Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: บทพรรณางาน ของ งานทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2554
จัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีการศึกษา
ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในงานวัดผล
จัดทำและรวบรวมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลการเรียน
เป็นศูนย์กลางการสร้างและพัฒนาข้อสอบทุกประเภท
ประสานและควบคุมดูแลการจัดทำข้อสอบและวัดประเมินผล
จัดและประสานการจัดการสอบและจัดทำตารางสอบทุกประเภทของโรงเรียน
ควบคุม ดูแล และประสานงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกระดับ
ดำเนินการและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน
ดำเนินการวิเคราะห์ผลการสอบและประมวลผลทุกครั้ง
ประสานกับครูประจำชั้นในการติดตามนักเรียนที่ ติด 0 ร มส
ติดตามประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้ง ทุกงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
ให้คำปรึกษา ติดตาม กำกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และ แนวทางที่สถานศึกษากำหนด
ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุง คุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล
เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบข้อสอบมาตรฐานทุกระดับ และทุกประเภท
ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผลการประเมินผลการ เรียนรู้ผลการ เรียนรู้
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย