[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1121
ชื่อ: มิส  วิภาวรรณ    ทองสรรค์
ฉายา: ying
อายุงาน: 16 ปี 3 เดือน 24 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 /1

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  Assumption University of Thailand. 2560  Master of Management (Organization development and management)  12 กันยายน 2560
2  ป.ตรี  University of San Carlos In Cebu City , Philippines 2556    CERTIFCATE OF COMPLETION
3  ป.ตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542  ศึกษาศาสตร์  29 เม.ย. 2542
4  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2542  วิทยาการคอมพิวเตอร์  26 มี.ค. 2542
5  ม.6  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2538  สามัญ  จบ 31 มี.ค.38
6  ม.3  โรงเรียนนารีนุกูล 2535  สามัญ  จบ 25 มี.ค.35
7  ป.6  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 2532  สามัญ  12/09/2017

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานระดับชั้น
2562 กรรมการ งานระบบดูแลนักเรียน
2562 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2562 กรรมการ งานสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และงานจราจร
2562 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2562 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2562 กรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ งานระดับชั้น
2561 กรรมการ งานระบบดูแลนักเรียน
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2561 ประธานกรรมการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์วิทยบริการ
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ งานสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และงานจราจร
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2561 กรรมการ แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ
2561 กรรมการ
2560 ประธานกรรมการ ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2560 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2560 กรรมการ งานบริหารวิชาการแผนกประถมศึกษา
2560 กรรมการ งานระบบดูแลนักเรียน
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกประถมศึกษา
2560 กรรมการ งานพัฒนาการเรียนการสอน แผนกประถมศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ คณะกรรมการร่วมบริหาร
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 กรรมการ งานระดับชั้น
2559 กรรมการ งานระบบดูแลนักเรียน
2559 ประธานกรรมการ ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2559 กรรมการ วิชาการแผนกประถม
2559 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2558 ประธานกรรมการ ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ
2558 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2558 กรรมการ งานปกครอง
2558 กรรมการ
2558 กรรมการ
2557 กรรมการ งานศูนย์คอมพิวเตอร์
2557 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2557 กรรมการ งานปกครอง
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 ประธานกรรมการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2556 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 ประธานกรรมการ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2555 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 รองหัวหน้ากลุ่มสาระ / ครูผู้สอน / งานแข่งขันคอมพิวเตอร์ประถม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2554 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2560 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/3
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/3
2557 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/4
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
2553 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2552 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/2
2551 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 2/3
2550 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2549 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2548 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ/เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2548 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ/เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2548 ครูผู้สอนวิชา ชมรม ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2548 ครูผู้สอนวิชา แนะแนว ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2549 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ/เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา วางทุกงานฯ ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือ/เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2549 ครูผู้สอนวิชา วางทุกงานฯ ประถมศึกษาปีที่ 1/3
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2549 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2551 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
2551 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2/1,2,3
2551 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 3/1,2,3
2552 ครูผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 1/1,2,3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยบริการ , หัวหน้าสายชั้น ป.5 ป.6 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ป.4 - ป.6 0
2561 หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยบริการ , หัวหน้าสายชั้น ป.5 ป.6 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษา 0
2560 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ , หัวหน้าสายชั้น ป.5 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษา 0
2559 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ , หัวหน้าสายชั้น ป.3,ป.4 , ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 0
2558 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ , หัวหน้าสายชั้น ป.3 , ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 0
2557 หัวหน้าศูนหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ , หัวหน้าสายชั้น ป.1 , ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.4 0
2556 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ , ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.4 0
2555 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ , ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 0
2554 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ , ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.2 และ ป.5/3 0
2553 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ , ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.3 0
2552 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ , ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.3 0
2551 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ , ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.3 0
2550 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.3 0
2549 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.3 0
2548 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.3 0
2547 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.3 0 1 พ.ค. 2547
2546 ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 - ป.3 0 16 พ.ค. 2546

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ SWIS , E-Office และ Google Apps for Education ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 07 พ.ค. 2562 - 08 พ.ค. 2562
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการอบรมด้านการศึกษาวอลดอร์ฟ ตามแนวปรัชญา อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรมทั้งเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษในโรงเรียน ภายใต้ความคิด " No one is left behind" ณ โรงเรียนโรงนา จังหวัดนครนายก โรงเรียนโรงนา จังหวัดนครนายก 20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 24
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ School Web-based Information System (ระบบ SWIS , E-Office) ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 04 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561 8
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล / การจัดการเรียนรู้ Stem & Streamss De Montfort Hall 07 พ.ค. 2561 - 09 พ.ค. 2561 24
2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าด้วยดิจิทัล” ณ ห้องประชุม Martin Learning Center ณ ห้องประชุม Martin Learning Center 03 พ.ค. 2561 - 03 พ.ค. 2561 8
2561 อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา สำหรับครูผสู้อน ระดับ ป.ปลาย สสวท./ศูนยอ์ บรม สช.154 รร.อาเวมารีอา 19 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561
2561 อบรมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School project:powered by kidBright) NECTEC ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ ม.อุบลราชธาน 03 ส.ค. 2561 - 03 ส.ค. 2561 8
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google for Education งานเทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี/ ณ หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารสัพพัญญ 15 ก.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2561
2561 ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย / เขื่อนสิรินธรจ.อุบล ฯ 17 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561 24
2560 อบรมทบทวนการพัฒนาหลักสูตรและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับคุณครูผู้สอน ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561
2560 Google Apps for Education ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสัพพัญญู 29 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย (Computer Network) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2560 DusitPrincess Chiang Mai 05 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
2560 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปี 2560 และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 20 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการอบรมด้านการศึกษาวอลดอร์ฟ ตามแนวปรัชญา อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรมทั้งเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษในโรงเรียน ภายใต้ความคิด " No one is left behind" โรงเรียนโรงนา จังหวัดนครนายก 20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ ในการอบรมด้านการศึกษาวอลดอร์ฟ ตามแนวปรัชญา อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลนักเรียนด้านพฤติกรรมทั้งเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษในโรงเรียน ภายใต้ความคิด " No one is left behind" โรงเรียนโรงนา จังหวัดนครนายก 20 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 24
2558 อบรม สัมมนา “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน” โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 15 ส.ค. 2558 - 16 ส.ค. 2558
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำServerและระบบพิสูจน์ตัวตน ประจำปี2558 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 05 ต.ค. 2558 - 08 ต.ค. 2558
2558 “Organizational Development Seminar" Oct 12-15, 2015 Pepperdine University Malibu, California Pepperdine University Malibu, California 12 ต.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558
- อบรมการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 8
- Teacher’s Training Program Four-Week English Language Program Enhancing Thai Teachers’ Skills in Using English as a Medium of Instruction University of San Carlos In Cebu City , Philippines 06 เม.ย. 2556 - 30 เม.ย. 2556
- Teaching Demonstration on Computer Subject Using English as a Medium of Instruction University of San Carlos In Cebu City , Philippines 01 พ.ค. 2556 - 15 พ.ค. 2556
- Teaching Practicum on Computer Subject Using English as a Medium of Instruction University of San Carlos In Cebu City , Philippines 16 พ.ค. 2556 - 02 มิ.ย. 2556
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ SWIS และ e - officeประจำปี 2556” โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 08 มิ.ย. 2556 - 08 มิ.ย. 2556
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวีดีโอ ประจำปี 2556” โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2556 - 17 ส.ค. 2556
- อบรมการสร้างบทเรียน E-Learning ในระบบ SWIS ประจำปี 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 พ.ย. 2556 - 07 พ.ย. 2556

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 คณะครูผู้สอนแผนกประถม โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน ( ช่วงเช้า ) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 25 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 16
2558 Assumption College Ubonratchathani Educational Trip Japan Between Japan 06 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 0
2558 “Organizational Development Seminar" Oct 12-15, 2015 Pepperdine University Malibu, California Pepperdine University Malibu, California 12 ต.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558 0
2556 ศึกษาดูงานเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาสมัยใหม่ในโรงเรียนประเทศเกาหลี ณ SAMSUNG EDUCATION CANTER SAMSUNG EDUCATION CANTER 06 มิ.ย. 2555 - 09 มิ.ย. 2555 0
2556 ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมวัฒนธรรม ณ ประเทศบาหลี ประเทศบาหลี 07 มี.ค. 2556 - 11 มี.ค. 2556 0
- ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราด เกาะกูด จังหวัดตราด - 543
- ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี - 543
- ศึกษาดูงานการเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี - 543
- ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราด เกาะช้าง จังหวัดตราด - 543
- ศึกษาดูงานนิทรรศการผลงานครูดีเด่นมูลนิธิ ฯ สวนนงนุช จ.ชลบุรี - 543
- ทัศนศึกษาดูงาน ณ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ประเทศจีน เฉินตู เขาง้อไบ้ จิ่วจ้ายโกว ประเทศจีน - 543
- ทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา - 543
- ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม..เว้ - ดานัง - ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม..เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - 543
- ศึกษาดูงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ระบบเครื่อข่ายโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก - 543
- ทัศนศึกษาดูงานเมืองดาลัด และโฮจิมินห์ ณ ประเทศเวียดนาม เมืองดาลัด และโฮจิมินห์ ณ ประเทศเวียดนาม - 543
- ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ - 543
- ทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน - 543
- ทัศนศึกษาดูงานประเทศเกาหลี ประเทศเกาหลี - 543
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 4 พ.ค. 2558-11 พ.ค. 2558 64 ชั่วโมง 0 นาที
2558 อบรมเปิดภาคเรียน 11 พ.ค. 2558 8 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  2010 มี.ค. 547  ครูผู้มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับทองยอดเยี่ยม ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552  เกียรติบัติ รูปภาพ
2  2009 เม.ย. 551  ครูผู้มีผลงานด้านจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ประจำปี 2551  เกียรติบัติ รูปภาพ
3  2005 ม.ค. 559  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้สอนที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เกียรติบัตร รูปภาพ
4  2003 เม.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาผลงาน“รู้ลึก รู้จริง รู้เรื่องปลา” จนได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ความรู้สำหรับห้องสมุดดิจิตอล Digital Library for School Net มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(ICT)ประเทศไทย ครั้งที่ 3  เกียรติบัตร รูปภาพ
5  2009 มิ.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับภาค ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขากราฟิกดีไซน์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เกียรติบัติ รูปภาพ
6  2009 มิ.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับเขตพื้นที่ในรายการวาดภาพกราฟิก 2 D ช่วงชั้นที่ 1 รองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัติ รูปภาพ
7  2009 มิ.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับเครือข่าย ในรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) ช่วงชั้นที่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัติ รูปภาพ
8  2009 มิ.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับเครือข่าย ในรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - Book) ช่วงชั้นที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 3  เกียรติบัติ รูปภาพ
9  2003 ก.ย. 560  โล่เกียรติยศ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาผลงาน “รู้ลึก รู้จริง รู้เรื่องปลา” จนได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวดโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ความรู้สำหรับห้องสมุดดิจิตอลDigital Library for School Net มหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร(ICT)ประเทศไทยครั้งที่ 3  โล่ รูปภาพ
10  2004 ก.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้สอนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นอัจฉริยะจนได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง ในงานมหกรรมวิชาการส่งเสริมแววความสามารถสู่ความเป็นอัจฉริยะ (แววนักคิดสร้างสรรค์) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เกียรติบัตร รูปภาพ
11  2004 ก.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาในการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 2 ประจำปี 2547จัดโดยมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  เกียรติบัตร รูปภาพ
12  2005 ก.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วม "การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Pre – WRO (2005)" ประเภทรุ่นอายุ ไม่เกิน 15ปี ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัทแกมมาโก้ประเทศไทย) จำกัด(  เกียรติบัตร รูปภาพ
13  2005 ก.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย จัดโดยกระทรวง ICT, NECTEC,สวทช,SIPA, ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  เกียรติบัตร รูปภาพ
14  2005 ก.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา  เกียรติบัตร รูปภาพ
15  2006 ก.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา  เกียรติบัตร รูปภาพ
16  2006 ก.ย. 560  เกียรติบัตรเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภท ครูขวัญใจนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 เกียรติบัตรเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภท ครูประจำชั้นดีเด่น ช่วงชั้นที่ 1  เกียรติบัตร รูปภาพ
17  2006 ก.ย. 560  เกียรติบัตรเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภท ครูมีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ช่วงชั้นที่ 1  เกียรติบัตร รูปภาพ
18  2006 ก.ย. 560  เกียรติบัตรเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภท ครูพัฒนาคุณภาพนักเรียนดีเด่น ช่วงชั้นที่ 1  เกียรติบัตร รูปภาพ
19  2006 ก.ย. 560  เกียรติบัตรเป็นบุคลากรดีเด่น ประเภท ครูจัดทำเอกสารดีเด่น ช่วงชั้นที่ 1  เกียรติบัตร รูปภาพ
20  2006 ก.ย. 560  เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการจัดทำสื่อเทคโนโลยีดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เกียรติบัตร รูปภาพ
21  2006 ก.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 จัดโดยกระทรวง ICT, NECTEC,สวทช,SIPA,ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทุนสนับสนุนและเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  เกียรติบัตร รูปภาพ
22  2006 ก.ย. 560  เกียรติบัตร ครูดีเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 สาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ในงานมหกรรมวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1ประจำปี 2549  เกียรติบัตร รูปภาพ
23  2007 ก.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา  เกียรติบัตร รูปภาพ
24  2007 ก.ย. 560  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานำนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การสร้างภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว Animation ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เกียรติบัตร รูปภาพ

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานระดับชั้น,   งานระบบดูแลนักเรียน,   งานบริหารแผนกปกครอง,   งานสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และงานจราจร,   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี,   งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน,   คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (3)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด แผนกปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจการนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    กรรมการ: (8)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระดับชั้น
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานระบบดูแลนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารแผนกปกครอง
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และงานจราจร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (37)
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ให้บริการด้านระบบเครือข่าย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/วงจรปิด และโสตทัศนูปกรณ์
   พัฒนา Website ของโรงเรียน ในในการเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน
   จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่าน Websiteที่เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
   สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน
   สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
   ส่งเสริมให้บุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประชุมหกาด่สหกา่ดาฟห่ดาสฟหก่ดสหกดหก
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2562
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2562
    ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี จะทำการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (Authentication System)
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2562
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่4/2562
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่5/2562
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่6/2562
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่7/2562
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่8/2562
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่9/2562
   ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่10/2562
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สิ้นสุด ให้บริการด้านระบบเครือข่าย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/วงจรปิด และโสตทัศนูปกรณ์
   พัฒนา Website ของโรงเรียน ในในการเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน
   จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่าน Websiteที่เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
   สิ้นสุด สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน
   สิ้นสุด สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
   สิ้นสุด ส่งเสริมให้บุคลากรใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ประชุมหกาด่สหกา่ดาฟห่ดาสฟหก่ดสหกดหก
• ได้อยู่ในข่าว : (13)
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ 10 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 พ.ค. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2562 13 พ.ค. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2562
 รายงานการประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2562 31 พ.ค. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 4 มิ.ย. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2562 20 มิ.ย. 2562
 รายงานการประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2562 26 มิ.ย. 2562
  ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี จะทำการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (Authentication System) 27 มิ.ย. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2562 18 ก.ค. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่4/2562 20 ส.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (9)
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 พ.ค. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2562 13 พ.ค. 2562
 รายงานการประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1/2562 31 พ.ค. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2562 20 มิ.ย. 2562
 รายงานการประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่2/2562 26 มิ.ย. 2562
  ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี จะทำการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน (Authentication System) 27 มิ.ย. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3/2562 18 ก.ค. 2562
 เชิญประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่4/2562 20 ส.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (4)
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมการเขียนโปรแกรม mBlock เบื้องต้น9 ส.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค19 ก.ค. 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ได้ไปศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดปากน้ำ(บุ่งสะพัง)18 ก.ค. 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 4 ได้ไปศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ณ วัดหนองป่าพง18 ก.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)