Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต
หน่วยงาน :งานดนตรี-นาฏศิลป์
โครงการ :โครงการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต

หลักการและเหตุผล :
    เพื่อส่งเสริมนักดนตรีวงโยธวาทิต ให้มีการพัฒนาการด้านการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความชำนาญความสามารถเข้าร่วมการ ประกวดในรายการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนได้อย่างภาคภูมิใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน ทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจอันดีด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่า

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ฝึกซ้อม ให้เกิดประสิทธิผลในการบรรเลงอย่างเต็มที่
    2. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลและหลังจากการประเมินผลส่งวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดในรายการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
    3. เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักดนตรีจะมีพัฒนาการในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ นักดนตรีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด นักดนตรีจะมีเวลาในการทบทวนแบบฝึกต่าง ๆ ที่ได้ทำการฝึกมาแล้วและวงโยธวาทิตของโรงเรียนสามารถทำคะแนนอยู่ในระดับเหรียญทอง
เชิงปริมาณ
   1. มีนักดนตรีวงโยธวาทิตเข้าร่วมโครงการครบทุกคน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เริ่มดำเนินการในด้านต่าง ๆ 03 ก.ค. 2549  1. สำรวจราคาค่าใช้จ่าย
 2. ประชุมปรึกษากับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 3. เข้าค่ายฝึกซ้อม
 4. ประเมินผลการฝึกซ้อม
 5. วางแผนเตรียมการประกวด
 6. วางตารางการซ้อม
 7. ติดต่อกลุ่มสต๊าฟผู้ฝึกสอน
 8. เริ่มดำเนินการในด้านต่าง ๆ
 9. เริ่มดำเนินการในด้านต่าง ๆ
 10. สรุปผล
 11. สำรวจค่าใช้จ่าย
 สำรวจราคาค่าใช้จ่าย 24 ต.ค. 2549  1. สำรวจค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการโครงการ (2)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  จันทรรัตน์    สุขนันท์  ประธาน
         กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1.การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครูและนักเรียน
2. ความสามารถในการบรรเลงรูปแบบต่าง ๆ
3.สามารถเข้าร่วมแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตได้

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ