[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 2020
ชื่อ: มิส  ภาวิดา    วงศ์กันทรากร
ฉายา: -
อายุงาน: 16 ปี 10 เดือน 22 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2551  วท.ม  ปริญญาบัตร
2  ป.โท  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2551  วท.ม  ปริญญาบัตร
3    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2545  วท.บ  ปริญญาบัตร
4  ป.ตรี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2545  บศ.บ.  ปริญญาบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 ที่ปรึกษา งานวิจัย นโยบายและแผน
2562 ที่ปรึกษา งานอภิบาลและศาสนกิจ
2562 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2562 ประธานกรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2562 กรรมการ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2562 กรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2562 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2562 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2562 กรรมการ คุณครูสนับสนุนการสอน
2562 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2561 ที่ปรึกษา งานวิจัย นโยบายและแผน
2561 กรรมการ งานอภิบาลและศาสนกิจ
2561 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2561 กรรมการ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2561 กรรมการ งานวิเทศสัมพันธ์
2561 ที่ปรึกษา งานวิจัยในชั้นเรียน
2561 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2561 กรรมการ ครูสนับสนุนการสอน
2561 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2561 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2561 กรรมการและเลขานุการ
2561 กรรมการ
2560 ที่ปรึกษา งานนโยบายและแผน
2560 ประธานกรรมการ งานอภิบาล
2560 ที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
2560 ประธานกรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2560 ประธานกรรมการ งานบุคลากร
2560 ที่ปรึกษา ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2560 ที่ปรึกษา วิเทศสัมพันธ์
2560 ประธานกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ คุณครูระดับหัวหน้า
2559 กรรมการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
2559 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2559 ประธานกรรมการ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2558 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2558 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2558 กรรมการ งานบุคลากร
2558 ประธานกรรมการ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2557 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2557 กรรมการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2557 ประธาน งานศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
2557 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2557 กรรมการ
2556 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2556 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2556 กรรมการ งานบุคลากร
2556 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2555 กรรมการและเลขานุการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2555 กรรมการ งานบุคลากร
2554 เลขานุการ งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
2554 กรรมการ งานบุคลากร
2554 กรรมการ งานนโยบายและแผน
2554 กรรมการและเลขานุการ สำนักผู้อำนวยการ
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง
2562 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2562 หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 0
2562 งานเลขานุการผู้อำนวยการ 0
2562 ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ 0
2561 หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 0
2561 หัวหน้างานอภิบาลและศาสนกิจ 0
2561 งานเลขานุการผู้อำนวยการ 0
2561 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2560 งานเลขานุการผู้อำนวยการ 0
2560 งานสารสนเทศ 0
2560 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 0
2560 หัวหน้างานบุคลากร 0
2559 งานเลขานุการผู้อำนวยการ 0
2559 หัวหน้าศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ 0
2559 งานสารสนเทศ 0
2558 งานสารสนเทศ 0
2558 หัวหน้าศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ 0
2558 งานเลขานุการผู้อำนวยการ 0
2557 งานเลขานุการผู้อำนวยการ 0
2557 งานสารสนเทศ 0
2557 หัวหน้าศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ 0
2556 งานเลขานุการ (ผู้อำนวยการ/สำนักผู้อำนวยการ) ครูสนับสนุนการสอน 0
2556 งานนโยบายและแผน (สารสนเทศ) ครูสนับสนุนการสอน 0
2556 งานบุคลากร ครูสนับสนุนการสอน 0

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 รับฟังการมอบนโยบายทิศทางการบริหารงาน ปีการศึกษา 2562 De Montfort Hall 07 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
2561 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารประจำปี 2561 โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ 17 สถาบัน"Moving Towards Sustainable Develoment Goals in Montfort Education" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 01 ต.ค. 2561 - 03 ต.ค. 2561 24
2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเรียนรู้พฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมนักเรียน” De Montfort Hall 08 พ.ค. 2560 - 08 พ.ค. 2560 8
2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลในระบบ SWIS” De Montfort Hall 09 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 8
2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “อัตลักษณ์ 4 สู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” De Montfort Hall 10 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 รับฟังการมอบนโยบายทิศทางการบริหารงาน ปีการศึกษา 2560 De Montfort Hall 12 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 8
2560 จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA 2014 เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1” (The 1st International Conference 2014 on Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia: SEPSA) ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 09 ก.ค. 2557 - 11 ก.ค. 2557
2560 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง “การศึกษาคาทอลิกในการฝ่าวิกฤตการศึกษาของชาติ” จัดโดย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ณ โรงรมเอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี 17 ส.ค. 2557 - 20 ส.ค. 2557
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 เรื่อง “การจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” จัดโดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 01 ต.ค. 2557 - 03 ต.ค. 2557
2560 จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEPSA 2015 เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2” (The 2nd International Conference 2015 on Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia: SEPSA) ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 28 ส.ค. 2558 - 28 ส.ค. 2558
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 เรื่อง “ความรู้ ทักษะ และจริยธรรมยุค Digital Age สู่มาตรฐานสากล” ณ ห้องประชุม AUDITORIUM ชั้น 9โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม กรุงเทพฯ 03 ต.ค. 2558 - 05 ต.ค. 2558
2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง...การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ณ De Montfort Hall โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 27 ก.ย. 2559 - 27 ก.ย. 2559
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการจัดการศึกษามงฟอร์ต” ณ มาร์ติน ยิมเนเซียม ชั้น 3 อาคารโกลเด้น จูบิลี่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 03 ต.ค. 2559 - 05 ต.ค. 2559
2560 ศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ณ เมือง Hyderabad ประเทศ India Hyderabad, India 06 ต.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560 480
2560 สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 02 ต.ค. 2560 - 04 ต.ค. 2560 24
- การประชุมจัดทำ work shop “การพัฒนาองค์กร”โดยภราดาประวัติ สุทธินนท์ และ ดร. กิติกร ดาวพิเศษ รองผู้อำนวยการ Organization Develop Institute Graduate School of Business มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 06 ก.ย. 2556 - 06 ก.ย. 2556 7
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระกุมารอุบล จ.อุบลราชธานี 05 มิ.ย. 2556 - 05 มิ.ย. 2556 7
- อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย ประจำปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 22 มิ.ย. 2556 - 22 มิ.ย. 2556 7
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ SWIS และ E-Office ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 08 มิ.ย. 2556 - 08 มิ.ย. 2556 7
- สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 07 พ.ค. 2556 - 10 พ.ค. 2556 21
- ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาฯ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 21 ธ.ค. 2556 - 21 ธ.ค. 2556 7

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ศึกษาดูงานระบบการศึกษาด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียน Montfort Center, Guwahati และโรงเรียน Montfort Center, Tura ประเทศอินเดีย Tura ประเทศอินเดีย 01 เม.ย. 2559 - 05 เม.ย. 2559 40
2556 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประถมศึกษาTSUUBURA และมหาวิทยาลัย SAITAMA ณ ประเทศญี่ปุ่น เมืองโตเกียว, ไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น 06 มี.ค. 2557 - 11 มี.ค. 2557 42
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้
2558 อบรมเปิดภาคเรียน อัสสัมอุบล 4 พ.ค. 2558-11 พ.ค. 2558 184 ชั่วโมง 0 นาที

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง
1  29 พ.ย. 2556  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 5 เบญจมดิเรกคุณาภร
2  10 มิ.ย. 2557  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 จากคุรุสภา ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  
3  27 ก.พ. 2561  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับคัดเลือกรับ รางวัล 100 ปีครูดีศรีเอกชน ระดับ "เงิน" ปีการศึกษา 2560  เกียรติบัตร ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่
29 พ.ย. 2556  5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 7 4 11 29 พ.ย. 2556 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานอภิบาลและศาสนกิจ,   งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ,   งานทรัพยากรมนุษย์,   ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ,   งานวิเทศสัมพันธ์,   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ,   งานวิจัย นโยบายและแผน,   คุณครูระดับหัวหน้า,   คุณครูสนับสนุนการสอน
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (1)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (2)
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง ประธานกรรมการ   สังกัด งานทรัพยากรมนุษย์
    กรรมการ: (5)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานวิเทศสัมพันธ์
     ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ   สังกัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูระดับหัวหน้า
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด คุณครูสนับสนุนการสอน

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (40)
   1.2 ประชุมทำความเข้าใจบทพรรณนางาน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   1.3 ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม
   1.4 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ เพื่อการวางแผนการทำงานประจำเดือน
   1.5 จัดทำเอกสาร เครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัด และเอกสารการทำงานที่เกี่ยวข้อง
   1.6 กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรและปฏิทินการประเมิน
   2.1.6. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
   2.1.1.ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่ม ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาบุคลากร
   2.1.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดด้านการบริหารจัดการ
   2.1.3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   
   2.1.5. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม
   ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
   หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
   พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2562
   สิ้นสุด 1.3 ประชุมจัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีตาม แผนงาน โครงการ กิจกรรม
   ประชุมครู
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   พิธีมิสชาประจำเดือน/ฉลองศาสนนามนักบุญเปรโต
   ประชุมครู
   หยุดวันอาสาฬหบูชา
   หยุดวันเข้าพรรษา
   ประชุมครู
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   วันแม่แห่งชาติ และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   ประชุมครู
   ประชุมครู
   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9)
   วันปิยมหาราช
   ประชุมครู
   สิ้นสุด 1.2 ประชุมทำความเข้าใจบทพรรณนางาน แผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด 1.4 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ เพื่อการวางแผนการทำงานประจำเดือน
   1.5 จัดทำเอกสาร เครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัด และเอกสารการทำงานที่เกี่ยวข้อง
   สิ้นสุด 1.6 กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรและปฏิทินการประเมิน
   2.1.1.ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่ม ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาบุคลากร
   สิ้นสุด 2.1.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดด้านการบริหารจัดการ
   สิ้นสุด 2.1.3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
   สิ้นสุด
   สิ้นสุด 2.1.5. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม
   สิ้นสุด 2.1.6. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
• ได้อยู่ในข่าว : (6)
 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 4 มิ.ย. 2562
 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศฝ่าย 4 มิ.ย. 2562
 เตรียมความพร้อมกิจกรรมฉลองนามนักบุญเปโตร 19 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล 27 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 17 ก.ค. 2562
 ขอเชิญร่วมฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า 24 ก.ค. 2562
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (3)
 ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 Update 29/05/2562 29 พ.ค. 2562
 ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 Update 24/06/2562 24 มิ.ย. 2562
 ปฏิทินโรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 Update 19/07/2562 19 ก.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)