[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1331
ชื่อ: มิส  หทัยชนก    เหล็กชาย
ฉายา: หยก
อายุงาน: 8 ปี 11 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 /1

รูปภาพ (403)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2544  ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เคมี  
2  ม.6  โงเรียนเชียงดาววิทยาคม 2541  มัธยมศึกษาตอนปลาย  สำเนาประกาศนียบัตร
3  ม.3  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 2538  มัธยมศึกษาตอนต้น  สำเนาวุฒิบัตร
4  ป.6  โรงเรียนศีลรวี 2535  ประถมศึกษา  ป.05

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2562 กรรมการ งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2562 ประธานกรรมการ งานวิชาการแผนกประถมศึกษา
2562 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2562 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2561 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ
2560 กรรมการ งานหลักสูตร
2560 กรรมการ งานทะเบียน
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2560 กรรมการ งานบริหารวิชาการแผนกประถมศึกษา
2560 กรรมการ งานการเรียนการสอน/งานนิเทศ แผนกประถมศึกษา
2560 กรรมการ งานวัดและประเมินผล
2560 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 กรรมการและเลขานุการ งานหลักสูตร
2559 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2559 กรรมการ งานทะเบียนและวัดผล
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2559 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2559 กรรมการ วิชาการแผนกประถม
2559 กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายวิชาการ
2558 กรรมการ งานหลักสูตร
2558 กรรมการและเลขานุการ งานการเรียนการสอน
2558 กรรมการ งานทะเบียนและวัดผล
2558 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2558 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2557 กรรมการ งานหลักสูตร
2557 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2557 กรรมการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2557 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2556 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2555 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2554 กรรมการ/ครูผุ้สอนกลุ่มสาระคณิตศาตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2562 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/1
2561 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/1
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4/2
2559 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/2
2558 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2557 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
2556 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
2555 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
2554 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2560 ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 0 อสช 4/2560
2560 คณะกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี สามัญ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6) 0 อสช 93/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงาน ระบบ SWIS, E-Office และ MAS SCHOOL ประจำปี 2560 0 อสช 9/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ สนุกเรียน สนุกคิด กับ Crossword Games, A-math,คำคม และซูโดกุ 0 อสช 13/2560
2560 คณะกรรมการ จัดงานมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2559 0 อสช 15/2560
2560 คณะกรรมการเตรียมรับการตรวจนับจำนวนนักเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี โครงการอาหารกลางวัน และอำหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 22/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์และพิธีสดุดี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 2560 0 อสช 24/2560
2560 คณะกรรมการ เทียบโอนผลการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 0 อสช 25/2560
2560 คณะกรรมการ พัฒนาและประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2560 0 อสช 26/2560
2560 คณะกรรมการ พัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560 0 อสช 27/2560
2560 คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 28/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินโครงการ “ACU Golden Jubilee: Recycle for Better Community Together” 0 อสช 29/2560
2560 คณะกรรมการคุมสอบก่อนกลางปี สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 35/2560
2560 คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2560 0 อสช 36/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงานจัดหากองผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2560 0 อสช 37/2560
2560 คณะกรรมการจัดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 0 อสช 40/2560
2560 คณะกรรมการ ประเมินตนเองเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 44/2560
2560 คณะกรรมการการดำเนินการเตรียมการ เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 45/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงานรับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 0 อสช 50/2560
2560 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 0 อสช 52/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงานการสอบประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 0 อสช 54/2560
2560 คณะกรรมการคุมสอบกลางปี / สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 60/2560
2560 คณะกรรมการวัดผล และประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ครั้งที่ 1 0 อสช 61/2560
2560 คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้” 0 อสช 62/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหนูน้อยคนดี ศรีอัสสัมฯ ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 63/2560
2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 0 อสช 51/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินการจัดมหกรรมแอโรบิค เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล ครั้งที่ 2 ฉลอง 60 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 อสช 71/2560
2560 คณะกรรมการจัดงานคริสต์มาส แฟร์ 2017 : Loving , Sharing and Caring” ประจำปี 2560 0 อสช 77/2560
2560 คณะกรรมการอบรมงานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 78/2560
2560 คณะกรรมการพัฒนาและประเมินจุดเน้นตามแผนงานบริหารแผนกประถม ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 80/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงานรับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน รอบ 3 0 อสช 90/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงานสอบ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียน(FSG/FSGST) 0 อสช 91/2560
2560 คณะกรรมการสอบเข้านักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 1) 0 อสช 97/2560
2560 คณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 98/2560
2560 คณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 101/2560
2560 คณะกรรมการดำเนินงาน ACU Night 2018 “ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญสืบฮีตวิถีถิ่นคนดีศรีอุบล” 0 อสช 104/2560
2560 คณะกรรมการคุมสอบปลายปี สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 105/2560
2560 คณะกรรมการอบรมงานหลักสูตร (ช่วงที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 0 อสช 106/2560
2560 คณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 0 อสช 108/2560
2559 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 0 อสช 3/2559
2559 ครูผู้ช่วยประจำชั้น ป.3/2 0 อสช 2/2559
2559 คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการและหลักสูตร 0 อสช 6/2559
2559 คณะกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS, E-Office และ MAS SCHOOL ประจำปี 2559 0 อสช 7/2559
2559 คณะกรรมการจัดงานมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2558 0 อสช 17/2559
2559 คณะกรรมการเตรียมรับการตรวจนับจานวนนักเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี โครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา 2559 0 อสช 21/2559
2559 คณะกรรมการคุมสอบก่อนกลางปี / สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 0 อสช 31/2559
2559 คณะกรรมการพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 0 อสช 38/2559
2559 คณะกรรมการประจำกองอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการเอกชน 0 อสช 46/2559
2559 คณะกรรมการคุมสอบกลางปี / สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 0 อสช 50/2559
2559 คณะกรรมการดำเนินงานหาทุนสนับสนุน การจัดการศึกษาสำหรับกองทุนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 อสช 52/2559
2559 คณะอนุกรรมการสรรหาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2559 0 อสช 63/2559
2559 คณะกรรมการออกแนะแนวและประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2560 0 อสช 67/2559
2559 คณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดอาคารอัสสัมชัญ และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 0 อสช 69/2559
2559 คณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันการศึกษาในศตวรรษที่ 21” 0 อสช 70/2559
2559 คณะกรรมการคุมสอบหลังกลางปี / สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 0 อสช 80/2559
2559 คณะกรรมการจัดงาน “Christmas Fair 2016: Loving, Sharing and Caring 0 อสช 81/2559
2559 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 0 อสช 84/2559
2559 คณะกรรมการ และสอบเข้านักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 0 อสช 86/2559
2559 คณะกรรมการดำเนินงานสอบ โครงกำรสอบวัดคุณภาพนักเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (สอบ FSG / สอบ FSGST) ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 อสช 87/2559
2559 คณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (ชั้น ป.1 – ป.3) 0 อสช 92/2559
2559 คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 0 อสช 97/2559
2559 คณะกรรมการคุมสอบปลายปี / สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2559 0 อสช 101/2559
2559 คณะกรรมการดำเนินงานราตรีสัมพันธ์ 60 ปี อัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 อสช 98/2559
2559 คณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา2559 0 อสช 99/2559
2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเครื่องเขียน แบบเรียน ชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 0 อสช 103/2557
2558 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 0 อสช.3/2558
2558 ครูผู้ช่วยชั้นประจำชั้น ป.3/1 0 อสช.4/2558
2558 คณะกรรมการบริการฝ่ายวิชาหาร 0 อสช.5/2558
2558 คณะกรรมการเตรียมรับการตรวจนับจำนวนนักเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน 0 อสช.13/2558
2558 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 – 2561 0 อสช.14/2558
2558 คณะกรรมการแก้ไข เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ กองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 (แก้ไข พ.ศ.2558) 0 อสช.22/2558
2558 คณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร Project Based Learning (PBL) และ (IW) 0 อสช.23/2558
2558 คณะกรรมการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2557 0 อสช.26/2558
2558 คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 0 อสช.28/2558
2558 คณะกรรมการคุมสอบก่อนกลางปี 1-58 0 อสช.29/2558
2558 คณะกรรมการจัดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 0 อสช.30/2558
2558 คณะกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS, E-Office และ MAS SCHOOL ประจำปี 2558 0 อสช.35/2558
2558 คณะกรรมการการดำเนินการเตรียมการเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 0 อสช.38/2558
2558 คณะกรรมการเตรียมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 0 อสช.40/2558
2558 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานเลี้ยงเด็กเอกชน 0 อสช.40/2558
2558 คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 0 อสช.45/2558
2558 คณะกรรมการคุมสอบกลางปี 0 อสช.46/2558
2558 คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมค่าย ACU ACADEMIC SSP CAMP เตรียมความพร้อม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด ของนักเรียนระดับชั้น ม.5/5 และ ม.6/5 ห้องเรียนโครงการ SSP (Science Special Program) 0 อสช.50/2558
2558 คณะกรรมการจัดการประกวดวาดภาพ เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 อสช 51/2558
2558 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ACU GAMES 2015 ประจำปีการศึกษา 2558 0 อสช 53/2558
2558 คณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสีแผนกอนุบาล 0 อสช57/ 2558
2558 คณะกรรมการดำเนินงาน “มหกรรมวิชาการอัสสัมชัญอุบลราชธานีร่วมใจเทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” 0 อสช58/ 2558
2558 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีปีการศึกษา 2559 0 อสช.60/ 2558
2558 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 0 อสช.61/ 2558
2558 คณะกรรมการคุมสอบหลังกลางปี / สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 0 อสช.62/ 2558
2558 คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2558 0 อสช.67/ 2558
2558 คณะกรรมการสอบเข้านักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 1) 0 อสช.69/ 2558
2558 คณะกรรมการดำเนินงานสอบโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (สอบ FSG/ สอบ FSGST) ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 อสช.70/ 2558
2557 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 0 คำสั่งแต่งตั้ง/ตารางสอน
2557 ครูประจำชั่้น ป.3 ประถมศึกษาปีที่ 3/1 0 คำสั่งแต่งตั้ง/ตารางสอน
2557 หัวหน้างานการเรียนการสอน ประถมศึกษาตอนต้น 0 คำสั่งแต่งตั้ง
2557 คณะกรรมดำเนินการสอบวัดคุณภาพนักเรียน(สอบ FSG / สอบ FSGST) ระดับชั้น อ.3, ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.5 0 อัลบั้มที่ 4666
2557 คณะกรรมคุมสอบการสอบอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ประถมศึกษาปีที่3 0 คำสั่ง อสช 104/2557
2557 คณะกรรมการคุมสอบปลายปี 2557 0 คำสั่ง อสช 104/2557
2557 คณะกรรมกำรสอบเข้ำนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 (รอบที่ 2) 0 อสช.101/2557
2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ราตรีสัมพันธ์ “ACU Wonderful Night 2015” ประจำปีการศึกษา 2557 0 อสช.99/2557
2556 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 ประถมศึกษาปีที่1 0 อสช3/2556
2556 คณะกรรมการกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 0 อสช2/2556
2556 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 ประถมศึกษาปีที่3 0 อสช3/2556
2556 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4 ประถมศึกษาปีที่ 1 / 4 0 อสช4/2556
2556 แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินการเตรียมการเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 0 อสช49/2556
2556 ปฏิบัติหน้าที่ เวรประจําวันจันทร์ 0 อสช7/2556
2555 คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาของแผนกประถมศึกษา ประถมศึกษา 0 คำสั่งโรงเรียน
2555 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4 0 คำสั่งโรงเรียน
2555 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 0 คำสั่งโรงเรียน
2555 คณะกรรมการกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 0 คำสั่งโรงเรียน
2555 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 ประถมศึกษาปีที่3 0 คำสั่งโรงเรียน
2554 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 ประถมศึกษาปีที่1 0
2554 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 ประถมศึกษาปีที่2 0
2554 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3 ประถมศึกษาปีที่ 1/3 0
2554 คณะกรรมการดำเนินงานจุดเด่นของแผนกประถมศึกษา ประถมศึกษา 0
2554 คณะกรรมการกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 0
2554 คณะกรรมการติวเข้มเตรียมความพร้อมรับการสอบ FSG ระดับ ป.3 0 คำสั่งโรงเรียน
2553 ครูผู้สอน ประถมศึกษา 0
2553 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4 ประถมศึกษาปีที่ 1 / 4 0
2553 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 ประถมศึกษาปีที่1 0
2553 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 ประถมศึกษาปีที่2 0
2553 คณะกรรมการดำเนินงานจุดเด่นของแผนกประถมศึกษา ประถมศึกษา 0
2553 คณะกรรมการกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.(ฉบับปรับปรุง 2560)สู่การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 04 พ.ค. 2561 - 04 พ.ค. 2561 8
2561 อบรมแนวทางการทำวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 10 พ.ค. 2561 - 10 พ.ค. 2561 8
2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล / การจัดการเรียนรู้ Stem & Streamss โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 พ.ค. 2561 - 09 พ.ค. 2561 24
2561 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน : นโยบายและทิศทางการจ้ดการเรียนการสอน / แนวปฏิบัติฝ่ายฯ/สอบวัด โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 11 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 8
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google for Education โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 15 ก.ย. 2561 - 15 ก.ย. 2561 8
2561 อบรมกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กบักระบวนการการออกแบบเชิงวศิวกรรม และ คณิตศาสตร์วทิยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท 03 พ.ย. 2561 - 03 พ.ย. 2561 8
2561 อบรมการทำแผนจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561 16
2561 การติดตามการนิเทศและพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 06 ต.ค. 2561 - 06 ต.ค. 2561 8
2561 อบรมแนวทางและวิธีการนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 16 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 8
2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนงาน ประจา ปี2562 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 27 ม.ค. 2562 - 27 ม.ค. 2562 8
2560 อบรมเทคนิคการเรียนรู้พฤติกรรมและปรับพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนอสั สมั ชญั อุบลราชธานี/ หอ้งประชุมเซนตแ์ มรี่ 08 พ.ค. 2560 - 08 พ.ค. 2560 8
2560 อบรมการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนอสั สมั ชญั อุบลราชธานี/ ศูนยค์อมพิวเตอร์ 09 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 8
2560 สัมนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โรงเรียนอสั สมั ชญั อุบลราชธานี/ หอ้งประชุมเดอ มงฟอร์ต 10 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 16
2560 สัมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน:นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอน/แนวปฏิบัติฝายฯ โรงเรียนอสั สมั ชญั อุบลราชธานี/ หอ้งประชุมเซนต์แมรี 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 8
2560 อบรมโครงการ"สนุกเรียน สนุกคิด กับครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ โรงเรียนอสั สมั ชญั อุบลราชธานี/ หอ้งประชุมเดอ มงฟอร์ต 01 มิ.ย. 2560 - 01 มิ.ย. 2560 3
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการWการวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้" 30 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 8
2560 อบรมการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 02 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560 16
2559 ปฏิบัติธรรมครูพุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 09 พ.ค. 2559 - 09 พ.ค. 2559 7
2559 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน : นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอน / แนวปฏิบัติฝ่าย ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 10 พ.ค. 2559 - 10 พ.ค. 2559 7
2559 การวิเคราะห์กาหนดการสอน....(ประถม+มัธยม) ฝ่ายวิชาการ / ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 12 พ.ค. 2559 - 13 พ.ค. 2559 14
2559 อบรมการใช้งานเครื่อง iPad Air2 ให้กับบุคลากรสังกัดแผนกประถม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้องปฏิบัติการ iPad 28 พ.ค. 2559 - 28 พ.ค. 2559 7
2559 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเอกชนในศตวรรษที่ 21 สพป.อบ.1 / ที่ห้องประชุมราชธานี 30 มิ.ย. 2559 - 30 พ.ค. 2559 7
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฝ่ายวิชาการ / ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี / วิทยาลัยการพยาบาลบรมราชชนนี ฯ 09 ก.ค. 2559 - 09 ก.ค. 2559 7
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน” แผนกอนุบาล / ห้อง Martin Learning Center/โดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 16 ก.ค. 2559 - 16 ก.ค. 2559 7
2559 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา งานนโยบายและแผน สานักผู้อานวยการ / ห้องเรียน ป.โท /โดย...ดร.ปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี 23 ก.ค. 2559 - 23 ก.ค. 2559 7
2559 การพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการให้ความรู้ เรื่อง การบริหารการเงินและการออม ฝ่ายธุรการการเงิน และสานักผู้อานวยการ / ห้องประชุมเซนต์แมรี่ /วิทยากรจากธนาคารออมสิน 07 ต.ค. 2559 - 07 ต.ค. 2559 7
2559 อบรมการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นาของครูหัวหน้างานตามบริบทของการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้องเรียนปริญญาโท 29 ต.ค. 2559 - 29 ต.ค. 2559 7
2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันการศึกษาในศตวรรษที่ 21” โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี / ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 19 พ.ย. 2559 - 19 พ.ย. 2559 8
2559 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ฯ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active สมาคมการศึกษาเอกชน ฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) / ร.ร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 พ.ย. 2559 - 20 พ.ย. 2559 8
2558 รับฟังนโยบายและทิศทางการศึกษา (โดย ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์) และแนวปฏิบัติของฝ่ายต่าง ๆ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 04 พ.ค. 2558 - 04 พ.ค. 2558 8
2558 ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 05 พ.ค. 2558 - 05 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ กำหนดการสอนและจัดทำสัดส่วนคะแนนประจำปีการศึกษา 2558 ห้องเรียน ม.4/4-ม.4/5 อาคารเซนต์คาเบรียล 06 พ.ค. 2558 - 06 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมการจัดทำปฏิทินหน่วยงาน ลงระบบ SWIS ในแต่ละหน่วยงาน ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 11 พ.ค. 2558 - 11 พ.ค. 2558 8
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ " การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทางมนุษยปรัชญา : waldorf " ห้องประชุมเซนต์แมรี่และอาคารเรียนเซนต์คาเบรียล 07 พ.ค. 2558 - 08 พ.ค. 2558 16
2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ CK ศูนย์การค้าซิตี้มอล สุนีย์ทาวเวอร์ 14 ส.ค. 2558 - 14 ส.ค. 2558 8
2558 อบรม สัมมนา “การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน” ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 15 ส.ค. 2558 - 16 ส.ค. 2558 16
2557 การจัดทำ workshop หัวข้อ “Organization Development Intervention ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 27 พ.ค. 2557 - 27 พ.ค. 2557 4
2557 อบรมปฏิบัติธรรมครูพุทธ ประจำปีการศึกษา 2557 โดย พระอาจารย์อุทัย กันตะสีโล ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 06 พ.ค. 2557 - 06 พ.ค. 2557 8
2557 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ 08 พ.ค. 2557 - 08 พ.ค. 2557 8
2557 ฝ่ายวิชาการร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน เรื่อง การกรอกคะแนนผ่านระบบเครือข่าย (SWIS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 มิ.ย. 2557 - 29 มิ.ย. 2557 16
- สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ โรงเรียอัสสัมชัญนครราชสีมา 543 - 543
- เข้าร่วมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาเทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รอบ 2 ศูนย์นันทนาการคณะเซนต์คาร์เบียล นนทบุรี 543 - 543 64
- เข้าอบรมกิจจกรรมค่ายครูใหม่ ห้องเกียรติภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 543 - 543
- อบรมการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 20 ส.ค. 2553 - 21 ส.ค. 2553 12
- อบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษที่ STELLA MARIS COLLEGE 02 มี.ค. 2554 - 22 พ.ค. 2554
- ประชุมทางวิชาการเรื่อง การศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า งานมหกรรมการศึกษาเอกชนอุบลราชธานี 2554 มุ่งสู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 05 ก.พ. 2554 - 05 ก.พ. 2554 6
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 03 พ.ค. 2553 - 03 พ.ค. 2554
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2555 08 พ.ค. 2555 - 08 พ.ค. 2555
- เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอบรมธรรมะครูและบุคลากรประจำปี 2555 28 มิ.ย. 2555 - 28 มิ.ย. 2555
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมมัลติมิเดีย การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม iMovie จากเครื่อง iMac 01 ก.ย. 2555 - 01 ก.ย. 2555 6
- ผ่านการอบรมปฏิบัติการบูรณการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน 24 ก.ย. 2556 - 26 ก.ย. 2555 18
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 06 ส.ค. 2554 - 06 ส.ค. 2554 6
- เข้าร่วมอบรมการใช้แผนและเทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษและอบรมการใช้ตำรากลางของมูลนิธิเซนต์คาเบรียล มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 01 เม.ย. 2556 - 02 เม.ย. 2556 12
- ประชุมสัมมนาครูก่อนเปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 08 พ.ค. 2555 - 10 พ.ค. 2556 18
- อบรมการเขียนกำหนดการสอนรายคาบ 8 พ.ค.56 ห้องประชุมเซนต์แมรี 08 พ.ค. 2556 - 08 พ.ค. 2556
- เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอบรมธรรมะครูและบุคลากรประจำปี 2556 09 พ.ค. 2556 - 09 พ.ค. 2556
- อบรมเชิ่งปฎิบัติการ เรื่อง "การวัดผลประเมินผลและเทคนิคการออกข้อสอบ โรงเรียนอัสสมัชัญอุบลราชธานี 07 ต.ค. 2556 - 08 ต.ค. 2555 12
- อบรมการสร้างบทเรียน E-Learning ในระบบ SWIS ประจำปี 2556 05 พ.ย. 2556 - 05 พ.ย. 2556 6
- อบรมการตัดต่อวีดีโอ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 17 ส.ค. 2556 - 17 ส.ค. 2556 6

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2559 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับประถม ฯ ร.ร.อัสสัมชัญแผนกประถม และ มศว.ประสานมิตร 25 ต.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559 8
2556 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมสอบวัดคุณภาพ FSG55 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนก 09 พ.ย. 2555 - 09 พ.ย. 2555 6
2556 เข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์พลังงานในโรงเรียน ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 12 ต.ค. 2555 - 12 ต.ค. 2555 3
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  15 ก.พ. 2554  รางวัลชนะเลิศการประกวดรูเด่นประเภท “ ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันและร่วมกิจกรรมภายนอก”  เกียรติบัตร
2  16 ม.ค. 2556  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปีการศึกษา 2555  เหรียญเชิดชูเกียรติ
3  16 ก.พ. 2556  รางวัลครูดีเด่น  เกียรติบัตร
4  9 พ.ค. 2557  ชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2556   อัลบั้มที่ 4242
5  10 ก.พ. 2558  OPEC Teacher Award   อัลบั้มที่ 4731 / เกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานนิเทศการเรียนการสอน,   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้,   งานวิชาการแผนกประถมศึกษา,   คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานวิชาการแผนกประถมศึกษา
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการเรียนการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานการเรียนการสอน/งานจัดประสบการณ์การเรียนรู้
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (59)
   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนกประถม
   ประชุมครูแผนกประถม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้เป็นระบบ
   ประชุมวิชาการแผนกประถม ครั้งที่ 1
   กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการให้ชัดเจนสามารถลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ
   ควบคุมดูแลและประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
   กำกับ ติดตาม การสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้
   ครูจัดทำวิจัยด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง คนละ 1เรื่องเพื่อใช้ผลการวิจัยระดับคุณภาพการศึกษา
   ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน
   ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานวิชาการแผนกประถม
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานวิชาการแผนกประถม
   ประชุมวิชาการแผนกประถมเพื่อให้รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมชมรม
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกประถม
   ประชาสัมพันธ์รายชื่อชมรมให้นักเรียนทราบ
   แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารฝ่ายวิชาการ
   สิ้นสุด ประชาสัมพันธ์รายชื่อชมรมให้นักเรียนทราบ
   นักเรียนเลือกชมรมตามความสนใจและถนัด
   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนกประถม
   นักเรียนเข้าเรียนชมรมตามความถนัดและสนใจ
   ประเมินการจัดกิจกรรมชมรม
   ประชุมวิชาการแผนกประถม ครั้งที่ 2
   จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนดี
   กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
   ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกประถม ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ก.ค.2562
   ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนกประถม ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ส.ค.2562
   ประชุมวางแผนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่ง
   วางโครงสร้างการสอน Summer Course
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม Summer Course 2020
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Summer Course 2020
   จัดตารางสอนและตารางเรียนSummer Course 2020
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
   ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
   ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Summer Course
   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม Summer Course 2020
   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม
   สิ้นสุด วางโครงสร้างการสอน Summer Course
   สิ้นสุด จัดตารางสอนและตารางเรียนSummer Course 2020
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
   สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม
   สิ้นสุด ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Summer Course 2020
   สิ้นสุด ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Summer Course
   กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการให้ชัดเจนสามารถลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ
   สิ้นสุด ควบคุมดูแลและประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนกให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน
   สิ้นสุด กำกับ ติดตาม การสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้
   สิ้นสุด ครูจัดทำวิจัยด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง คนละ 1เรื่องเพื่อใช้ผลการวิจัยระดับคุณภาพการศึกษา
   สิ้นสุด ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน
   สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานวิชาการแผนกประถม
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานวิชาการแผนกประถม
   สิ้นสุด นักเรียนเข้าเรียนชมรมตามความถนัดและสนใจ
   สิ้นสุด ประเมินการจัดกิจกรรมชมรม
   สรุปการดำเนินกิจกรรมชมรม
   จัดกิจกรรม Summer Course 2020
   ประเมินการจัดกิจกรรม Summer Course2020
   ประชุมครูแผนกประถม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้เป็นระบบ
   สิ้นสุด สรุปการดำเนินกิจกรรมชมรม
   สิ้นสุด จัดกิจกรรม Summer Course 2020
   สิ้นสุด ประเมินการจัดกิจกรรม Summer Course2020
   สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Summer Course 2020
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม Summer Course 2020
• ได้อยู่ในข่าว : (5)
 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมซ่อมเด็กอ่อน เสริมเด็กเก่ง 8 พ.ค. 2562
 ประชุมคุณครูภายในกลุ่มสาระเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมอบรม เพื่อเก็บชั่วโมงการ อบรม 8 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเรียนการสอน 10 พ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 10 พ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการงานการเรียนการสอนครั้งที่ 1/2562 10 พ.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (2)
 แต่งตั้งคณะกรรมการงานบริหารแผนกประถม 10 พ.ค. 2562
 ประชุมวิชาการแผนกประถม ครั้งที่ 2 13 มิ.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)