Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 5445 อัลบั้ม
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 1 / 2559 (30/05/2016)
 ประชุมคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 / 2559 (30/05/2016)
 พบปะนักเรียนหอพักประจำ ปีการศึกษา 2559 (30/05/2016)
 พบปะนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบ (30/05/2016)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (30/05/2016)
 ศูนย์คอมพิวเตอร์/วิทยบริการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่อง iPad ให้กับคณะครูแผนกประถมศึกษา (28/05/2016)
 ประชุมครู ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (28/05/2016)
 ติวเข้ม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาภาษาไทย และ คณิตศาสตร์ (28/05/2016)
 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำการตรวจกระเป๋านักเรียน (27/05/2016)
 มิสสุนันทา แสงงาม พบปะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (27/05/2016)
 กิจกรรมหน้าเสาธง (27/05/2016)
 ประชุมหัวหน้างานตามโครงสร้างบริหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม (26/05/2016)
 อบรมการใช้งานเครื่อง iPad Air2 (26/05/2016)
 บรรยากาศการเรียน ว่ายน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (26/05/2016)
 ประชุมคณะกรรมการ แผนกอนุบาล ครั้งที่ 1/2559 (26/05/2016)
 คณะครู รับมอบเสื้อกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559 (26/05/2016)
 ติวเข้ม ให้น้องๆ ห้องโครงการ SSP (26/05/2016)
 บรรยากาศการเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (26/05/2016)
 ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆของนักเรียนหอพักประจำชายและหญิง (26/05/2016)
 ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน ให้ข้อคิดกับคุณครูและนักเรียนหน้าเสาธง (26/05/2016)
 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ร่วมกิจกรรมค่าย Math camp 1015 (25/05/2016)
 ประชุมคณะครู ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย ABAC (25/05/2016)
 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ แผนกมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (25/05/2016)
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS ให้กับบุคลากรใหม่ (วันที่ 3) (25/05/2016)
 บรรยากาศ การเรียนการสอน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (25/05/2016)
 ฝึกสมาธิ ก่อนขึ้นชั้นเรียน (25/05/2016)
 ระเบียบ วินัย คือหัวใจสำคัญของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (25/05/2016)
 คุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (25/05/2016)
 นักเรียนหอพักชายเข้าศึกษาที่ห้อง Study หอพัก Montfort (25/05/2016)
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS ให้กับบุคลากรใหม่ (วันที่2) (24/05/2016)
 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 (24/05/2016)
 ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ พบปะบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559 (24/05/2016)
 บรรยากาศการเรียนการสอน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล (24/05/2016)
 ระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เน้นให้กับนักเรียนทุกคน (24/05/2016)
 กิจกรรมช่วงเช้า นักเรียนแผนกอนุบาล โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (24/05/2016)
 ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ พบปะนักเรียน (24/05/2016)
 บรรยากาศเข้าแถวในช่วงเช้า ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (24/05/2016)
 ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2559 (23/05/2016)
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมการใช้งานระบบ SWIS ให้กับบุคลากรใหม่ (วันที่1) (23/05/2016)
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา (23/05/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137]