Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการจัดซื้อเครื่อง scan ( เช็คสถิติ เข้า – ออกห้องสมุด )
หน่วยงาน :งานห้องสมุด
โครงการ :โครงการจัดซื้อเครื่อง scan ( เช็คสถิติ เข้า – ออกห้องสมุด )

หลักการและเหตุผล :
    ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้สรรพวิชาการต่างๆ การพัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรผู้ให้บริการภายในห้องสมุดมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เครื่องscan เช็คสถิติจึงจัดว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในด้านเช็คสถิติผู้เข้า – ออก ห้องสมุดประจำวันได้ดีอย่างถูกต้องและแม่นยำ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเช็คสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดได้ถูกต้อง แม่นยำ
    2. เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เชิงปริมาณ จำนวนครู นักเรียน และ บุคลากรทุกคนที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน อัสสัมชัญอุบลราชธานี
   2. เชิงคุณภาพ ได้สถิติบุคลากร ครู และนักเรียนทุกคนที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดที่ถูกต้องและแม่นยำ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เสนอโครงการ 15 พ.ค. 2549  1. สืบราคาเครื่อง scan

คณะกรรมการโครงการ (2)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  นพเก้า    แสงจันทร์  
 มิส  ฐิตารีย์    จิรภาสสุวรรณ  

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     เครื่อง scan ( เช็คสถิติ ทางเข้า – ออก ห้องสมุด ) 0 *** ***
2     ค่าติดตั้งโปรแกรม 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
จากสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดประจำวัน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  นพเก้า    แสงจันทร์
ผู้จัดทำ : มิส  นพเก้า    แสงจันทร์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ