Assumption College Ubonratchathani
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์
หน่วยงาน :กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โครงการ :โครงการค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์

หลักการและเหตุผล :
    โครงการการเข้าค่ายภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นหลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักทำงานเป็นทีม รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะในการทำงาน รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข

วัตถุประสงค์ :
    1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์
    2. ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้า คิดวิเคราะห์และมีทักษะในการทำงาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียน ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้และสื่อต่างๆทั้งภายในและภายนอก
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 60 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      มาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (BSG) ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านผู้เรียนของ BSG (ม.1 ถึง ม.8) ปี 2553
         
    - ม.6 ตชว. 2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้และสื่อสารต่างๆ ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนของ BSG (ม.9 ถึง ม.10) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ BSG (ม.11 ถึง ม.16) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของ BSG (ม.17 ถึง ม.18) ปี 2553
         
      มาตรฐานการศึกษา สมศ. ปี 2553
         
    - มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้เรียน (ม.1 ถึง ม.7) ปี 2553
         
    - ม.6 ตชว. 1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว
    - ม.6 ตชว. 2 ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
    - ม.6 ตชว. 3 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้ และสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านครู (ม.8 ถึง ม.9) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา สมศ. ด้านผู้บริหาร (ม.10 ถึง ม.14) ปี 2553
         
      ตัวชี้วัดมาตรฐานฝ่ายการเงินโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ของ BSG ปี 2553
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
  00 543  1.

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์
ผู้จัดทำ : มิส  สุพรรณี    พรศิริเจริญพันธ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ