[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 1494
ชื่อ: มิส  ชงฆ์ชนก วรรณโกษิตย์    
ฉายา: -
อายุงาน: 2 ปี 10 เดือน 21 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /3

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ป.ตรี  ราชภัฏอุบลราชธานี 2560  ครุศาสตร์บัณฑิต  ใบปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานกีฬา
2562 กรรมการ งานอนามัย
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 ประธานกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2562 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2562 กรรมการ งานนิเทศการเรียนการสอน
2562 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2562 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2562 กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานกีฬา
2561 กรรมการ งานสภานักเรียน
2561 กรรมการ งานอนามัย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2561 กรรมการ งานบริหารฝ่ายวิชาการ
2561 กรรมการ งานการเรียนการสอน
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2561 กรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานอนามัย
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2560 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
2560 กรรมการ งานกีฬา
2559 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
2559 กรรมการ งานอนามัย
2562 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
2560 ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5/1
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 0
2561 ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2 0
2561 ครูสอนวิชาสุขศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 และ6 0
2560 ครูสอน วิชาสุขศึกษา ม.1-3 0
2560 ครูผู้สอน ป.3-6 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษา ห้องแก้วกัลยา อาคารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 17 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561 16
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Apps for Education ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 28 ก.ค. 2560 - 29 ก.ค. 2560
2560 โครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ค่ายฝึกสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 05 ม.ค. 2561 - 07 ม.ค. 2561
2560 ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการเข้าร่วมโครงการค่ายต้นรักษ์ Season 9 ปี 2559 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 11 ก.พ. 2560 - 13 ก.พ. 2560
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและการเขียนแผนการจัดการเรียรรู้ตามหลักสูตร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 02 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
2559 เรื่อง รู้เท่าทันการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราธานี 19 พ.ย. 2559 - 19 พ.ย. 2559

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ได้เป็นวิทยากรการฝึกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม ประจำปี 2560 ณ ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชน กรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ 18 ม.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2560 0
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  8 ก.ย. 2560  ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 12 ปีหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560  ใบเกียรติบัตร
2  14 มี.ค. 2562  รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2561  ใบเกียรติบัตร

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานกีฬา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,   งานบริหารฝ่ายวิชาการ,   งานนิเทศการเรียนการสอน,   งานอนามัย,   งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป,   คุณครูระดับหัวหน้า
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ฝ่ายวิชาการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
    กรรมการ: (6)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานกีฬา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายวิชาการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานนิเทศการเรียนการสอน
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานอนามัย
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (31)
   ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562
   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
   สิ้นสุด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ
   . ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
   ขั้นวางแผน
   2. ขั้นดำเนินการ
   4.ขั้นสรุปรายงานและปรับปรุงพัฒนา
   สิ้นสุด ขั้นวางแผน
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 2/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 3/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 4/2562
   การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับชั้นมัะยมศึกษา ม.1-ม.6 ครั้งที่ 1
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 5/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 6/2562
   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 7/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 8/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 9/2562
   3.ขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผล
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 10/2562
   ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 11/2562
   ประชุมวางแผนการดำเนินการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   สิ้นสุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
   สิ้นสุด . ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามแผน
   สิ้นสุด สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
   สิ้นสุด 2. ขั้นดำเนินการ
   สิ้นสุด 3.ขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผล
   สิ้นสุด 4.ขั้นสรุปรายงานและปรับปรุงพัฒนา
• ได้อยู่ในข่าว : (1)
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ 10 พ.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระฯ 10 พ.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)