[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1037
ชื่อ: มิส  ปริญญ์ทิพย์    แสนใจ
ฉายา: ก้อย
อายุงาน: 20 ปี 8 เดือน 12 วัน
อีเมล:
Social Network:
ครูผู้ช่วยชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2552  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2545  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร
3  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 2538  ครุศาสตร์บัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2558 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2558 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2558 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 ที่ปรึกษา แผนกอนุบาล
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2558 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2557 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 ที่ปรึกษา งานแผนกอนุบาล
2557 ที่ปรึกษา งานศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ประธานที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2556 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 ประธานที่ปรึกษา งานอภิบาล
2555 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 รองประธาน งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 ครูผู้สอน / งานพัฒนาครูดีเด่นกลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2554 รองประธาน งานนโยบายและแผน
2554 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2553 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2553 กรรมการ งานบุคลากร
2553 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2553 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2553 หัวหน้างานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน
2553 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2552 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2552 รองประธาน งานบุคลากร
2552 ที่ปรึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์
2552 หัวหน้างานนโยบายและแผน งานนโยบายและแผน
2552 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2551 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2551 รองประธาน งานบุคลากร
2551 ที่ปรึกษา งานอภิบาล
2551 ที่ปรึกษา SWISและ MAS School ศูนย์คอมพิวเตอร์
2551 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2551 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ
2550 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2550 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2550 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ
2550 งานบุคลากร แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2550 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ
2550 งานบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2549 เลขานุการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2549 งานทะเบียนและสถิติ งานทะเบียนและสถิติ
2549 รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์/เลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2549 รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์/เลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2549 งานทะเบียนและสถิติ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2549 งานบุคลากร แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2548 สารสนเทศประจำหน่วยงาน
2548 งานทะเบียนและสถิติ งานทะเบียนและสถิติ
2548 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2548 งานทะเบียนและสถิติ
2548 กรรมการและเลขานุการ
2548 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ
2548 งานทะเบียนและสถิติ แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2548 งานบุคลากร แผนกธุรการ/ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2547 หัวหน้าวิชาการแผนกประถมศึกษา
2558 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2556 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2555 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2554 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
2549 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2550 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2552 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2555 test test 0
2556 รองหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0 คำสั่งที่ 1 / 2556
2556 หัวหน้างานนโยบายและแผน 0
2556 ครูประจำชั้น ม.5/2 0
2556 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/1-6/5 0
2556 ครูผู้สอนชมรม Computer Project ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2556 ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 0
2557 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2557 ครูประจำชั้น ม.6/4 0
2557 ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6/3-6/5 0

• ประวัติการฝึกอบรม
หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การประชุมจัดทำ work shop “การพัฒนาองค์กร โดยภราดาประวัติ สุทธินนท์ และ ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองผู้อำนวยการ Organization Develop Institute Graduate School of Business มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ - 3
กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 พ.ค. 2555 - 7
สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 10 พ.ค. 2556 - 7
ประชุมอบรมระบบ e – office โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ 07 มิ.ย. 2556 - 7
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS (e-office) โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักผู้อำนวยการ 08 มิ.ย. 2556 - 7
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 มิ.ย. 2556 - 7
การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 1/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 09 ส.ค. 2556 - 7
นักเรียนเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source ในโครงการ Thailand Animation Contest 2013 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกตัดสินจาก Storyboard และเนื้อเรื่องย่อ และเข้ารับการอบรมแนวคิดการสร้างผลงานเอนิเมชั่นและการใช้โปรแกรม Open Source สำหรับผลิตผลงานเอนิเมชั่น 09 ส.ค. 2556 - 14 ส.ค. 2556 42
การประชุมสัญจรสร้างความเข้าใจเพื่อแก้ไขและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 จากงานนโยบายและแผนสำนักงานมูลนิธิ 14 ส.ค. 2556 - 7
การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน Skype ครั้งที่ 2/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 16 ส.ค. 2556 - 7
อบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับบุคลากร ประจำปี 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2556 - 7
อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่องการวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 08 ก.ย. 2556 - 09 ก.ย. 2556 14
การประชุมทีมงานผู้ดูระบบSWIS ผ่าน vdo conference ครั้งที่ 3/2556 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 21 ก.ย. 2556 - 7
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 ก.ย. 2556 - 3
อบรม แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 21 ธ.ค. 2556 - 3
การคัดเลือกผู้บริหาร-ครู โรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2557 ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 28 ม.ค. 2557 - 3
สัมมนาและมอยนโยบายครูเอกชน โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. ) โรงแรมสุนีย์แกรน์ จังหวัดอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2557 - 17 ส.ค. 2557 6
สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารปีการศึกษา 2557 -การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 24
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบSWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(แผนกประถม) 06 ต.ค. 2557 - 07 ต.ค. 2557 16
วิทยากรอบรมความรู้เรื่องการกรอกแผนงานโครงการและกิจกรรม ลงในระบบ SWIS ขั้นตอน PDCA และ Today Even ให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากร ทั้ง 5 ฝ่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัยอุบลราชธานี 18 ธ.ค. 2557 - 18 ธ.ค. 2557 3
การประชุมระดมความคิดเพื่อประเมินบังคับใช้กฏหมายการศึกษา โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี 26 ก.พ. 2558 - 27 ก.พ. 2558 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
การจัดห้องเรียน งานช่าง อุปกรณ์งานช่าง อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม 12 ธ.ค. 2556 - 12 ธ.ค. 2556 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ลำดับ หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
1 อบรมเปิดภาคเรียน 4 พ.ค. 2558-11 พ.ค. 2558 64 ชั่วโมง 0 นาที
2 อบรมเปิดภาคเรียน 11 พ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
2  10 ก.ย. 2556  ครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรายการแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
3  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
4  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
5  11 ธ.ค. 2556  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกาา 2556 จังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร
6  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนให้เด็กได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
7  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
8  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 การแข่งขันทักาะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26  เกียรติบัตร
9  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Wenpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
10  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
11  1 พ.ย. 2557  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  เกียรติบัตร
12  3 พ.ย. 2557  นักเรียนผ่านการคัดเลือกในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)  เกียรติบัตร - ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซตืโรงเรียน
13  12 ม.ค. 2558  ส่งผ่านนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายรอบระดับภูมิภาค  อัลบั้มภาพที่ 4672

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  ที่ 5 เบ็ญจมดิเรคุณาภรณ์ 0 0 0 5 ธ.ค. 2556 ภาพถ่าย เอกสาร เครื่องราช

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานหอพักนักเรียน,   แผนกอนุบาล,   ศูนย์คอมพิวเตอร์,   งานอภิบาล,   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานนโยบายและแผน,   ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ,   งานบุคลากร
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากร

• แผนงาน
    ประธาน: (4)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงาน508 งานกิจกรรมอนุบาล ขั้นตอน 2.15 กิจกรรมวันไหว้ครู (9,12) 1. ขั้นวางแผน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงาน601 งานนโยบายและแผน ขั้นตอน 1.4. จัดทำปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาปีการศึกษา 2559 - 2561
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงาน607 งานบุคลากร ขั้นตอน 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงาน607 งานบุคลากร ขั้นตอน 1.2 ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 605 งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ขั้นตอน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (3)
     หน้าที่ ที่ปรึกษา    แผนงาน 503 งานการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอน 2.17 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.17.1.กิจกรรมประจำวัน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร (6-21)
     หน้าที่ คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน    แผนงาน 602 งานประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอน 2.7 กิจกรรมรับการนิเทศจากเขตพื้นที่
     หน้าที่ คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน    แผนงาน กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอน 2.2กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน310.06 กิจกรรม เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ ขั้นตอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน603.03 กิจกรรมพระคริสตสมภพ ขั้นตอน 2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมพระคริสตสมภพ
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (12)
     หน้าที่ ดำเนินงานตามโครงการ   แผนงาน 322 โครงการค่ายทักษะทางเทคโนโลยี ขั้นตอน ดำเนินการตามโครงการ
     หน้าที่ ครูรับสมุดบันทึกการอ่าน และนำไปแจกให้นักเรียน    แผนงาน 310.06 กิจกรรม เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ ขั้นตอน 2.1 ครูรับสมุดบันทึกการอ่าน และนำไปแจกให้นักเรียน
     หน้าที่ จัดทำเอกสารที่เก่ยวข้องกับการดำเนินการ    แผนงาน 310.01 โครงการซ่อมเด็กอ่อนเสริมเด็กเก่งกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ขั้นตอน 1.4 จัดทำเอกสารที่เก่ยวข้องกับการดำเนินการ
     หน้าที่ 2.4 จัดเตรียมแผนการสอนสำหรับผู้เรียนที่ไม่ผ่านและผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความรู้   แผนงาน 310.01 โครงการซ่อมเด็กอ่อนเสริมเด็กเก่งกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ขั้นตอน 2.4 จัดเตรียมแผนการสอนสำหรับผู้เรียนที่ไม่ผ่านและผู้เรียนที่ผ่านการประเมินความรู้
     หน้าที่ 3.1 ครูทุกระดับออกข้อสอบเพื่อวัดความรู้นักเรียน    แผนงาน 310.01 โครงการซ่อมเด็กอ่อนเสริมเด็กเก่งกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ขั้นตอน 3.1 ครูทุกระดับออกข้อสอบเพื่อวัดความรู้นักเรียน
     หน้าที่ เตรียมนักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ในการทดสอบระดับชาติ โดยการติวสอบ O-Net   แผนงาน 310.01 โครงการซ่อมเด็กอ่อนเสริมเด็กเก่งกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ขั้นตอน 3.4 เตรียมนักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ในการทดสอบระดับชาติ โดยการติวสอบ O-Net
     หน้าที่ จัดทำเอกสารที่เก่ยวข้องกับการดำเนินการ    แผนงาน 310.04 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนแข่งขันภายนอก ขั้นตอน 1.4 จัดทำเอกสารที่เก่ยวข้องกับการดำเนินการ
     หน้าที่    แผนงาน 506.01กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขั้นตอน 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   แผนงาน 603.03 กิจกรรมพระคริสตสมภพ ขั้นตอน 1.1 แต่งตั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมพระคริสตสมภพ
     หน้าที่ ศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมเสกถ้ำพระกุมารในปีการศึกษา 2557   แผนงาน 603.03 กิจกรรมพระคริสตสมภพ ขั้นตอน 1.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสภาพปัจจุบันและการดำเนินกิจกรรมพระคริสตสมภพ
     หน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสกถ้ำพระกุมาร   แผนงาน 603.03 กิจกรรมพระคริสตสมภพ ขั้นตอน 2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมพระคริสตสมภพ
     หน้าที่ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   แผนงาน 603.02 กิจกรรมฉลองนามอัสสัมชัญ ขั้นตอน 1.1 แต่งตั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมฉลองนามอัสสัมชัญ

• ปฏิทิน : (80)
   2. ประชุมวางแผนเพื่อจัดการประชุมติดตามงานประจำเดือน
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ
   1.2 ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร
   2.7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขัน สอบ คัดเลือก สรรหาครูผู้สอนชาวไทย ครูผู้สอนชาวต่างชาติ บุคลากรสนับสนุน ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว พนักงานประจำ พนักงานรายวัน อาจารย์ประจำตาม สัญญา
   1.4.1 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ คัร้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
   ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
   ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 1
   1.4 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานประจำเดือน
   1.6 กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและปฏิทินการประเมิน
   2.1 ประชุมประจำเดือน พ.ค. 58
   2.2 กำกับติดตาม ให้คำแนะนำ คำปรึกษา การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม ในฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยความเอาใจใส่
   2.1.1 รรรรรรรรรร
   ดูแลต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ อำนวยความสะดวกให้การทำงานทุกหน่วยงาน
   2.2.1 ยยยยยยยย
   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ
   2.6 ปฏิบัติงานโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและด้านการจัดการ
   2.8 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการงาน
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานบุคลากร
   2.2.1 ยยยยยยยย
   2.22 ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอบรมการดูงาน การศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศของบุคลากร
   2.6.1 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
   2.6.1 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
   2.6.1 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2558 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2558)
   ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
   2.5 ดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูผู้สอนชาวไทย ครูผู้สอนชาวต่างชาติ บุคลากรสนับสนุน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานประจำ พนักงานรายวัน อาจารย์ประจำตามสัญญา
   ขั้นดำเนินการ
   ประชุมคณะกรรมการงานบุคลากร ครั้งที่ 2
   2.2 ประชุม............................
   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1
   2.6.2 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2558 (ประจำเดือนมิถุนายน 2558)
   ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
   ฝ่ายจัดทำโล่ จัดเตรียมทุน เตรียมมอบโล่ ทุน
   1.4.3 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558
   ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2
   2.6.3 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2558 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2558)
   ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
   1.4.4 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558
   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558
   ประชุม โครงการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 1 / 2558
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3
   2.6.4 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2558 (ประจำเดือนสิงหาคม 2558)
   ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
   ประชุม โครงการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 2 / 2558
   สอบคัดเลือกครูภาษาจีน
   1.4.5 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2558
   การรายงานตัวของผู้สอบคัดเลือกครูภาษาจีน
   1.1.1
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4
   สัมมนาบุคลากรใหม่
   สัมมนาบุคลากรใหม่
   2.6.5 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2558 (ประจำเดือนกันยายน 2558)
   ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
   การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ
   ประกาศรับสมัครครูผู้สอนสาขาวิชาฟิสิกส์
   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ ตำแแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ฟิสิกส์
   ประชุมจัดทำแผนพัฒนา
   ประชุมจัดทำแผนพัฒนา
   เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา/วิชาเอก เคมี
   2.6.6 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 6/2558 (ประจำเดือนตุลาคม 2558)
   ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
   ประชุมประสานงานครูประจำเดือนตุลาคม
   การสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา/วิชาเอก เคมี
   การสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา/วิชาเอก เคมี
   การสอบคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน สาขา/วิชาเอก เคมี
   3.1 กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
   รับสมัครพนักงานขับรถ
   2.6.7 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2558 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558)
   ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
   2.6.8 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 8/2558 (ประจำเดือนธันวาคม 2558)
   ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน
   2.6.9 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 9/2558 (ประจำเดือนมกราคม 2559)
   2.6.10 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2558 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559)
   2.6.11 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 11/2558 (ประจำเดือนมีนาคม 2559)
   2.6.12 ประชุมหัวหน้าทุกหน่วยงาน ครั้งที่ 12/2558 (ประจำเดือนเมษายน 2559)
• ได้อยู่ในข่าว : (69)
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในโอกาสฉลองสังฆภาพ และพิธีบวชพระสงฆ์ในสังฆมณฑลอุบลราชธานี 5 พ.ค. 2558
 ขอเชิญคณะภราดา คณะครู ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ(ครั้งแรก) ของคุณพ่ออันดูรว์ อาทิตย์นิยมธรรม 5 พ.ค. 2558
 อบรมเปิดภาคเรียน 11 พ.ค. 2558
 เชิญประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ คัร้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 19 พ.ค. 2558
 งานบุคลากร ดำเนินการจัดบริการเยี่ยมคลอด มิสรุ่งนภา พรหมนุช 20 พ.ค. 2558
 งานบุคลากร ดำเนินการจัดบริการเยี่ยมคลอด มิสรุ่งนภา พรหมนุช 20 พ.ค. 2558
 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 3 มิ.ย. 2558
 เชิญคุณครูแผนกอนุบาลประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 10 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2558 ฝ่ายธุรการการเงิน 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2558 ฝ่ายบริการ 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2558 ฝ่ายกิจการนักเรียน 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2558 สำนักผู้อำนวยการ 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2558 แผนกอนุบาล 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2558 งานวิชาการ งานแนะแนว และงานห้องสมุด สังกัดฝ่ายวิชาการ 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ สังคม 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 ศูนย์ EBP และ ศูนย์ IEP 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 18 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา 18 มิ.ย. 2558
 แบบฟอร์มสรุปงานโครงการกิจกรรม ภาพรวม ปีการศึกษา 2558 23 มิ.ย. 2558
 แแบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการและกิจกรรม ปี 2558 รูปเล่ม 23 มิ.ย. 2558
 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งไม่ดำเนินงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 23 มิ.ย. 2558
 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเลื่อนการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 23 มิ.ย. 2558
 แจ้งรายชื่อและรหัสแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 25 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 สำนักผู้อำนวยการ และอนุบาล 25 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพเทคโนโลยี่ 25 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย สังคม และวิทยาศาสตร์ และศูนย์ EBP IEP 25 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ งานวิชาการ งานแนะแนว และงานห้องสมุด 25 มิ.ย. 2558
 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 25 มิ.ย. 2558
 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการ 25 มิ.ย. 2558
 แจ้งรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 25 มิ.ย. 2558
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่2/2558 10 ก.ค. 2558
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่1/2558 10 ก.ค. 2558
 ส่งสรุปการแจ้งซ่อมประจำเดือน พฤษภาคม 2558 6 ส.ค. 2558
 ส่งสรุปการแจ้งซ่อมประจำเดือน มิถุนายน 2558 6 ส.ค. 2558
 ส่งสรุปการแจ้งซ่อมประจำเดือน กรกฎาคม 2558 6 ส.ค. 2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่1/2558 7 ส.ค. 2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่2/2558 7 ส.ค. 2558
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2558 20 ส.ค. 2558
 แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ส่งสรุปงาน รูปเล่ม ปีการศึกษา 2556 และ 2557 11 ก.ย. 2558
 แจ้งรายชื่อคุณครูที่ค้างส่งสรุปงานโครงการและกิจกรรม รูปเล่ม ปี 2556 และ 2557 14 ก.ย. 2558
 แจ้งผลติดตามการส่งสรุปโครงการและกิจกรรม ภาพรวม ในเดือนพฤษภาคม ถึง วันที่ 16 กันยายน 2558 16 ก.ย. 2558
 แจ้งผลการติดตามสรุปงานรูปเล่ม ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 ที่นำไปแก้ไขและเข้าเล่ม 16 ก.ย. 2558
 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "นักเรียนที่เข้าเรียน ณ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ อย่างสม่ำเสมอครบตามระยะเวลา และมีผลงานด้านกิจกรรมสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู" ภาคเรียนที่ 1/2558 21 ก.ย. 2558
 แจ้งรายชื่อครุค้างส่งสรุปโครงการและกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และค้างส่งสรุปงานรูปเล่ม ปี 2556 และ 2557 25 ก.ย. 2558
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4/2558 25 ก.ย. 2558
 ตารางการอบรม เรื่องการจัดทำ Server และการติดตั้งระบบพิสูจน์ตัวตนสำหรับบริการอินเทอร์เน็ต 29 ก.ย. 2558
 แจ้งรายชื่อครุค้างส่งสรุปโครงการและกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และค้างส่งสรุปงานรูปเล่ม ปี 2556 และ 2557 8 ต.ค. 2558
 ส่งสรุปการแจ้งซ่อมประจำเดือน กันยายน 2558 30 ต.ค. 2558
 สรุปการพิมพ์เกียรติบัตรโรงเรียน ภาคเรียนที่1 / 2558 30 ต.ค. 2558
 สรุปสถิติการใช้งานระบบ e office ภาคเรียนที่1_2558 30 ต.ค. 2558
 ส่งสรุปการแจ้งซ่อมประจำเดือน ตุลาตม 2558 3 พ.ย. 2558
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2558 4 พ.ย. 2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่5/2558 20 พ.ย. 2558
 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2558 3 ธ.ค. 2558
 แจ้งปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2559 3 ธ.ค. 2558
 แจ้งผลการติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2558 3 ธ.ค. 2558
 ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกใน การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) 17 ธ.ค. 2558
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2558 14 ม.ค. 2559
 ข้อมูลในการเขียนแผนงานโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 15 ม.ค. 2559
 603.03.58 สรุปภาพรวมกิจกรรมพระคริสตสมภพ 27 ม.ค. 2559
 603.8.58 สรุปภาพรวมกิจกรรมค่ายเพื่อนักบุญมงฟอรืตครั้งที่ 17 27 ม.ค. 2559
 603.12.58 สรุปภาพรวมกิจกรรมค่ายYCS ระดับสังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 12 27 ม.ค. 2559
 603.10.58 สรุปภาพรวมกิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารี ครั้งที่ 39 27 ม.ค. 2559
 ขอความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนแบ่งปันนำ้ใจช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทั่วโลก 2 ก.พ. 2559
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (6)
 ประชุมครูแผนกอนุบาลครั้งที่ 1/2558 18 พ.ค. 2558
 Workshop ครูแผนกอนุบาล หัวข้อจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย 18 พ.ค. 2558
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ครั้งที่ 2/2558 25 พ.ค. 2558
 ค่ายทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที 17 (ชุดที่ 2) 5 ก.ย. 2558
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ประจำเดือนตุลาคม 2558 24 ต.ค. 2558
 คณะกรรมการบริหารแผนกอนุบาลประชุมประสานงานประจำเดือนตุลาคม 2558 28 ต.ค. 2558
• โพสต์ข่าว : (7)
 เชิญประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ คัร้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 19 พ.ค. 2558
 ติดตาม ประสานงาน ให้มีการดำเนินงาาน 28 ส.ค. 2558
 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการเพื่อการวางแผนการทำงานครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 2 ก.ย. 2558
 กิจกรรม สัมมนาบุคลากรใหม่ 15 ก.ย. 2558
 กิจกรรมสัมมนาบุคลากรใหม่ (วันที่ 2) 15 ก.ย. 2558
 ประชุมประสานงานครูประจำเดือนตุลาคม 30 ต.ค. 2558
 ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของนายแสงเต็ม เสนาะนำ (คู่สมรส) นางสมยง สาระวิทย์ เมื่อคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 13 พ.ย. 2558
• โพสต์ภาพ : (1)
ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของนายแสงเต็ม เสนาะนำ (คู่สมรส) นางสมยง สาระวิทย์ พนักงานแผนกโภชนาการ13 พ.ย. 2558
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)