Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการเข้าค่ายและทัศนศึกษาภาษาไทย 445
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :โครงการเข้าค่ายและทัศนศึกษาภาษาไทย 445

หลักการและเหตุผล :
    การเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว แหล่งการเรียนรุ้ในท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างเสริมให้นักเรียนรู้จักนำความรู้ที่มีอยู่ตอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้บูรณาการองค์ความรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจัดทำโครงการเข้าค่ายกลุ่มสาระขึ้นเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลทั้งครบนั่นเอง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และมีความสุขในการเรียนรู้
    2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
    3. เพื่อเป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ได้เพิ่มพูนความรู้และมีประสบการณ์นอกเหนือจากบทเรียน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม 80 %

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างประสบการณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) 02 ก.ค. 2550  1. ประชุมคณะกรรมการทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1
 ทำหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครองและหนังสือแจ้งสถานที่ที่จะไป 09 ก.ค. 2550  1. แจ้งผู้ปกครอง
 ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อม 12 ก.ค. 2550  1. ประชุมเตรียมความพร้อม
 ดำเนินการทัศนศึกษา ชั้น ป.3 ณ ศูนย์หม่อนไหม อุบลฯ 13 ก.ค. 2550  1. ทัศนศึกษา ป.3
 ดำเนินการทัศนศึกษา ชั้น ป.1-2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลฯ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 13 ก.ค. 2550  1. ทัศนศึกษาป.1-2
 สรุปและประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 1 08 ส.ค. 2550  1. สรุปประเมินผลทัศนศึกษา
 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดำเนินงานค่ายไทยแรลลี่ ACสัมพันธ์ 17 ก.ย. 2550  1. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
 สำรวจเส้นทางการเดินทาง 24 ก.ย. 2550  1. สำรวจเส้นทางการเดินทาง
 รับสมัครนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ 10 ต.ค. 2550  1. รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแรลลี่
 เริ่มกิจกรรมค่ายไทยแรลลี่ACสัมพันธ์ 10 พ.ย. 2550  1. เริ่มกิจกรรมค่ายแรลลี่
 สรุปและประเมินผลค่ายไทยแรลลี่ ACสัมพันธ์ 30 พ.ย. 2550  1. สรุปค่ายแรลลี่

คณะกรรมการโครงการ (13)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
         ประธาน
 มิส  ฐิตารีย์    จิรภาสสุวรรณ  รองประธาน
 มิส  นุตชา    อินทนา  รองประธาน
 มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์  เลขานุการ
 มิส  ภัทรียา    สมพร  เหรัญญิก
 มิส  สุนันทา    แสงงาม  รองประธาน
 มิส  ขวัญใจ    วรรณะ  เลขานุการ
         เหรัญญิก
 มิส  นพเก้า    แสงจันทร์  คณะกรรมการ
 มิส  สุพรรณี    ทองสวัสดิ์  คณะกรรมการ
 มิส  ปิยนงค์    แสนสิงห์  คณะกรรมการ
         คณะกรรมการ
         คณะกรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าที่พัก/วิทยากร/อาหาร/เสื้อค่าย/รางวัลการเล่นเกมส์/ค่าประสานงาน 1 *** ***
2    ค่าดำเนินการ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 85,200 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 85,200 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ