Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4397 อัลบั้ม
 คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น (02/08/2010)
 มอบรางวัลหน้าเสาธง (02/08/2010)
 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 - 2555 ครั้งที่ 2 (02/08/2010)
 ปรชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (02/08/2010)
 ฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (02/08/2010)
 กิจกรรมเข้าค่ายครูใหม่ (31/07/2010)
 ประชุมผู้แทนผู้ปกครองทุกช่วงชั้น (31/07/2010)
 ประชุมครูที่ยังไม่ได้บรรจุ (30/07/2010)
 การตรวจประเมินสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (30/07/2010)
 ร่วมบันทึกรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 12 สิงหาคม ( วันแม่แห่งชาติ ) (30/07/2010)
 พิธีฉลองรางวัลนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 (30/07/2010)
 อัสสัมชัญปัญน้ำใจ ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ (22/07/2010)
 คณะกรรมการเล่าประวัตินักบุญหลุยส์ ในสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (22/07/2010)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ร่วมงาน “ รวมพลังไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” (22/07/2010)
 ประชุมคณะกรรมจัดงานฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีฌอง เดอมงฟอร์ต (22/07/2010)
 ประชุมคณะกรรมกิจการนักเรียน (22/07/2010)
 คณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่หมอน สีกะชา (22/07/2010)
 กิจกรรมนักเรียนหอพักแสดงละครประวัตินักบุญหลุยส์ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2553 (21/07/2010)
 อบรมหลักสูตรการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ (20/07/2010)
 ฉีดพ่นยากำจัดยุงลายวันเสาร์ที่ 17 ก.ค 2553 (20/07/2010)
 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีมอบป้ายให้สมาคมคนตาบอด วันที่ 16 ก.ค 2553 (19/07/2010)
 หล่อเทียนและดูการทำเทียน (19/07/2010)
 ประชุมประกันคุณภาพภายในด้านบริหารจัดการ (19/07/2010)
 พิธีเปิดงานฉลองนักบุญหลุยส์ (19/07/2010)
 อบรมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย (BBL) (18/07/2010)
 คณะะครูแผนกอนุบาลและคณะบอร์ดบริหารโรงเรียนประชุม-ประสานงานเพื่อรับการประเมินสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (18/07/2010)
 คณะครูแผนกอนุบาล ร่วมกับแม่บ้านและคนงาน ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณอารคารอนุบาล (18/07/2010)
 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 นักเรียนอนุบาล 3 ไปทัศนศึกษาดูการหล่อเทียนพรรษาที่วัดแจ้ง (16/07/2010)
 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 นักเรียนอนุบาล 2 ไปทัศนศึกษาดูการหล่อเทียนพรรษาที่วัดศรีประดู่ (16/07/2010)
 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 นักเรียนอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษาดูการหล่อเทียนพรรษาที่วัดท่าวังหิน (16/07/2010)
 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2553 แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมโลกสวยด้วยมือหนู (ผัดผักบุ้ง ) (15/07/2010)
 บรรยากาศการสอบกลางภาค (15/07/2010)
 เข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทาน (13/07/2010)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 12 กรกฏาคม 2553 (12/07/2010)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการครั้งที่2/2553 (12/07/2010)
 ประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (12/07/2010)
 ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (12/07/2010)
 ชมรม IT Genius เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาดเล็ก” (11/07/2010)
 ชมรม IT Genius เข้าร่วมการอบรมสร้างการ์ตุนอนิเมชั่น (10/07/2010)
 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ และคณะครู เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน (08/07/2010)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110]