[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1126
ชื่อ: มิส  ศิริอร    ทองอ้ม
ฉายา: อร
อายุงาน: 14 ปี 8 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 /2

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554  การศึกษามหาบัญฑิต  ปริญญาบัตร / ใบแสดงผลการเรียน
2  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2545  ครุศาสตร์บัญฑิต  ใบแสดงผลการเรียน/ปริญญาบัตร
3  ป.ตรี  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร 2539  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบแสดงผลการเรียน/ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2560 กรรมการ งานจัดซื้อ
2560 กรรมการ งานบุคลากร
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารวิชาการแผนกประถมศึกษา
2560 กรรมการ งานบริหารวิชาการแผนกมัธยมศึกษา
2560 ที่ปรึกษา งานลูกเสือ/เนตรนารี
2560 ที่ปรึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร
2560 ที่ปรึกษา งานกีฬา
2560 ที่ปรึกษา งานดนตรีและการแสดง
2560 ที่ปรึกษา งานระดับชั้น
2560 ที่ปรึกษา งานระบบดูแลนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานสภานักเรียน
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนกปกครอง
2560 ที่ปรึกษา งานหอพักนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 ที่ปรึกษา แผนกปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 กรรมการ งานหลักสูตร
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานทะเบียนและวัดผล
2559 กรรมการ งานห้องสมุด
2559 กรรมการ งานแนะแนว
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ งานจัดซื้อ
2559 ที่ปรึกษา วิชาการแผนกประถม
2559 ประธาน วิชาการแผนกมัธยม
2559 ประธาน ฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตร
2558 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน
2558 ที่ปรึกษา งานทะเบียนและวัดผล
2558 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด
2558 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2558 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
2558 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2557 ประธานที่ปรึกษา งานหลักสูตร
2557 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน
2557 ประธานกรรมการ งานห้องสมุด
2557 ประธานกรรมการ งานแนะแนว
2557 ประธานที่ปรึกษา งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
2557 ประธานกรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 ที่ปรึกษา งานหลักสูตร
2556 ประธาน งานการเรียนการสอน
2556 ประธาน งานทะเบียนและวัดผล
2556 ที่ปรึกษา งานห้องสมุด
2556 ที่ปรึกษา งานแนะแนว
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
2556 ประธานที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2556 ประธาน งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 ที่ปรึกษา ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานหลักสูตร
2555 ประธานกรรมการ งานการเรียนการสอน
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานบุคลากร
2554 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
2554 หัวหน้างานการเรียนการสอน งานการเรียนการสอน
2554 กรรมการ งานหลักสูตร
2554 กรรมการ งานบุคลากร
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ /หัวหน้างานการเรียนการสอน/งานการเรียนก ฝ่ายวิชาการ
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
2559 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
2558 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2557 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
2555 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2554 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2553 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2549 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2548 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
2549 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2550 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2550 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/1,2,3,4,5
2552 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2552 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/1,2,3,4,5
2552 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือวิสามัญ/รด. มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
2548 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4
2548 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/1,2,3,4,5
2548 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4
2549 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4/1,2,3,4,5
2549 ครูผู้สอนวิชา รด./ลูกเสือวิสามัญ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
2549 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5/1,2,3,4,5
2549 ครูผู้สอนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3,4,5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2558 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย 0 คำสั่งโรงเรียนที่ 1/2557
2558 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 0
2558 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ม.6/3 0
2558 ครูผู้สอนวิชาสุขศุกษา ระดับชั้น ม.6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ปฎิบต ั ิธรรมครูพท ุ ธ / ครูคาทอลิก ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 09 พ.ค. 2559 - 09 พ.ค. 2559 7
2559 สัม มนาครูก่อนเปิ ดภาคเรียน : นโยบายและทิศทางการ จัด การเรียนการสอน / แนวปฏิบต ั ิฝ่ าย ฯ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 10 พ.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2559 7
2559 การวิเคราะห์กา หนดการสอน....(ประถม+มธ ั ยม) ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 12 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 7
2559 ิจกรรมปฐมนิเทศบค ุ ลากรใหม่ ปี การศึกษา 2559 (ประวต ั ิ ปรัชญา และเป้ าหมายของมูลนิธิ ฯ/การเสริมสร้าง คุ ณธรรมจริยธรรมในการปฏิบต ั ิงาน/ขวญ ั และกา ลง ั ใจ สวส ั ดิการ และแนวทางการพฒ ั นาความกา ้ วหนา ้ ) ห้องเรียน ป.โท 25 มิ.ย. 2559 - 25 มิ.ย. 2559 7
2559 กิจกรรมค่ายสภานก ั เรียน ปี การศึกษา 2559 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 18 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2559 7
2559 ยุ ทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเอกชนในศตวรรษที่ 21 ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 30 มิ.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 7
2559 อบรมเชิงปฏิบต ั ิการการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาล เบ้ืองตน ห้องประชุมเดอมงฟอร์ต 09 ก.ค. 2559 - 09 ก.ค. 2559 7
2559 การอบรมเชิงปฎิบต ั ิการ การบริหารความเสี่ยงใน สถานศึกษา ห้องเรียน ป.โท 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 7
2559 การประชุมสม ั มนาประจา ปี 2559 ของสภาการศึกษา คาทอลิกแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 46 "การฟ้ื นฟค ู วาม กระตือรือร้นทางการศึกษาใหม่คาทอลิกข้ึนใหม่" โรงแรมเอเชียพัทยา ชลบุรี 21 ส.ค. 2559 - 24 ส.ค. 2559 30
2559 ึกษาดูงานโครงการทศ ั นศึกษามหาวิทยาลย ั SSP สญ ั จร ม.บูรพา-ABAC-จุฬาลงกรณ์ ฯ 30 ส.ค. 2559 - 02 ก.ย. 2559 21
2559 สัม มนาคณะภราดาและครูผร ู้ ่วมบริหารโรงเรียนในเครือ มู ลนิธิคณะเซนตค ์ าเบรียล ฯ "การบริหารตามหลก ั ธรรมาภิ บาลและแนวทางการจด ั การศึกษาในแนวมงฟอร์ต" ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559 21
2559 การพฒ ั นาคุณภาพการใชช ้ ีวิตใหเ้ หมาะสมตามหลก ั ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงโดยการใหค ้ วามรู้ เรื่อง การบริหาร การเงินและการออม ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 07 ต.ค. 2559 - 07 ต.ค. 2559 7
2559 อบรมการพฒ ั นาศก ั ยภาพในการเป็ นผน ู้ า ของครูหว ั หนา ้ งานตามบริบทของการจด ั การศึกษาแนวมงฟอร์ต ห้องเรียน ป.โท 29 ต.ค. 2559 - 29 ต.ค. 2559 7
2559 การอบรมเชิงปฏิบต ั ิการ “รู้เทา ่ ทน ั การศึกษาในศตวรรษที่ 21” ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 19 พ.ย. 2559 - 19 พ.ย. 2559 8
- สัมมนาคณะภราดาและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557 24

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2556 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนประเทศจีน มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน 18 พ.ย. 2556 - 19 พ.ย. 2556 16
2556 ศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนเคมีสีเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 19 ธ.ค. 2556 - 19 ธ.ค. 2556 8
2556 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น 06 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 32
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  0 543  ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
5 ธ.ค. 2556  ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 1 1 5 ธ.ค. 2556 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเกียรติ

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสภานักเรียน,   งานจัดซื้อ,   งานระบบดูแลนักเรียน,   งานหลักสูตร,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา,   งานบริหารวิชาการแผนกประถมศึกษา,   งานบริหารวิชาการแผนกมัธยมศึกษา,   งานลูกเสือ/เนตรนารี,   งานกีฬา,   งานสภานักเรียน,   งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน,   งานหอพักนักเรียน,   งานนักศึกษาวิชาทหาร,   งานดนตรีและการแสดง,   งานบุคลากร,   งานระดับชั้น,   งานบริหารแผนกปกครอง,   งานบริหารแผนกกิจกรรม
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด ฝ่ายกิจการนักเรียน
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานจัดซื้อ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานหลักสูตร
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารวิชาการแผนกประถมศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารวิชาการแผนกมัธยมศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบุคลากร

• แผนงาน
    ประธาน: (4)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงาน400 งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงาน400.03 กิจกรรมพัฒนาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงาน400.04 กิจกรรมกำกับติดตามการดำนินงานประกันคุณภาพ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   แผนงาน400.05 กิจกรรมให้ทุนการศึกษานักเรียนความสามารถพิเศษด้าน
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (12)
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.01 กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการกลุ่มสาระฯ ขั้นตอน ติดตามสรุปงานกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.03 กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน ขั้นตอน 1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.03 กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน ขั้นตอน 1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.03 กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน ขั้นตอน 1.4 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.03 กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน ขั้นตอน จัดแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.02 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ขั้นตอน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.02 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ขั้นตอน ประชุมวางแผนการดำเนินการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.02 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ขั้นตอน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.02 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ขั้นตอน ประเมินผลกิจกรรม
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.04 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนแข่งขันภายนอก ขั้นตอน ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.02 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ขั้นตอน สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม
     ตำแหน่ง กรรมการ   แผนงาน313.04 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนแข่งขันภายนอก ขั้นตอน สรุปแบบประเมิน
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (51)
   แต่งตั้งคณะกรรมการ
    1)ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้มีการ เตรียมการก่อนจัดกิจกรรม 2)ดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทิน 3)สรุปการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้งานประกัน
   4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน
   แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน
   1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 1.1)กำหนดหัวข้อ 1.2)จัดเก็บ
   1.กำกับติดตามการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบประกัน
    สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน
   1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
   7.กำกับติดตามการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบประกัน 1)ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้มีการ เตรียมการก่อนจัดกิจกรรม 2)ดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทิน 3)สรุปการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้งานประกัน
   1. กำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการพิเศษ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติการประจำปี
   4.2 สรุปรวบรวมผลการบริหารงานฝ่ายกิจการ- ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักเรียน
   แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
   2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานตามภาระงานประจำ 1.กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานในฝ่ายกิจการ นักเรียน ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
    1)ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้มีการ เตรียมการก่อนจัดกิจกรรม
   4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน 4.2 สรุปรวบรวมผลการบริหารงานฝ่ายกิจการ- ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักเรียน
   แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ
   สิ้นสุด นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
   ดำเนินงานตามภาระงานประจำ กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานในฝ่ายกิจการ นักเรียน ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
   2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานตามภาระงานประจำ 1.กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานในฝ่ายกิจการ นักเรียน ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 1
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 2
   สิ้นสุด 2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานตามภาระงานประจำ 1.กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานในฝ่ายกิจการ นักเรียน ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
   กำกับติดตามการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบประกัน
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 3
   สิ้นสุด กำกับติดตามการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบประกัน
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 4
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 5
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 6
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 7
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 8
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 9
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 10
   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 11
   สิ้นสุด ดำเนินงานตามภาระงานประจำ กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานในฝ่ายกิจการ นักเรียน ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
   สิ้นสุด 1)ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้มีการ เตรียมการก่อนจัดกิจกรรม 2)ดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทิน 3)สรุปการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้งานประกัน
   สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
   สิ้นสุด 1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 1.1)กำหนดหัวข้อ 1.2)จัดเก็บ
   สิ้นสุด 1.กำกับติดตามการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบประกัน
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน
   สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
   สิ้นสุด 7.กำกับติดตามการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เป็นไปตามระบบประกัน 1)ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้มีการ เตรียมการก่อนจัดกิจกรรม 2)ดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทิน 3)สรุปการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้งานประกัน
   สิ้นสุด 1. กำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการพิเศษ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติการประจำปี
   สิ้นสุด 4.2 สรุปรวบรวมผลการบริหารงานฝ่ายกิจการ- ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักเรียน
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
   สิ้นสุด 2.1 ขั้นตอนการดำเนินงานตามภาระงานประจำ 1.กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานในฝ่ายกิจการ นักเรียน ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
   สิ้นสุด 1)ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้มีการ เตรียมการก่อนจัดกิจกรรม
   สิ้นสุด 4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน 4.2 สรุปรวบรวมผลการบริหารงานฝ่ายกิจการ- ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักเรียน
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียนครั้งที่ 7 28 พ.ย. 2560
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (0)
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)