Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

311 โครงการอนุบาลเดินแภว
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกอนุบาล
โครงการ :311 โครงการอนุบาลเดินแภว

หลักการและเหตุผล :
     การจัดกิจกรรมให้กับเด็กอนุบาล พร้อมจะพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็ก เกี่ยวกับการเดินแถว ซึ่งเป็นการส่งเสริมปลูกฝังระเบียบวินัยขั้นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ระเบียบวินัยต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบปฎิบัติตามข้อตกลงร่วมกันในการเดินแถวของนักเรียนได้

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถวปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
เชิงปริมาณ
   1.
   2. นักเรียนร้อยละ 95 มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบปฎิบัติตามข้อตกลงร่วมกันในการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐาน BSG
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ BSG และ สมศ.
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 ดำเนินการตามโครงการ 12 พ.ค. 2552  1. ดำเนินการตามโครงการ
 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 12 พ.ค. 2552  1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
 สรุปและประเมินผล 12 พ.ค. 2552  1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
 น้องอนุบาลเดินแถว 12 พ.ค. 2552  1. น้องอนุบาลเดินแถว

คณะกรรมการโครงการ (11)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
         ประธานที่ปรึกษา
 มิส  กนกภรณ์    พวงสวัสดิ์  ที่ปรึกษา
 มิส  จรัญยา    รักภักดี  ประธานกรรมการ
 มิส  มาลัย    สืบภา  กรรมการและเลขานุการ
 มิส  พิสมัย    ชาวงษ์  กรรมการ
 มิส  สริตา    คูณสามัญ  กรรมการ
 มิส  สุภานี    ยอดกุล  กรรมการ
 มิส  ภคมน    ธรรมรัตน์  กรรมการ
 มิส  พันทิพา    บุญเกื้อ  กรรมการ
 มาสเตอร์  กิตติวัฒน์    รัตนะจิรเกียรติ  กรรมการ
 มิส  จอมขวัญ    เหล่าคุณธรรม  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดทำธงประจำแถวของแต่ละห้องเรียนอนุบาล 1-3 10 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน -แบบบันทึกการเดินแถว

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 20,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 20,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  จรัญยา    รักภักดี
ผู้จัดทำ : มิส  จรัญยา    รักภักดี


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ