Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 4838 อัลบั้ม
 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยอนุบาล (30/06/2015)
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้น บริบาล,อนุบาล 1 , ป.1 , ม.1 และ ม.4 ( ชุดที่ 2 ) (29/06/2015)
 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้น บริบาล,อนุบาล 1 , ป.1 , ม.1 และ ม.4 (29/06/2015)
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ร่วมอบรมหัวข้อ "การบัญชีสำหรับผู้บริหาร" (29/06/2015)
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับอนุบาล) (25/06/2015)
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับประถมศึกษา) (25/06/2015)
 พิธิปฏิญาณตนตลอดชีวิต (24/06/2015)
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) และพิธีประดับเข็มให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (22/06/2015)
 ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (16/06/2015)
  ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (16/06/2015)
 ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (16/06/2015)
 ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (16/06/2015)
 ตรวจกระเป๋านักเรียน (16/06/2015)
 มิสสุพรรณี ทองสวัสดิ์ พบปะนักเรียน (16/06/2015)
 บรรยากาศการเรียน ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (15/06/2015)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 2/ 2558 (15/06/2015)
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนที่จะถือพาน ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (15/06/2015)
 ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (15/06/2015)
 ประชุมฝ่ายวิชาการ (15/06/2015)
 บริการอาหารว่างนักเรียนระดับประถมตัน (15/06/2015)
 ทดสอบนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเข้าสมัครเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (15/06/2015)
 การให้วัคซีนหัด – หัดเยอรมันเข็มที่ 2 ให้เด็กอายุ 2 ปีครึ่ง – 3 ปี (15/06/2015)
 Integration Workshop (IW) ระดับชั้น ม.6 กิจกรรมแนะแนวสัญจร (15/06/2015)
 ประชุมสภานักเรียนระดับอนุบาลครั้งที่ 1/2558 (13/06/2015)
 ประชุมครูแผนกอนุบาล ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (13/06/2015)
 บรรยากาศการเรียนที่ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (08/06/2015)
 ฝ่ายบริการประชุมคณะกรรมการและพนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน (06/06/2015)
 พิธีมิสซาต้นเดือนมิถุนายน (05/06/2015)
 ภราดาศราวุธ ยุชมภู พบปะนักเรียนเรื่องการแต่งกายของนักเรียน (05/06/2015)
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน (05/06/2015)
 ภราดาศราวุธ ยุชมภู อบรมการเดินสมาธิก่อนขึ้นชั้นเรียน (04/06/2015)
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ/การเงิน พบปะนักเรียนหลังเคารพธงชาติ (04/06/2015)
  ตรวจความคืบหน้าหอประชุมและห้องสมุด โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (02/06/2015)
 มิสปริญญ์ทิพย์ แสนใจ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนหน้าเสาธงเกี่ยวกับ “ เป้าหมายในการพูดอบรมหน้าเสาธง ” (02/06/2015)
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (01/06/2015)
 ประชุมคณะกรรมการที่รึกษาผู้อำนวยการ (27/05/2015)
 วิชาการ พบปะนักเรียน ม.4 -ม.1 (27/05/2015)
 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (27/05/2015)
 คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก ประชุมครั้งที่ 1/2558 (27/05/2015)
 คณะกรรมการบริหารงานแผนกอนุบาลประชุมร่วมกับท่านผู้อำนวยการ (27/05/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121]