Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (16 ธ.ค. 2559)
คณะกรรมการจัดงาน มุทิตาจิตครูเกษียณ / Thank You Party ปีการศึกษา 2561 (วันนี้)
พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2561 (วันนี้)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 / 2561 (วันนี้)
ทัศนศึกษา ป.1-ป.2 (วันนี้)
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน (วันนี้)
ซ้อมรับวุฒิ ม.6 (วันนี้)
การนำเสนอผลงาน STREAMSS PROJECT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (วันนี้)
การประกวดตัดสินโครงงาน Project Based Learning (PBL) ม.5 และ จัดแสดงผลงาน STEM ม.1-3 (วันนี้)
ทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.1,ป.2 (เมื่อวานนี้)
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 5336 ปีการศึกษา 2561 (20 ก.พ. 2562)
ทัศนศึกษา โครงการสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (20 ก.พ. 2562)
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (20 ก.พ. 2562)
บรรยากาศการแสดง ACU Night 2019 (วันแรก) ประถม / ม.ปลาย (18 ก.พ. 2562)
บรรยากาศงาน ACU Night 2019 (วันแรก) ประถม / ม.ปลาย (18 ก.พ. 2562)
พิธีเปิด ACU Night 2019 (วันแรก ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) (18 ก.พ. 2562)
ทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.5,ป.6 (18 ก.พ. 2562)
ทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.3,ป.4 (18 ก.พ. 2562)
พิธีปลงศพ คุณพ่อ อีฟ มารีย์ เลอเบซือ (12 ก.พ. 2562)
ฝึกซ้อมการแสดงกิจกรรม ACU Night 2019 (11 ก.พ. 2562)
ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ฝ่ายวิชาการ ( แผนกอนุบาล ) (11 ก.พ. 2562)
มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน (11 ก.พ. 2562)
สัมมนาเชิงปฎิบัติการเขียนแผนงาน ปีการศึกษา 2562 (11 ก.พ. 2562)
ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562 (ฝ่ายกิจการนักเรียน) (11 ก.พ. 2562)
มิสศิริอร ทองอ้ม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียน (11 ก.พ. 2562)
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-6 ( กิจกรรมรอบกองไฟ ชุดที่ 2 ) (8 ก.พ. 2562)
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-6 ( กิจกรรมรอบกองไฟ ชุดที่ 1 ) (8 ก.พ. 2562)
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-6 ( กิจกรรมเข้าฐาน ชุดที่ 2 ) (8 ก.พ. 2562)
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-6 ( กิจกรรมเข้าฐาน ชุดที่ 1 ) (8 ก.พ. 2562)
กิจกรรม Project Based Learning ( PBL ) M.4 English Plays No.2 (8 ก.พ. 2562)
กิจกรรม Project Based Learning ( PBL ) M.4 English Plays No.1 (8 ก.พ. 2562)
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ครบรอบ 99 ปี (7 ก.พ. 2562)
ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562 ( ฝ่ายวิชาการ ) (7 ก.พ. 2562)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน (7 ก.พ. 2562)
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( วันแรก ) (7 ก.พ. 2562)
นักศึกษาฝึกสอน จากประเทศจีน เข้าพบผู้อำนวยการ (7 ก.พ. 2562)
มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก (7 ก.พ. 2562)
มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (7 ก.พ. 2562)
ตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปีการศึกษา 2561 (5 ก.พ. 2562)
ภราดา รชานนท์ อุดมสูงเนิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน (5 ก.พ. 2562)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน (5 ก.พ. 2562)
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (ชุดที่ 2) (4 ก.พ. 2562)
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (ชุดที่ 1) (4 ก.พ. 2562)
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เป็นสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 (สนามสอบที่ 3) (4 ก.พ. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2561 (4 ก.พ. 2562)

 1 2 3 4  >>   >|