Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
หน่วยงาน :งานหอพักนักเรียน
โครงการ :โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่

หลักการและเหตุผล :
    อาคารสถานที่เป็นหัวใจสำคัญในการพักอาศัย หากอาคารสถานที่มีความสะดวกสบาย ร่มรื่นเหมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี ผู้ปกครองเมื่อมาพบทำให้อยากส่งนักเรียนเข้ามาพักอาศัย ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งอันนำสู่ความเป็นเลิศในด้านหอพักประจำจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อซ่อมแซม ต่อเติมปรับปรุงอาคารหอพักให้มีความน่าอยู่พร้อมทั้งจัดหาเครื่องใช้ที่ดีสำหรบนักเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. อาคารสถานที่มีบรรยากาศน่าอยู่และสะอาดตาและมีเครื่องใช้ต่างๆอย่างพอเพียง
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน 105 คนมีเครื่องใช้ต่างๆอย่างพอเพียงและพักอาศัยอยู่ในหอพักที่สะอาดน่าอยู่อาศัย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (6)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
         ประธาน
         เลขานุการ
 มิส  เสาวภาคย์    ใจเสน  เหรัญญิก
         กรรมการ
         กรรมการ
         ประธาน

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุอุปกรณ์-ค่าแรงงานทำรางน้ำ 1 *** ***
2    ติดตั้งตาข่ายเหล็กห้องนอนครูหญิง 1 *** ***
3    ค่าซ่อมแซม-ปรับปรุงอาคารสถานที่ 12 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 182,500 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 182,500 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ