[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1103
ชื่อ: มิส  นิตยา    สัตย์นาโค
ฉายา: -
อายุงาน: 16 ปี 8 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554  การศึกษามหาบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ป.ตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544  การศึกษาบัณฑิต  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานหลักสูตร
2562 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2562 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2561 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานพัฒนาหลักสูตร
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2561 กรรมการ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2560 กรรมการ งานบริหารวิชาการแผนกประถมศึกษา
2560 กรรมการ งานลูกเสือ/เนตรนารี
2560 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 กรรมการและเลขานุการ งานลูกเสือ/เนตรนารี
2559 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2559 กรรมการ วิชาการแผนกประถม
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2558 กรรมการ งานลูกเสือ/เนตรนารี
2558 กรรมการ งานดนตรีและการแสดง
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2557 กรรมการและเลขานุการ งานดนตรีและการแสดง
2557 กรรมการ งานลูกเสือ/เนตรนารี
2557 กรรมการ งานกิจกรรม
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ งานหลักสูตร
2556 กรรมการและเลขานุการ งานการเรียนการสอน
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2556 กรรมการและเลขานุการ งานดนตรี-นาฏศิลป์
2556 กรรมการ งานลูกเสือ/รักษาดินแดน
2556 กรรมการและเลขานุการ งานลูกเสือ/รักษาดินแดน
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2555 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2555 กรรมการและเลขานุการ งานดนตรี-นาฏศิลป์
2555 กรรมการและเลขานุการ งานลูกเสือ/รักษาดินแดน
2554 กรรมการและเลขานุการ งานดนตรี-นาฏศิลป์
2554 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2554 งานการเรียนการสอน งานการเรียนการสอน
2554 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตร
2554 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 งานหลักสูตร/งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
2554 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
2559 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2558 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
2553 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2549 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ/เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา วางทุกงาน ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา ทักษะชีวิต ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา ซ่อมเสริม ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฏศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ/เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา วางทุกงาน อ่านทุกคน ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา ทักษะชีวิต ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2548 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา ซ่อมเสริม ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2549 ครูผู้สอนวิชา ศิลปะ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ/เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2549 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ/เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2549 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2551 ครูผู้สอนวิชา นาฎศิลป์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,4
2551 ครูผู้สอนวิชา ศิลปะ (นาฎศิลป์) ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2551 ครูผู้สอนวิชา ศิลปะ (นาฎศิลป์) ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2552 ครูผู้สอนวิชา ศิลปะ (นาฎศิลป์) ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2559 ครูผู้สอน ป.1-6 0
2558 ครูผู้สอน ป.1-ป.6 0
2557 ครูผู้สอน ป.1-ป.6 0
2556 ครูผู้สอน ป.1- ป.4และป.6 0 แฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่าย
2549 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.1-ป.6 0 แฟ้มสะสมผลงาน ภาพถ่าย
2545 ครูผู้สอน ป.1- ป.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 รูปสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 ต.ค. 2558 - 17 ต.ค. 2558 7
- อบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2558 จาร E-San memorandum คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 ต.ค. 2558 - 16 ต.ค. 2558 7
2556 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านและการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 22 ก.พ. 2557 - 23 ก.พ. 2557 16
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ชุดเซิ้งแคน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 ก.ย. 2559 - 26 ก.ย. 2559 8
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  21 ม.ค. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  เหรียญและภาพถ่าย
2  9 ก.ย. 2558  ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
29 พ.ย. 2556  ชั้นที่ 5 ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาล 130 42 85 5 ธ.ค. 2556 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และภาพถ่าย

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานดนตรีและการแสดง,   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานหลักสูตร,   งานนิเทศการเรียนการสอน,   คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานดนตรีและการแสดง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการเรียนการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 503 งานดนตรีและการแสดง
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 503.01 กิจกรรมฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะของนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน 503.02 กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องดนตรีไทยและ ดนตรีสากล
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (19)
   ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระศิลปะ
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่1/2562
    แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
   แต่งตั้งคณะกรรมการ
   ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
   สิ้นสุด
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่2/2562
   ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ ครั้งที่1/2562
   1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่3/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่4/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่5/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครั้งที่6/2562
   ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
   ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระศิลปะ
   ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
   สิ้นสุด 1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน
   สิ้นสุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ
• ได้อยู่ในข่าว : (6)
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งกรรมการในงานดนตรี 8 พ.ค. 2562
 ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระศิลปะ 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระศิลปะ 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10 พ.ค. 2562
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ ครั้งที่1/2562 18 มิ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (5)
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 8 พ.ค. 2562
 ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระศิลปะ 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระศิลปะ 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 10 พ.ค. 2562
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามจินตนาการ ครั้งที่1/2562 18 มิ.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)