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2557 3 ธ.ค. 2557
 มาตรฐานการศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับขั้นพื้นฐาน ACU หลักและร่วม 3 ธ.ค. 2557
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558 3 ธ.ค. 2557
 แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปี 2553-2558 3 ธ.ค. 2557
 ฟอร์มเขียนแผนงานหน่วยงานและโครงการระดับประถมและมัธยมศึกษา 3 ธ.ค. 2557
 ฟอร์มเขียนแผนงานหน่วยงานและโครงการระดับปฐมวัย 3 ธ.ค. 2557
 ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 3 ธ.ค. 2557
 ภราดา คณะครูและนักเรียนไปร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 16 4 ธ.ค. 2557
 รายงานการประชุมคณะครูหอพักนักเรียนประจำ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2557 5 ธ.ค. 2557
 รายงานการประชุมคณะครูและนักเรียนประจำหอพักชายและหญิงครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2557 5 ธ.ค. 2557
 รายงานการประชุมคณะครูหอพักนักเรียนประจำ ครั้งที่ 3 5 ธ.ค. 2557
  ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในการแข่งขัน โครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2014" 15 ธ.ค. 2557
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู พนักงาน ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกิจกรรมพระคริสตสมภพ (เสกถำ้พระกุมาร) 15 ธ.ค. 2557
 ส่งสรุปงบประมาณกิจกรรมพระคริสตสมภพ (เสกถำ้พระกุมาร) 18 ธ.ค. 2557
 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินการงานอภิบาล ประจำเดือนธันวาคม 2557 21 ธ.ค. 2557
 กำหนดการคริสต์มาส 22 ธ.ค. 2557
 แจ้งผลการติดตามสรุปแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - วันที่ 24 ธันวาคม 2557 24 ธ.ค. 2557
 แจ้งผลการติดตามสรุปงานรูปเล่ม ปีการศึกษา 2556 24 ธ.ค. 2557
 ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินการงานอภิบาล ประจำเดือนมกราคม 2558 5 ม.ค. 2558
 ส่งแผนงานอภิบาล58(แก้ไขครั้งที่ 2) 22 ม.ค. 2558
 แจ้งผลการติดตามการส่งรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 29 ม.ค. 2558
 แจ้งผลการติดตามการส่งสรุปผลการดำเนินงาน ภาพรวม ปีการศึกษา 2557 29 ม.ค. 2558
 แจ้งผลการติดตามการส่งสรุปผลการดำเนินงาน รูปเล่ม ปีการศึกษา 2556 29 ม.ค. 2558
 เชิญประชุม + วาระการประชุม ครั้งที่ 6/2557 18 ก.พ. 2558
 เชิญประชุม + วาระการประชุม ครั้งที่ 7/2557 18 ก.พ. 2558
 เชิญประชุม + วาระการประชุม ครั้งที่ 8/2557 18 ก.พ. 2558
 เชิญประชุม + วาระการประชุม ครั้งที่ 8/2557 18 ก.พ. 2558
 เชิญประชุม + วาระการประชุม ครั้งที่ 9/2557 18 ก.พ. 2558
 เชิญประชุม + วาระการประชุม ครั้งที่ 10/2557 18 ก.พ. 2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 6 18 ก.พ. 2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 7 18 ก.พ. 2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 8 18 ก.พ. 2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 9 18 ก.พ. 2558
 ขอบขอบคุณ และสรุปผลการแบ่งปันนำ้ใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของกิจกรรมรณรงค์มหาพรตในโรงเรียน 23 ก.พ. 2558
 แจ้งผลการติดตามส่งสรุปผลการดำเนินงานงานโครงการและกิจกรรม รูปเล่ม ปีการศึกษา 2556 26 ก.พ. 2558
 สรุปรายงานผลการดำเนินงานอภิบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 2 มี.ค. 2558
 แผนการดำเนินงานอภิบาล ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2558 3 มี.ค. 2558
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (11)
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบSWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ 6 ต.ค. 2557
 สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารปีการศึกษา 2557 6 ต.ค. 2557
 การแข่งขันทักษะภายนอก กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 พ.ย. 2557
 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนระบบคอมพิวเตอร์ 5 พ.ย. 2557
 ประชุมมอบหมายงานการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในระบบ SWIS 5 พ.ย. 2557
 ประมวลภาพกีฬาสี 2557_ครูและนักเรียนประจำหอพัก 3 ธ.ค. 2557
 กิจกรรม Christmas Night หอพักนักเรียนประจำ 7 ม.ค. 2558
 กิจกรรม เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ 2 ก.พ. 2558
 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย 3 ก.พ. 2558
 ร่วมแสดงความยินดี รับวุฒิบัตร นักเรียนหอพัก ชั้น ม.6 18 ก.พ. 2558
 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (National Software Contest : NSC 2015) 27 ก.พ. 2558
• โพสต์ข่าว : (21)
 test 11 ก.ย. 2557
 รายละเอียดหัวข้อการประสานงาน - เดือนตุลาคม 2557 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 1 - ผลการตรวจ สมศ. รอบที่ 3 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 2 - ผลการติดตามส่งสรุปโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จ 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 3 - สรุปยอดเงินโครงการผ้าป่าฯ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 4 - 4.1 - รายชื่่อผู้รับผิดชอบคีย์ข้อมูลแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 ในระบบ SWIS รายบุคคล 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 4 - 4.2 - รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลในระบบ SWIS 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 4 - 4.3 - แยกเป็นฝ่าย - ฝ่ายบริการ 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 4 - 4.4 - แยกเป็นฝ่าย - ฝ่ายธุรการการเงิน 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 4 - 4.5 - แยกเป็นฝ่าย - ฝ่ายวิชาการ 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 4 - 4.6 - แยกเป็นฝ่าย - ฝ่ายกิจการนักเรียน 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 4 - 4.7 - แผนกเป็นฝ่าย - สำนักผู้อำนวยการ 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 4 - 4.8 - แผนกอนุบาล 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 5 - ระบบการแสดงตัวตน 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 6 - ตารางสรุปการแสดงความความพึงพอใจของนักเรียน 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 7 - ตารางสรุปการแสดงความความพึงพอใจของครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอน 29 ต.ค. 2557
 ข้อมูลประกอบ - หัวข้อที่ 5 - ระบบการแสดงตัวตน 29 ต.ค. 2557
 แจ้งเพื่อทราบ: เอกสารประกอบการประชุมครู ประจำเดือนตุลาคม : สำนักผู้อำนวยการ 29 ต.ค. 2557
 กำหนดการให้การต้อนรับ Rev.Brother John Kallarackal,Superior General 12 พ.ย. 2557
 แจ้ง : คำสั่งการดำเนินงานและกำหนดการ พิธีพระคริสตสมภพ (เสกถ้ำพระกุมำร) และเปิดเทศกาลคริสต์มาส 26 พ.ย. 2557
 สาดหเ่ 18 ธ.ค. 2557
• โพสต์ภาพ : (1)
สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารปีการศึกษา 25576 ต.ค. 2557
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)