Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารจากผู้อำนวยการ

เลขประจำตัว 1388
ภราดา  ดร.ประวัติ    สุทธินนท์
19 มีนาคม 2562

ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน

ขณะนี้ภาคเรียนที่ 2/2561 สิ้นสุดลง  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านที่อยู่ในการดูแลของโรงเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ พร้อมทั้งได้รับความดูแลด้านสวัสดิการเป็นอย่างดี   ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  และให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ผ่านทางกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ตั้งใจจัดให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ และยังคงมีหลายกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับครอบครัว เป็นต้น ดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ปกครองได้ช่วยส่งเสริม ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในภาคเรียนที่ 2/2561 กำหนดวันประกาศผลการเรียนทาง web site ของโรงเรียนhttp://www.acu.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม  2562  เป็นต้นไป โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่  16 พฤษภาคม  2562

ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทั้งประจำและไป-กลับ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการการเงิน ชั้น 1 อาคารเซนต์คาเบรียล ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. หรือ โทร.0-4528-4444 ต่อ 0, 083-7291843

ขอพระพรอันอุดมของพระแม่อัสสัมชัญ และนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้อํานวยพรให้ท่านและสมาชิกทุกคนในครอบครัว มีความสุข ความเจริญตลอดไป


ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
bro.prawat@hotmail.com