( ประมวลภาพ ) สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (Post : 28 ก.พ. 2560)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 5) (Post : 20 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 4) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 3) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 2) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารอัสสัมชัญ (ชุดที่ 1) (Post : 16 ธ.ค. 2559)
มอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก (Post : 20 พ.ย. 2561)
มิสสุพัฒสินี คุณมี ฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (Post : 20 พ.ย. 2561)
มิสภาวิดา วงศ์กันทรากร หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (Post : 19 พ.ย. 2561)
การประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโรงเรียน ในเรื่อง วิชาการ ในปีการศึกษา 2562 – 2564 (Post : 17 พ.ย. 2561)
มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (Post : 16 พ.ย. 2561)
ประชุมหารือเตรียมความพร้อม วันนักบวช ปี ค.ศ.2019 (Post : 15 พ.ย. 2561)
กิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี (Post : 15 พ.ย. 2561)
มิสศิริอร ทองอ้ม หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (Post : 15 พ.ย. 2561)
บรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์ฝึกทักษาอาชีพ Shop 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ระดับชั้น ป.2 (Post : 14 พ.ย. 2561)
ติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ใน 5 รายวิชา (Post : 14 พ.ย. 2561)
Next>>