[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1148
ชื่อ: มิส  ดอกเกตุ    ดวงโสมา
ฉายา: เกตุ
อายุงาน: 15 ปี 1 เดือน 18 วัน
Social Network: facebook:dokkate duangsoma
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 /1

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.โท  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 2556  ป.โท วท.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  ใบรับรอง/ใบปริญญาบัตร/transcript
2  ป.ตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขตวัฒนา กทม 10110 2547  ป.ตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  ใบรับรอง/ใบปริญญาบัตร/transcript
3  ม.6  โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2543  มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต)  ใบรับรอง/วุฒิบัตร/transcipt
4  ม.3  โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2540  มัธยมศึกษาตอนต้น  ใบรับรอง/วุฒิบัตร/transcipt
5  ป.6  โรงเรียนบ้านก่อ (ก่อวิทยาคาร) ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2538  ประถมศึกษา  ใบรับรอง/วุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2562 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2562 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2561 ประธานกรรมการ งานสภานักเรียน
2561 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2561 กรรมการ แผนกกิจกรรม/ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2561 กรรมการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2560 ประธานกรรมการ งานสภานักเรียน
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2560 กรรมการ งานบริหารแผนกกิจกรรม
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2559 กรรมการ งานสภานักเรียน
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2559 กรรมการ งานหลักสูตร
2559 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2559 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการ งานหลักสูตร
2558 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2558 ประธานกรรมการ งานสภานักเรียน
2558 กรรมการ งานกิจกรรม
2558 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2558 กรรมการ งานบริหารแผนกปกครอง
2558 กรรมการ งานปกครอง
2558 กรรมการ
2558 กรรมการ
2558 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ งานหลักสูตร
2557 ประธานกรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2557 กรรมการ งานปกครอง
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2557 กรรมการ งานกิจกรรม
2557 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการ งานหลักสูตร
2556 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2556 กรรมการและเลขานุการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2556 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2556 กรรมการ งานกิจกรรม
2556 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการ งานหลักสูตร
2555 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2555 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2555 กรรมการ งานปกครอง
2555 กรรมการ งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
2555 กรรมการ งานกิจกรรม
2555 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2554 กรรมการ งานสัมพันธ์ชุมชน
2554 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2554 กรรมการ งานหลักสูตร
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
2554 กรรมการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
2562 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2561 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
2560 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2559 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2558 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2557 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2556 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2555 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2554 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2553 ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
2552 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
2551 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2550 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2548 ครูผู้ช่วย มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2548 ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ (เพิ่ม) มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2548 ครูผู้สอนวิชา ลูกเสือวิสามัญ/รด. มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
2548 ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม มัธยมศึกษาปีที่ 6/1,2,3
2550 ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2,3,4,5
2551 ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 1/1,2
2551 ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2551 ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2552 ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่ม มัธยมศึกษาปีที่ 5/2,3,4,5
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/3-4 3. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-5 4. ครูผู้สอนวิชา Speed Mathematics ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/3-4 5. ครูประจำชั้น ม.6/1 6. คณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ 7. คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน 8. คณะกรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน 9. คณะกรรมการคุณครูระดับหัวหน้า 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2561 1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 3. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 4. ครูผู้ช่วยสอนวิชา English for Mathematics ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 5. ครูประจำชั้น ม.4/3 6. ที่ปรึกษางานสภานักเรียน 7. ที่ปรึกษางาน PBL ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 8. คณะกรรมการงานบริหารแผนกกิจกรรม 9. คณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ 10. คณะกรรมการงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 11. คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน 12. คณะกรรมการงานการเรียนการสอน 13. คณะกรรมการคุณครูระดับหัวหน้า ม.ปลาย 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2560 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม-พื้นฐาน/ครูประจำชั้น ม.6/3 / ครูประจำชมรมงานสภานักเรียน/คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน/คณะกรรมการนโยบายและแผน/คณะกรรมการหลักสูตรโรงเรียน/คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน/งานกิจกรรม ม.ปลาย 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2559 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม-พื้นฐาน/ครูประจำชั้น ม.6/4 / ครูประจำชมรมงานสภานักเรียน/คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน/คณะกรรมการนโยบายและแผน/คณะกรรมการหลักสูตรโรงเรียน/คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน/งานกิจกรรม ม.ปลาย 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2558 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม-พื้นฐาน/ครูประจำชั้น ม.6/3 / ครูประจำชมรมงานสภานักเรียน/คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน/คณะกรรมการนโยบายและแผน/คณะกรรมการหลักสูตรโรงเรียน/คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน/งานกิจกรรม ม.ปลาย 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2557 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม/ครูประจำชั้น ม.5/4 / ครูประจำชมรมงานสภานักเรียน/คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน/คณะกรรมการนโยบายและแผน/คณะกรรมการหลักสูตรโรงเรียน/คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน/งานกิจกรรม ม.ปลาย/ม.5 G+ SSP 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2556 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและคณิตศาสตร์พื้นฐาน/ครูประจำชั้น ม.5/4 / ครูประจำชมรมงานสภานักเรียน/คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน/คณะกรรมการนโยบายและแผน/คณะกรรมการหลักสูตรโรงเรียน/คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน/งานกิจกรรม ม.ปลาย/ม.5 G+ SSP ม. 6 /1 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2555 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและคณิตศาสตร์พื้นฐาน/ครูประจำชั้น ม.5/4 / ครูประจำชมรมงานสภานักเรียน/คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน/คณะกรรมการนโยบายและแผน/คณะกรรมการหลักสูตรโรงเรียน/คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ม.ปลาย/ม.5 G+ SSP ม. 6 /1 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2554 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและคณิตศาสตร์พื้นฐาน/ครูประจำชั้น ม.5/4 / ครูประจำชมรมงานสภานักเรียน/คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน/คณะกรรมการนโยบายและแผน/คณะกรรมการหลักสูตรโรงเรียน ม.ปลาย/ม.5 G+ SSP ม. 6 /1 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2553 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและคณิตศาสตร์พื้นฐาน/ครูประจำชั้น ม.5/3 / ครูประจำชมรม/คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน/งานสภานักเรียน ม.ปลาย/ม.5 G+ SSP ม. 6 /1 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2552 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม/ครูประจำชั้น ม.5/4 / ครูประจำชมรม/คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ม.ปลาย/ม.5 G+ SSP 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2551 Team teacher วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม/ครูประจำชั้น ม.3/1 / ครูประจำชมรม/ คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ม.ต้น/ม.1 – 3 G+ EBP 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2550 Team teacher วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน/ครูประจำชั้น ม.3/1 / ครูประจำชมรม/ครูสอนลูกเสือ/คณะกรรมการงานบริบาล/คณะกรรมการงานสัมพันธ์ชุมชน ม.ต้น/ป. 4 – ม. 3 EBP 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2549 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนและ Team teacher วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน/ครูประจำชั้น ม.2/1 / ครูประจำชมรม/ครูสอนลูกเสือ/คณะกรรมการงานบริบาล ม.ต้น/ม.1 – 3 G+ EBP 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2548 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม/ครูประจำชั้น ม.6/3 / ครูประจำชมรม/ครูสอนลูกเสือ ม.ปลาย/ม.6 G 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2547 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม/ครูประจำชั้น ม.6/1 / ครูประจำชมรม/ครูสอนลูกเสือ ม.ปลาย /ม.5 ,ม.6 G 0 คำสั่งแต่งตั้ง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 อบรมเทคนิคการเรียนรู้พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต /ดร.ปรีดา กังเฮ 08 พ.ค. 2560 - 08 พ.ค. 2560 8
2561 อบรมการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้องคอมพิวเตอร์ 09 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 8
2561 สัมมนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต /คณะวิทยากรจากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์ 10 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 16
2561 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน : นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอน / แนวปฏิบัติฝ่าย ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 8
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน งานสภานักเรียน / ห้อง Martin Learning Center 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 8
2561 อบรมโครงการ "สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ค คาคม และซูโดกุ" ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้อง Martin Learning Center 01 มิ.ย. 2560 - 01 มิ.ย. 2560 6
2561 สัมมนาบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560 งานบุคลากร สานักผู้อานวยการ/ The Moon Resort 22 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560 16
2561 ศึกษาดูงานโครงการสร้างความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ กองบิน 21 / วังชมภูรีสอร์ท ผามออีแดง 17 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560 16
2561 การอบรมพัฒนาบุคลากรการใช้งาน Google for Education ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้องปฏิบัติการ iPad 28 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560 16
2561 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ ครั้งที่ 3 สมาคมสมาพันธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ ฯ / ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 21 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560 24
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้" ฝ่ายวิชาการ / ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 30 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 8
2561 ACU Acadamic Special Camp เตรียมความพร้อมมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 02 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560 40
2561 อบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 20 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560 8
2561 อบรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 02 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560 16
2561 โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายฝึกสิงห์ดา กรมทหารพรานที่ 23 ร่วมกับ ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี / ค่ายฝึกสิงห์ดา กรมทหารพรานที่ 23 05 ม.ค. 2561 - 07 ม.ค. 2561 8
2561 วิทยากรร่วมและดูแลการเข้าค่าย "ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่" ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ 24 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561 24
2561 อบรมทบทวนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบ STEM & STREAMSS ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ก.พ. 2561 - 18 ก.พ. 2561 16
2561 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สู่การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 04 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561 8
2561 การจัดทาเครื่องมือการวัดและประเมินผล/การจัดการเรียนรู้แบบ STREAMSS ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 พ.ค. 2561 - 09 พ.ค. 2561 24
2561 อบรมแนวทางการทาวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 10 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561 8
2561 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน : นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอน / แนวปฏิบัติฝ่าย ฯ/สอบวัด โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต 11 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 8
2561 อบรมการเขียนสรุปงาน ปีการศึกษา 2560 สำนักผู้อานวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 มิ.ย. 2561 - 16 มิ.ย. 2561 8
2561 กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นานักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ สมาคมสมาพันธ์ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ ฯ / ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 04 ก.ค. 2561 - 07 ก.ค. 2561 24
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google for Education งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสัพพัญญู 15 ก.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2561 8
2561 อบรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561 16
2561 การติดตามการนิเทศ และพัฒนางานวิชาการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 8
2561 ศึกษาดูงาน "การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน และนักศึกษา สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ / รร.อัสสัมชัญศรีราชา 17 ต.ค. 2561 - 20 ต.ค. 2561 24
2561 อบรมแนวทาง และวิธีการนิเทศ การเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 8
2561 ได้ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักสูตรการอบรม" การอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O-NET)" ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องประชุมอาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 จังหวัดอุบลราชธานี 06 ม.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561 8
2559 การจัดทำปฏิทินหน่วยงาน/ระบบ SWIS ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 7
2559 กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือฯ สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง/โรเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 02 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 21
2559 การวิเคราะห์กำหนดการสอน ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 05 พ.ค. 2558 - 05 พ.ค. 2558 7
2559 การพัฒนาศักยภาพตามแนวมนุษย์ปรัชญา /Waldorf ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 พ.ค. 2558 - 08 พ.ค. 2558 14
2559 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอน /แนวปฏิบัติฝ่ายฯ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 04 พ.ค. 2558 - 04 พ.ค. 2558 7
2559 ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 25 ก.ย. 2558 - 25 ก.ย. 2558 ึ7
2559 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน/กรมทหารราบที่ 6 03 ก.ค. 2558 - 05 ก.ค. 2558 21
2559 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ 05 ธ.ค. 2559 - 09 ธ.ค. 2558 35
2559 การอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ (o-net) สพป.อบ.1 /โรงเรียนยุวฑูตศึกษา2 22 ธ.ค. 2558 - 22 ธ.ค. 2558 7
2559 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 01 ต.ค. 2559 - 03 ต.ค. 2559 21
2559 โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายทหารกองร้อยเครื่องยิงหนัก กรมทหารราบที่ 6 03 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558 21
2559 การอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครุเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักสูตรการอบรม" การจัดการเรียนรู้เพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ ( O-NET)" โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 22 ธ.ค. 2558 - 22 ธ.ค. 2558 7
2559 โครงการค่าย Math Camp 2015 อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง 28 ก.พ. 2559 - 01 มี.ค. 2559 21
2559 กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 30 มิ.ย. 2559 - 02 ก.ค. 2559 21
2559 กิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจ เทิดเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 11 ส.ค. 2559 - 11 ส.ค. 2559 ึ7
2559 การอบรมสัมมนา " การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา " จัดโดย งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 ึ7
2559 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน มุมมอง แนวคิด ในการถ่ายภาพของช่างภาพมืออาชีพ" โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 ก.ค. 2559 - 16 ก.ค. 2559 ึ7
2559 กิจกรรมเลือกตั้งในระดับประถมศึกษาแลละมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 งานสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 มิ.ย. 2559 - 07 มิ.ย. 2560 ึ7
2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง คณิตศาสตร์ เรื่องยากที่ท้าทาย ; ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ภายในงาน EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอิมอพ็คฟอรั่ม(ฮอลล์9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 21
2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง เล่น SEX ลองยา ภายในงาน EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอิมอพ็คฟอรั่ม(ฮอลล์9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 21
2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง พิชิตเด็ก Gen Y ด้วยเทคนิคของครูพันธ์ Why ... ภายในงาน EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอิมอพ็คฟอรั่ม(ฮอลล์9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 21
2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง แรงบันดาลใจในการทำงานอย่างทรงพลัง ภายในงาน EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอิมอพ็คฟอรั่ม(ฮอลล์9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 21
2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง ถอดรื้อมายาคติการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ภายในงาน EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอิมอพ็คฟอรั่ม(ฮอลล์9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 21
2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ภายในงาน EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอิมอพ็คฟอรั่ม(ฮอลล์9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 21
2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง STEM TO STEAM ภายในงาน EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอิมอพ็คฟอรั่ม(ฮอลล์9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 21
2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง คณิตศาสตร์ เรื่องยากที่ท้าทาย : ภาคตัดกรวย ภายในงาน EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอิมอพ็คฟอรั่ม(ฮอลล์9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 21
2559 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ 5 STEPS ของครูมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภายในงาน EDUCA2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอิมอพ็คฟอรั่ม(ฮอลล์9) อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 ต.ค. 2559 - 14 ต.ค. 2559 21
2559 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไร ให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 พ.ย. 2559 - 20 พ.ย. 2559 7
2559 อบรมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เรื่อง รู้เท่าทันการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 19 พ.ย. 2559 - 19 พ.ย. 2559 7
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ตามมาตรฐานสากล (IS) เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ GPAS 5STEPs ให้กับครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมอาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 จากสถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.) โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 06 ม.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2560 ึ7
2558 กิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 02 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558 27
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและกรอกคะแนนผ่านระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2557 16
2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมการใช้งานระบบ SWIS ประจำปี 2557 จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 13 ก.ค. 2557 - 13 ก.ค. 2557 8
2557 การอบรมการใช้ระบบ TEDET ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 วัน ตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) วันที่ 30 ตุลาคม 2557 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 ต.ค. 2557 - 30 ต.ค. 2557 8
2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 75 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 4-16 ตุลาคม มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 04 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557 75
- การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 11 ก.ค. 2547 - 11 ก.ค. 2547 8
- อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23 ต.ค. 2547 - 24 ต.ค. 2547 16
- อบรมธรรมะและปฏิบัติธรรม สำนักปฏิบัติธรรมวัดพิช โสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 10 ธ.ค. 2547 - 12 ธ.ค. 2547 24
- อบรม เรื่อง ปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อการคิดอย่างเป็นระบบ (Learning How to think ) มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย 09 ก.ค. 2548 - 09 ก.ค. 2548 8
- อบรมความรู้เรื่อง เพศ ในมุมมองของคาทอลิก ฝ่ายการศึกษาคณะรักกางเขน อุบลราชธานี 21 พ.ค. 2548 - 22 พ.ค. 2548 16
- ACU English Teachings Training Seminar โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 ม.ค. 2549 - 21 ม.ค. 2549 16
- การประชุมปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 17 ส.ค. 2548 - 18 ส.ค. 2549 16
- เข้าร่วมโครงการ “การศึกษาคาทอลิกในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี” โรงเรียนในเครือคาทอลิกในเขตสังฆมณฑลอุบลราชธานี 03 พ.ย. 2549 - 03 พ.ย. 2549 8
- ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ณ เมืองจันดีก้า ประเทศอินเดีย ณ เมืองจันดีก้า ประเทศอินเดีย 06 มี.ค. 2549 - 31 ก.ค. 2549 960
- ศึกษาดูงาน ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 25 ธ.ค. 2549 - 29 ธ.ค. 2549 40
- ประชุมรับมอบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน จัดโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมสุนีย์ 24 ก.พ. 2550 - 24 ก.พ. 2550 ุ6
- การปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย 15 ต.ค. 2550 - 17 ต.ค. 2550 24
- การสัมมนา SEAMEO RECSAM IN-CUNTRY COURSE “ Improving Classroom Practice and Resolving Classroom Problems ” จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 26 พ.ย. 2550 - 30 พ.ย. 2550 40
- อบรมสัมมนาพิจารณารับรองหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรังปรุง 2550) โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 มิ.ย. 2551 - 08 มิ.ย. 2551 16
- อบรมเทคนิคการสอนสำหรับครูคณิตศาสตร์ หลักสูตร การพัฒนานวัฒกรรมที่ส่งเสริมการคิดและสื่อการสอนที่เป็นอุปกรณ์ประดิษฐ์กับการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับแบบ Backward Design By MAC สถาบันมาตรฐานการศึกษา MAC ณ โรงแรมลายทอง จังหวัอุบลราชธานี 19 ก.ค. 2551 - 19 ก.ค. 2551 8
- เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ บริษัทคิวเอ็ดดูเคชั่น่เซ็นเตอร์ จำกัด ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 02 ส.ค. 2551 - 02 ส.ค. 2551 8
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง'การจัดการ เรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ" โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 03 ต.ค. 2551 - 03 ต.ค. 2551 8
- เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาทักษะครูผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษ ป.1 และ ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2551 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 22 ส.ค. 2551 - 23 ส.ค. 2551 16
- เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Seminar on Singapore International Education of Examination มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 21 พ.ค. 2551 - 21 พ.ค. 2551 8
- ประชุมสัมมนา ข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา สัญจร ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จ.อุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 20 พ.ย. 2551 - 20 พ.ย. 2551 8
- อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 ต.ค. 2551 - 17 ต.ค. 2551 30
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 มี.ค. 2552 - 21 มี.ค. 2552 16
- การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน อบรมธรรมะและปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 04 พ.ค. 2552 - 07 พ.ค. 2552 24
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 มี.ค. 2552 - 21 มี.ค. 2552 16
- การสัมมนาเรื่อง สอบคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบ iPSLE คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 13 ก.พ. 2554 - 13 ก.พ. 2554 8
- อบรมวิธีการและแนวทางการใช้ตำราภาษาอังกฤษ 3 รายวิชา (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 21 เม.ย. 2554 - 23 เม.ย. 2554 24
- อบรมสัมมนาการทำการวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 03 ก.ค. 2553 - 03 ก.ค. 2553 8
- สนับสนุนการฝึกอบรมวินัยจราจรแก่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2553 เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี 01 ก.ย. 2553 - 01 ก.ย. 2553 8
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จัด ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 23 มิ.ย. 2554 - 24 มิ.ย. 2554 16
- อบรมหลักสูตรจิตอาสาเยาวชนต้นกล้ารักษ์เมืองอุบล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี 11 ก.พ. 2553 - 11 ก.พ. 2553 8
- ประชุมวิชาการ เรื่องการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า งานมหกรรมการศึกษาเอกชนอุบลราชธานี 2554 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เทิศไท้องค์ราชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี 05 ก.พ. 2553 - 05 ก.พ. 2553 8
- A preparatory English course for Thai teachers โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 ธ.ค. 2553 - 22 ก.พ. 2554 120
- เป็นวิทยากรการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ตามหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2554 ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหารราบที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 08 ธ.ค. 2554 - 10 ธ.ค. 2554 24
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดกิจกรรม Walk Rally 2011 แผนกอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 25 พ.ย. 2554 - 25 พ.ย. 2554 8
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 ส.ค. 2554 - 21 ส.ค. 2554 16
- ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย , โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 06 ส.ค. 2554 - 06 ส.ค. 2554 8
- อบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ /ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จ.นนทบุรี 03 พ.ค. 2555 - 04 พ.ค. 2555 16
- สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 ห้องประชุมเซนต์เมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 08 พ.ค. 2555 - 09 พ.ค. 2555 16
- รับฟังนโยบายจาก สช. สพป.อบ.เขต 1 / โรงแรม สุนีย์แกรนด์ 09 มิ.ย. 2555 - 09 มิ.ย. 2555 8
- ปฎิบัติธรรม โอกาสฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี รร.อัสสัมอุบลราชธานี / ห้องประชุมเซนต์เมรี่ รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 มิ.ย. 2555 - 16 มิ.ย. 2555 8
- อบรมคอมพิวเตอร์ระบบ SWIS ของโรงเรียน ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 พ.ค. 2555 - 07 พ.ค. 2555 8
- ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย / มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 มิ.ย. 2555 - 22 มิ.ย. 2555 16
- อบรมฟื้นฟูจิตตารมณ์ น.หลุยส์ มารีฯ ฝ่ายงานอภิบาล มูลนิธิฯ / ศูนย์นันทนาการและวิชาการ อ.ปากเกร็ด 27 ก.ค. 2555 - 29 ก.ค. 2555 24
- อบรม "มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 13 ก.ค. 2556 - 13 ก.ค. 2556 8
- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 21 ธ.ค. 2556 - 21 ธ.ค. 2556 8
- อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่อง "การวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ " โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 ต.ค. 2556 - 08 ต.ค. 2556 16
- การประชุมจัดทำ work shop “การพัฒนาองค์กร” การประชุมจัดทำ work shop “การพัฒนาองค์กร”โดยภราดาประวัติ สุทธินนท์ และ ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองผู้อำนวยการ Organization Develop Institute Graduate School of Business มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ เวลา 16.05 น. 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 2
- ทัศนศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 ก.ค. 2556 - 28 ก.ค. 2556 24
- ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา กษาดูงาน ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 31 ก.ค. 2556 - 01 ส.ค. 2556 8
- อบรมการใช้งานเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ งานทะเบียนและวัดผลร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 ก.ค. 2556 - 20 ก.ค. 2556 ุ6
- อบรมเชิงปฏิบัติการระบบ SWIS (e-office) ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร Saint John โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 08 มิ.ย. 2556 - 08 มิ.ย. 2556 ุ6
- สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 พ.ค. 2556 - 10 พ.ค. 2556 32
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 พ.ค. 2556 - 09 พ.ค. 2556 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 ศึกษาดูงานโครงการสร้างความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ กองบิน 21 / วังชมภูรีสอร์ท ผามออีแดง 17 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560 16
2561 ศึกษาดูงาน "การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน และนักศึกษา สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ฯ / รร.อัสสัมชัญศรีราชา 17 ต.ค. 2559 - 20 ต.ค. 2560 24
2559 ทัศนศึกษาดูงาน กรุงฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น กรุงฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 15 มี.ค. 2559 - 21 มี.ค. 2559 0
2556 ศึกษาดูงาน ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 25 ธ.ค. 2550 - 27 ธ.ค. 2550 0
2556 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ณ เมืองจันดีก้า ประเทศอินเดีย ณ เมืองจันดีก้า ประเทศอินเดีย 06 มี.ค. 2549 - 31 ก.ค. 2549 0
2556 ศึกษาดูงาน ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม 26 ธ.ค. 2551 - 29 ธ.ค. 2551 0
2556 ศึกษาดูงาน ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 12 มี.ค. 2552 - 15 มี.ค. 2552 0
2556 ทัศนศึกษาดูงาน กรุงโซล ประเทศเกาหลี กรุงโซล ประเทศเกาหลี 15 มี.ค. 2554 - 19 มี.ค. 2554 0
2556 ทัศนศึกษาดูงาน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 06 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 0
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 วิทยากร ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 17 มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 05 ธ.ค. 2558 - 09 ธ.ค. 2558 40
2561 วิทยากร อบรมเชิงปฎิบัติการสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 (ACU Leader Wokshop 2018) ห้องประชุม Saint Mary โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 พ.ค. 2560 - 20 พ.ค. 2560 8
2561 วิทยากร การฝึกลูกเสือวิสามัญ ตามหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560 ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ 24 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561 24
2561 วิทยากร กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพัฒนาจุดเน้นด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (Maths Fest 2017) โรงเรยนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 29 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561 8
2561 วิทยากร โครงการ Math Camp 2017 อมรพันธ์วิลล่า จังหวัดระยอง 11 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561 24
2561 วิทยากร อบรมเชิงปฎิบัติการสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 (ACU Leader Wokshop 2019) ห้องประชุม Saint Mary โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 มิ.ย. 2561 - 09 มิ.ย. 2561 8
2559 วิทยากร เรื่อง ผู้มีจิตอาสา ในการเข้าร่วมโครงการอัสสัมชัญปันน้ำใจ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558 0
2559 วิทยากรการฝึกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญ ตามหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558 ค่ายลูกเสือและคีายพัฒนาเยาวชน กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ 25 ม.ค. 2559 - 27 ม.ค. 2559 0
2559 วิทยากร กิจกรรมค่ายสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 (Student Council Camp 2016) โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 18 มิ.ย. 2559 - 19 มิ.ย. 2559 0
2559 วิทยากร ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 01 ต.ค. 2559 - 01 ต.ค. 2559 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  9 มิ.ย. 2547  เกียรติบัตรในฐานะที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทย์-คณิต ในงานวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2547 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
2  20 ก.ค. 2548  เกียรติบัตรในฐานะที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา จำกัด  เกียรติบัตร
3  20 ส.ค. 2548  เกียรติบัตรในฐานะที่เป็นผู้เสียสละและมีส่วนร่วมงานและประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา พ.ศ. 2548  เกียรติบัตร
4  22 ก.ค. 2549  เกียรติบัตรในฐานะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามโครงการค่ายต้นรัก ปีการศึกษา 2549 ฝ่ายกิจการนักเรียนและงานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
5  19 ส.ค. 2549  เกียรติบัตรในฐานะที่เป็นผู้เสียสละและมีส่วนร่วมงานแระเพรีแห่เทียนเข้าพรรษา พ.ศ. 2549  เกียรติบัตร
6  2 มี.ค. 2550  เกียรติบัตรรางวัล ชมเชย ประเภทการจัดทำสื่อการสอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานประกวดสื่อฉลอง 50 ปี อัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
7  2 มี.ค. 2550  เกียรติบัตรรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2549 ประเภทจัดทำเอกสารดีเด่น ช่วงชั้นที่ 3 เนื่องในงานประกวดสื่อฉลอง 50 ปี อัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
8  2 มี.ค. 2550  เกียรติบัตรรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2549 ประเภทครูผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ช่วงชั้นที่ 3 เนื่องในงานประกวดสื่อฉลอง 50 ปี อัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
9  2 มี.ค. 2550  เกียรติบัตรร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวดสื่อการสอน งานประกวดสื่อฉลอง 50 ปี อัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
10  2 มี.ค. 2550  เกียรติบัตรรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2549 ประเภทครูเข้าร่วมประชุมดีเด่น เนื่องในงานประกวดสื่อฉลอง 50 ปี อัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
11  2 มี.ค. 2550  เกียรติบัตรในฐานะที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมินิมาราธอน ฉลอง 50 ปี อัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
12  16 ก.ค. 2550  เกียรติบัตรในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ในการจัดการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ ประจำปี 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 ศรีเมืองอุบล สำนักงานบริหารเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 ศรีเมืองอุบล  เกียรติบัตร
13  17 ส.ค. 2550  เกียรติบัตร/โล่ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาการแข่งขันทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมวิชาการฉลอง 50 ปี อัสสัมชัญ ระดับภาค  เกียรติบัตร
14  17 ส.ค. 2550  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยปลัดกรทรวงศึกษาธิการ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ในงานมหกรรมวิชาการฉลอง 50 ปี อัสสัมชัญ ระดับภาค โครงงานที่มีชื่อว่า โปรโมชั่นมือถือจริงหรือที่ว่าถูก ?  เกียรติบัตร
15  23 ม.ค. 2551  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรุูู้วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 23-26 มกราคม 2551 ณ ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เกียรติบัตร/รูปภาพ
16  27 ก.พ. 2551  เกียรติบัตรในฐานะที่เป็นผู้มีความเสียสละและอาสาเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชน Love and Care Youth Leader จัดโดยงานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2551  เกียรติบัตร
17  21 ก.ค. 2551  เกียรติบัตรในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ได้รับรางวัลที่ 2 ในการจัดการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ ประจำปี 2550 ได้รับรางวัล ระดับจังหวัด ในโครงงานที่มีชื่อว่า ฝึกสมองประลองปัญญากับเกมโกะ  เกียรติบัตร
18  16 ส.ค. 2551  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ช่วงชั้นที่ 3 ) ในการจัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 6 มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ ประจำปี 2551 โครงงานที่มีชื่อว่า โปรโมชั่นมือถือจริงหรือที่ว่าถูก ?  เกียรติบัตร
19  18 ส.ค. 2551  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ช่วงชั้นที่ 3 ในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551 ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงงานที่มีชื่อว่า นิม (โครงงานประยุกต์เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  เกียรติบัตร
20  18 ส.ค. 2551  เกียรติบัตรในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ช่วงชั้นที่ 3 ในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  เกียรติบัตร
21  24 พ.ย. 2551  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ช่วงชั้นที่ 4 ) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2551 ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานที่มีชื่อว่า โปรโมชั่นมือถือจริงหรือที่ว่าถูก ? สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เกียรติบัตร
22  16 ม.ค. 2552  ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในฐานะเป็นครูโรงเรียนเอกชน ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทองยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เกียรติบัตร/รูปภาพ
23  24 ก.ค. 2552  เกียรติบัตรในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลที่ 1 ในการจัดการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 ในโครงงานที่มีชื่อว่าปริศนาเส้นทางรถขยะผ่าน Minimal spanning tree ( Mystery of trashy car ’ s trail via Minimal spanning tree ) สำนักงานบริหารเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 ศรีเมืองอุบล  เกียรติบัตร/รูปภาพ
24  3 ส.ค. 2552  เกียรติบัตรในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด ในการจัดการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 ในโครงงานที่มีชื่อว่าปริศนาเส้นทางรถขยะผ่าน Minimal spanning tree ( Mystery of trashy car ’ s trail via Minimal spanning tree )สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เกียรติบัตร
25  10 ส.ค. 2552  ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2552  เกียรติบัตร
26  15 ส.ค. 2552  เกียรติบัตรในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาค ในการจัดการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 ในโครงงานที่มีชื่อว่าปริศนาเส้นทางรถขยะผ่าน Minimal spanning tree ( Mystery of trashy car ’ s trail via Minimal spanning tree ) มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  เกียรติบัตร/รูปภาพ
27  18 ส.ค. 2552  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี 18-19 สิงหาคม 2552  เกียรติบัตร
28  18 ส.ค. 2552  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18-19 สิงหาคม 2552  เกียรติบัตร
29  18 ส.ค. 2552  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18-19 สิงหาคม 2552  เกียรติบัตร/รูปภาพ
30  18 ส.ค. 2552  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18-19 สิงหาคม 2552  เกียรติบัตร
31  26 พ.ย. 2552  ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการจัดทำผลงานของนักเรียนเพื่อรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
32  15 ก.พ. 2553  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน สาระการเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดโดยฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  เกียรติบัตร
33  15 ก.พ. 2553  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดครูดีเด่น ประเภท เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดีเยี่ยม จัดโดยฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  เกียรติบัตร
34  15 ก.พ. 2553  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดครูดีเด่น ประเภท ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันและร่วมกิจกรรมภายนอก จัดโดยฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  เกียรติบัตร
35  15 ก.พ. 2553  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดครูดีเด่น ประเภท เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดีเยี่ยม จัดโดยฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  เกียรติบัตร
36  15 ก.พ. 2553  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดครูดีเด่น ประเภท ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันและร่วมกิจกรรมภายนอก จัดโดยฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  เกียรติบัตร
37  15 ก.พ. 2553  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดครูดีเด่น ประเภท ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่เวรดีเยี่ยม จัดโดยฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  เกียรติบัตร
38  15 ก.พ. 2553  ได้รับรางวัลรองชนะชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดครูดีเด่น ประเภท ครูผู้มีจิตอาสาดีเยี่ยม จัดโดยฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จัดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  เกียรติบัตร
39  21 มิ.ย. 2553  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553 อุบลราชธานี  เกียรติบัตร
40  11 ส.ค. 2553  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1อุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553  เกียรติบัตร
41  18 ส.ค. 2553  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี 18-20 สิงหาคม 2553  เกียรติบัตร
42  19 ส.ค. 2553  ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานราชภัฎวิชาการเฉลิมพระเกียรติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553  เกียรติบัตร/รูปภาพ
43  11 ก.ย. 2553  เกียรติบัตรในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 ในวันที่ 11 กันยายน 2553 ในโครงงานที่มีชื่อว่าปริศนาเส้นทางรถขยะผ่าน Minimal spanning tree ( Mystery of trashy car ’ s trail via Minimal spanning tree )  เกียรติบัตร
44  11 ก.ย. 2553  เกียรติบัตรในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติลสูลานนท์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553 ในวันที่ 11 กันยายน 2553 ในโครงงานที่มีชื่อว่าปริศนาเส้นทางรถขยะผ่าน Minimal spanning tree ( Mystery of trashy car ’ s trail via Minimal spanning tree )  เกียรติบัตร
45  5 พ.ย. 2553  ได้เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2553 จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมเชนต์แมรี่ โรเงรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
46  14 ม.ค. 2554  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทองยอดเยี่ยมอันดับ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เกียรติบัตร/โล่ห์/รูปภาพ
47  17 ม.ค. 2554  ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2554  เกียรติบัตร
48  17 ม.ค. 2554  ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2554  เกียรติบัตร
49  17 ม.ค. 2554  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทองยอดเยี่ยมอันดับ 1  เกียรติบัตร/โล่ห์/รูปภาพ
50  10 ก.พ. 2554  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะที่เป็นผู้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสภานักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ณ สวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร/รูปภาพ
51  10 ก.พ. 2554  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะที่เป็นผู้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสภานักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน ณ สวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร
52  14 ก.พ. 2554  ได้เข้าร่วมและดำเนินโครงการอัสสัมชัญปันน้ำใจเทิดไท้องค์ราชัน ณ มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ จ.ยโสธร จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2554  เกียรติบัตร
53  18 ก.พ. 2554  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะทำคุณประโยชน์โดยเป็นครูฝึกสอน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554  เกียรติบัตร
54  28 ก.พ. 2554  ได้เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 Student Council Workshop 2011 จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมเชนต์แมรี่ โรเงรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
55  27 พ.ค. 2554  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะในฐานะทำคุณประโยชน์ โดยนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 ระดับจังหวัด งาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน จัดโดย การศึกษาเอกชนภาคะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร/รูปภาพ
56  27 พ.ค. 2554  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะในฐานะทำคุณประโยชน์ โดยนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ช่วงชั้นที่ 4 ระดับจังหวัด งาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน จัดโดย การศึกษาเอกชนภาคะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร
57  28 พ.ค. 2554  ได้เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 Student Council Workshop 2011 จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมเชนต์แมรี่ โรเงรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
58  6 มิ.ย. 2554  ได้เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผู้นำ (Leader Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2554 จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมเชนต์แมรี่ โรเงรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
59  6 มิ.ย. 2554  ได้เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผู้นำ (Leader Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2554 จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมเชนต์แมรี่ โรเงรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
60  6 ส.ค. 2554  ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้แห่งอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-14 สิงหาคม 2554 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเรือข่ายภาครัฐและเอกชน  เกียรติบัตร/รูปภาพ
61  6 ส.ค. 2554  ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้แห่งอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-14 สิงหาคม 2554 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเรือข่ายภาครัฐและเอกชน  เกียรติบัตร
62  14 ส.ค. 2554  ได้เข้าร่วมและดำเนินโครงการอัสสัมชัญปันน้ำใจเทิดไท้องค์ราชัน ณ มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ จ.ยโสธร จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2554  เกียรติบัตร/รูปภาพ
63  17 ส.ค. 2554  เป็นครูฝึกสอน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554  เกียรติบัตร/รูปภาพ
64  17 ส.ค. 2554  เป็นครูฝึกสอน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554  เกียรติบัตร
65  17 ส.ค. 2554  เป็นครูฝึกสอน การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554  เกียรติบัตร
66  18 ส.ค. 2554  เป็นครูฝึกสอน การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554  เกียรติบัตร/รูปภาพ
67  19 ส.ค. 2554  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะทำคุณประโยชน์โดยเป็นครูฝึกสอน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554  เกียรติบัตร/รูปภาพ
68  9 ก.ย. 2554  ได้เข้าร่วมและดำเนินโครงการค่ายต้นรัก SEASON5 ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 แก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2554  เกียรติบัตร/รูปภาพ
69  9 ก.ย. 2554  ได้เข้าร่วมและดำเนินโครงการค่ายต้นรัก SEASON5 ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 แก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2554  เกียรติบัตร
70  17 ก.ย. 2554  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลจิตอาสาดีเด่นประจำปี 2554 ประเภท ครูจิตอาสาดีเด่น จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/โล่ห์/รูปภาพ
71  17 ก.ย. 2554  ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมงานเบิกฟ้าอุบลราชธานี ศรีวนาลัย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
72  17 ก.ย. 2554  ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมงานเบิกฟ้าอุบลราชธานี ศรีวนาลัย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
73  26 ก.พ. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1  เกียรติบัตร
74  26 ก.พ. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรม คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง แดง อันดับ 1  เกียรติบัตร
75  26 ก.พ. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ระดับมัธยมปลาย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1  เกียรติบัตร
76  26 ก.พ. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1  เกียรติบัตร
77  26 ก.พ. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1  เกียรติบัตร
78  26 ก.พ. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 1  เกียรติบัตร
79  5 มี.ค. 2555  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะได้เป้นคณะกรรมการจัดงานและตัดสินผลการประกวดครูดีเด่น โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555  เกียรติบัตร/รูปภาพ
80  1 พ.ค. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการStudent Council Workshop 2012 จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 1-2พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง ม. 5/4- ม. 5/5 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
81  21 พ.ค. 2555  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดครูดีเด่น ประเภท ครูขวัญใจครู ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
82  21 พ.ค. 2555  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดครูดีเด่น ประเภท ครูผู้มีจริยธรรม ดีเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
83  21 พ.ค. 2555  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดครูดีเด่น ประเภท ครูผู้มีจิตอาสาดีเยี่ยม ระดับมัยธมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
84  21 พ.ค. 2555  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดครูดีเด่น ประเภท ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันละร่วมกิจกรรมภายนอกดีเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
85  21 พ.ค. 2555  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดครูดีเด่น ประเภท ครูผู้มีความวิริยะอุตสาหะดีเยี่ยม (ไม่มีการขาด-ลา-สาย ตลอดปีการศึกษา) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
86  21 พ.ค. 2555  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดครูดีเด่น ประเภท ครูขวัญใจครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
87  21 พ.ค. 2555  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสื่อนวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  เกียรติบัตร
88  1 มิ.ย. 2555  เกียรติบัตรในฐานะได้เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผู้นำ (Leader Camp) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมเชนต์แมรี่ โรเงรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
89  2 มิ.ย. 2555  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเข้าร่วมกิจกรรมอัสสัมชัญปฏิบัติธรรม ฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมราชินีนาถฯ วัดป่าโนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันที่ 2-3 มิถุนายน 2555  เกียรติบัตร/รูปภาพ
90  21 ก.ค. 2555  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2555 จังหวัดอุบลราชธานี ๑๑๑ ปี ลือเลื่อง ฮุ่งเฮือง งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบล  เกียรติบัตร/รูปภาพ
91  9 ส.ค. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นวิทยากรและะดำเนินโครงการค่ายต้นรัก SEASON6 ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยงานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555  เกียรติบัตร/รูปภาพ
92  13 ส.ค. 2555  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเข้าร่วมกิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจเทิดไท้องค์ราชัน ณ สถานสงเคราะห์คนพิการ จ.อุบล วันที่ 13 สิงหาคม 2555  เกียรติบัตร/รูปภาพ
93  17 ส.ค. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูฝึกสอน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทคณิตศาสตร์ สาขา กายภาพ เรื่อง เลเซอร์บอกความสูง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555  เกียรติบัตร
94  17 ส.ค. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเกียรติบัตรในฐานะครูฝึกสอน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง เกมอัจฉริยะ C –MATH ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555  เกียรติบัตร
95  17 ส.ค. 2555  เกียรติบัตรในฐานะครูฝึกสอน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง Log Math G ame ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555  เกียรติบัตร
96  18 ส.ค. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นที่ปรึกษานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม วันที่ 18-19 สิงหาคม 2555  เกียรติบัตร
97  18 ส.ค. 2555  เกียรติบัตรในฐานะเป็นครูฝึกสอน การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555  เกียรติบัตร
98  18 ส.ค. 2555  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะ ครูที่ปรึกษาโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2555 โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ มูลนิธิเปรมติณ สูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  เกียรติบัตร/โล่ห์/รูปภาพ
99  15 ก.ย. 2555  การเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ แบ่งปัน สร้างสรรค์สู่อาเซียน เรียนรู้ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  รูปภาพ
100  9 ต.ค. 2555  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต มูลนิธิเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย  เกียรติบัตร/รูปภาพ
101  24 ธ.ค. 2555  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเข้าร่วมกิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจ ณ โรงเรียนบ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบล ระหว่างวันที่ 24- 25 ธันวาคม 2555  เกียรติบัตร/รูปภาพ
102  25 ธ.ค. 2555  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป้นผู้มีจิตสาธารณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอัสสัมชัญปันนำ้ใจ ณ โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 -27 ธันวาคม 2555  เกียรติบัตร/รูปภาพ
103  26 ก.พ. 2556   ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ในกิจกรรมการแขนสภานักเรียน ระดับ ม.4-6 ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกาษา 2555 วันทีี 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
104  13 ก.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
105  24 ก.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วม ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 "ย้อนตำนาน ๑๑๒ ปี สืบสานวิถีชาวอุบล ยลพุทธศิลป์ ถิ่นไทยดี" ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556  เกียรติบัตร/รูปภาพ
106  30 ก.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556  เกียรติบัตร
107  12 ส.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขัน Sudoku ระดับชั้น ม. 4-6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2556 จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  เกียรติบัตร/รูปภาพ
108  12 ส.ค. 2556   ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2556 จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  เกียรติบัตร/รูปภาพ
109  18 ส.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป้นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (คณิตศาสตร์) ได้เข้าร่วมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่่ 18-19 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เกียรติบัตร/รูปภาพ
110  18 ส.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2556 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
111  18 ส.ค. 2556   ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษาในกิจกรรมการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับ ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2556 เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
112  10 ก.ย. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะครูที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับ ม. 4-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
113  10 ก.ย. 2556   ได้รับเกียรติบัตรในฐานะครูที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขัน A-MATH ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับ ม. 4-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
114  10 ก.ย. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะครูที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 ระดับ ม. 4-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
115  10 ก.ย. 2556   ได้รับเกียรติบัตรในฐานะครูที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับ ม. 4-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
116  10 ก.ย. 2556   ได้รับเกียรติบัตรในฐานะครูที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขัน ซูโดกุ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ระดับ ม. 1-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
117  10 ก.ย. 2556   ได้รับเกียรติบัตรในฐานะครูที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ ม. 1-3 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
118  10 ก.ย. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSระดับ ม.1-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
119  10 ก.ย. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 1-3 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 กันยายน 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
120  26 ก.ย. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป้นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 11 ประจำประการศึกษา 2556 จัดโดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 28 กันยายน 2556  เกียรติบัตร/โล่ห์/รูปภาพ
121  28 ต.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ในกิจกรรมการแข่งขัน A-math ม.ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 (สพม.29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ปี 2556 ระหว่างวันท่ั้ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เกียรติบัตร/รูปภาพ
122  28 ต.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง อันดับ 1 ในกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.ต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 (สพม.29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ปี 2556 ระหว่างวันท่ั้ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เกียรติบัตร/รูปภาพ
123  28 ต.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง ในกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม. ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 (สพม.29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ปี 2556 ระหว่างวันท่ั้ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เกียรติบัตร/รูปภาพ
124  28 ต.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ระดับ ม.ต้น+ม.ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 1 (สพม.29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) ปี 2556 ระหว่างวันท่ั้ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนนารีนุกูล  เกียรติบัตร/รูปภาพ
125  1 พ.ย. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นวิทยากรในกิจกรรม ค่ายต้นรักษ์ ปี 7 ในระหว่างที่ 1-3 พ.ย. 56 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี สำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 9 (แก่งลำดวน) ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี  เกียรติบัตร/รูปภาพ
126  11 ธ.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท1) ระดับ ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 " สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร/รูปภาพ
127  11 ธ.ค. 2556  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม การแข่งขัน A-MATH ระดับ ม.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 " สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม" วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม  เกียรติบัตร/รูปภาพ
128  3 ม.ค. 2557  ได้เรับเกียรติบัตรฐานะเป็นวิทยากรในโครงการค่าย MATH CAMP 2013 ตอนเด็กคณิตขึ้นดอย ในระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 57 ณ จ.เชียงใหม่  เกียรติบัตร/รูปภาพ
129  22 ม.ค. 2557  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะ เข้าร่วมโครงการ อัสสัมชัยอุบลราชธานี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิลสครีมชอร์ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 22 มกราคม 2558 จัดโดย ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
130  11 ก.พ. 2557  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 ก.พ.57  เกียรติบัตร/รูปภาพ
131  11 ก.พ. 2557  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 ก.พ.57  เกียรติบัตร/รูปภาพ
132  11 ก.พ. 2557  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4-6 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 ก.พ.57  เกียรติบัตร/รูปภาพ
133  11 ก.พ. 2557  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขัน ซูโดกุ ระดับ ม. 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 ก.พ.57  เกียรติบัตร/รูปภาพ
134  11 ก.พ. 2557   ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นครูที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขัน A-MATH ระดับ ม. 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 ก.พ.57  เกียรติบัตร/รูปภาพ
135  28 ก.พ. 2557  ได้รับเกียรติบัตรในหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  เกียรติบัตร
136  27 มี.ค. 2557  ได้รับใบประกาศนียบัตร ในฐานะเข้่าร่วมโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตวัดป่าดงใหญ่วังอ้อ บ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี 27 มี.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2557  เกียรติบัตร
137  11 พ.ค. 2557  วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557 (Student Council Workshop 2014)จัดโดยงานสภานักเรียน แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
138  16 พ.ค. 2557  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะได้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ บ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี 16 พ.ค. 2557 - 19 พ.ค. 2557  เกียรติบัตร
139  12 มิ.ย. 2557  ที่ปรึกษางานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557 จัดโดยงานสภานักเรียน แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
140  2 มิ.ย. 2557  วิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 4/2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่/หนังสือขอบคุณ
141  20 มิ.ย. 2557  วิทยากรกิจกรรมค่ายผู้นำ ปีการศึกษา 2557 (Leader Camp 2014) จัดโดย งานสภานักเรียน แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน โรีงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
142  21 มิ.ย. 2557  วิทยากรอบรมการดำเนินการวิจัย จัดโดย สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
143  28 มิ.ย. 2557  เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้และการกรอกคะแนนผ่านระบบ SWIS จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่่วมกับฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
144  18 ส.ค. 2557  เป็นครูที่ปรึกษา การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557  เกียรติบัตร
145  20 ก.ย. 2557  กรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4-6 , ม. 1-3 , ม. 4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 กันยายน 2557 โดยสำนักงานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เกียรติบัตร
146  20 ก.ย. 2557   ครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ระดับชั้น ม. 4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 กันยายน 2557โดยสำนักงานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เกียรติบัตร
147  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 กันยายน 2557โดยสำนักงานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เกียรติบัตร
148  20 ก.ย. 2557  ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 กันยายน 2557โดยสำนักงานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เกียรติบัตร
149  29 ก.ย. 2557  ได้รับใบประกาศนียบัตร ในฐานะเข้่าร่วมโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต (พบพระ ชำระใจ) ณ วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ บ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557  เกียรติบัตร
150  31 ต.ค. 2557  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2557 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29  เกียรติบัตร
151  31 ต.ค. 2557   ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู้ฝึกสอน รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2557 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29  เกียรติบัตร
152  4 ต.ค. 2557  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะผ่านการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 75 ชั่วโมง) ในระดับ ดีมาก ระหว่างวันที่ 4-16 ตุลาคม มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 04 ต.ค. 2557 - 16 ต.ค. 2557  เกียรติบัตร
153  22 ม.ค. 2558  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะได้เข้าร่วมโครงการอัสสัมชัญปันน้ำใจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ดอกเกตอร์ เนวิลสครีมชอร์ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  ใบประกาศนียบัตร
154  2 ก.ค. 2558  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558  ใบประกาศนียบัตร
155  18 ส.ค. 2558  ครูทีปรึกษา ในการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ใบประกาศนียบัตร
156  18 ส.ค. 2558  ครูทีปรึกษา ในการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ใบประกาศนียบัตร
157  12 พ.ย. 2558  ครูที่ปรึกษา ในฐานะได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ม. 4-6 เนื่องในงานมหกรรมวิชาการอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมใจเทิดเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558  ใบประกาศนียบัตร
158  12 พ.ย. 2558  ครูที่ปรึกษา ในฐานะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขัน กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ A-MATH ระดับ ม. 4-6 เนื่องในงานมหกรรมวิชาการอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมใจเทิดเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558  ใบประกาศนียบัตร
159  12 พ.ย. 2558  ครูที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับ ม. 4-6 เนื่องในงานมหกรรมวิชาการอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมใจเทิดเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558  ใบประกาศนียบัตร
160  12 พ.ย. 2558  ครูที่ปรึกษา ในฐานะได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4-6 เนื่องในงานมหกรรมวิชาการอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมใจเทิดเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558  ใบประกาศนียบัตร
161  12 พ.ย. 2558  ครูที่ปรึกษา ในฐานะได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม. 1-3 เนื่องในงานมหกรรมวิชาการอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมใจเทิดเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558  ใบประกาศนียบัตร
162  12 พ.ย. 2558  ครูที่ปรึกษา ในฐานะได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม. 4-6 เนื่องในงานมหกรรมวิชาการอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมใจเทิดเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558  ใบประกาศนียบัตร
163  11 ธ.ค. 2558  เป็นครูผู้มีจิตอาสา ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโครงการค่ายต้นรักษ์ SEASON8 ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558  ใบประกาศนียบัตร
164  15 เม.ย. 2558  ครูผู้กำกับดูแลการจัดค่ายติวเข้ม ACU Academic Special Camp 2015 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2558 ณ เขื่อนสิรินธร  ใบประกาศนียบัตร
165  8 ส.ค. 2558  เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7  ใบประกาศนียบัตร
166  26 ก.พ. 2559  ที่ปรึกษาโครงงาน เทียนหอมอโรมากลิ่นตระไคร้ไล่ยุง ได้เข้าร่วมใน กิจกรรม Project Base Learning (PBL)  ใบประกาศนียบัตร
167  18 ส.ค. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะเป็นครูที่ปรึกษาการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสับปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
168  6 ส.ค. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะเป็นครูควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-14 สิงหาคม 2559 จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานีกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  เกียรติบัตร
169  10 ก.ย. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล อันดับที่ 81 เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ รุ่น ม. 3-4 หญิง ในรายการ ทรู เอแม็ทชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  เกียรติบัตร
170  2 พ.ย. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันสภานักเรียน ระดับชั้น ม. 1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  เกียรติบัตร
171  2 พ.ย. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดโครงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  เกียรติบัตร
172  2 พ.ย. 2559   ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  เกียรติบัตร
173  2 พ.ย. 2559   ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม. 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29  เกียรติบัตร
174  13 ธ.ค. 2559  เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “ อัสสัมชัญ” และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 พระราชทานเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  เกียรติบัตร
175  7 ธ.ค. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะเป็นครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ  เกียรติบัตร
176  10 พ.ค. 2559  เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขีนภายนอก จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558  ใบประกาศนียบัตร
177  10 พ.ค. 2559  ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นสมาพันธ์สมาคมครู ผู้ปกครอง โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558  ใบประกาศนียบัตร
178  16 ก.ย. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะกรรมการการตัดสินการแข่งขันสภานักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่26 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559  ใบประกาศนียบัตร
179  16 ก.ย. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู็ฝึกซ้อม การแข่งขันสภานักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่26 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559  ใบประกาศนียบัตร
180  16 ก.ย. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะกรรมการการตัดสินกีฬาสแต็ค ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่26 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559  ใบประกาศนียบัตร
181  16 ก.ย. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู้ฝึกซ้อมกีฬาสแต็ค ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่26 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559  ใบประกาศนียบัตร
182  16 ก.ย. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะคณะกรรมการการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่26 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559  ใบประกาศนียบัตร
183  16 ก.ย. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู้ฝึกซ้อมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่26 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559  ใบประกาศนียบัตร
184  16 ก.ย. 2559  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเอกชนที่26 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559  ใบประกาศนียบัตร
185  9 ก.พ. 2560  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะเป้นผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจ ณ บ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี จัดโดยงานสภานักเรียน แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
186  20 ก.พ. 2560  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะเป้นผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมอัสสัมชัญปันน้ำใจพี่ช่วยน้อง(โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง) จัดโดยงานสภานักเรียน ร่วมกับ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
187  1 มี.ค. 2560  ที่ปรึกษาโครงงาน จุ๋ยก๊วย ได้เข้าร่วมใน กิจกรรม Project Base Learning (PBL)  เกียรติบัตร
188  28 ก.ย. 2560  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตามบัญชีรายชื่อผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม134 ตอนที่ 48 ข วันที่ 28 กันยายน 2560) ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ลำดับที่ 1199 ในราชกิจจานุเบกษา  เกียรติบัตร
189  26 ธ.ค. 2560  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันเรียง ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ สัตว์ป่าอยู่ได้เพราะเราช่วยกัน ในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
190  10 ก.พ. 2561  ได้รับการคัดเลือกรับ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ระดับ ทองแดง มีระยะเวลาปฎิบัติงานตั้งแต่ 10-19 ปีการศึกษา เนื่องในงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย  เกียรติบัตร
191  24 ก.พ. 2561  ครูที่ปรึกษาโครงงานประเภท Software Hardware คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวดงาน กิจกรรม Project Base Learning (PBL) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เกียรติบัตร
192  17 ส.ค. 2561  ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีทีี่ 4-6 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 โดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  เกียรติบัตร
193  18 ส.ค. 2561  ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะเป็นครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เกียรติบัตร
194  3 ก.ย. 2561  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม. 4-ุ6 งานการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับ ศูนย์ประสานสมาคมการศึกษาเอกชนเขต1 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี เขต1  เกียรติบัตร
195  3 ก.ย. 2561  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง อันดับ 2 การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม. 4-ุ6 งานการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับ ศูนย์ประสานสมาคมการศึกษาเอกชนเขต1 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี เขต1  เกียรติบัตร
196  3 ก.ย. 2561  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัล ผลงานผ่านการแข่งขัน อันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม. 4-ุ6 งานการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับ ศูนย์ประสานสมาคมการศึกษาเอกชนเขต1 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี เขต1  เกียรติบัตร
197  3 ก.ย. 2561  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง อันดับ 1 การปประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม. 4-ุ6 งานการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับ ศูนย์ประสานสมาคมการศึกษาเอกชนเขต1 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี เขต1  เกียรติบัตร
198  3 ก.ย. 2561  ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง อันดับ 1 การปประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม. 4-ุ6 งานการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับ ศูนย์ประสานสมาคมการศึกษาเอกชนเขต1 ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี เขต1  เกียรติบัตร
199  9 พ.ย. 2561  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม. 4-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ เขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มที่ 1 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมสึกษา เขต29 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561  เกียรติบัตร
200  9 พ.ย. 2561  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม. 4-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ เขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มที่ 1 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมสึกษา เขต29 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561  เกียรติบัตร
201  9 พ.ย. 2561  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม. 1-3 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ เขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มที่ 1 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมสึกษา เขต29 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561  เกียรติบัตร
202  9 พ.ย. 2561  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม. 1-3 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ เขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มที่ 1 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมสึกษา เขต29 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561  เกียรติบัตร
203  9 พ.ย. 2561  ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม. 4-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ เขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มที่ 1 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมสึกษา เขต29 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561  เกียรติบัตร
204  9 พ.ย. 2561  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท สร้่างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ เขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มที่ 1 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมสึกษา เขต29 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561  เกียรติบัตร
205  9 พ.ย. 2561  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม. 4-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ เขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มที่ 1 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมสึกษา เขต29 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561  เกียรติบัตร
206  9 พ.ย. 2561  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ เขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มที่ 1 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมสึกษา เขต29 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561  เกียรติบัตร
207  9 พ.ย. 2561  กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-6 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ เขตพื้ันที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 กลุ่มที่ 1 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมสึกษา เขต29 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561  เกียรติบัตร
208  18 ก.พ. 2562   ครูที่ปรึกษาโครงงานประเภท โครงงานสื่อสอน เรื่อง Chinese for Developing Assumption’s Students (CDAS) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ในการประกวดงาน กิจกรรม Project Base Learning (PBL) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เกียรติบัตร
209  18 ก.พ. 2562   ครูที่ปรึกษาโครงงานประเภท โครงงานอาหาร เรื่องชาว่านหอมแดง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดงาน กิจกรรม Project Base Learning (PBL) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เกียรติบัตร
210  22 มี.ค. 2562  เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัยมศึกษาตอนปลาย ในการประกวดงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
28 ก.ค. 2560  เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 134 48 0 28 ก.ย. 2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม134 ตอนที่ 48ข วันที่ 28 กันยายน 2560 ลำดับที่1199

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานสัมพันธ์ชุมชน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานนิเทศการเรียนการสอน,   คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    กรรมการ: (4)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานสัมพันธ์ชุมชน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการเรียนการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (90)
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
   
   D
   
   
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
    ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
   แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
   ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)
    ขั้นวางแผน
   ขั้นดำเนินการ
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10
   ประชุมคระกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10/2562
   ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11/2562
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
   สิ้นสุด ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
• ได้อยู่ในข่าว : (4)
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 7 พ.ค. 2562
 ประชุมคุณครูภายในกลุ่มสาระเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมอบรม เพื่อเก็บชั่วโมงการ อบรม 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 10 พ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 2 มิ.ย. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (3)
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 7 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 10 พ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 2 มิ.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)