Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5809 อัลบั้ม
 ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 5/2559 (06/10/2016)
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ 6 / 2559 (06/10/2016)
 บรรยากาศ การเก็บตัวนักกีฬา (06/10/2016)
 กิจกรรมค่าย ACU ACADEMIC SSP CAMP 2016 ( ชุดที่ 2 ) (06/10/2016)
 กิจกรรมค่าย ACU ACADEMIC SSP CAMP 2016 (05/10/2016)
 พิธีเปิด...การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชน (ชุดที่2) (04/10/2016)
 พิธีเปิด...การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชน (ชุดที่1) (04/10/2016)
 เดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชน (ชุดที่2) (04/10/2016)
 เดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนเอกชน (ชุดที่1) (04/10/2016)
 บรรยากาศก่อนเดินขบวนพาเหรด (04/10/2016)
 อบรมการสอนภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 2) (04/10/2016)
 ค่ายเทคโนโลยี หุ่นยนต์ครั้งที่ 18 (ชุดที่ 2) (04/10/2016)
 อบรมการสอนภาษาอังกฤษ (03/10/2016)
 ค่ายเทคโนโลยี หุ่นยนต์ครั้งที่ 18 (03/10/2016)
 ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดที่ 9 กิจกรรม อบรมเรื่อง "โทษและพิษภัยของยาเสพติด" (02/10/2016)
 ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดที่ 8 ฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว (02/10/2016)
 ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดที่ 7 บรรยากาศการรับประทานอาหารเช้า (02/10/2016)
  ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดที่ 6 กิจกรรมออกกำลังกาย (02/10/2016)
 ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดที่ 5 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม (02/10/2016)
 ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดที่ 4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการซ้ำซ้อน จังวัดอุบลราชธานี (02/10/2016)
 ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดที่ 3 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการซ้ำซ้อน จังหวัดอุบลราชธานี (02/10/2016)
 ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดที่ 2 อบรม การรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นนักเรียนที่ดี (02/10/2016)
 ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดที่ 1 พิธีเปิด (02/10/2016)
 ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือน กันยายน 2559 (30/09/2016)
 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของเครือข่ายที่ 26 โรงเรียนเอกชน (30/09/2016)
 การแข่งขันฟุตบอล อุ่นเครื่อง (30/09/2016)
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2559 ( ประถม – ม.ปลาย ) (30/09/2016)
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2559 ( ประถม – ม.ต้น ) (29/09/2016)
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2559 ( ประถม – ม.ปลาย ) (28/09/2016)
 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2559 ( ระดับ ม.ต้น ) (27/09/2016)
  การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง...การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (27/09/2016)
 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ปั้นฝันเพื่อน้องพี่” ครั้งที่ 1 ( ชุดที่ 5 ) พิธีเปิด (26/09/2016)
 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ปั้นฝันเพื่อน้องพี่” ครั้งที่ 1 ( ชุดที่ 4 ) (26/09/2016)
 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ปั้นฝันเพื่อน้องพี่” ครั้งที่ 1 ( ชุดที่ 3 ) (26/09/2016)
 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ปั้นฝันเพื่อน้องพี่” ครั้งที่ 1 ( ชุดที่ 2 ) (26/09/2016)
 กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ปั้นฝันเพื่อน้องพี่” ครั้งที่ 1 ( ชุดที่ 1 ) (26/09/2016)
 มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก (26/09/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 8 / 2559 (22/09/2016)
 ออกตรวจและสำรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ สำหรับกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ปั้นฝันเพื่อน้องพี่” ครั้งที่ 1 (22/09/2016)
 พิธีมิสซาปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (22/09/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146]