[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1066
ชื่อ: มิส  ศิริพันธ์    แสงฉาย
ฉายา: หมวย/`pat
อายุงาน: 18 ปี 5 เดือน 23 วัน
Social Network: ไม่ระบุข้อมูล
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 /2

รูปภาพ (155)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2560  การพัฒนาองค์การและการจัดการ  
2    สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี 2542  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป(บัญชี )  
3    สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี 2540  ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป  
4    โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลฯ 2528  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
5    โรงเรียนหัวตะพานพิทยาคม อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 2525  มัธยมศึกษาปีที่ 3  
6    โรงเรียนรัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 2522  ประถมศึกษาปีที่ 6  

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2562 กรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2562 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2562 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน
2561 ประธานกรรมการ งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานจัดซื้อ/พัสดุ
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2561 กรรมการ ฝ่ายธุรการการเงิน
2561 กรรมการ แผนกการเงิน/ฝ่ายธุรการการเงิน
2561 กรรมการ
2561 กรรมการ
2560 กรรมการ งานสารบรรณ
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารแผนกธุรการ
2560 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2560 กรรมการ งานทะเบียนและสถิติ
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 ประธาน
2560 กรรมการ ฝ่ายธุรการการเงิน
2560 กรรมการ คณะกรรมการร่วมบริหาร
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานบุคลากร
2559 กรรมการ งานสารบรรณ
2559 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน
2559 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2559 ประธาน งานจัดซื้อ
2559 ประธานกรรมการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
2559 ประธานกรรมการ งานการเงิน
2559 ประธานกรรมการ งานทะเบียนและสถิติ
2559 ประธานกรรมการ งานบัญชีและงบประมาณ
2559 ประธาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2558 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2558 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2558 ประธานกรรมการ งานการเงิน
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน
2558 ประธานกรรมการ งานบุคลากร
2558 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2558 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
2558 กรรมการ งานทะเบียนและทรัพย์สิน
2558 ประธานกรรมการ งาน Stationary
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2557 ประธานกรรมการ งานสารบรรณ
2557 ประธานกรรมการ งานการเงิน
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน
2557 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2557 ประธานกรรมการ งานจัดซื้อ
2557 กรรมการ งานทะเบียนและทรัพย์สิน
2557 ประธานกรรมการ งาน Stationery
2557 หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2557 กรรมการและเลขานุการ
2556 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2556 กรรมการ งานสารบรรณ
2556 กรรมการ งานการเงิน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2556 กรรมการ งานจัดซื้อ
2556 กรรมการ งานทะเบียนและทรัพย์สิน
2556 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2555 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2555 กรรมการ งานสารบรรณ
2555 กรรมการ งานการเงิน
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน
2555 กรรมการ งานบุคลากร
2555 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2555 กรรมการ งานจัดซื้อ
2555 กรรมการ งานทะเบียนและทรัพย์สิน
2555 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน
2554 กรรมการ งานจัดซื้อ
2554 กรรมการ งานการเงิน
2554 กรรมการ งานประชาสัมพันธ์
2554 กรรมการและเลขานุการ งานบุคลากร
2554 กรรมการ งานสารบรรณ
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการ งานทะเบียนและทรัพย์สิน
2554 กรรมการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
2562 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 0
2562 ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ม.1 และ ม.4 0
2562 ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์สากล ม.5 0
2562 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ึประถมศึกษาปีที่ 6 0
2561 ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 0
2561 งานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างานประกัน 0
2561 งานจัดซื้อ งานจัดซื้อ 0
2561 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 0
2561 ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0
2560 หัวหน้าแผนกธุรการ/คณะกรรมการร่วมบริหาร 0
2560 ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4และมัธยมศึกษาปีที่ 5 0
2559 หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน/ คณะกรรการบริหารโรงเรียน /คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 0
2558 หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน/คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 0
2557 หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน/งานบุคลากร/คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 0
2556 หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน/งานบุคลากร/คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 0
2555 รองหัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน/งานบุคลากร/งานสารบรรณ/คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 0
2554 รองหัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน/งานบุคลากร/งานสารบรรณ/คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 0
2554 รองหัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน/งานบุคลากร/งานสารบรรณ/คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 0
2553 รองหัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน/งานบุคลากร/งานสารบรรณ/คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 0
2552 รองหัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน 0
2551 หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2550 หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2550 ครูผู้สอนวิชาการเมืองการปกครอง มัธยมศึกษาตอนต้น 0
2549 หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2548 หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2547 หัวหน้าแผนกธุรการ 0
2546 หัวหน้าแผนกธุรการ - 0
2546 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนต้น 0
2545 หัวหน้าแผนกธุรการ - 0
2545 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย 0
2544 เลขานุการ ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล - 0
2544 ครูผู้สอน มัธยมศึกษาตอนปลาย 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 อบรม FSG Textbook Orientation 2019( Socail) ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.เมือง จ.ระยอง 04 พ.ค. 2562 - 06 พ.ค. 2562 21
2562 เทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการติดตามแนวใหม่ (Professional Learning Community) ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 22 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 14
2561 การออกแบบธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าด้วยดิจิทัล ห้องประชุม Martin Learning Center 03 พ.ค. 2561 - 03 พ.ค. 2561 7
2561 อบรมเทคนิคการเรียนรู้พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรม นกัเรียน ห้องประชุมมองฟอร์ต รร.อัสสัมชัญอุบลฯ 08 พ.ค. 2560 - 08 พ.ค. 2560 8
2561 อบรมการใชง้านระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ รร.อัสสัมชัญอุบลฯ 09 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 8
2561 สมั มนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ห้องประชุมมองฟอร์ต รร.อัสสัมชัญอุบลฯ 10 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 16
2561 อบรมการใชง้านระบบ SWIS ห้องคอมพิวเตอร์ รร.อัสสัมชัญอุบลฯ 04 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561 8
2561 อบรมการใช้หลักสูตร ห้องประชุมเซนต์แมรี 02 พ.ค. 2561 - 02 พ.ค. 2561 8
2561 STEM&STREMSS ห้องประชุม เดอะ มงฟอร์ต 07 พ.ค. 2561 - 09 พ.ค. 2561 24
2561 งานวิจัย ห้องประชุม เดอะ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561
2561 ทิศทางและนโยบายปีการศึกษา 2561 ห้องประชุม เดอะ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 8
2561 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ห้องประชุม เดอะ มงฟอร์ต ชั้น 3 อาคารมูลนิธิฯ 21 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 14
2561 นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ และเทคนิค CBL ห้องประชุมโกเมน(ชั้น 3 ) อาคารบันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ 30 มิ.ย. 2561 - 01 ก.ค. 2561 14
2561 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ที่ตอบสนองต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯและแนวทางการจัดทำรายตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ พ.ศ.2559-2564 ห้องประชุมCentenary Hall อาคารมูลนิธิฯ 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 12
2561 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการคึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 06 มี.ค. 2562 - 07 มี.ค. 2562 14
2561 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา หอประชุมราชธานี สพป.อบ.1 สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดอุบลฯ 22 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562 14
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 02 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560 15
2560 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ห้องประชุมเซนต์แมรี 17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 15
2560 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชการด้วย Active Learning ห้องประชุมเดอมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญอุบล 27 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561
2559 สัมมนาประจำปีการศึกษา 2559 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 โรงแรมเอเซีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 21
2558 อบรมผุ้บริการโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนยุวทูตศึกษา 26 เม.ย. 2558 - 27 เม.ย. 2558 14
2558 สัมมนาก่อนเปิดปีการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 04 พ.ค. 2558 - 04 พ.ค. 2558 7
2558 การพัฒนาศักยภาพแนวมนุษย์ปรัชญา ห้องประชุมเซนต์แมรี่ รร.อัสสัมชัญอุบลฯ 07 พ.ค. 2558 - 08 พ.ค. 2558 14
2558 อบรมปฏิบัติธรรมพุทธ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ รร.อัสสัมชัญอุบลฯ 06 พ.ค. 2558 - 06 พ.ค. 2558 7
2558 อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 13 ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต ชั้นที่ 3 อาคารมุลนิธิฯ 03 ส.ค. 2558 - 05 ส.ค. 2558 21
2558 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 15 ส.ค. 2558 - 16 ส.ค. 2558 14
2558 การบัญชี งบการเงินและการวิเคราะห์ การวางแผนการเงินและการควบคุมภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กทม. 30 ก.ย. 2558 - 02 ต.ค. 2558 21
2558 The institute for English Language Education conducted a workshop for teachers at Assumption College Ubonratchathani. 31 ต.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558 7
2558 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559/แผนยุทธศาสตร์ มูลนิธิฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 28 ม.ค. 2559 - 28 ม.ค. 2559 6
2557 จัดอบรมการบันทึกข้อมูล การPost ข่าว /งาน โครงการ กิจกรรม ผ่านระบบ SWIS ศูนย์คอมพิวเตอร์ 14 ก.ย. 2557 - 14 ก.ย. 2557 7
2557 คณะภราดาและครูผู้ร่วมบรหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557
- สัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี 543 - 543 21
- การขึ้นทะเบียนนายจ้างกับแรงงานต่างด้าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลฯ 543 - 543 7
- พัฒนาประสิทธิภาพด้านวินัยและการดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้องราชธานี สพท.อบ.1 543 - 543 14
- จัดทำโครงการโรงเรียนในฝันร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 543 - 543 14
- สัมมนาผู้ตรวจมาตรฐานการศึกษาของมูลนิธิฯ บ้านหฤทัย อ.หัวหิน จ.ประจวบครีขันธ์ 543 - 543 14
- อบรมผู้ตรวจมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ ศูนย์พัฒนาบุคลากรมูลนิธิฯ 543 - 543 21
- ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 543 - 543 28
- ประชุมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 14
- สัมมนาการพัฒนางานมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ จังหวัดระยอง 543 - 543 14
- สัมมนาคณะครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ 543 - 543 14
- ประเมินมาตรฐานการศึกษาของมุลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 543 - 543 35
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานี 543 - 543 7
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบข้อบังคับ เพื่อนำเข้าสู่ตราสาร ศูนย์พัฒนาบุคลากรมูลนิธิฯ 543 - 543 14
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ที่จัดโดย สพท.อบ.1 543 - 543 7
- ร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามโครงการให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปีประจำปี ห้องประชุมมิตรไมตรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธาน 543 - 543 3
- ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา สำนักนิติการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 543 - 543 3

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 ศึกษาดูงานเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า 10 มี.ค. 2556 - 13 มี.ค. 2556 0
2558 ค่ายติวเข้ม ACU Academic Special Camp 2015 เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลฯ 17 มี.ค. 2558 - 17 มี.ค. 2558 3
2558 ทัศนศึกษา ณ หลวงพระบาง ฯ เมืองหลวงพระบาง 22 ม.ค. 2555 - 26 ม.ค. 2555 0
2558 ศึกษาดูงานกรุงโชล ประเทศเกาหลี กรุงโชล ประเทศเกาหลี 06 มี.ค. 2554 - 10 มี.ค. 2554 0
2558 OD Educational Field Trip Assignment:Reflection Synthesis Pepperdine University,Davinci school,Internap Company,Dun&Bradstreet,Riot Games 10 ต.ค. 2558 - 17 ต.ค. 2558 56
2556 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWISและ E-office ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.อัสสัมชัญอุบลฯ 08 พ.ค. 2556 - 08 พ.ค. 2556 7
2556 ประชุมรับฟังแนวปฏิบัติก่อนเปิดปีการศึกษา และรับฟังนโยบายจาก สพป.อบ.1 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ 07 พ.ค. 2556 - 07 พ.ค. 2556 7
2556 เทคนิคการให้บริการ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ 08 พ.ค. 2556 - 08 พ.ค. 2556 7
2556 การปฏิบัติธรรมครู ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ 09 พ.ค. 2556 - 09 พ.ค. 2556 7
2556 ทิศทางการจัดการเรียนการสอน แนวปฏิบัติฝ่าย ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ 10 พ.ค. 2556 - 10 พ.ค. 2555 7
2556 สัมมนาครูผู้ร่วมบริหาร ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 02 ต.ค. 2556 - 04 ต.ค. 2556 21
2556 อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 12 ธ.ค. 2556 - 13 ธ.ค. 2556 14
2556 อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ 21 ธ.ค. 2556 - 21 ธ.ค. 2556 7
2556 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนและการจัดการ ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว,เมืองชิซึโอะกะ,ไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น 07 มี.ค. 2557 - 10 มี.ค. 2557 28
- ศึกษาหลักสูตภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่เมือง Chandigarh ประเทศอินเดีย เมือง Chandigarh ประเทศอินเดีย - 543
- ศึกษาดูงานที่เมืองเสียมราช ประเทศกัมพูชา เมืองเสียมราช ประเทศกัมพูชา - 543
- ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ เมืองสต๊อกโอม เมืองเฮลซิงกิ ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ - 543
- ศึกาดูงานที่ประเทศเวียตนาม ประเทศเวียตนาม - 543
- ศึกษาดูงานแผนกธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา - 543
- ทัศนศึกษาที่เมืองไทเป ทาโรโกะ ประเทศไต้หวัน ประเทศไต้หวัน - 543
- ศึกษาดูงานที่ประเทศอียิปต์ กรุงไคไร เมืองลักซอร์ - 23 ต.ค. 2552 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  27 มี.ค. 2556  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2555  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2557  ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 132 1 78 20 ม.ค. 2558 ราชกิจจานุเษกษา เล่ม 132 ตอนที่ 1ข วันที่9/1/2558 หน้า 78-1551

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,   งานสัมพันธ์ชุมชน,   งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานนิเทศการเรียนการสอน,   คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการเรียนการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (67)
   ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ สังคม ฯวางแผนการดำเนินการ
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 1/2562
   ยกระดับคุณภาพครู( PACU 2.2.1-2.2.7)
   ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
   จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ
   ประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรม
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
   รายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้าฝ่ายทราบ
   ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อมีข้อ บกพร่อง
    นำผลไปพัฒนาแผนงานโครงการที่มีอยู่แล้วให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป
   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
    ผู้เรียนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำโครงงานเข้าร่วมแสดง/แข่งขัน ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกตามี่โรงเรียน กำหนด(ACU3.3+PACU1.3.1+PACU 1.4.2)
    ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตาม ความคิดของตนเอง (ACU 4.1)
    ผู้เรียนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ACU5.1+PACU 5.5.1)
   ผู้เรียนร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.6 มี ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจำกัด ล่างในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ (ACU 5.4.4+ PACU 1.1.1+5.5.3)
   เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ สำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (PACU5.5.2)
   โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม (ACU 14.1/1.1+14.2+PSG1.1.2)
   จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของ โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ สังคม(ACU 14.1/1.1+14.2+PSG1.1.2)
   กำหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัด สินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (ACU 4.3+PACU5.2.3)
   นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(ACU 4.2+PACU5.2.2)
   ผู้เรียนแสวงหาความเป็นจริงตามหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ และตามคุณค่าพระวรสาร 12 ประการ(PACU 3.1.1+PSG1.1.1)
   ผู้เรียนเห็นคุณค่าสัจธรรมตามหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือและตามคุณค่า พระวรสาร 12 ประการ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (PACU 3.1.3+PSG1.1.1,1.1.3)
   ผู้เรียนใช้สิทธิ เสรีภาพให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชนและสังคม (PACU 3.3.4+PSG1.1.2,1.3.2)
   ผู้เรียน รู้ เข้าใจ และมีความตะหนักใน การรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น(PACU 3.3.1)
    ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมี เหตุผล เพื่อ รักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเองและส่วน รวม(PACU 3.3.5)
    ผู้เรียนมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด(PACU 5.1.1)
   ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน (PACU 5.2.1)
   ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีผลงาน/ ชิ้นงานและถึงองค์ความรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น (PACU 5.3.1)
   ผู้เรียนมีผลสอบวัดคุณภาพในเครือ มูลนิธิฯ เท่ากับ/มากกว่าค่าเฉลี่ย(FSG/FSGST) (PACU 5.5.4)
    ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ เรียนรู้ และการบริหารจัดการ (PACU 7.12)
   ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 2/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 3/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 4/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 5/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 6/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระฯสังคม ครั้งที่ 7/2562
   สิ้นสุด ผู้เรียนร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำโครงงานเข้าร่วมแสดง/แข่งขัน ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกตามี่โรงเรียน กำหนด(ACU3.3+PACU1.3.1+PACU 1.4.2)
   สิ้นสุด ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตาม ความคิดของตนเอง (ACU 4.1)
   สิ้นสุด ผู้เรียนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ACU5.1+PACU 5.5.1)
   สิ้นสุด ผู้เรียนร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.6 มี ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าขีดจำกัด ล่างในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ (ACU 5.4.4+ PACU 1.1.1+5.5.3)
   สิ้นสุด เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ สำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ (PACU5.5.2)
   สิ้นสุด โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม (ACU 14.1/1.1+14.2+PSG1.1.2)
   สิ้นสุด จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของ โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อ สังคม(ACU 14.1/1.1+14.2+PSG1.1.2)
   กำหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัด สินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (ACU 4.3+PACU5.2.3)
   นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย ภาษาหรือวิธีการของตนเอง(ACU 4.2+PACU5.2.2)
   สิ้นสุด ผู้เรียนแสวงหาความเป็นจริงตามหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ และตามคุณค่าพระวรสาร 12 ประการ(PACU 3.1.1+PSG1.1.1)
   ผู้เรียนเห็นคุณค่าสัจธรรมตามหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือและตามคุณค่า พระวรสาร 12 ประการ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน (PACU 3.1.3+PSG1.1.1,1.1.3)
   สิ้นสุด ผู้เรียนใช้สิทธิ เสรีภาพให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชนและสังคม (PACU 3.3.4+PSG1.1.2,1.3.2)
   สิ้นสุด ผู้เรียน รู้ เข้าใจ และมีความตะหนักใน การรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น(PACU 3.3.1)
   สิ้นสุด ยกระดับคุณภาพครู( PACU 2.2.1-2.2.7)
   สิ้นสุด ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมี เหตุผล เพื่อ รักษาสิทธิ เสรีภาพของตนเองและส่วน รวม(PACU 3.3.5)
   สิ้นสุด ผู้เรียนมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด(PACU 5.1.1)
   สิ้นสุด ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน (PACU 5.2.1)
   สิ้นสุด ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีผลงาน/ ชิ้นงานและถึงองค์ความรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น (PACU 5.3.1)
   สิ้นสุด ผู้เรียนมีผลสอบวัดคุณภาพในเครือ มูลนิธิฯ เท่ากับ/มากกว่าค่าเฉลี่ย(FSG/FSGST) (PACU 5.5.4)
   สิ้นสุด ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ เรียนรู้ และการบริหารจัดการ (PACU 7.12)
   สิ้นสุด ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
   ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์
   สิ้นสุด จัดทำเครื่องมือประเมินต่าง ๆ
   สิ้นสุด ประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรม
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
   สิ้นสุด รายงานผลการดำเนินงานให้หัวหน้าฝ่ายทราบ
   สิ้นสุด ปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อมีข้อ บกพร่อง
   สิ้นสุด นำผลไปพัฒนาแผนงานโครงการที่มีอยู่แล้วให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ 10 พ.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ 10 พ.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)