นำเสนอนิทรรศการและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Post : 30 ม.ค. 2562)
( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (Post : 28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (Post : 20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สาธิตการขับรถตามกฎจราจรที่ถูกต้อง และให้นักเรียนได้ฝึกทดลองปฏิบัติและขับจริง (Post : 17 มิ.ย. 2562)
ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน แผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 (Post : 17 มิ.ย. 2562)
การทดสอบข้อสอบมาตรฐาน Cambridge CEFR ครั้งที่ 1 นักเรียนห้องโครงการ MSEP ระดับชั้น ป.1 (Post : 17 มิ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน (Post : 17 มิ.ย. 2562)
บริจาคกลองชุด จำนวน 1 ชุด เพื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี (Post : 17 มิ.ย. 2562)
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ระดับชั้น ป.1 ห้องโครงการ MSEP (Post : 17 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมก่อนขึ้นชั้นเรียน (แผนกปฐมวัย) (Post : 17 มิ.ย. 2562)
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ พบปะนักเรียน (Post : 17 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมก่อนขึ้นชั้นเรียน แผนกปฐมวัย (Post : 13 มิ.ย. 2562)
Next>>