Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 1388
ภราดา  ดร.ประวัติ    สุทธินนท์
15 พฤษภาคม 2561

ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน

ในนามคณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ขอต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนสู่รั้วแดงขาว อัสสัมชัญอุบลราชธานี ในโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ 1/2561 โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่าน

ในปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข โดยมีนโยบายในการจัดกระบวนการเรียนการสอน บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ให้นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิด ในเชิงสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย และเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน

เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครู และโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแลนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพทางโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ ระดับชั้น บริบาล-อ.3 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 /ระดับชั้น ป.1-6  ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 / ระดับชั้น ม.1-6 ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561  

ขอพระพรอันอุดมของพระแม่อัสสัมชัญ และนักบุญหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ตได้อํานวยพรให้ท่านและ สมาชิกทุกคนในครอบครัว มีความสุข ความเจริญตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดี

ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี