Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5548 อัลบั้ม
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารี (01/07/2016)
 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี (01/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครั้งที่ 1/2559 (30/06/2016)
 ประชุมครูระดับชั้น ป.1 – ป.2 (29/06/2016)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 / 2559 (29/06/2016)
 ฝ่ายวิชาการ พบปะนักเรียนระดับชั้น ม.5 เพื่อทำความเข้าใจในการทำโครงงาน PBL ปีการศึกษา 2559 (28/06/2016)
 การทดสอบเพื่อประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1 - ป.6 ( ช่วงที่ 2 ) (28/06/2016)
 การทดสอบเพื่อประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1 - ป.6 ( ช่วงที่ 1 ) (28/06/2016)
 ฝ่ายวิชาการ ประชุมประสานงานครูแผนกประถม (28/06/2016)
 งานบุคลากร ดำเนินการจัดหาและมอบ เสื้อเชิ้ต และเนคไทน์ ให้กับครูชายทุกท่าน (28/06/2016)
 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ( ช่วงที่ 3 ) (27/06/2016)
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ (27/06/2016)
 ฝึกประสบการณ์นำเสนอผลงาน (27/06/2016)
 เรียนรู้การเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้า ระดับชั้น ป.5 (27/06/2016)
 STEM Robotics Education in after school basic level of G1-G3 Teacher Training 24-26 June 2016 (27/06/2016)
 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ( ช่วงที่ 2 ) (25/06/2016)
 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (25/06/2016)
 ประชุมประสานงานครูประจำเดือน มิถุนายน 2559 (24/06/2016)
 การลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบอาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (24/06/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 (24/06/2016)
 ประชุมหัวหน้างาน…ประจำเดือนมิถุนายน (23/06/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2559 (23/06/2016)
 Work Shop นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 (23/06/2016)
 ประชุมคณะกรรมการ แผนกอนุบาล ครั้งที่ 4/2559 (23/06/2016)
 บรรยากาศการเรียนชมรมหุ่นยนต์โรบอท ครั้งที่ 2 (23/06/2016)
 บรรยากาศการเรียนการสอน ด้วย iPad ในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (23/06/2016)
 บรรยากาศเรียนคีย์บอร์ด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (23/06/2016)
 บรรยากาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 (23/06/2016)
 ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2559 (22/06/2016)
 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2559 ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )ชุดที่ 2 (21/06/2016)
 พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ให้กับนักเรียน ม.4 (21/06/2016)
 พิธีมอบธงประจำสีและพิธีมอบสัญลักษณ์กรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยม (21/06/2016)
 การแสดงรำ ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ( ระดับชั้นมัธยมปลาย ) (21/06/2016)
 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2559 ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )ชุดที่ 1 (21/06/2016)
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ) ชุดที่ 2 (20/06/2016)
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ( ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ) ชุดที่ 1 (20/06/2016)
 โครงการชุมชนรักษ์สุขภาพจากถนนสายวัฒนธรรมสู่ชุมชนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี (20/06/2016)
 กิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 (20/06/2016)
 รับการตรวจนับจำนวนนักเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี (20/06/2016)
 การอบรม STEM Education ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้น ม.4-6 ) วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2559 (20/06/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139]