[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1108
ชื่อ: มาสเตอร์  นนทนันท์    วิชาพูล
ฉายา: ชิต
อายุงาน: 16 ปี 5 เดือน 19 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.ตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545  บริหารธุรกิจบัณฑิต  ปริญญาบัตร
2  ม.6  โรงเรียนนารีนุกูล 2541  ม.6  วุฒิบัตร ม.6

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2562 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2562 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 กรรมการ ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานหลักสูตร
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2558 กรรมการ งานหลักสูตร
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 กรรมการ งานหลักสูตร
2557 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2555 กรรมการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 เลขานุการกลุ่มสาระฯ / ครูผู้สอน / งานสื่อเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 กรรมการ/งานศูนย์คอมพิวเตอร์(Programmer) ศูนย์คอมพิวเตอร์
2562 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/4
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/2
2556 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/2
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2553 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/1
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/3
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2549 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/1
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 6/2
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ/เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 4/1
2549 ครูผู้สอนวิชา วางทุกงานฯ ประถมศึกษาปีที่ 4/1
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,3,2
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ/เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 4/1
2549 ครูผู้สอนวิชา วางทุกงานฯ ประถมศึกษาปีที่ 4/1
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา วางทุกงานฯ ประถมศึกษาปีที่ 6/2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2551 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1,2,3
2551 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2551 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2561 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผู้สอน 0
2561 หัวหน้างานการเรียนการสอน 0
2559 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผู้สอน 0
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ มัธยมศึกษา 0
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผู้สอน ประถม 4294967295
2556 ครูผู้สอน ประถม 4294967295
2555 ครูผู้สอน ประถม 4294967295
2554 ครูผู้สอน ประถม 4294967295
2553 ครูผู้สอน ประถม 4294967295
2552 ครูผู้สอน ประถม 4294967295
2551 ครูผู้สอน ประถม 4294967295
2550 ครูผู้สอน ประถม 4294967295
2549 ครูผู้สอน ประถม 4294967295
2548 ครูผู้สอน ประถม 4294967295
2547 ครูผู้สอน ประถม 4294967295
2546 ครูผู้สอน ประถม 4294967295

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 การใช้งานระบบ Swis และ eoffice ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 04 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561 8
2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์อบรมการตรวจเช็คการให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมิน SWIS และ E-Office ปีการศึกษา 2558
2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์อบรมการตรวจเช็คการให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมิน SWIS และ E-Office ปีการศึกษา 2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 15 พ.ย. 2557 - 15 พ.ย. 2557 8
2557 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน เรื่อง การกรอกคะแนนผ่านระบบเครือข่าย (SWIS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2557 16
2557 อบรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 08 พ.ค. 2557 - 08 พ.ค. 2557 8
2557 อบรม หัวข้อ “การพัฒนาองค์กร” ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 พ.ค. 2557 - 07 พ.ค. 2557 8
2557 บรมปฏิบัติธรรมครูพุทธ ประจำปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 06 พ.ค. 2557 - 06 พ.ค. 2557 8
2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงระบบปฏิบัติการภายในโรงเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 17 ม.ค. 2557 - 20 ม.ค. 2557 32
2557 อบรม แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 12 ธ.ค. 2557 - 12 ธ.ค. 2557 8
2557 อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่อง "การวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ " โครงการความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี กับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 ต.ค. 2557 - 08 ต.ค. 2557 16
2557 อบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับบุคลากร ประจำปี 2556 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2557 - 17 ส.ค. 2557 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2557 ด้านการจัดการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในโรงเรียนทั้งระบบ การจัดการเรียนการสอน การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ การจัดระบบเครือข่าย ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม) 22 ก.พ. 2551 - 22 ก.พ. 2551 8
2557 ทัศนศึกษา ประเทศเวียดนาม..เว้ - ดานัง - ฮอยอัน 25 ต.ค. 2550 - 28 มี.ค. 2550 32
2557 ทัศนะศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 18 มี.ค. 2552 - 22 มี.ค. 2552 32
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 การใช้ Google for education - 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 4 พ.ค. 2558-11 พ.ค. 2558 64 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 11 พ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  31 ต.ค. 2557  เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้้น  เกียรติบัตร
2  9 ธ.ค. 2557  เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานนิเทศการเรียนการสอน,   คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการเรียนการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (15)
   2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
   2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
   สิ้นสุด แต่งตั้ง
   1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
   ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
   สิ้นสุด 2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• ได้อยู่ในข่าว : (3)
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ 10 พ.ค. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (2)
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ 10 พ.ค. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)