Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]

( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (16 ธ.ค. 2559)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 / 2561 (วันนี้)
ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ( ระดับชั้น ม.ปลาย ) (วันนี้)
กิจกรรมแสดงผลงานทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ ภาคเรียน 1/2561 (24 ก.ย. 2561)
ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการสอบ คิดวิเคราะห์ อ่าน เขียน ครั้งที่ 1 / 2561 (24 ก.ย. 2561)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะครูระดับปริญญาโท (24 ก.ย. 2561)
ประชุม Host Family โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส (20 ก.ย. 2561)
มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน (18 ก.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกทักษาอาชีพ Shop 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ระดับชั้น ป.2 (17 ก.ย. 2561)
ประเมินพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 (17 ก.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหนูน้อยคณิตศาสตร์ ร่วมกับกิจกรรม “หนูเก่งทำดี หนูดีทำได้” (17 ก.ย. 2561)
มิสศิริอร ทองอ้ม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียน (17 ก.ย. 2561)
กิจกรรมต่อยอดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ เรื่อง BMI เธอทำได้ ฉันทำได้ (17 ก.ย. 2561)
ค่ายภาษาอังกฤษ English Fun Camp 2018 (17 ก.ย. 2561)
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google for Education (17 ก.ย. 2561)
อบรมฟื้นฟูจิตใจครู พนักงาน และนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561 (17 ก.ย. 2561)
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชุดที่ 2) การแข่งขันกินวิบาก (14 ก.ย. 2561)
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ชุดที่ 1) แข่งขันตีกอล์ฟคนจนและวิ่งลูกโป่งน้ำ (14 ก.ย. 2561)
กิจกรรมเวทีคนเก่ง (14 ก.ย. 2561)
การบันทึกและตรวจสุขภาพด้วยตนเอง นักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ม.1 (14 ก.ย. 2561)
มาสเตอร์ เอกสิทธิ์ อ่อนสมจิตร์ ฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียน (14 ก.ย. 2561)
มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก (14 ก.ย. 2561)
มิสสุพัฒสินี คุณมี ฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียน (14 ก.ย. 2561)
มิสศิริพัฒน์ แก่นจันทร์ ฝ่ายวิชาการ พบปะนักเรียน (14 ก.ย. 2561)
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 (12 ก.ย. 2561)
ตัวแทนนักกีฬาสแต็ค โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมแข่งขันในรายการ STACK FAST 70 ปี SLC ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (12 ก.ย. 2561)
ทัศนศึกษามหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนห้องเรียนโครงการ SSP.ม.6/5 และ ESP.ม.6/1 (12 ก.ย. 2561)
สอบ TEDET นักเรียนระดับชั้น ป.2-ม.3 (12 ก.ย. 2561)
ประชุมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 / 2561 (12 ก.ย. 2561)
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชยางกูร ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกับนักเรียน (12 ก.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกทักษาอาชีพ Shop 1 (11 ก.ย. 2561)
ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 – 4 (11 ก.ย. 2561)
ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 2 (11 ก.ย. 2561)
การแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ (10 ก.ย. 2561)
บรรยากาศการสวนสนาม ในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2561 (10 ก.ย. 2561)
การประเมินจุดเน้นระดับปฐมวัย ครั้งที่ 2/2561 (10 ก.ย. 2561)
นำนักศึกษาฝึกสอน ประเทศจีน กล่าวความรู้สึกที่ได้มาฝึกสอน (10 ก.ย. 2561)
ทัศนศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 – 6 (8 ก.ย. 2561)
กิจกรรมทัศนศึกษาสัมผัสสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1/2561 (ระดับชั้นประถมศึกษา) (8 ก.ย. 2561)
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2561 (6 ก.ย. 2561)
บรรยากาศขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาสี กรีฑาสีภายใน ประจำปี การศึกษา 2561 (6 ก.ย. 2561)
ให้กำลังใจคณะครูและนักกีฬาสแต็ค ที่เดินทางไปร่วมทำการแข่งขันกีฬาสแต็ค (6 ก.ย. 2561)
ภราดา พิทยา เตื่อยตา พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาค (6 ก.ย. 2561)
การประกวดแฟนซีรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา 2561 ( ระดับชั้น มัธยม ) (6 ก.ย. 2561)
ประกวดแฟนซีรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา 2561 (5 ก.ย. 2561)

 1 2 3 4  >>   >|