Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

``โครงการกระปุกออมสิน
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกอนุบาล
โครงการ :``โครงการกระปุกออมสิน

หลักการและเหตุผล :
    ในสภาวะปัจจุบันนี้บุคคลใดมีความประหยัดและการออมจะทำให้ตัวเองและครอบครัวไม่ลำบาก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดทำโครงการแระหยัดและอดออมให้แก่ผ้เรียนตั้งแต่ยังเล็กโครงการจัดทำกระปุกออมสินให้ผ้เรียนระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์ :
    1. 1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการประหยัดแต่เยาว์วัย
    2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เศษวัสดุมาทำแบบกระปุกออมสิน
    3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการออม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินและการออม
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนร้อยละ 80 มีการออมทรัพย์

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ประชุมวางแผนการจัดกิจรรม 01 มิ.ย. 2550  1. ประธาน
 2. รองประธาน
 3. คณะกรรมการการดำเนินงาน

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษแข็ง 0 *** ***
2    กาว 0 *** ***
3    กระดาษห่อของขวัญ 0 *** ***
4    เอกสารความรู้ 0 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย
ผู้จัดทำ : มิส  โฉมยงค์    โพธิ์ชัย


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ